Company type
Limited Corporation
Established
1964
Size
Medium
Employees
118
Revenue
309 MDKK
Gross profit
27 MDKK
Operating Profit (EBIT)
3,754,000 DKK
Profit for the year
253,000 DKK
Equity
66 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
7/33
"Top 35%"
Rank in Denmark
111,588/342,330
"Top 35%"

Top management top 3

Board top 3

Ib Kunøe 29Chairman of board
Lone Schøtt Kunøe 19Boardmember
Peter Skov Hansen 5Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør sammen med formanden for bestyrelsen eller direktøren sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller af formanden for bestyrelsen sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse

Company information based on CVR

NameX-Yachts A/S
Alternate namesEjendomsselskabet 2000 A/S, X-Yachts Holding A/S Show more
CVR24260615
AddressFjordagervej 21, 6100 Haderslev
IndustryBuilding of pleasure and sporting boats [301200]
Established29-12-1964 (59 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees118 (man years:115)
Advertising protectionNo
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 02-04-2013
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital15,200,000 DKK
5,200,000 DKK (31-03-2010 - 29-01-2024)
5,000,000 DKK (24-01-1991 - 30-03-2010)
4,732,000 DKK (09-05-1988 - 23-01-1991)
4,671,000 DKK (29-09-1987 - 08-05-1988)
1,025,000 DKK (30-08-1987 - 28-09-1987)
Articles of assoc. last30-01-2024

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive handel med både og bådtilbehør samt anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
308,593
-
-
-
-
-
Gross Profit
26,544
-18%
32,277
+62%
19,879
+97%
Profit for the year
253
-97%
9,512
+213%
3,043
-
Equity
66,369
+0%
66,330
+16%
57,084
+5%
Total Assets
276,126
+14%
241,342
+34%
179,591
-3%

