Company type
Limited Corporation (APS)
Established
1986
Size
Medium
Employees
90
Revenue
- DKK
Gross profit
46 MDKK
Operating Profit (EBIT)
12 MDKK
Profit for the Year
8,306,334 DKK
Equity
29 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
3/79
"Top 10%"
Rank in Denmark
10,730/303,311
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Ole Overgaard 2Chairman of board
Peter Chresten Jensen Christensen 12Boardmember
Henrik Jensen Höhrmann 4Boardmember

Legal owners Top 3

25%Blomster Holding A/S
25%Cjc Holding A/S
25%Peterleg A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør

Company information based on CVR

NameJesperhus Resort Aps
Alternate namesJesperhus Blomsterpark Aps Show more
CVR10268893
AddressLegindvej 13, Legind, 7900 Nykøbing M
IndustryBotanical and zoological gardens and nature reserves activities [910400]
Webhttp://
Established25-06-1986 (34 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees90 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 08-06-2012
Financial statement period01-10 to 30-09
Bank connectionFrøslev-Mollerup Sparekasse
Company capital300,000 DKK
Articles of assoc. last11-05-2017

Purpose

Selskabets formål er at drive udstillingsvirksomhed, herunder oplevelses- og aktivitetspark, virksomhed med handel, campingplads, svømmehal, udlejning og anden dermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
46,401
+21%
38,333
+7%
35,823
+4%
Profit for the Year
8,306
+114%
3,885
+39%
2,787
-3%
Equity
29,472
+36%
21,606
+19%
18,161
+20%
Total Assets
95,637
+7%
89,086
+12%
79,538
+1%

Mangement review

Væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten består uændret i at drive Jesperhus Blomsterpark og Feriecenter. Indtjeningen hidrører salg fra entreindtægt og indtægt fra overnatninger og ophold, bowling, svømmehal, butikker og spisesteder.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et overskud på DKK 8.306.334, og selskabets balance pr. 30. september 2019 udviser en egenkapital på DKK 29.471.860.
Virksomhedens strategiplan har dannet grundlaget for forbedret brandmæssig styrke, som har taget markedsandele i et stærkt konkurrencepræget marked. Herunder har der været foretaget målrettede investeringer for at styrke omsætningen og indtjeningen. Med baggrund heri er det med glæde, at vi i regnskabsåret har opnået et særdeles tilfredsstillende overskud i selskabet.

Den gode resultatudvikling har medført, at soliditeten og likviditeten i virksomheden er forbedret yderligere i forhold til sidste år.
Særlige risici - driftsrisici og finansielle risici
Drift
Selskabets indtjening er i væsentligt omfang afhængig af antallet af besøgende og prisudviklingen. Antallet af besøgende er påvirket af udviklingen i konjunkturen, vejrliget og konkurrenceforholdene. Endvidere udgør prisstigninger på energi og personale en særlig risiko, idet sådanne prisstigninger kun i relativt begrænset omfang kan indregnes i det færdige produkt.
Renterisici
Da den rentebærende nettogæld i al væsentlighed udgøres af variabelt forrentede lån og kreditter, vil ændringer i renteniveauet have direkte effekt på indtjeningen. Selskabets lån og aktiviteter afvikles i væsentligst omfang i DKK.
Kreditrisici
Likviditetsrisikoen udtrykker risikoen for at kunne skaffe likviditet til selskabets nuværende og planlagte aktiviteter. Selskabet har sikret sine aktiviteter for den kommende sæson.
Målsætninger og forventninger for det kommende år
Vi følger vores strategiplan, og har fokus på udvikling af virksomheden herefter, med en tæt indføling til vores hovedmålgruppe, børnefamilierne.

Vi forventer en fortsat positiv udvikling i det kommende år.
Eksternt miljø
Selskabet arbejder i proces med at mindske belastningen på miljøet. De væsentligste områder er udledning af vand og anvendelse af energi.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
29-01-2020

Map