Company type
Limited Corporation
Established
2008
Size
Medium
Employees
199
Revenue
1,024 MDKK
Gross profit
153 MDKK
Operating Profit (EBIT)
41 MDKK
Profit for the year
33 MDKK
Equity
152 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
3/36
"Top 10%"
Rank in Denmark
4,771/322,520
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Tom Vestergaard Frandsen 14Chairman of board
Karina Grosen Boldsen 21Boardmember
Brian Overgaard 4Boardmember

Legal owners Top 3

100%Himmerlands Food Group Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af to direktører i forening, af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse

Company information based on CVR

NameHimmerlandskød A/S
Alternate namesA/S Hjalmar Nielsen Eksport- og Importforretning Ålestrup, A/S Kjellerup Eksportslagteri og Kødtilberedningsvirksomhed, Hadsund Kreaturslagteri A/S, Nordic Beef Hadsund A/S Show more
CVR31426340
AddressBusgade 12, 9620 Aalestrup
IndustryProduction of other meat [101190]
Established14-05-2008 (14 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees216 (man years:187)
Advertising protectionYes
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 22-03-2021
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital12,894,000 DKK
5,100,000 DKK (27-01-2016 - 05-06-2018)
5,000,000 DKK (14-05-2008 - 26-01-2016)
Articles of assoc. last30-04-2020

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed med køb af dyr til slagtning, at foretage slagtning heraf, at foretage videreforarbejdning samt at foretage salg af huder, kød og kødprodukter, der følger af slagtningen samt tilgrænsende aktiviteter. Selskabet kan endvidere eje kapitalandele i andre selskaber og/eller indgå i forretningsmæssige samarbejdsforhold indenfor førnævnte primære aktiviteter og tilgrænsende aktiviteter, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
1,024,331
+15%
888,742
+4%
857,128
+5%
Gross Profit
152,847
+7%
142,323
+5%
135,121
+17%
Profit for the year
33,096
+9%
30,401
+37%
22,267
+69%
Equity
152,441
+28%
119,112
+35%
88,316
+28%
Total Assets
335,156
+61%
208,197
+16%
178,953
-1%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdÅr 2021 har været et fornuftigt år for Himmerlandskød, hvor en lang række af vores nøgletal er blevet forbedret. Himmerlandskød har igen i år forbedret driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA), som er steget fra 48,4 mio.kr. til 51,4 mio. kr. Derudover er årets resultat steget fra 30,4 mio.kr. til 33,1 mio. kr.

Hele resultatet tillægges egenkapitalen og anvendes til investeringer i Himmerlandskød og dermed vores lokalsamfund. Egenkapitalen er ved årets udgang steget til 152,4 mio.kr., mens soliditetsgraden inkl. ansvarligt lån ender på 48,5%. Det er en tilfredsstillende soliditetsgrad set i forhold til vores store, igangværende investeringer i både Farsø og Aalestrup.

Resultatet er således forbedret til trods for et år præget af mange forandringer. Årets første måneder var påvirket af nedlukninger i store dele af Danmark og Europa, hvilket medførte større prisfald på vores rygprodukter og en lav notering som konsekvens. Genåbningen af samfundene i Europa samt et lavt udbud af oksekød på verdensmarkedet resulterede i rekordhøje stigninger i noteringerne over en relativt kort periode. Alle kategorier steg således med 5,35 - 7,70 kr./kg. fra årets begyndelse til årets afslutning. Vi har igennem hele året fokuseret på og også opfyldt vores ambition om at levere en konkurrencedygtig afregningspris til vores landmænd.

Stigningerne i råvaregrundlaget har krævet en øget bevågenhed i vores salgsteam og en stor agilitet. I et marked med så kraftige noteringsstigninger vil stigningerne i salgspriserne ofte være forsinkede som følge af månedspriser eller længerevarende kontrakter. Derfor har vi også oplevet et pres i vores indtjening og et fald i vores overskudsgrad i forhold til 2020.

Forbedringen i årets resultat er derfor i høj grad skabt via et øget slagtetal med en højere effektivitet til følge. Vi har i 2021 haft et rekordår i antal slagtninger, hvor vi har slagtet knap 120.000 dyr. Vi har opnået en stigning i slagteantallet på 8,4%, mens landsslagtningerne er steget med 1,5%. Det betyder, at vi har øget vores markedsandel af det totale antal slagtninger fra 26% til 27,8%.

I det kommende år vil vi samle vores nuværende tre ældre slagterier og hudefabrik i et nyt og moderne anlæg i Aalestrup. Det vil give os en større slagtekapacitet, således vi kan fortsætte med at øge slagteantallet og imødekomme det stigende antal landmænd, som ønsker at levere til Himmerlandskød. Vi er dermed klar til at byde flere leverandører velkommen. Det øgede antal slagtninger og den dermed øgede effektivitet betyder, at vi er i stand til, men også er villige til at levere en højere notering til vores landmænd end det øvrige marked.
Det ligger os meget på sinde, at vi har et godt og troværdigt samarbejde med vores landmænd. Vores landmænd har derfor flere år i træk modtaget en højere gennemsnits-kilopris end markedet generelt. Vi er stolte over, at vi i et presset marked har været i stand til at betale en konkurrencedygtig pris samtidig med, at vi forbedrer vores resultat.

