Company type
Limited Corporation
Established
1992
Size
Small
Employees
30
Revenue
698 MDKK
Gross profit
- DKK
Operating Profit (EBIT)
144 MDKK
Profit for the Year
109 MDKK
Equity
208 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
5/153
"Top 10%"
Rank in Denmark
1,136/303,311
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Peter Christensen 2Chairman of board
Tore Pein Jensen 3Boardmember
Anders Blauenfeldt 4Boardmember

Legal owners Top 3

100%Finansministeriet, Departementet

Rights certificate

Til at forpligte selskabet kræves 2 underskrifter, der kan gives af to medlemmer af bestyrelsenm hvoraf det ene medlem skal være bestyrelsens formand, af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, eller af to direktører i forening.

Company information based on CVR

NameDet Danske Klasselotteri A/S
Alternate namesKlasselotteri A/S, Klasselotteriet A/S Show more
CVR15976578
AddressRådhuspladsen 2, 1550 København V
IndustryGambling and betting activities [920000]
Webhttp://
Established01-05-1992 (28 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees30 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 01-07-2011
Financial statement period01-04 to 31-03
Bank connectionHandelsbanken
Company capital15,000,000 DKK
Articles of assoc. last19-06-2014

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive klasselotteri i henhold til en af Skatteministeren meddelt bevilling. Selskabet skal drives i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 235 af 8. april 1992 om Det Danske Klasselotteri A/S med de ændringer, der er foretaget med lov nr. 204 af 26. marts 2003.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
697,827
+1%
693,210
-3%
714,289
+2%
Gross Profit
-
-
-
-
-
-
Profit for the Year
108,850
-3%
112,318
+79%
62,642
-36%
Equity
207,576
+4%
198,726
+34%
148,408
-20%
Total Assets
376,504
+1%
373,333
+7%
350,038
-6%

