Company type
Limited Corporation
Established
1992
Size
Small
Employees
26
Revenue
472 MDKK
Gross profit
111 MDKK
Operating Profit (EBIT)
92 MDKK
Profit for the Year
66 MDKK
Equity
207 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
2/208
"Top 10%"
Rank in Denmark
1,834/303,195
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Preben Vang Nielsen 3Chairman of board
Claus Vang Nielsen 3Boardmember
John Nielsen 15Boardmember

Legal owners Top 3

100%Pvn Holding A/S

Rights certificate

Virksomheden tegnes af den administrerende direktør, af bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse

Company information based on CVR

NameSunds Textiles A/S
Alternate namesSunds Textilfarveri A/S, Sunds Velour A/S, Vikingo Denmark A/S Show more
CVR15808241
AddressNavervej 3, 7451 Sunds
IndustryManufacture of furnishing fabrics [139210]
Webhttp://
Established16-01-1992 (28 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees26 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorPartner Revision. Statsautoriseretrevisionsaktieselskab since 21-09-1995
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionSydbank
Company capital70,000,000 DKK
68,000,000 DKK (24-09-1997 - 05-11-2002)
45,000,000 DKK (24-09-1993 - 23-09-1997)
5,000,000 DKK (01-09-1992 - 23-09-1993)
500,000 DKK (11-02-1992 - 31-08-1992)
Articles of assoc. last14-06-2018

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er fabrikation og handel.

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
471,911
-
-
-
-
-
Gross Profit
111,280
+20%
92,402
+73%
53,435
+32%
Profit for the Year
65,632
+14%
57,721
+98%
29,160
+46%
Equity
206,521
+54%
134,429
+30%
103,311
+10%
Total Assets
424,553
+17%
363,391
+37%
265,814
+51%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktivitet består i indkøb, salg og produktudvikling af tekstilmetervarer samt salg af konfektionerede tekstilvarer. Endvidere er selskabet moderselskab for 4 udenlandske produktions-selskaber fordelt på Ukraine, Mexico og Polen.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat efter skat udgør 65,6 mio. kr. mod 57,7 mio. kr. sidste år.
Selskabets resultat og økonomiske udvikling har overgået de oprindelige forventninger til året og anses for tilfredsstillende.
Den forventede udvikling
På baggrund af den store usikkerhed den globale corona-krise har skabt og usikkerheden om situationens varighed, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en rimelig vurdering af de økonomiske konsekvenser af COVID-19. Det er på samme baggrund ikke muligt at udtrykke en tilstrækkelig sikker forventning til resultatet for det kommende år. Inden udbruddet af COVID-19 var forventningen en stigende aktivitet i 2020 og et resultat på niveau med 2019. Selskabet har i perioden fra marts til april oplevet et væsentlig fald i ordreindgangen og har som konsekvens heraf foretaget tilpasnnger af medarbejderstaben i de udenlandske produktionsselskaber. På nuværende tidspunkt har selskabet en stærk likviditet og selskabets pengeinstitut har meddelt, at man vil støtte op om virksomheden i bestræbelserne på at fortsætte selskabets planlagte aktiviteter.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der sket udbrud af sygdommen COVID19 som følge af spredningen af Coronavirus. Det vurderes at alle selskabets markeder kan blive påvirket af udbruddet. Om end det er i et tidligt stadie at vurdere effekterne heraf, er det ledelsens vurdering, at udbruddet kan resultere i betydelige økonomiske konsekvenser for kommende regnskabsår.

Redegørelse for samfundsansvar
Koncernens produktion foregår via datterselskaber i Ukraine, Mexico og Polen. Produkterne afsættes i Danmark og en række andre lande.

Koncernen ønsker at udvikle sin kerneforretning og møde sine strategiske udfordringer på en økonomisk og samfundsmæssig forsvarlig måde. Koncernen har nedskrevne politikker vedrørende koncernens samfundsansvar (arbejdsbeskrivelser, ISO9000 procedurer, ØKO-TEX certificering, IWAY code of conduct). Disse politikker indebærer, at koncernen som minimum overholder landets love (primært Danmark, Ukraine, Mexico og Polen) herunder arbejdsmiljølove, love for sikkerhed og miljø, samt love vedr. minimumslønninger og menneskerettigheder.

