Company type
Limited Corporation
Established
2001
Size
Large
Employees
503
Revenue
489 MDKK
Gross profit
- DKK
Operating Profit (EBIT)
6,575,000 DKK
Profit for the year
2,016,000 DKK
Equity
716 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/7
"Top 35%"
Rank in Denmark
34,607/322,278
"Top 35%"

Top management Top 3

Board Top 3

Dorthe Nøhr Pedersen 3Chairman of board
Helle Okholm 3Boardmember
Susan Hørlyck Münster 4Boardmember

Legal owners Top 3

66.67-89.99%Trafikselskabet Movia
5-9.99%Lolland Kommune

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.

Company information based on CVR

NameLokaltog A/S
Alternate namesLokalbanen A/S, Regionstog A/S Show more
CVR26159040
AddressJættevej 50, 4100 Ringsted
IndustryPassenger rail transport, interurban [491000]
Established01-07-2001 (20 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees500-999 (CVR)
Advertising protectionYes
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 17-11-2008
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital46,437,656 DKK
20,064,594 DKK (14-09-2009 - 25-06-2015)
29,705,335 DKK (17-11-2008 - 13-09-2009)
5,922,800 DKK (28-12-2007 - 16-11-2008)
5,500,000 DKK (01-11-2006 - 27-12-2007)
5,000,000 DKK (15-05-2002 - 31-10-2006)
Articles of assoc. last26-06-2015

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at udføre person- og godsbefordringsvirksomhed på jernbaner i overensstemmelse med den enhver tid gældende lovgivning herom samt at udøve beslægtet virksomhed og besiddelse af ejerandele heri.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
489,015
0%
490,942
0%
492,367
+2%
Gross Profit
-
-
-
-
-
-
Profit for the year
2,016
+63%
1,236
+251%
352
-93%
Equity
716,343
+1%
712,617
+0%
712,531
+0%
Total Assets
1,442,387
0%
1,445,657
-3%
1,486,938
-2%

Mangement review

BeretningOrdforklaring på anvendte forkortelserERTMS: European Rail Traffic Management System (ERTMS) er fællesbetegnelsen for at nyt togkontrolsystem, som over en længere årrække skal udrulles på jernbaner i EU. ERTMS er et vigtigt led i den europæiske harmonisering af togkontrolsystemer, som skal sikre, at tog nemmere kan krydse Europas landegrænser.ETCS: European Train Control System (ETCS) er en del af ERTMS, og består kort fortalt af den togvendte del af systemet, dvs. den del af systemet, som er monteret på toget.CSM-RA: Common Safety Methods on Risk Assessment (CSM-RA) er den fælleseuropæiske metode for risikovurdering til brug for identificering og kontrol af farer i udførelse og drift af et jernbaneprojekt. Lovgrundlaget er forankret i CSM-RA EU-forordningen.CSR: Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres interaktion med interessenterne. ’Virksomhedens samfundsansvar’ er en dansk betegnelse for begrebet.