Mangement review

Koncernens væsentligste aktiviteter Koncernens og X-Yachts A/S væsentligste aktiviteter består i udvikling, produktion og salg af sejl- og motorbåde. Koncernregnskab Fra og med 2022 er årsrapporten for X-Yachts A/S suppleret med et koncernregnskab med tilhørende pengestrømsopgørelse og noter. Beretningen indeholder derfor en beskrivelse af væsentlige forhold for koncernen som helhed. Årsrapporten aflægges i hele 1.000 kr. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernens resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 udviser et resultat på tkr. 253, og koncernens balance pr. 31-12-2022 udviser en balancesum på tkr. 281.998, og en egenkapital på tkr. 66.369. Salget af både har i 2022 og i starten af 2023 været negativt præget af den generelle uro på verdensmarkedet, krigen i Ukraine, stigende inflation og renter. Der har ikke været mulighed for fuld afdækning af de prisstigninger, der ramte verdensmarkedet i 2022, hvilket har haft negativ påvirkning på resultatet for 2022. Ordrebeholdningen ved indgangen til 2023 er faldet i forhold til sidste år. Selskabet arbejder stadig med at effektivisere processer og samarbejdet med datterselskabet i Polen, for at optimere indtjeningen pr. båd og arbejdet hermed vil fortsætte i 2023. På trods af at selskabets realiserede resultat for 2022 er på niveau med det forventede, betragter ledelsen det for værende utilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Forventninger til fremtiden Selskabet følger udviklingen i krigen i Ukraine samt den generelle uro på verdensmarkedet i forhold til forsyningssikkerhed og prisstigninger nøje og foretager bedst mulige tiltag for at imødegå eventuelle negative påvirkninger på selskabets økonomi. Det vil imidlertid ikke være muligt på kort sigt at fortage fuld afdækning af stigninger i kostpriser på allerede solgte både. Selskabet forventer for 2023 et resultat noget under resultatet for 2022. Udviklingsaktiviteter Koncernens udviklingsaktiviteter omfatter udvikling af nye bådtyper samt udvikling af nye og opgraderinger af eksisterende bådmodeller. For nærmere omtale af årets udviklingsprojekter henvises til noterne vedrørende færdiggjorte udviklingsprojekter og udviklingsprojekter under udførelse. Redegørelse for samfundsansvar (CSR) X-Yachts A/S designer, producerer og sælger sejl- og motorbåde og leverer eftersalgsservice. Produktionen klares primært med egne fastansatte håndværkere, på vores fabrik i Goldap i Polen og i Haderslev, men vi samarbejder også med udvalgte faste underentreprenører. Ifølge årsregnskabsloven skal der redegøres for væsentlige CSR risici i forhold til virksomhedens aktiviteter. Vedrørende miljø og klima kan risikoen være, at vi påvirker miljøet unødigt gennem materiale og energiforbrug. Dette kan således resultere i konsekvenser for selskabets omdømme. Vedrørende medarbejder- og sociale forhold kan risikoen være, at medarbejderne ikke er motiverede, herunder at dette kan påvirke arbejdsmiljøet. Der kan ligeledes være en risiko i forhold til menneskerettigheder, såfremt medarbejdere bliver diskrimineret. Disse risici kan resultere i, at selskabet ikke kan tiltrække og fastholde medarbejdere. Vedrørende korruption og bestikkelse kan risikoen være at medarbejdere uberettiget anvender gaver, økonomiske midler eller andre midler til uberettiget at påvirke kunder eller andre interessenter eller vice versa. Dette minimerer vi ved primært at have vores indkøb centralt placeret i Haderslev. Ligeledes har vi sammen med Nordea opsat system for at undgå hvidvask. Vores flade ledelsesstruktur gør, at vi er tæt på alle de væsentlige beslutninger vedrørende driften af virksomheden, og derved har det ikke været nødvendigt at opstille særskilte politikker for samfundsansvar på områderne miljø, klima og anti-korruption. X-Yachts A/S er meget opmærksom på ovennævnte risici og har indført tiltag som bidrager til at imødegå risici. Hos X-Yachts A/S tager vi både arbejdsmiljøet og energirigtig produktion alvorligt. Selskabet er således miljøbevidst og arbejder løbende på at reducere miljøpåvirkningerne fra virksomhedens drift. Selskabet lægger med udviklingen af sine produkter, stor vægt på energibesparende, klimavenlig bådproduktion. X-Yachts A/S efterlever i alle aktiviteter gældende lovgivning. At bygge flotte kvalitetsbåde er vores primære mål. Men vi ser det som en lige så stor selvfølgelighed at vi producerer bådene forsvarligt og i et godt arbejdsmiljø for vores mange fastansatte håndværkere. Som led i vores medarbejderpolitik har vi hos X-Yachts A/S en udpeget arbejdsmiljøleder, hvis ansvarsområde er at sikre og løbende opretholde et godt arbejdsmiljø for alle virksomhedens ansatte. Der er valgt arbejdsmiljørepræsentanter og der udarbejdes løbende retningslinjer for hvordan vores både produceres og hvilke sikkerhedsforanstaltninger vores medarbejdere arbejder under. Vi bruger mange ressourcer på, at eksempelvis tunge løft afhjælpes ved brug af maskiner og andre tekniske hjælpemidler. Vi bestræber os på at have et ordentligt arbejdsmiljø, for at tiltrække og fastholde de rette medarbejdere. Herunder har vi etableret en sikkerhedsorganisation, for at sikre arbejdsmiljøet, både på kontoret og på produktionsfaciliteterne. I forbindelse med produktion bruges heldragter og friskluftmasker for at beskytte vores medarbejderes helbred bedst muligt. Vi har et positivt menneskesyn og tilstræber en retfærdig og lige behandling af alle medarbejdere. Derfor fremgår det af vores medarbejderpolitik, at vi ikke accepterer nogen form for diskrimination, chikane eller mobning ligesom vi respekterer menneskerettighederne. Vores politik for menneskerettigheder hviler på ”FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv”. Fundamentet