Klimapåvirkning:
Der er ikke i koncernen observeret forhold af miljømæssig karakter, som giver anledning til bemærkninger. Koncernen arbejder på en kortlægning af produktionens CO2 udledning, med henblik på løbende nedbringelse af denne.

Miljø:
Koncernen har haft fokus på sine miljøpåvirkninger i Danmark og i produktionsselskaberne i Ukraine, Mexico og Polen. Man arbejder således løbende på at minimere energiforbrug og forbrug af kemikalier. Baggrunden for miljøpolitikken er, at det er vores vurdering, at kunderne fremadrettet vil kræve produkter, der har en lavere energianvendelse i driftsfasen og kan skrottes på en miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde efter brug. Derfor er indsatsen i koncernens udviklingsarbejde nu drejet i retning af disse områder.

Arbejdsmiljø:
Koncernen har en arbejdsmiljøpolitik omfattende medarbejdertilfredshed og trivsel. Det tilstræbes løbende at bevare og udvikle et godt arbejdsmiljø, som medvirker til at fastholde og rekrutere medarbejdere med højt vidensniveau i koncernens selskaber.

Måltal og politikker for det underrepræsenterede køn
Bestyrelsen er opmærksom på, at der ikke er kvinder repræsenteret i selskabets ledelse. Koncernen vil tilstræbe at rekruttere de bedst egnede bestyrelsesmedlemmer uanset køn, race og religion. Det er endnu ikke, siden indførelsen af politikker for det underpræsenterede køn, lykkedes at ændre sammensætningen af bestyrelsen. Grundet nuværende udfordringer afledt af COVID-19, har bestyrelsen valgt at prioritere denne opgave, og samtidigt udskudt målsætningen for det underrepræsenterede køn. Det er herefter målsætningen, at det underrepræsenterede køn skal udgøre mindst 20% af bestyrelsen senest i 2022.

Særlige risici
Effekter fra corona-krisen:
Udbruddet af Coronavirus (COVID-19) betyder nye udfordringer og risici for virksomheden. Der er truffet en række foranstaltninger med henblik på at sikre medarbejdernes helbred og sundhed. I tilknytning til de helbredsmæssige risici har virusudbruddet betydet usikkerhed og ustabilitet såvel politisk/samfundsmæssigt som for virksomheden. Nuværende og eventuelle fremtidige politiske og økonomiske foranstaltninger, som måtte blive sat i værk, vil kunne afstedkomme finansielle risici knyttet til virksomhedens drift og eventuelt begrænse virksomhedens samhandelsmuligheder. Virksomhedens nuværende og planlagte aktiviteter giver imidlertid ikke anledning til særlige finansielle risici, og selskabets likviditetsberedskab og nøvendige udvidelser heraf forventes at være sikret i tilstrækkeligt omfang.

Prisrisici:
Selskabet arbejder løbende på effektivisering af produktion og indkøb for at sikre konkurrencedygtige priser.

Valutarisici:
Kursregulering af investeringer og lån til datterselskaber, der er selvstændige enheder, indregnes direkte over egenkapitalen. Der foretages ikke løbende risikoafdækning heraf. En væsentlig andel af selskabets omsætning og indkøb foretages i fremmed valuta. Det vurderes løbende, hvorvidt der er behov for risikoafdækning heraf.

Renterisici:
På trods af den rentebærende nettogæld udgør et væsentligt beløb, vil moderate ændringer i renteniveauet ikke have nogen større direkte effekt på indtjeningen. Der indgås for nærværende ikke rentepositioner til afdækning af renterisici.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Selskabet foretager ikke forskning, men der foregår en løbende udvikling og forbedring af virksomhedens produktionsprocesser og produkter.
15-05-2020

Map