Mangement review

Ledelsesberetning 2019/2020AktiviteterDet Danske Klasselotteri A/S’ aktiviteter består i fornyelse, salg og gevinstudtrækning af Selskabets lotteriprodukter. Fornyelse og salg sker gennem Selskabets forhandlere, Selskabets salgskontor samt via Selskabets internethjemmesider kombineret med Selskabets betalingsserviceordning. Dette gælder på tilsvarende måde for Selskabets udbetaling af gevinster. Siden starten på det 412. lotteri i oktober 2014 er lotteriets produkter tillige blevet udbudt på Færøerne.Regnskabsåret omfatter det 421. og det 422. lotteri. Det samlede resultat henholdsvis før og efter skat udgør 139.551 t.kr. og 108.850 t.kr.Det samlede resultat før skat er højere end den forventning på 130.000 t.kr., der blev tilkendegivet i Selskabets årsrapport 2018/2019, og på niveau med den forventning på 140.000 t.kr., der blev tilkendegivet i Selskabets halvårsrapport pr. 30. september 2019.Lotteriindtægter, nettoomsætning og omsætningsudviklingI regnskabsåret 2019/2020 blev Selskabets samlede lotteriindtægter på i alt 742.342 t.kr. (737.427 t.kr.).Selskabets samlede nettoomsætning i regnskabsåret, dvs. Selskabets samlede lotteriindtægter efter fradrag af omsætningsafgift, udgjorde 697.827 t.kr. (693.210 t.kr.) Den samlede realiserede nettoomsætning for året 2019/2020 svarer til forventningen i Selskabets årsrapport 2018/2019, og til forventningen i Selskabets halvårsrapport pr. 30. september 2019.Resultat, herunder omkostninger og finansielle posterÅrets samlede resultat blev på 108.850 t.kr. (112.318 t.kr.). De samlede omkostninger inkl. afskrivninger beløb sig til 550.824 t.kr. (547.650 t.kr.). Resultatet af de samlede finansielle poster blev på -4.295 t.kr. (2.024 t.kr.), og der blev samlet i regnskabsåret udbetalt gevinster for 484.135 t.kr. (481.607 t.kr.).Egenkapital og balanceSelskabets samlede egenkapital er pr. 31. marts 2020 opgjort til 207.576 t.kr. (198.726 t.kr.). Balancesummen er opgjort til 376.504 t.kr. (373.333 t.kr.). De samlede omsætningsaktiver udgør 367.431 t.kr., der primært består af værdipapirer, 322.609 t.kr., og likvide beholdninger, 35.172 t.kr.Forventninger til 2020/2021Det forventes, at den markante markedsføring af spil på det danske marked vil fortsætte i de kommende år – og at dette også fremover vil påvirke Selskabets omsætning.Selskabet forventer, at der i de kommende år vil være behov for såvel nyudvikling som videreudvikling både på it- og marketingområdet, og at dette vil afstedkomme øgede investeringer og omkostninger inden for disse områder. Selskabets arbejde med at implementere CRM system og IT-platform vil fortsætte de kommende år.Selskabet forventer en nettoomsætning i regnskabsåret 2020/21 i niveauet 695.000 t.kr. og et resultat før skat i niveauet 125.000 t.kr.RisikostyringSelskabets bestyrelse og direktion vurderer løbende de risici, der vil kunne påvirke Selskabets udvikling og drift, og om Selskabets kontrol- og risikostyringssystemer er tilstrækkelige. Det er bestyrelsens og direktionens vurdering, at det gennem anvendelse af disse kontrol- og sikkerhedssystemer i vid udstrækning vil kunne undgås, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen finder sted. Det er Selskabets vurdering, at de fornødne ledelses- og styringssystemer er til stede, og at Selskabet overholder de gældende forpligtelser for statslige aktieselskaber.Usædvanlige forhold, usikkerheder og særlige risiciLige op til regnskabsårets afslutning ramte Covid-19 Danmark og dermed også Selskabets aktiviteter. På nuværende tidspunkt vurderes det, at Selskabets fremtidige aktiviteter og drift vil blive påvirket i mindre omfang, og at der derfor også må forventes en mindre påvirkning på fremtidig omsætning og resultat. Omfanget heraf afhænger af, hvor længe den nuværende situation varer ved og på eftervirkningerne af denne. Det vurderes dog ikke for nærværende at påvirke eller true Selskabets aktiviteter i væsentlig grad.Herudover er der i regnskabsåret og frem til rapportaflæggelsen ikke indtruffet usædvanlige forhold, og Selskabet har ikke påtaget sig særlige risici. Rapportudarbejdelsen har ikke været forbundet med usikkerhed i relation til indregning og måling.I henhold til § 8, stk. 1, i Lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016 fik Selskabet en tidsubestemt tilladelse til udbud af klasselotteri. Tilladelsen er meddelt af Spillemyndigheden på en række vilkår, der senest er opdateret den 9. juni 2017. Tilladelsen fremgår af Selskabets hjemmeside.Aktionærforhold og resultatdisponeringStaten v/ Finansministeriet, Christiansborg Slotsplads 1, 1218 København K, ejer 100 % af Selskabets aktier.Bestyrelsen foreslår, at der udloddes et udbytte på 100.000 t.kr. af årets overskud på 108.850 t.kr. Forskellen foreslås overført til næste regnskabsår. Udbyttet indgår i udlodningen til overskudsmodtagerne (”udlodningsmidlerne”) og bidrager således til det danske foreningsliv og kulturelle formål.Bestyrelsen og direktionen, herunder disses ledelseshvervSelskabets bestyrelsesmedlemmer og direktion beklæder følgende ledelseshverv i andre aktieselskaberPeter ChristensenFødt: 1975. Indtrådt: 2018. Bestyrelseshonorar 250 t.kr.Kompetencerpolitisk forståelseforretningsudviklingprojektstyringAnders BlauenfeldtFødt: 1972. Indtrådt: 2014. Bestyrelseshonorar 110 t.kr.KompetencerIT-drift og udviklingdigital transformationstrategiforretningsudviklingSensorist ApS (bestyrelsesmedlem)Hillerød musikskole (bestyrelsesmedlem)Tore Pein JensenFødt: 1975. Indtrådt: 2013. Bestyrelseshonorar 110 t.kr.KompetencerBrand/produkt/marketing/salg/digital strategiCLM, CRMmomondo a/s (bestyrelsesmedlem)Pernille KnudsenFødt: 1970. Indtrådt: 2017. Bestyrelseshonorar 110 t.kr.Kompetencerpolitisk forståelseledelsejuridisk sagkundskabforhandlingATP (Repræsentantskab)VL-gruppen (bestyrelsesmedlem)Elisabeth Rask JørgensenFødt 1955. Ansat: 1992.Direktør i Det Danske Klasselotteri A/S
18-06-2020

Map