herfor er blandt andet FNs ”Global Compact”, FNs ”International Bill of Human Rights” og ILOs ”Deklaration om Fundamentale Rettigheder og Principper ved Arbejde”. Vores medarbejderpolitik er præsenteret for hele organisationen via offentliggørelse på intranet. I fremtiden vil vi arbejde på at udvikle vores politikker og deres implementering i forhold til sociale- og personaleforhold, så vi forsat sikrer gode arbejdsvilkår for såvel nuværende som fremtidige medarbejdere. Dette gør vi ved kontinuert at genbesøge og tilpasse såvel vores medarbejderhåndbog som vores øvrige politikker samt præsentere ændringerne for alle medarbejderne. Ledelsens sammensætning Bestyrelsen har fastlagt et måltal hvor det underrepræsenterede køn skal repræsentere mindst 20%. Ved udgangen af 2022 havde bestyrelsen 4 medlemmer, hvoraf 1 medlem udgøres af det underrepræsenterede køn. X-Yachts A/S opfylder således det fastsatte måltal. I selskabets øvrige ledelsesorganer (direktion og mellemlederniveau) er måltallet mindst 25% for det underrepræsenterede køn. Ved udgangen af 2022 er dette måltal opfyldt. Både historisk, branchemæssigt og uddannelsesmæssigt er selskabet en mandsdomineret virksomhed. Målet er dog, at der indenfor en årrække opnås en mere ligelig kønsfordeling. Derfor er vores politik at søge fordomsfrit ved udtalt brug af eksterne rekrutteringskompetencer. Dataetik Personoplysninger og data generelt har større betydning for personer og organisationer end nogensinde før, og personoplysninger og data behandles og opbevares i højere og højere grad i takt med at digitaliseringen generelt øges. Dette stiller store krav til organisationer og deres ansattes evne til at håndtere data. X-Yachts A/S opbevarer mange typer data, og for os er det væsentligt, at alle vores interessenter kan have tillid til vores etiske håndtering af data. En etisk og korrekt håndtering af data og personoplysninger er væsentlig for alle områder i X-Yachts A/S. Vores politik for dataetik tager udgangspunkt i de oplysninger og data, vi er i besiddelse af. Vores dataetiske værdier: - Vi arbejder som standard med dataminimering, og med databeskyttelse og registrerer og opbevarer derfor kun de nødvendige data. - Vi arbejder med data på en åben og gennemsigtig måde. - Vi bestræber os på at sikre, at vi besidder de nødvendige kompetencer til håndtering af dataetiske dilemmaer. - Vi bestræber os på at sikre, at vores samarbejdspartnere behandler data på samme måde, som vi selv ville gøre det, herunder i henhold til denne politik. Når X-Yachts A/S behandler data samt designer, køber eller implementerer teknologier, herunder nye teknologier, gælder vores dataetiske værdier og principper. Der indsamles og behandles kun data, der er nødvendige for at opfylde formålet med behandling. For eksempel overvejes det altid, om det er muligt at opnå det samme formål ved at indsamle anonymiserede data i stedet for personhenførbare. Behandling af data skal til enhver tid overholde gældende lovgivning, herunder behandling af personoplysninger ifølge GDPR. Teknologierne designes således, at de sikrer korrekt og rettidig sletning af data. Data skal behandles på måder, der er i overensstemmelse med den afgivne parts intentioner, forventninger og forståelse. Således må personoplysninger eksempelvis ikke behandles til nye formål, som er uforenelige med de formål, hvortil personoplysningerne oprindeligt blev indsamlet. Det skal sikres, at denne politik er tilgængelig for medarbejdere og i øvrigt alle vores interessenter. Der foretages løbende evaluering af egne indsatser, handlinger og politikker inden for dataetik, herunder brugen af ny teknologi. Hvis det vurderes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, bliver der foretaget ændringer i politikker eller relevante procedurer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernens resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 udviser et resultat på tkr. 253, og koncernens balance pr. 31-12-2022 udviser en balancesum på tkr. 281.998, og en egenkapital på tkr. 66.369. Salget af både har i 2022 og i starten af 2023 været negativt præget af den generelle uro på verdensmarkedet, krigen i Ukraine, stigende inflation og renter. Der har ikke været mulighed for fuld afdækning af de prisstigninger, der ramte verdensmarkedet i 2022, hvilket har haft negativ påvirkning på resultatet for 2022. Ordrebeholdningen ved indgangen til 2023 er faldet i forhold til sidste år. Selskabet arbejder stadig med at effektivisere processer og samarbejdet med datterselskabet i Polen, for at optimere indtjeningen pr. båd og arbejdet hermed vil fortsætte i 2023. På trods af at selskabets realiserede resultat for 2022 er på niveau med det forventede, betragter ledelsen det for værende utilfredsstillende. , Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernens resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 udviser et resultat på tkr. 253, og koncernens balance pr. 31-12-2022 udviser en balancesum på tkr. 281.998, og en egenkapital på tkr. 66.369. Salget af både har i 2022 og i starten af 2023 været negativt præget af den generelle uro på verdensmarkedet, krigen i Ukraine, stigende inflation og renter. Der har ikke været mulighed for fuld afdækning af de prisstigninger, der ramte verdensmarkedet i 2022, hvilket har haft negativ påvirkning på resultatet for 2022. Ordrebeholdningen ved indgangen til 2023 er faldet i forhold til sidste år. Selskabet arbejder stadig med at effektivisere processer og samarbejdet med datterselskabet i Polen, for at optimere indtjeningen pr. båd og arbejdet hermed vil fortsætte i 2023. På trods af at selskabets realiserede resultat for 2022 er på niveau med det forventede, betragter ledelsen det for værende utilfredsstillende.
31-05-2023

Map