Company type
Limited Corporation
Established
1971
Size
Medium
Employees
212
Revenue
1,030 MDKK
Gross profit
73 MDKK
Operating Profit (EBIT)
28 MDKK
Profit for the Year
33 MDKK
Equity
256 MDKK

Advertising protection

The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
1/2
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,182/301,426
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Tom Jeffrey Zaiser 1Chairman of board
Jens Verner Sørensen 1Boardmember
Susanne Christiansen-Dahl 1Boardmember

Legal owners Top 3

66.67-89.99%FiberVisions Corporation
15-19.99%Indorama Netherlands BV

Rights certificate

Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening.

Company information based on CVR

NameFibervisions A/S
Alternate namesDanaklon A/S, Danaklon International A/S, Jacob Holm Varde A/S Show more
CVR33487819
AddressEngdraget 22, 6800 Varde
IndustryManufacture of man-made fibres [206000]
Established26-08-1971 (49 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees212 (Fin.Stmt)
Advertising protectionYes
AuditorKpmg P/S since 05-09-2014
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital152,067,041 DKK
142,347,121 DKK (25-02-2013 - 10-04-2013)
132,937,111 DKK (16-11-2012 - 24-02-2013)
122,949,441 DKK (29-05-2009 - 15-11-2012)
113,600,000 DKK (30-12-2008 - 28-05-2009)
65,300,000 DKK (24-06-1997 - 29-12-2008)
Articles of assoc. last24-10-2014

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er fabrikation og handel samt hermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 201820172016
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
1,029,505
+3%
1,002,535
+5%
952,468
-10%
Gross Profit
73,279
-21%
92,218
-21%
117,322
-15%
Profit for the Year
33,433
-19%
41,462
-42%
72,020
-28%
Equity
256,144
-53%
543,684
+5%
518,314
+15%
Total Assets
795,001
-4%
827,975
+1%
821,506
+6%

