Company type
Limited Corporation
Established
2016
Size
Medium
Employees
117
Revenue
397 MDKK
Gross profit
313 MDKK
Operating Profit (EBIT)
626 MDKK
Profit for the Year
435 MDKK
Equity
2,268 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
1/4,557
"Top 10%"
Rank in Denmark
302/303,207
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Olav de Linde 8Chairman of board
Anne Leth-Linde 2Boardmember
Bjarne Mathiesen 3Boardmember

Legal owners Top 3

33.33%Anne Leth-Linde
33.33%Jakob de Linde
33.33%Marie de Linde

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

Company information based on CVR

NameEjendomsselskabet Olav De Linde A/S
CVR38275844
AddressSøren Frichs Vej 38A, 8230 Åbyhøj
IndustryBuying and selling of own real estate [681000]
Webhttp://
Established21-12-2016 (4 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees117 (Fin.Stmt)
Advertising protectionYes
AuditorBrandt Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 21-12-2016
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionHandelsbanken
Company capital750,000 DKK
525,000 DKK (21-12-2016 - 22-11-2018)
Articles of assoc. last25-06-2019

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, projektudvikling samt udlejning af fast ejendom.

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
396,711
-
-
-
-
-
Gross Profit
312,890
+308%
76,641
-
2,504
-
Profit for the Year
434,888
-79%
2,116,073
-
15,272
-
Equity
2,267,535
-11%
2,549,781
-
15,797
-
Total Assets
6,884,410
+17%
5,859,858
-
212,707
-

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, projektudvikling samt udlejning af fast ejendom. Selskabets ejendomme er primært beliggende i Aarhus, Odense og København.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets nettoomsætning udgør 396,7 mio. kr. mod 107,8 mio. kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 434,9 mio. kr. mod 2.116,1 mio. kr. sidste år. Ved sammenligning til sidste år henledes opmærksomheden på, at virksomhedens drift for hovedpartens vedkommende i 2018 alene er med for 4. kvartal, da aktiviteter i forbindelse med generationsskiftet først var samlet i selskabet fra 1. oktober 2018. Den bogførte værdi af investeringsejendomme øges i forhold til foregående år med 997 mio. kr. Dette er blandt andet udtryk for projektudvikling, større og markante renoveringer samt enkelte nytilkøbte ejendomme. Disse tilgange forventes at bidrage positivt til driften de kommende år. Årets resultat før skat og før værdireguleringer udgør 178 mio. kr. mod forventningerne, som var i niveauet 125-150 mio. kr. Årsagen til det forbedrede resultat kan henføres til øget afkast fra udviklede og renoverede ejendomme. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Ændringer i forhold til 2018
Selskabet er med virkning fra 1. januar 2019 omdannet til at aktieselskab, og der er i den forbindelse indregnet udskudt skat i balancen. Egenkapitalen er som følge heraf reduceret med 582 mio. kr. pr. 1. januar 2019.

Særlige risici
Renterisici
Selskabets rentebærende nettogæld, opgjort som prioritetsgæld, bankgæld og likvider er på 3.137 mio. kr. Prioritetsgælden er variabel og fastforrentet, og øvrige rentebærende tilgodehavender og gældsforpligtelser følger det generelle renteniveau på baggrund heraf. Der er indført en finansieringsstrategi, der også skal sikre mod udviklingen i rentemarkedet. Selskabet afdækker renterisici ved bl.a. swapaftaler. Ved udgangen af 2019 er selskabets andel af rentebærende gæld til banker og realkreditinstitutter med fast rente over 5 år på 77%. Det er selskabets politik have en høj andel af låneporteføljen med fast rente, da det er med til at sikre en god og stabil likviditet. Selskabet er bevilget rammer til yderligere renteafdækning.

Likviditets- og kreditrisici
Selskabets likviditetsrisiko består i, hvis den sædvanligvis stabile drift selskabet genererer vil komme under pres, eller hvis der ikke kan frembringes tilstrækkelig likviditet til allerede igangsatte udviklingsprojekter mv. Det er dog selskabets opfattelse, at de økonomiske forhold, såvel kapital-, drifts- som likviditetsmæssigt har en robusthed, der gør selskabet i stand til at modstå sådanne forhold, hvis de skulle opstå, og samtidig også at kunne fortsætte med at vise en god og stabil drift og likviditet. Selskabet har også en god og tæt dialog med de finansielle samarbejdspartnere, der også baseres på selskabet høje kreditværdighed.