Det stigende antal dyr har ligeledes betydet en øget volumen på vores detailfabrik, og dermed har vi endnu bedre kunnet udnytte ledige ressourcer og anlæg.

Sidste år fik vi stiftet et nyt hudeselskab, Norilia Nordic, sammen med norske Norilia. Hudeselskabet afsætter nordiske kvalitetshuder, bestående af huder fra Danmark, Sverige og Norge med 100 % sporbarhed. År 2021 er det første hele regnskabsår med denne hudeaktivitet, og i takt med en øget erfaring, har vi formået at hæve indtjeningen på vores hudeforretning.
Vi er i det forgangne år dermed blevet bekræftet i, at samarbejdet bidrager positivt til udviklingen af Himmerlandskød og dermed vores landmænd. Via vores ejerskab i Norilia Nordic kan vi til fulde bruge vores mangeårige tunge faglige viden til at optimere og udnytte salget af de nordiske kvalitetshuder.

Afsætning:

På afsætningssiden har Himmerlandskød de seneste år markeret sig hos de danske forbrugere som et
kvalitetsprodukt, og vi oplever en stigende interesse for vores produkter og vores brand hos private forbrugere
og i særdeleshed restauranter, der ønsker højkvalitetsvarer. Det er særdeles vigtigt for os, at vores varer bliver
gennemgået af vores dygtige, fagudlærte medarbejdere, der forstår at sortere og sætte en ære i at leve op til
kundernes forventninger.

​Vi har i løbet af sommeren og efteråret oplevet en højere efterspørgsel end normalt, hvilket har været båret af et
​lavt udbud af oksekød på verdensplan. Færre udenlandske produkter er kommet ind i Europa og dermed
Danmark, hvilket har været med til at forhøje både notering og salgspriser.

​Den stigende notering er primært blevet båret af efterspørgslen i udlandet, hvor villigheden til at betale prisen
for dansk kvalitetskød er høj. Dette har også resulteret i, at vores andel til eksport er steget fra 21% til 27%.

​Marginalen på det danske detailmarked har været vigende, selvom vi har et godt netværk og gode
samhandelspartnere. De kraftige noteringsstigninger har været svære for markedet at håndtere. Vi oplever
derfor fortsat pres på fødevarepriserne i Danmark, hvor forbrugerpriserne på kødprodukter ligger lavere i
Danmark end i den øvrige del af Europa.
​Marginalen i vores forretning er lille til dette segment og derfor sårbar over for forandringer og prisstigninger i
råvarer, hvilket året også har bekræftet.

Investeringer:

Som led i vækststrategien og som led i at fremtidssikre Himmerlandskød besluttede vi i 2020 at igangsætte en
udvidelse af vores afdeling i Farsø samt at opføre et helt nyt og moderne slagteri, opskæring og administration i
Aalestrup. Det er to vigtige og strategiske investeringer, der skal sikre, at Himmerlandskød forbliver en stærk fødevarevirksomhed og som sikrer fortsat udvikling.

​De to investeringer er blevet igangsat i 2021, hvilket er årsag til den hurtigt voksende balancesum. Udvidelsen af
vores afdeling i Farsø, hvor vi foretager forarbejdning og pakning, er stort set færdiggjort ved årets afslutning.
Investeringen muliggør yderligere forarbejdning af fødevarer og dermed en udvidelse af vores sortiment. Der er
investeret i to nye linjer, som betyder, vi kan servicere vores kunder med et bedre og bredere sortiment.

​Opførelsen af det nye byggeri i Aalestrup startede op i foråret 2021 og er dermed under opførsel pr. 31.
december 2021. Vi forventer at kunne indvie byggeriet i sommeren 2022. Formålet med opførelsen er at samle
vores aktiviteter fra tre ældre slagteanlæg og hudefabrik til et nyt og moderne anlæg, der både giver os bedre
effektivitet, en øget kapacitet, langt bedre arbejdsforhold og en lavere miljøpåvirkning.

​Byggeriet kan dermed imødekomme det stigende antal slagtninger samt fremtidssikre virksomheden ved både at
højne kvaliteten af slagtninger og skabe et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. En af vores største opgaver er
at sikre, at vores landmænd får den højest mulige afregningspris for deres kreaturer, og et nyt slagteri betyder,
at vi kan fortsætte med at gøre tingene endnu bedre og mere effektivt – til gavn for både landmænd,
medarbejdere, lokalsamfund og vores kunder. ​Byggeriet er helt i tråd med FN’s verdensmål, der omhandler ”Bæredygtige Byer og Lokalsamfund”, som af Himmerlandskød er udpeget som et af de særlige, bæredygtige fokusområder

Finansiering:
Himmerlandskød har i 2021 haft en positiv pengestrøm fra driften på 41.463 t.kr., som er blevet anvendt til de igangværende store investeringer i Farsø og Aalestrup. Der udloddes ingen udbytte, og årets resultat lader ejerne således forblive i Himmerlandskød for at kunne geninvestere og videreudvikle forretningen.

Moderselskabet stiller fortsat et ansvarligt lån til rådighed for at styrke de finansielle forhold i Himmerlandskød.

På baggrund af ovenstående anser ledelsen årets resultat som værende tilfredsstillende. Med årets resultat, likviditet og vores soliditetsgrad inkl. det ansvarlige lån på 48,50% er vi dermed rustet til fremtidens investeringer og de generelle udsving i markedet.
21-03-2022

Map