Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2009
Size
Micro
Employees
-
Revenue
- DKK
Gross profit
- DKK
Operating Profit (EBIT)
-10,000 DKK
Profit for the year
49 MDKK
Equity
173 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
930/85,563
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,883/331,672
"Top 10%"

Top management - top 3

Carsten Raundahl 26Director

Legal owners - top 3

100%Carsten Raundahl

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør.

Company information based on CVR

NameOpus 1000 Aps
CVR32476996
AddressEllemosevej 51, c/o Carsten Raundahl, 8310 Tranbjerg J
IndustryNon-financial holding companies [642020]
Established30-09-2009 (13 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees-
Advertising protectionNo
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 12-12-2019
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital125,000 DKK
Articles of assoc. last28-11-2018

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at eje anparter og aktier

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
-
-
-
-
-
-
Profit for the year
48,762
+38%
35,427
+14%
31,152
-
Equity
173,348
+39%
124,699
+40%
89,383
-
Total Assets
176,878
+34%
132,028
+33%
99,162
-

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold​Årets resultat før skat i koncernen udgør 102 mio. kr. mod 75 mio. kr. i 2020 og egenkapitalen inkl.
minoritetsinteresser udgør 317 mio. kr.

​Resultatet anses for at være tilfredsstillende og er som udmeldt i årsrapporten 2020. Indtægterne fra
gennemførelse af de enkelte byggesager er som forudset og der er også i år realiseret en mergevinst på de sager,
​hvor R&M’s dækningsbidrag helt eller delvist er etableret som en ejerandel af et udviklingsselskab, hvilket
bidrager positivt til resultatet.

​Der er en stadig stigende del af vores projekter, hvor Raundahl & Moesby deltager som medfinansierende part.
Dette sker i solide set-ups med sikret slutsalg, hvor slutinvestor indskyder en betydelig egenkapital i projektet, og
hvor Raundahl & Moesby indgår aftale omkring den øvrige byggefinansiering med et eksternt pengeinstitut.

​Denne form for medfinansiering betyder, at Raundahl & Moesby får en større del af værdikæden i et byggeri, og vi bevæger os samtidig ind på et marked, som kræver stor finansiel styrke og som mange af konkurrenterne er afskåret fra at deltage i.

​Raundahl & Moesby bruger således sin soliditet og stærke likviditet til dels at sikre enebud om sådanne sager,
dels at der kan realiseres en forrentning af den indestående kapital og endeligt, at der kan realiseres en
mergevinst på den enkelte byggesag.

​I de første sager af denne art er produktionen påbegyndt allersidst på året, men aktiviteten og dermed trækket
på byggekreditterne vil være stigende i løbet af 2022.

​Raundahl & Moesby A/S’ omsætning for koncernen udgør i 2021 1.254 mio. kr. mod 971 mio. kr. i 2020.
Omsætningen er således vokset i det forgangne år, hvilket også var forventet, idet mange af de projekter som
blev projekteret i 2020 har været i produktion i 2021. I løbet af 2021 har tilgangen af sager dog overgået
produktionen, hvilket betyder at vi ved udgangen af året har en rekordstor ordrebog. Nogle af disse sager er
igangsat og vil bidrage til omsætningen 2022, der således vil overgå omsætningen i 2021.

​Det var forventet, at dækningsgraden (målt som resultat før skat i forhold til omsætning) i 2021 ville falde en
smule pga. af sammensætningen af opgaver, men velgennemførte projekter og god risikostyring har betydet, at
dækningsgraden har holdt sig en smule over niveauet fra 2020 og lander på ca. 8%.

​I 2021 var vores byggeprocesser indrettet på Coronapandemiens vilkår og samlet set for året, har den ikke givet
væsentlige negative effekter på resultatet i Raundahl & Moesby.

​På byggepladserne har man i det forgangne år fortsat de forholdsregler, som blev implementeret i 2020, og de
forhindringer der følger heraf har været indregnet i vores tidsplaner, og alle vores byggerier er da også i 2021
blevet afleveret til tiden og i et finishniveau, som er markant bedre end branchegennemsnittet.

​Vi har haft den glæde, at flere af vores bygherrer i løbet af året uopfordret har udtrykt deres anerkendelse af
vores afleveringsniveau, og at vi kan aflevere vores byggerier helt uden mangler.