Videnressourcer
I selskabets forretningsgrundlag indgår som primære aktiviteter køb og salg af ejendomme, projektudvikling og udlejning af fast ejendom. Dette stiller særlige krav til videnressourcerne hos medarbejdere og de tilhørende forretningsprocesser. Herudover er der også særlige krav til videnressourcerne i udvikling og projektering af selskabets investeringsprojekter. For til stadighed at kunne levere gode og tilfredsstillende løsninger er det afgørende, at selskabet kan rekruttere, udvikle og fastholde medarbejdere. Dette gælder såvel medarbejdere med et højt uddannelsesniveau som medarbejdere med et teknisk erfaringsgrundlag. Selskabet investerer gerne i uddannelse af vores medarbejdere.

Den forventede udvikling
Selskabet forventer også i det kommende år et positivt resultat, som dog bliver påvirket af Covid-19 krisens afledte konsekvenser for vores mange lejere. Det forventes, at resultat før skat for 2020 vil være i niveauet 125-150 mio. kr. før dagsværdireguleringer af investeringsejendommene. I lighed med tidligere år er de usikre faktorer især knyttet til renteudviklingen i samfundet samt til markedssituationen for udlejningen af boliger og særligt af erhvervslokaler i de markeder, vi agerer i. Det forventes, at markedsniveauet for investeringsejendomme for 2020 kun i mindre omfang vil blive påvirket af Corona krisen. På baggrund af de værdiansættelser der anvendes i selskabet, forventes en evt. påvirkning af selskabet at være på et beskedent niveau. Endvidere er det opfattelsen, at sammensætningen og omfanget af selskabets kunder er med til at understøtte en stabil drift. Det er således forventningen, at selskabets robuste økonomiske forhold fastholdes, såvel drifts- som likviditetsmæssigt.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets økonomiske og finansielle stilling.

Redegørelse for samfundsansvar
Selskabets forretningsmodel er køb og salg af fast ejendom, projektudvikling samt udlejning af fast ejendom i Aarhus, Odense og København. Selskabet ønsker at udvikle sin forretning og møde sine strategiske udfordringer på en økonomisk og samfundsmæssig forsvarlig måde gennem efterlevelse af lovgivningen samt via aktiviteter og indsatser af samfundsansvarlig karakter. Selskabet har i en årrække haft fokus på områder som miljøforhold i bred forstand, udvikling af videnressourcer og på bæredygtighed. Selskabets ledelse vurderer generelt, at arbejdet med bæredygtighed - såvel socialt, miljø- og klimamæssigt samt økonomisk, samt fokus på et godt arbejdsmiljø - bidrager positivt til selskabets omdømme, effektivitet og trivsel. Selskabet har på enkelte punkter en nedskreven politik vedrørende miljø, sociale forhold og medarbejderforhold, menneskerettigheder og antikorruption. På alle områder findes der uformelle holdninger og retningslinjer, så der tages hensyn til såvel medarbejderforhold som samfundsmæssige forhold Selskabets aktiviteter foregår alene i Danmark, og der er tale om aktiviteter, der sker på grundlag af regulerede markedsforhold, hvor selskabet på alle måder efterlever lovgivningen. Derfor er det ledelsens vurdering, at selskabet ikke er udsat for særlige risici forbundet til ovennævnte forretningsaktiviteter. Selskabet har ikke fundet det nødvendigt at etablere politikker for samfundsansvar for de enkelte områder jf. ovenstående vurdering. Selskabet ønsker at omsætte sine holdninger til handling gennem indførelse af ledelses- og kontrolsystemer som opfølgning på virksomhedens arbejdsprocesser.

Bæredygtighed og genbrug
Siden Olav de Linde grundlagde virksomheden for mere end 40 år siden, har der altid været stor fokus på genbrug af materialer i bygge- og renoveringsprocesser. Virksomhedens drivkraft er ofte en stor skabertrang og kærlighed for at skabe nyt liv i gamle bygninger. At give gamle - ofte udslidte - industri-, produktions- og erhvervsbygninger nyt liv som spændende og moderne lejemål for erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner og menneskers hverdagsliv. Alt sammen med respekt for den enkelte bygnings fortid, arkitektur og materialer. Genbrug har altid betydet meget og indgår i alle de ejendomme, der renoveres og bygges. Også i helt nye boligprojekter som Nabolaget og SHIP. Gennem årerne er der også transformeret tidligere industribygninger til skønne kontorlandskaber og erhvervsparker med det største genbrug, der vel kan tænkes, nemlig at genbruge bygningerne. Der er et stort miljøbidrag i at undlade at rive ned og ved at genbruge så meget som muligt. Ofte gemmes der også materialer til senere brug i andre projekter. Der er på denne måde skabt nogle markante industrielle kulturmiljøer, f.eks. Chokoladefabrikken Elvirasminde, Frichsparken og Mellemarmen – alle i Aarhus, Thrigefirkanten i Odense samt store arealer på Odense Havn. Hos Ejendomsselskabet Olav de Linde er det således vigtigt at være med til at bevare sådanne kulturmiljøer og her igennem også bidrage til at bevare historiske og bevaringsværdige ejendomme for eftertiden.

