Company type
Limited Corporation
Established
1982
Size
Large
Employees
383
Revenue
560 MDKK
Gross profit
367 MDKK
Operating Profit (EBIT)
21 MDKK
Profit for the Year
21 MDKK
Equity
237 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
4/3,724
"Top 10%"
Rank in Denmark
4,732/301,365
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Kristina Lundtoft Nansen 6Chairman of board
Henrik Chrintz 2Boardmember
Michael Gram Kirkegaard 6Boardmember

Legal owners Top 3

100%Aleris A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameAleris Hamlet Hospitaler A/S
Alternate namesEira Privathospitalet Skejby A/S, Hamlet Trading A/S, Privathospitalet Hamlet af 1994 A/S, Aleris Hamlet Hospitaler A/S Show more
CVR71017516
AddressGyngemose Parkvej 66, 2860 Søborg
IndustryHospital activities [861000]
Webwww.aleris.dk
Established30-04-1982 (38 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees383 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 01-07-2013
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital25,000,000 DKK
23,187,019 DKK (29-12-2011 - 15-02-2016)
23,087,019 DKK (25-06-2010 - 28-12-2011)
23,087,000 DKK (17-04-2008 - 24-06-2010)
16,575,282 DKK (01-12-2003 - 16-04-2008)
16,075,282 DKK (30-04-2003 - 30-11-2003)
Articles of assoc. last16-02-2016

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive et privathospital og udøve anden direkte hermed forbunden virksomhed

Financial Statement

 201820172016
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
560,431
+1%
552,417
+1%
545,824
+13%
Gross Profit
367,292
+6%
346,375
+6%
327,814
+9%
Profit for the Year
21,117
+174%
7,712
-
-9,827
-
Equity
236,719
+10%
215,601
+119%
98,550
+160%
Total Assets
339,908
-1%
342,073
+5%
324,478
+61%

Mangement review

Væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er at drive virksomhed med hospitalsbehandling og virksomhed inden for sundhedssektoren i øvrigt.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets omsætning udgør 560.431 t.kr. mod 552.417 t.kr. sidste år. Resultat efter skat udgør 21.117 t.kr. mod 7.712 t.kr. sidste år. Selskabets egenkapital pr. 31. december 2018 udgør 236.719 t.kr.

Årets resultat er højere end forventet for året. Årets omsætning er positivt påvirket af en højere patienttilgang end forventet. Resultatet påvirkes positivt af omsætningen, og ligeledes af effektiviseringen og synergier i forbindelse med sammenlægningen af to hospitaler i Aarhus.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er væsentlig usikkerhed forbundet med indregning og måling ad regnskabsposten Andre hensatte forpligtelser vedrørende erstatningsudbetalinger.

Skader på patienter, som opstår i forbindelse med behandling på privathospitaler er ikke omfattet af den offentlige patientskadeerstatning. Det betyder, at selskabet selv foretager alle erstatningsudbetalinger. Selskabets ledelse opgør erstatningshensættelsen på baggrund af en individuel vurdering af hver indberettet skade, hvor estimatet af hensættelsen beregnes som funktion af lægefaglige skøn på sandsynligheden for erhvervsevnetab og varigt mén gange skøn af det forventede beløb til udbetaling tillagt erstatningsudbetalinger til svie og smerte, administrationsomkostninger, mv. Dertil lægges forsinkelsesfaktor på ikke-anmeldte sager. Der er i sagens natur tale om væsentlig usikkerhed forbundet med indregning og måling af erstatningsudbetalinger.
Investeringer
Selskabet har i 2018 foretaget investeringer, som primært er relateret til kirurgisk udstyr samt digitale projekter.
Kapitalberedskabet
Egenkapitalen pr. 31. december 2018 er på 236.719 t.kr. (2017: 215.601 t.kr.). Selskabet indgår i Aleris koncernens cash pool ordning og er dermed sikret den nødvendige likviditet fremadrettet.
Forventet udvikling
Det er ledelsens forventning, at selskabets omsætning vil være på niveau med det seneste år. Resultatet forventes i niveauet 8.000-12.000 t.kr. Der forventes forsat en stærk konkurrence på markedet. Koncernen har en strategisk 5 års plan, som løber frem mod år 2023. Planen skal være med til at sikre grundlag for fortsat vækst og resultatudvikling.
Særlige risici
Forretningsmæssige risici

Selskabet har tegnet egen patientskadeforsikring på baggrund af ændret lovgivning, som trådte i kraft den 1. september 2013. Efter denne dato er det ikke længere den offentlige ordning, der dækker skader på patienter, der er behandlet på et privathospital.