Økonomisk resultat2020 er virksomhedens 5. regnskabsår som Lokaltog A/S siden fusionen mellem Lokalbanen A/S og Regionstog A/S i 2015 og 19. regnskabsår som selskabsregistreret.Koncernens resultat for regnskabsåret 2020 blev et overskud på 4.109 t.kr. efter skat, mod 1.075 t.kr. i 2019, hvilket er bedre end forventet ved indgangen til regnskabsåret.De frie pengestrømme for året udgør 30 mio. kr. mod 25 mio. kr. i 2019.Det er ledelsens opfattelse, at driften er sund, og det økonomiske fundament er tilfredsstillende.Årets resultat anses som tilfredsstillende, og skal ses i lyset COVID-19 samt af en markant stigning i omfanget af infrastrukturvedligehold samt det store mobiliseringsarbejde forud for, at Lokaltog overtog ansvaret for togdriften mellem Køge og Roskilde 13. december 2020 inkl. rekruttering, uddannelse og træning af personale.Ved udgangen af 2020 udgør Lokaltog A/S’ egenkapital i alt 716 mio. kr. (2019: 713 mio. kr.) i forhold til koncernens samlede aktiver på 1.765 mio. kr. (2019: 1.732 mio. kr.).2020COVID-19 resulterede i tilbagegang på passagerer, men Lokaltog blev ikke i væsentlig grad påvirket økonomisk, da Lokaltog blev kompenseret for dette via kontrakten med Movia. Togdriften blev opretholdt i normalt niveau med undtagelse af nødkøreplan i 14 dage i slutningen af marts. Lokaltog har været i stand til at opretholde normal togdrift trods mere sygdom blandt medarbejdere pga. solidt beredskab bl.a. i form af hurtig anskaffelse og implementering af værnemidler på medarbejdernes arbejdspladser.Kunder og kvalitetI 2020 var der 7,2 mio. rejsende med Lokaltog. Året bød således på en passagertilbagegang på knap 2,3 mio. passagerer, svarende til et fald på 24 % i forhold til 2019, hvilket i væsentligt omfang tilskrives COVID-19.2020 blev kvalitetsmæssigt et pænt år. Den kundeoplevede pålidelighed (antal ankomster, som er gennemført, dvs. ikke aflyst) blev 99,8 %, hvilket er en svag tilbagegang i forhold til 99,9 % i 2019. Niveauet vurderes fortsat at være på et højt niveau.Den kundeoplevede rettidighed (antal ankomster, som er mindre end 3 minutter forsinkede) blev 94,7 %, hvilket er en forbedring i forhold til 2019, hvor resultatet var 93,0 %. Både udviklingen og niveauet vurderes som tilfredsstillende.Kundetilfredsheden er ligeledes fortsat på et højt niveau og blev målt til 4,07 ud af 5 mulige, hvilket er en lille stigning på 0,06 i forhold til 2019.Kundeoplevet rettidighed og kundetilfredshed er således begge steget 2 år i træk.Lokaltog har således opfyldt samtlige kvalitets-kontraktmål vedr. pålidelighed, rettidighed og kundetilfredshed. Lokaltog er derfor af den opfattelse, at der fortsat generelt leveres en høj kvalitet på kerneproduktet.SikkerhedsledelseTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udførte i 2020 endnu en sikkerhedscertificering af Lokaltogs sikkerhedsledelsessystem. Denne gang blev certificeringen gennemført i forbindelse med, at Lokaltog skulle køre på et nyt signalsystem, ERTMS, i forbindelse med overtagelse af driften mellem Køge og Roskilde.I forbindelse med implementering af den tekniske del af EU’s 4. jernbanepakke den 16. juni 2020 skal alle jernbanevirksomheder, ved ændringer eller udløb af nuværende sikkerhedscertifikat, overgå til et nyt EU-certifikat.Dette betyder, at Bekendtgørelse 147 ophæves og i stedet erstattes af nye krav til sikkerhedsledelsessystemet. Der forventes på den baggrund også et stort fokus på sikkerhedsledelsessystemet i 2021.I forbindelse med ledelsens evaluering 2020 forventes det at kunne konkluderes, at jernbanesikkerhedsniveauet og udviklingen i jernbanesikkerheden er tilfredsstillende.ITLokaltog arbejder med løbende forbedringer af IT-sikkerheden, og har i 2020 styrket denne ved supplering med remote back-up og adgang til disaster recovery-services for en stor del af selskabets it-systemer, ligesom log-on sikkerheden er styrket i forbindelse med øget brug af hjemmearbejde grundet COVID-19.ØstbanenI 2010 blev der på samtlige Lokaltogsstrækninger gennemført en tilstandsanalyse.Den viste en restlevetid på Østbanen på 10-12 år. I 2017/18 blev der gennemført en mere detaljeret analyse, som viste, at infrastrukturen skulle fornyes inden for 3-4 år for at kunne opretholde sin funktionalitet. Anlægsestimatet lød på 650–693 mio. kr. inkl. en 50 % anlægsreserve.I efteråret 2019 viste inspektioner af Østbanen, at nedslidningen havde nået et niveau, hvor det ville være meget vanskeligt at opretholde den ydeevne (funktionalitet), som er en forudsætning for køreplanen.For at mindske belastningen af infrastrukturen besluttedes det at indføre en ny køreplan medvirkning fra den 15. december 2019. Køreplanen, som er baseret på 75 km/t mod tidligere 100 km/t, mindsker belastningen af infrastrukturen markant.I november 2019 anmodede Region Sjælland Lokaltog om at igangsætte udarbejdelse af en programfaserapport for sporfornyelsen på Østbanen.Programfaserapporten, som forelå juni 2020, anbefalede at igangsætte næste fase, udførelse af projektering samt udarbejdelse af udbudsmateriale. Region Sjælland har efter indstilling fra Movia og Lokaltog besluttet, at Lokaltog kan igangsætte næste fase, samtidig med at Region Sjælland vil søge at finde finansiering til selve infrastrukturfornyelsen i foråret 2021.Den nuværende fase forventes afsluttes medio 2021, hvorefter Lokaltog kan igangsætte udbud, såfremt Region Sjælland finder, at grundlaget for finansieringen er på plads.Den overordnede plan er, at en forventet renovering kan være gennemført ultimo 2022/primo 2023.Køge-RoskildeI 2017 blev der indgået aftale mellem Staten og Region Sjælland om overdragelse af Trafikkøberansvaret for driften mellem Køge og Roskilde. Der blev således indgået kontrakt mellem Movia og Lokaltog om driften og Lokaltogs overtagelse af driften på strækningen blev besluttet skulle ske i december 2020. Lokaltog tog 13. december 2020 hul på driften og fik i denne forbindelse en god opstart af Køge-Roskilde efter, at det meste af 2020 er gået med mobilisering. Herunder rekruttering og uddannelse af personale, udvidelse af togdepot, køreplanlægning, ændring af de jernbanesikkerhedsmæssige regelværker og certifikater, tilpasning af togsæt inklusive installation af ETCS. Sidstnævnte er påkrævet for at kunne befare strækningen Køge-Roskilde grundet Banedanmarks udrulning af ERTMS.Lokaltog har i forbindelse med udvidelsen indgået lejeaftale med Nordjyske Jernbaner A/S om leje af 3 Desiro togsæt fra december 2021 og frem til december 2025.
26-05-2021

Map