Company type
General Partnership
Established
2011
Size
Micro
Employees
-
Revenue
1,245 MDKK
Gross profit
1,047 MDKK
Operating Profit (EBIT)
1,047 MDKK
Profit for the Year
1,041 MDKK
Equity
13,566 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
2/908
"Top 10%"
Rank in Denmark
142/303,205
"Top 10%"

Board Top 3

Jan Engelbert 7Chairman of board
Martin Vering Dalsager 10Boardmember
Kasper Holst Skyttegaard-Nielsen 11Boardmember

Rights certificate

Virksomheden tegnes af samtlige selskabsdeltagere i forening eller af den samlede bestyrelse i forening.

Company information based on CVR

NameAnholt Havvindmøllepark I/S
CVR33967748
AddressKraftværksvej 53, c/o Ørsted A/S, Skærbæk, 7000 Fredericia
IndustryProduction of electricity [351100]
Established20-10-2011 (9 yr)
Company typeGeneral Partnership
Number of employees (CVR)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 20-10-2011
Financial statement period01-01 to 31-12
Articles of assoc. last20-10-2011

Member of industries

Purpose

Virksomhedens formål er opførelse og drift af Anholt Havvindmøllepark samt al virksomhed, som, efter bestyrelsens skøn, er beslægtet hermed.

Financial Statement

 2013
Currency/unit000' DKK
Revenue
1,244,915
-
Gross Profit
1,047,180
-
Profit for the Year
1,040,546
-
Equity
13,565,625
-
Total Assets
15,072,618
-

Mangement review

Hovedaktivitet
Anholt Havvindmøllepark I/S’ hovedaktivitet består i investering i og drift af Anholt Havmøllepark samt al virksomhed beslægtet hermed.

Anholt Havvindmøllepark I/S blev stiftet den 20. oktober 2011 og er et interessentskab mellem PensionDanmark, PKA og DONG Energy Anholt Offshore A/S. Ejerforholdet fremgår af noterne til årsrapporten.


Anholt Havmøllepark er opført samt drives og administreres af DONG Energy Wind Power A/S.
Udvikling i året
Virksomhedens resultatopgørelse for 2013 udviser et overskud på t.kr. 1.040.546, og virksomhedens balance pr. 31. december 2013 udviser en egenkapital på t.kr. 13.565.625.
Resultatet for 2013 er lavere end forventet. Dette skyldes primært lavere el-produktion grundet forsinkelse af opsætning af vindmøller.

Særlige risici - driftsrisici og finansielle risici
Drift
Der er ingen særlige risici ud over normale risici forbundet med selskabets hovedaktivitet. Der ydes en fast pris for de første 20 TWh, der produceres svarende til ca. 12 års drift.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Usædvanlige forhold
Virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 2013 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke virksomhedens finansielle stilling.
Miljøforhold
Miljøstyrelsen fører tilsyn med interessentskabets miljøpåvirkning i driftsfasen. Der gennemføres i 2014 og 2015 et overvågningsprogram for trækkende landfugle som afrapporteres til Energistyrelsen og Naturstyrelsen.
Forventninger for det kommende år
2014 forventes at blive et år påvirket af den endelige indkøring af parken og etablering af en stabil drift.
Redegørelse for samfundsansvar
Selskabet har ingen politikker for samfundsansvar.
07-02-2014

Map