Alle privathospitaler i Danmark er derfor forpligtet til at tegne deres egen forsikring, da der er væsentlig risiko forbundet med, at selv få skader kan føre til store udbetalinger.

Der er i 2018 forsat arbejdet målrettet med at nedbringe risikoen for skader på patienter. Dette både via forebyggende undervisning til sundhedspersonalet samt løbende opfølgning og risikovurderinger.
Finansielle risici

Valutarisici
Selskabet handler i alt væsentlighed i DKK.
Renterisici
Selskabets rentebærende gæld vedrører gældsposter baseret på DKK-rentesatsen. Derfor vurderes renterisikoen at være begrænset.
Prisrisici
Selskabet agerer i et miljø med stor politisk bevågenhed, hvorfor der er prisrisici på området.
Videnressourcer
Selskabet skal som privathospital konstant kunne tilbyde ydelser af højt kvalificerede fagpersoner.
Selskabet har en meget høj andel af faguddannet personale på samtlige afdelinger og arbejder kontinuerlig
med at være en attraktiv virksomhed i forbindelse med ny rekruttering.
Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar jf. Årl § 99a
Medarbejderrettigheder
Politik
Hos Aleris-Hamlet er medarbejderne den vigtigste ressource. Kompetente og tilfredse medarbejdere er en forudsætning for, at vi kan levere en god kundeoplevelse hver gang. Vores overordnede mål med denne politik er at være en vedvarende attraktiv og værdsat arbejdsgiver inden for vores område, så vi kan tiltrække velkvalificerede og engagerede medarbejdere. Vi ønsker at fremme gode arbejdsvilkår, et sikkert arbejdsmiljø og et inkluderende arbejdsliv, hvor vores medarbejdere er stolte og engagerede i deres job og har mulighed for kompetenceudvikling.

Vores engagement og forpligtelse til at skabe en sikker og attraktiv arbejdsplads er afspejlet i disse fokusområder:

1) Det er vigtigt for os at opretholde foreningsfriheden og sikre, at retten til kollektive forhandlinger anerkendes i praksis. Aleris skal følge gældende love samt nationale og internationale konventioner og aftaler.
2) Vi mener, at ligestilling og mangfoldighed i medarbejdersammensætningen bidrager til øget kreativitet og nyskabelse og er en forudsætning for at kunne nå vores mål og visioner. Aleris-Hamlet søger til enhver tid at have det bedst muligt kvalificerede personale uafhængigt af køn, etnicitet, national oprindelse, hudfarve, sprog, religion eller livssyn. Vi har altid åben rekruttering, så alle har lige adgang til at søge stillinger.
3) Vi arbejder på til enhver tid at have et sikkert og trygt arbejdsmiljø, hvor vi aktivt forebygger arbejdsskader, sygdom og fravær blandt medarbejderne. Ingen medarbejdere skal risikere at få fysiske skader eller psykiske lidelser på arbejdspladsen. Vores arbejdspladser skal være fri for mobning, krænkelser og trusler.

Risikovurdering
Aleris-Hamlet tilbyder gode arbejdsforhold herunder sundhedsforsikring til alle fastansatte, så der er hurtig adgang til udredning og behandling ved sygdom. Vi ansætter alle uanset fagforhold, og alle har lige vilkår herunder mulighed for kompetenceudvikling og intern rekruttering. Derfor ligger vores primære fokus på sikring af et trygt og sikkert arbejdsmiljø herunder godt psykisk arbejdsmiljø, gode arbejdsstillinger og minimering af arbejdsskader blandt sundhedspersonalet.

Handlinger i 2018
Case 1: Udvikling og uddannelse
Der tilbydes MUS til alle medarbejdere hvert år, som munder ud i en handlingsplan for kompetenceudvikling. Det er vigtigt for os, at både ledere og medarbejdere skal have gavn af udviklingssamtalen, og det kræver, at samtalerne gennemføres med kvalitet. Kvaliteten forudsætter, at både leder og medarbejder er forberedte, får forventningsafstemt fremgangsmåden og indholdet i samtalen, samt at samtalen bliver gennemført med fokus på den gode dialog. MUS er en samtale, der har et fælles mål om at skabe bedre løsning af kerneopgaven gennem kompetenceudvikling og bedre trivsel. Det vil sige, at MUS afskiller sig fra de mange samtaler i dagligdagen, fordi den har et særligt fokus på kompetenceudvikling.