Miljøforhold – herunder klimapåvirkning
I forbindelse med køb og udvikling af ejendomme har selskabet særligt fokus på miljøforhold og afledte klimapåvirkninger. Tilsvarende når der renoveres på selskabets portefølje af ejendomme. Selskabet har fokus på det grønne miljø og at have gode gård- og byrum, som det er naturligt at bruge og tage ophold i mv. Herved tager ejendommene sig attraktive ud for de beboere og lejere, der anvender dem. Der er en god tradition for at genbruge byggematerialer i stort omfang, hvilket også har en god indvirkning på mindskning af CO2 forbruget. I forbindelse med renoveringer er der også fokus på, at der anvendes energioptimale løsninger. Generelt er området godt reguleret af diverse reglementer og forskrifter fra myndighederne, hvorfor selskabet ikke har en særskilt politik herfor, men mere har en stærk holdningsdrevet tilgang til, hvordan det skal gøres.

Sociale forhold og medarbejderforhold
Selskabet tager socialt ansvar, og der har gennem mange år været en del eksempler på, at der ydes hjælp til social udsatte, hjælpeorganisationer, virksomheders opstart m.fl. I særlig grad ses det måske også i driften af Bazar Vest, der på mange måder - og gennem mange år - har været et stort bidrag til integration af ”nydanskere” med ikke vestlig baggrund, og vel at mærke uden at selskabet på noget tidspunkt har modtaget offentlige midler til støtte heraf. Særligt fokus er der også på selskabets medarbejderes trivsel, og at der er gode arbejdsvilkår i virksomheden. Dette kommer også til udtryk gennem virksomhedens personalepolitik, medarbejdersamtaler, opfordring til uddannelse og opkvalificering mv. Dette gælder såvel blandt funktionærer som timelønnede.

Menneskerettigheder
I selskabet er der en klar holdning til, at menneskers rettigheder skal forsvares og beskyttes. Således vil diskrimination og mobning ikke blive accepteret. Selskabet har indgået aftaler for at sikre, at også ansatte hos underentreprenører og evt. deres underentreprenører arbejder og aflønnes på overenskomstmæssige niveauer, hvis der udføres arbejde for selskabet.

Bekæmpelse af korruption og bestikkelse
Selskabet tager afstand fra alle former for korruption og bestikkelse, herunder også karteldannelser. Ansatte opfordres til at oplyse direktionen herom, hvis sådanne forhold konstateres i dialog med leverandører eller andre samarbejdspartnere m.fl., så der kan ageres aktivt, hvis tilfældet skulle opstå.

Måltal og politikker for det underrepræsenterede køn
Selskabet er en familieejet virksomhed, og bestyrelsen udgøres på nuværende tidspunkt af fire mænd og to kvinder. Selskabet har et mål om, at minimum 30% af bestyrelsesmedlemmerne i selskabet skal være kvinder, og målet er således opfyldt. Det er målet, at andelen over de næste 3-5 år skal øges til 50%. Selskabet har en politik for at øge antallet af kvindelige ledere, og selskabet har på den baggrund opstillet konkrete måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer, og der udarbejdes handlingsplaner for at sikre den rette kønsmæssige sammensætning i ledelsen generelt. Sammensætningen af køn på selskabets øvrige ledelsesniveauer afspejler den generelle tendens i branchen, der i overvejende grad er repræsenteret ved mænd. Det er ledelsens vurdering, at selskabets politik har haft en positiv effekt i forhold til at sikre lige vilkår for alle, og at politikken på sigt vil medvirke til en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder på alle ledelsesniveauer i selskabet. Selskabet har et mål om, at selskabets andel af kvindelige ledere minimum er 30% inden for tre år. Selskabet har på nuværende tidspunkt knapt 20% af kvindelige ledere.
25-05-2020

Map