Company type
Limited liability company
Established
1933
Size
Medium
Employees
213
Revenue
2,066 MDKK
Gross profit
544 MDKK
Operating Profit (EBIT)
218 MDKK
Profit for the year
215 MDKK
Equity
538 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/9
"Top 35%"
Rank in Denmark
595/315,717
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Peter Christian Petersen 6Chairman of board
Martin Arvad Nielsen 11Vice chairman
Kristian Møller Sørensen 6Boardmember

Rights certificate

Selskabet tegnes af direktøren i forbindelse med et medlem af bestyrelsen, ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom dog af mindst et flertal af bestyrelsesmedlemmerne.

Company information based on CVR

NameKmc, Kartoffelmelcentralen, Amba
CVR15230614
AddressHerningvej 60, 7330 Brande
IndustryManufacture of starches and starch products [106200]
Established01-06-1933 (88 yr)
Company typeLimited liability company
Number of employees213 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 28-11-2008
Financial statement period01-09 to 31-08
Articles of assoc. last27-06-2012

Member of industries

Purpose

Andelsselskabets formål er at fremstille og/eller afsætte kartoffelbaserede produkter i samarbejde med de kartofffelmelsfabrikker, som er andelhavere i selskabet. Selskabet kan endvidere drive handel og fabrikation, samt udøve enhver anden virksomhed, der tjener til fremme af de gunstigst mulige vilkår for produktionen af kartoffelmel og for avlere af kartofler til denne produktion.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
2,066,077
+23%
1,673,472
+4%
1,611,031
+10%
Gross Profit
543,816
+24%
440,285
+13%
388,078
-
Profit for the year
214,989
+31%
163,603
+21%
135,507
+1%
Equity
537,797
+26%
428,347
+13%
380,402
+6%
Total Assets
864,322
+26%
685,491
+15%
596,519
+8%

Mangement review

Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdÅrets nettoomsætning blev på 2.081 mio. kr. mod 1.688 mio. kr. sidste år, hvilket er en stigning på 23%. Det ordinære resultat efter skat udgør 215 mio. kr., hvilket er godt 31% højere end sidste års resultat på164 mio. kr. Resultatet er bl.a. opnået igennem en kombination af højere volumen, gode verdensmarkeds-priser samt en fortsat fokus på forædlede produkter.Ledelsen anser årets resultat for meget tilfredsstillende under vanskelige vilkår.Året var i første omgang præget af det rekordvåde efterår i 2019, der betød, at der var store vanskeligheder med at bjærge årets høst af kartofler. Det tog toppen af en ellers lovende høst således, at udbyttet endte på gennemsnittet af de seneste fem års udbytter. Situationen var dog tilsvarende eller værre i andre dele af Europa, hvorfor den samlede europæiske produktion af kartoffelstivelse blev lidt lavere end forventet, og som udgangspunkt skabte balance imellem udbud og efterspørgsel på verdensmarkedet. At det har været muligt at omsætte en større mængde mel i regnskabsåret skyldes således, at KMC gruppens avlere havde lagt et større areal med stivelseskartofler end tidligere år.Situationen med Corona-virus i foråret og sommeren 2020 påvirkede efterspørgslen på virksomhedens produkter voldsomt, idet der skete et stort skifte væk fra foodservice segmentet og over imod detailhandlen. For organisationen betød dette en øget arbejdsbyrde med re-planlægning og øget kontrakt- og ordrehånd-tering, hvilket blev gennemført under vanskelige forhold, idet store dele af arbejdsstyrken var sendt på hjemmearbejde og mange havde skiftende arbejdstider. Det gjorde ikke opgaven lettere, at fysisk kunde-kontakt stort set blev umuliggjort samtidig med, at udbuddet af egnede containere til specielt Asien blev væsentligt indskrænket. På trods af usikkerhed i markedet formåede virksomheden alligevel at afsætte de budgetterede mængder godt hjulpet af en lageropbygning i detailsektoren.I regnskabsåret 2019/20 har virksomheden, efter den meget varme sommer i 2018, igen kunnet indfri den opstillede vækstplan på volumen, ligesom man også har indfriet planen på værdi. En vækstplan, der tager udgangspunkt i virksomhedens forædlingsstrategi, som igen tager udgangspunkt i filosofien omkring cirkulær økonomi. Således lancerede virksomheden, som den kun anden virksomhed i verden, kartoffel-protein til fødevarer. Et protein, der tidligere er gået til foder, men som nu ved oprensning og forædling kan anvendes i så forskellige produkter som energibarer, brød, pasta, snacks o.m.a. Proteinet har en hel unik ernæringsmæssig sammensætning og blev lanceret i efteråret 2019 under navnet ”Protafy”.Ovenstående er et eksempel på, at KMC’s produktprogram hele tiden udvikles og optimeres, så det løbende tilpasses kundernes og markedets skiftende krav, ønsker og forventninger. Denne udvikling er sket i henhold til KMC’s strategiplan, som bl.a. indebærer en øget fokus på højværdi ingrediensløsninger, som i regnskabsåret har sat nye rekorder, og derigennem bidraget væsentligt til det forbedrede resultat.Strategien understøttes tillige af de internationale fødevaretrends hvor fokus er på den grønne agenda og den stigende efterspørgsel efter plantebaserede ingredienser og fødevarer.Også inden for pulverprodukter har KMC fortsat de gode takter fra de seneste år, hvor produktions-kapaciteten er 100% udnyttet. Den gode produktionsøkonomi sammen med markedsudviklingen i 2019/20 har betydet et rekordhøjt niveau for afregningsprisen på pulverkartofler. For at understøtte fremtidig drift og fleksibilitet til fabrikken er der i årets løb investeret i en ny færdigvaresilo.De tre ejerfabrikkers investeringer i moderne produktionsanlæg sammenholdt med kartoffelavlernes vilje til at dyrke flere kartofler viser styrken i KMC’s værdikæde. Der er fuld opbakning til KMC’s vækstplan, som også indeholder fortsatte investeringer i forsknings- og udviklingsaktiviteter, som skal sikre, at pipelinen af nye og innovative produkter altid er sund og intakt. Faktisk er virksomheden på nuværende tidspunkt foran vækstplanen, og en analyse af indtjeningen viser, at denne er bredt funderet i hele virksomhedens produkt-program.I regnskabsåret 2019/20 har virksomheden afsluttede investeringer for 87,3 mio. kr. Dette er primært investeringer i lagerkapacitet, der skal sikre KMC og ejerfabrikkerne den nødvendige kapacitet og flek-sibilitet til at understøtte såvel driften som den fremtidige vækst. Der er således investeret i en ny 65.000 tons silo til kartoffelmel i Toftlund. Det er den sidste af i alt 3 siloer på denne størrelse, som er blandt de største i verden.Der investeres fortsat i virksomheden, og en igangværende udvidelse af produktionskapaciteten på KMC Derivat fabrik er ved at blive afsluttet. En produktionsudvidelse der vil stå driftsklar til det kommende årsskifte.
20-11-2020

Map