Case 2: Medarbejdertilfredshedsundersøgelse
Et af vores vigtigste HR-redskaber er de årlige leder- og medarbejderundersøgelser. I år har hele 93% af medarbejderne i Aleris-Hamlet besvaret medarbejderundersøgelsen. Det tilsvarende tal sidste år var 88%. Den meget høje svarprocent er et flot resultat, der indikerer et højt engagement.

Det er samlet set et rigtig flot resultat, hvor vi generelt ligger højere end resten af koncernen. Særligt emner omkring gode relationer til nærmeste leder og arbejdet med kundeløftet bliver fremhævet som vores centrale styrker. På baggrund af undersøgelsens resultater vil ledelsens fokusområder i 2019 være kompetenceudvikling, kommunikation og information samt øget fokus på det enkelte teams arbejdsbelastning.

Case 3: Arbejdsmiljø
Vi efterlever arbejdsmiljølovgivningen og foretager lovpligtig fysisk og psykisk APV på alle hospitaler, og der udarbejdes på baggrund heraf altid handleplaner for de enkelte hospitaler. Vi har lokale samarbejdsudvalg og et hovedsamarbejdsudvalg med repræsentanter fra alle lokaludvalg, som bidrager til disse handleplaner. Et eksempel på dette er på vores hospital i Aalborg, hvor en arbejdsgruppe oplevede en høj arbejdsbelastning pga. mangeartede, komplekse opgaver. En omorganisering i teams med mere ensartede opgaver, har givet en meget bedre trivsel. Forekomsten af arbejdsskader monitoreres løbende og anmeldes iht. loven.

Vi har nultolerance over for mobning, seksuel krænkelse og trusler. Derfor har vi i 2018 påbegyndt en træning af alle ledere i psykisk arbejdsmiljø for at klæde dem bedre på til at forebygge mobning og konflikter. Det er noget, som vi vil arbejde videre med i 2019.

Case 4: Lederskab
Hvert år afholder vi en fælles ledersamling, som giver alle ledere og mellemledere en fælles referenceramme og udgangspunkt for det videre arbejde med virksomhedens strategi. I 2018 var hovedtemaet for ledersamlingen, hvordan vi får integreret vores mange udviklingsprojekter og nye forretningsområder i den daglige drift på en hensigtsmæssig måde.


Resultater i 2018

Medarbejdertilfredshed udvalgte resultater
Årets medarbejdertilfredshedsundersøgelse viste ud over en flot deltagelsesprocent på 93% også flotte indekstal hele vejen rundt.

Svarprocent:
- 2015: 70%
- 2016: 90%
- 2017: 88%
- 2018: 93%.

Overordnede resultater (Min = 1 - Max = 5)
Engagementsindeks: 4,5
Lederindeks: 4,5
Organisationskultur: 4,3
Kundefokus: 4,4
Arbejdsmiljøindeks: 4,2

Psykisk arbejdsmiljø
Vi spørger hvert år til psykisk arbejdsmiljø. Nedenfor resultaterne for 2018

Har du selv været udsat for mobning på jobbet i løbet af de sidste seks måneder?
Ja: 2%
Nej: 96%
Ved ikke: 2%

Har du selv været udsat for seksuel krænkelse på jobbet i løbet af de sidste seks måneder?
Ja: 1%
Nej: 98%
Ved ikke: 1%

Sygefravær:
Korttids (under 30 dage):
- 2015: 2,59%
- 2016: 2,74%
- 2017: 2,78%
- 2018: 2,74%

Langtids (over 30 dage):
- 2015: 0,95%
- 2016: 0,80%
- 2017: 1,48%
- 2018: 1,17%

Mål 2019
- Svarprocent på tilfredshedsundersøgelse: Over 90%
- Engagement indeks: Min 4,5 (skala 1-5)
- Lederindeks: Min 4,5 (skala 1-5)
- 100% skal have tilbudt en årlig MUS og have en udviklingsplan
- Børne- og straffeattester skal indhentes på alle, som arbejder med børn under 18 år
- 0% oplever mobning eller seksuel chikane

Planlagte aktiviteter i 2019
- Årlig ledersamling
- E-learning programmer for alle medarbejdere tilbydes med det formål at give flere medarbejdere gode muligheder for kompetenceudvikling
- Lederuddannelse på alle niveauer påbegyndes
- Indhentning af børneattester og straffeattester
- Medarbejdertilfredshedsmåling
- Træning af alle ledere i psykisk arbejdsmiljø
Lovpligtig rapportering om kønssammensætning i ledelsen jf. årl § 99b
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
14-05-2019

Map