​Vi vil også i fremtiden fortsætte den praksis, som baner vejen for de mangelfri afleveringer, idet vi opfatter dette som en vigtig parameter i forhold til vores mål om at skabe værdi for vores bygherrer, og en årsag til at vi til
stadighed opbygger et større og større loyalt kundegrundlag.

​Samtidig kan vi konstatere, at den store færdiggørelsesgrad betyder, at ”efterløbet” på vores sager er
begrænset og vi derfor meget hurtig kan lade bemandingen på en afsluttet sag overgå til den næste sag.

​Tidligere års investeringer i IT og tilgængelighed af alle nødvendige data via opkobling fra kontoret, byggepladsen ​og i hjemmet har betydet, at Raundahl & Moesby har kunnet oppebære en høj aktivitet under Corona karantæner mv. Alle medarbejdere har i hjemmet firmabetalt internetforbindelse med høj ydeevne, hvilket har medvirket til at, videokonferencer i stort omfang har kunnet erstatte fysisk fremmøde.

​Coronakrisen har betydet, at der er sket en tilvænning til anvendelsen af disse IT-værktøjer, hvilket bidrager til
øget effektivitet bl.a. gennem mindskelse af transporttid.

​Raundahl & Moesby er opmærksom på de forsyningsvanskeligheder, som periodevist er opstået på enkelte
materialer i byggebranchen, og som er en følge af Coronapandemien, logistikflaskehalse og stor byggeaktivitet.

​Da alle byggearbejder købes i underentrepriser, vil det være sjældent, at Raundahl & Moesby har den direkte
kontakt til materialeleverandører, hvilket har den fordel, at prisstigninger som følge af materiale knaphed typisk
ikke fører til meromkostninger for os. Til gengæld kan det have den ulempe, at en leveranceudfordring først skal
erkendes af underentreprenøren, før den kommunikeres til os.

​For at imødegå dette foretager Raundahl & Moesby i det nuværende marked indkøbene af underentrepriser,
herunder især betonelementer, tidligere i projektforløbet end normalt, hvilket bl.a. muliggøres gennem den
tidlige projektafklaring, som er beskrevet nedenfor under afsnittet omhandlende Teknik & Design enheden.

​Desuden er der indført en praksis, hvor Raundahl & Moesbys byggeledelse spørger ind til hvorvidt afgørende
leverancer er sikret af underentreprenøren og der er etableret et meldesystem, således at der straks gives
information til vores Teknisk Direktør, hvis en byggeplads måtte opleve leverancevanskeligheder med et specifikt
produkt. Dette meldesystem betyder, at de øvrige byggepladser tidligt informeres herom og kan tage tidlig aktion
​på udfordringerne. Igennem disse tiltag er det lykkes at begrænse følgerne af leverancemangel.

​I lighed med det seneste år vil en stadig større andel af Raundahl & Moesbys projekter blive udført direkte for
slutinvestorer, mens projekter udført for developere fortsat vil udgøre en mindre og mindre del. Slutinvestorer
har typisk brug for en større grad af detaljering før en aftale kan indgås, hvilket betyder, at der i fasen op til
aftaleindgåelse skal lægges flere ressourcer i projektdetaljeringen end tidligere, men til gengæld er der en større
​klarhed over projekterne, når de skal gennemføres, hvilket mindsker såvel de tekniske som de økonomiske risici
ved gennemførelsen.

​For at imødekomme kravet om tidligere projektafklaring har Raundahl & Moesby som noget nyt i 2021 oprettet
en intern enhed, som vi kalder ”Teknik & Design” og som bistår projektorganisationen på de enkelte sager med
projektafklaringer.