Mangement review

Koncernoversigt - Group ChartModerselskab- Parent Company FiberVisions a/sDenmark Associerede virksomheder- Associated Companies Konsoliderededattervirksomheder- Consolidated Subsidiaries ES FiberVisions Holdings ApSDenmark *50% 100% FiberVisions (China) A/SDenmark 88.4% 100% ES FiberVisions ApSDenmark 11.6% FiberVisions (China) TPP. R. China 100% ES FiberVisions Hong Kong Ltd.P. R. China 100% FiberVisions GmbHGermany 100% ES FiberVisions Shanghai Co. Ltd.P. R. China * 50% af kapitalen / 50% af resultatet* 50% of the capital / 50% of the result, ForretningsområdeFiberVisions udvikler, fremstiller og markedsfører syntetiske fibre af materialerne polypropylen, polyethylen og polyester.Disse plasttyper er karakteriseret ved en stor renhed og miljøvenlighed (består af brint og kulstof) og stor bearbejdelighed. Syntetiske fibre anvendes i dag til emballage, engangsudstyr og engangsartikler i mange forskellige industrier. FiberVisions er en højteknologisk produktions-virksomhed, der udvikler individuelle fiberløsninger til kunderne, således at kunden får tilført de ønskede funktionelle egenskaber såsom blødhed, fylde, styrke, overfladekarakter og tredimensionel struktur, samtidig med at ønsket om maksimal procesbarhed på produktionsudstyret tilgodeses.Fibrene videreforarbejdes hovedsageligt i nonwoven-industrien, hvor fibrene anvendes i følgende processer:• kartede mekanisk bundne tekstiler (spunlace og nålefiltsprocesser)• i våd- og tørpapir processer• kartede thermobundne tekstiler.• air-laid processenNonwoven-produkterne, baseret på FiberVisions fibre, afsættes til hygiejneindustrien og industrien for tekniske tekstiler.Markedsforhold FiberVisions’ hovedforretningsområde er fibre til hygiejneprodukter (vådservietter og andre former for engangsservietter, hygiejneprodukter til kvinder og børn).Salget af bikomponente fibre til den absorberende kerne i hygiejneprodukter og til distributionslaget i både bleer og hygiejneprodukter til kvinder er fortsat et strategisk område for FiberVisions.MarkedsforholdBabyvådservietter og andre former for engangsklude, såsom kosmetikklude og rengøringsklude til husholdningsbrug har stadig høj fokus. Der anvendes både viskosefibre, polyesterfibre og polypropylenfibre på dette område, og FiberVisions har formået at opretholde en stærk førerposition inden for det delområde, som anvender polypropylenfibre. Salget af polypropylen fibre til bleer er stadig et betydende område for FiberVisions.Ud over at producere fibre til engangsartikler (bleer, menstruationsbind, trusseindlæg, tamponer og vådservietter) producerer FiberVisions fibre til forstærkning af beton, sammenbinding af isoleringsmateriale og andre byggematerialer samt til filtrering af både luft og væsker.Udvikling i året Årets resultat efter skat blev et overskud på 33.433 tkr. mod et overskud på 41.462 tkr. i 2017, hvilket anses for mindre tilfredsstillende. Tilbagegangen skyldes flere årsager. Udviklingen i USD har været mindre gunstig og samtidig er der større konkurrence. Til gengæld fortsatte det gode produktmix med høj andel af Bico-fibre. Resultatet i det kinesiske datterselskab FV China TP var ikke som forventet. FV China TP var ligeledes ramt af udviklingen i råvarepriserne og øget konkurrence. Dette medfører, at resultatet i China A/S heller ikke bliver som forventet.Resultatet i det associerede selskab blev som forventet.Særlige risiciValutarisiciFiberVisions a/s’ eksport andel på knap 100% medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kurs- og renteudviklingen for en række valutaer. Det er selskabets valutapolitik at afdække kommercielle valutarisici ud over Euro.Det er selskabets valutapolitik, delvist at afdække kommercielle valutarisici udover Euro, som erbaseret på en løbende forretningsmæssig vurdering.Afdækningen sker via valutaterminsforretninger til afdækning af forventet omsætning, kontant beholdning og netto valuta tilgodehavender i den kommende måned. Der indgås ikke spekulative valutadispositioner.Kursrisici, der relaterer sig til investeringer i datterselskaber og associerede selskaber i udlandet, afdækkes som hovedregel ikke, idet det er selskabets opfattelse, at en løbende kurssikring af sådanne langsigtede investeringer ikke vil være optimal ud fra en samlet risiko- og omkostningsmæssig betragtning.KreditrisiciKoncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder løbende kreditvurderes. Derudover anvendes kreditforsikring og factoring på en del af kunderne. Det betyder for de kunder, der indgår i factoringen, at hele kreditrisikoen er overdraget indenfor de værdier kunderne kan kreditforsikres.Målsætninger og forventninger for det kommende årResultatmæssigt forventes 2019 at ligge på niveau med 2018. Eksternt miljøFiberVisions i Varde har siden 1998 været miljøcertificeret, og der udgives årligt en miljøredegørelse, der i detaljer beskriver indsatsen omkring en række nøglefaktorer for selskabets påvirkning af det eksterne miljø. Derudover har FiberVisions siden 2007 været certificeret i energiledelse, hvilket betyder, at virksomheden har et konstant fokus på effektiv energiudnyttelse.UdviklingsaktiviteterI 2019 opretholdes høj fokus på udvikling af nye produkter.Udviklingsaktiviteterne omfatter primært udvikling af nye fiberprodukter, udvikling af nye funktionaliteter, samt nye processer og anvendelsesmæssige aspekter af fiberprodukter.Selskabets udviklingsaktiviteter afstemmes lø-bende med koncernens strategi og udviklingsplaner og med markedets efterspørgsel på en sådan måde, at nye og innovative fibre kan lanceres i overensstemmelse med markedets behov og gerne før konkurrenterne.Selskabets udviklingsaktiviteter indgår som en del af FiberVisions samlede udviklingsindsats, og det er