​Teknik & Design består dels af nogle af Raundahl & Moesbys mest erfarne projekteringsledere og dels af
specialister inden for konstruktioner og installationer, som er hentet fra rådgiverbranchen. Dette sætter os i
stand til meget tidligt i udviklingen af et projekt at have gennemtænkt de endelige løsninger, således at der
allerede inden den efterfølgende projektering er taget stilling til de mest afgørende knudepunkter i et givent
byggeri.
De seneste ændringer i byggelovgivningen har desværre betydet, at især ingeniørprojekteringen er blevet
væsentlig mere bureaukratisk og at fokus på kundernes ønsker i mange tilfælde er gledet i baggrunden hos
vores rådgivere. Det er vores ambition, at enheden fra Teknik & Design kan yde et kvalificeret modspil til de
rådgivende firmaer og insistere på at holde værdiskabelsen for vores investorer i centrum. Ud over at dette
modspil skal sikre os mod unødigt dyre tekniske løsninger, bidrager det også til bæredygtigheden i projekterne,
da ressourceforbruget minimeres. Raundahl & Moesby har gennem året underbygget sit ry som en solid og
kundeorienteret totalentreprenør, og har en stadig voksende gruppe af flergangsbygherrer. Dette formindsker
transaktionsomkostningerne og der arbejdes målrettet på at skabe samarbejdsrelationer, som sikrer en base af
stabil omsætning flere år frem.

​Et eksempel på disse langsigtede samarbejdsrelationer er Agorahaverne, hvor der i 2021 blev igangsat det første af en række konceptbyggerier for seniorer. Et andet eksempel er udviklingen af et stort erhvervsbyggeri i Høje Taastrup, i samarbejde med den delvis offentlige grundejer HTC. En succesfuld eksekvering af dette kan åbne banen for andre lignende samarbejder, og på længere sigt styrke Raundahl & Moesbys pipeline.

​Raundahl & Moesby Øst A/S med markedsområde øst for Storebælt og som Raundahl & Moesby A/S med
50,03% ejerskab har bestemmende indflydelse i, har med succes gennemført byggesager i 2021 og omfanget af
referencer stiger dermed fortsat, hvilket, sammen med den voksende medarbejderstab og egenkapital, bidrager
til at Raundahl & Moesby Øst A/S kommer i spil til stadig flere interessante opgaver.

​Omsætningen i Øst var 346 mio. kr. i 2021. Dette er en tilbagegang på 50 mio. kr. i forhold til 2020, hvor
omsætningen var 396 mio. kr., men aktiviteten har ikke desto mindre været fortsat stigende i det forløbne år.
Årsagen er, at der i løbet af 2021 er mange nye projekter, der er blevet projekteret og således ikke har været
under fysisk udførelse.

​Mens der projekteres, er aktiviteten i virksomheden høj, idet vores medarbejdere sideløbende gennemfører
projekteringsledelse, indkøb af underentrepriser og planlægning af byggeriet, hvilket er mandskabskrævende.
Til gengæld er omsætningen, som i denne fase primært består af rådgiverhonorar, noget lavere end når selve
byggearbejdet igangsættes.

​Mange af de omhandlede projekter er enten igangsat i starten af 2022 eller vil løbende blive igangsat i løbet af
året. Omsætningen i øst vil derfor i det kommende år stige og overgå omsætningen fra 2020. De byggesager,
som enten er igangsat eller bliver igangsat i løbet af første halvår, er alle fuldt bemandede, men det forventes, at
medarbejderstaben yderligere skal forøges til de projekter som igangsættes i 2 halvår.

​Selv om der er stor efterspørgsel på ingeniører og konstruktører inden for branchen, har Raundahl & Moesby
hidtil haft en begrænset omsætning af medarbejdere og har ikke haft vanskeligheder med at finde nye
medarbejdere. Raundahl & Moesby er ikke lønførende, men fremstår på andre parametre som en attraktiv
arbejdsplads med spændende opgaver og en god medarbejderkultur.

​Virksomheden beskæftiger ved udgangen af året 93 medarbejdere, hvoraf 35 er tilknyttet østafdelingen.
Medarbejderne er fordelt på ingeniører, konstruktører, økonomi-, juridisk og administrativt personale.
Herudover sikrer virksomheden beskæftigelse til anslået 1000 mennesker via underentreprenører og
samarbejdspartnere. Både øst og vest for Storebælt er langt hovedparten af opgaverne større sager med
entreprisesummer over 100 mio. kr. For projekter af denne størrelse er konkurrenterne de største entreprenører
i landet og her har vi alt andet lige den fordel, at vi har et smallere set-up, hvilket gør os meget
konkurrencedygtige i den type sager. Dette gælder i særdeleshed i sager hvor vi som ovenfor beskrevet selv
fremskaffer byggefinansieringen. Her er feltet af konkurrerende entreprenører meget begrænset.
10-06-2022

Map