vores vurdering, at det ikke har en størrelse, omfang og karakter, der gør, at det skal aktiveres i årsrapporten.Begivenheder efter balancedagenDer henvises desuden til note 22, hvor forholdet bliver yderligere beskrevet., Business AreaFiberVisions develops, manufactures and markets synthetic fibers from polypropylene, polyethyleneand polyester.These plastic types are characterized as being very pure and environmentally sound (consist of hydrogen and carbon), and have a high processability. Synthetic fibers are today used for packaging material, disposable equipment and articles in many different industries. FiberVisions is a high-technology production company, which develops individual fiber solutions for our customers, ensuring the customers the required functional properties such as softness, bulk, strength, surface character and a three-dimensional structure - and at the same time meeting their demand for maximum processability on their production equipment.The fibers are further processed primarily by the nonwoven industry, where the fibers are used in the following processes:• carded mechanically bonded textiles(spunlace and needlepunch processes)• wet and drylaid paper processes• carded thermal bonded textiles• air-laid process.Nonwoven products based on FiberVisions fibers are sold to the hygiene industry and the industry for technical textiles.Market Conditions The core business of FiberVisions is fibers for sanitary products (wet wipes and other kinds of disposable wipes, hygiene products for women and children).The sale of bicomponent fibers for the absorbent core in hygiene products and for the distribution layers in diapers and female care products is still a strategic area to FiberVisions.Market ConditionsBaby wipes and other kinds of disposable wipes such as cosmetic pads and cleaning wipes for household use still have high priority. The area uses viscose fibers as well as polyester fibers and polypropylene fibers and FiberVisions has managed to retain a leading position when it comes to polypropylene fibers.The sale of polypropylene fibers for diapers is still a significant area to FiberVisions.Apart from manufacturing fibers for disposable products (diapers, sanitary towels, panty liners, tampons and wet wipes), FiberVisions also manufactures fibers for reinforcement of concrete, bonding of insulation materials and other building materials, and fibers for air and liquid filtration.Performance in the yearThe result of the year after tax was a profit of tDKK 33.433 against a profit of tDKK 41.462 in 2017 which is considered to be less satisfactory. The decline is caused by various reasons. The USD currency movements were not as favourable and tougher competition. On the other hand, the good product mix continued with a high share of bico fibers.The result in the Chinese subsidiary FV China TP was not as expected. FV China TP was also affected by the evolution of the raw material prices and tougher competition. Consequently the result in China A/S isn´t as expected.The result in the associated company was as expected.The result in the Chinese subsidiary FV China TP was as expected, but not as good as last year. The development in the input prices also had an influence on FV China TP.Special RisksCurrency RisksThe export share of FiberVisions a/s of nearly 100% means that the result, financial flow and equity are influenced by the exchange rate movements and the interest rate development for a number of currencies. It is the currency policy of the company to hedge commercial currency risks aside from Euro.The hedging is made by means of foreign exchange transactions for the hedging of expected turnover, cash and net currency receivables in the next month. No speculative currency transactions are concluded.Currency risks related to investments in subsidiaries and associated companies abroad are generally not being hedged, as it is the opinion of the company that a continuous hedging against currency exposure of such long-term investments will not be optimal based on a total risk and cost consideration.Credit RisksThe group policy for undertaking credit risks means that all bigger customers are regularly being credit rated. Moreover, some customers are credit insured or factoring are used on a part of the customers. For customers that are factored the entire credit risk has is transferred. Goals and Expectations of the Coming YearIn terms of volume and performance, 2019 is expected to be like 2018.External EnvironmentFiberVisions has been holding an environmental certification since 1998, and once a year we publish an environmental statement describing our efforts in a number of key areas regarding the company's impact on the external environment. Moreover, FiberVisions has been certified in energy demand management since 2007 which means that the company has a constant focus on effective energy utilization. DevelopmentIn 2019 FiberVisions will maintain the high focus on the development of new products.The development activities primarily include development of new fiber products as well as new processes and applications of the fiber products.The development activities of the company are currently coordinated with the strategy and the development plans of the group and the market demand so that new and innovative fibers can be introduced in accordance with the demand of the market and preferably before the competitors.The development activities of the company form part of the overall FiberVisions development efforts, and in our opinion they are not of a size, extent or character that call for their being activated as assets in the Annual Report.Subsequent eventsSee also note 22 where the matter is elaborated.
29-05-2019

Map