Company type
Limited Corporation
Established
1971
Size
Large
Employees
651
Revenue
1,126 MDKK
Gross profit
519 MDKK
Operating Profit (EBIT)
130 MDKK
Profit for the Year
110 MDKK
Equity
561 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
1/19
"Top 10%"
Rank in Denmark
1,091/301,365
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Preben Rosenkilde 33Chairman of board
Mogens Anker Rosenkilde 28Boardmember
Jan Rosenkilde Damgaard 14Boardmember

Legal owners Top 3

100%A/S Romodan

Rights certificate

Selskabet tegnes af en administrerende direktør eller af formanden for bestyrelsen eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameA/S Ikast Betonvarefabrik
Alternate namesA-Beton A/S, A/S Jacob Helms, A/S Odder Betonvarefabrik, Bb Betonvarer A/S, Bergs Betonvarer A/S, Cimbria Færdigbeton A/S, Ff Beton A/S, Grindsted Betonvarefabrik A/S, Ibf A/S, Ibf Beton A/S, Ibf Beton Holstebro A/S, Ibf Betonvarer A/S, Ibf Finans A/S, Ibf Færdigbeton A/S, Ibf Leasing A/S, Ibf Nord A/S, Ibf Tagsten A/S, J.E. Sten A/S, Jydsk Stenindustri A/S, Odder Beton A/S, Sf-Sten A/S, Sønderjydsk Beton A/S, Tønder Beton A/S, Øster Lindet Beton A/S, Easy-Stone A/S Show more
CVR37537314
AddressLysholt Alle 4, 7430 Ikast
IndustryManufacture ready-mixed concrete [236300]
Established28-12-1971 (48 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees651 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorPartner Revision. Statsautoriseretrevisionsaktieselskab since 30-06-1992
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionHandelsbanken
Company capital3,000,000 DKK
300,000 DKK (30-08-1987 - 23-08-1993)
Articles of assoc. last01-08-2017

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive fabrikation og handel af enhver art, herunder im- og export indenfor byggebranchen, transportvirksomhed, foretage kapitalinvestering o.l.

Financial Statement

 201820172016
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
1,126,298
+4%
1,079,333
+9%
986,643
+10%
Gross Profit
518,653
+4%
498,894
+7%
464,692
+20%
Profit for the Year
109,561
+0%
109,077
+13%
96,597
+24%
Equity
560,578
+11%
503,447
+11%
453,637
+26%
Total Assets
1,298,401
+10%
1,179,011
+1%
1,171,105
+10%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af cementvarer og dermed beslægtede produkter, hvilken aktivitet også udøves gennem dattervirksomheder.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har i 2018 erhvervet 80 % af aktierne i Farum Betonindustri A/S. Årets nettoomsætning udgør 1.126.298 t.kr. mod 1.079.333 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 109.561 t.kr. mod 109.077 t.kr. sidste år. Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev som forventet. Årets resultat anses af ledelsen for tilfredsstillende.

Særlige risici Ledelsen vurderer, at selskabet ikke er påvirket af særlige risici udover de almindelige forekommende risici i branchen. Nedenfor er redegjort for prisrisici, valutarisici og renterisici.
Prisrisici:
Selskabets væsentligste driftsrisiko er knyttet til evnen til at være stærkt positioneret på de markeder, hvor produkterne sælges samt at sikre en til stadighed konkurrencedygtig pris.

Valutarisici:
Salg og investeringer i udlandet medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kurs- og renteudvikling for en række valutaer. Det er selskabets politik, at der ikke afdækkes valutarisici.
Kursregulering af investeringer i tilknyttede virksomheder, der er selvstændige enheder, indregnes direkte i egenkapitalen. Kursrisici, der relaterer sig hertil, afdækkes som hovedregel ikke, da det er selskabets opfattelse, at en løbende kurssikring af sådanne langsigtede investeringer ikke vil være optimal ud fra en samlet risiko- og omkostningsmæssig betragtning.
Renterisici:
Da den rentebærende gæld har en variabel rente, vil ændring i renteniveauet have en direkte effekt på resultatet. Der foretages alene begrænset afdækning af renterisici.

Redegørelse for samfundsansvar
I henhold til årsregnskabslovens § 99a, stk. 6 er der ikke udarbejdet redegørelse for samfundsansvar for virksomheden, idet denne er indeholdt i ledelsesberetningen i koncernregnskabet for A/S Romodan.

Den forventede udvikling
Den forløbne del af indeværende regnskabsår er forløbet på samme niveau som sidste år.

Det forventes, at selskabet kan udvikle sin position på markedet, og for indeværende regnskabsår forventes et tilfredsstillende resultat på niveau med årets resultat.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Måltal og politikker for det underrepræsenterede køn
I A/S Ikast Betonvarefabrik betragtes mangfoldighed som et vigtigt element i at gøre koncernen til en attraktiv arbejdsplads og skabe optimale forudsætninger for at opretholde koncernens performance og konkurrenceevne.

Mangfoldighedspolitikken dikterer nul-tolerance over for enhver form for diskrimination. Det er en klar ambition at give alle medarbejdere lige adgang til ansvar, respekt og muligheder uanset køn, alder, religion eller seksualitet.

HR-strategien, herunder rekruttering af og løbende udvikling og karriereplanlægning for medarbejdere, tager udgangspunkt i den enkeltes professionelle kompetancer og potentialer samt ønsket om at skabe en dynamisk, rummelig og fleksibel arbejdsplads i balance.

A/S Ikast Betonvarefabrik har en politik om at tage medansvar for de samfundsborgere, der ikke er i stand til at påtage sig et almindeligt fuldtidsjob. I praksis sker dette via et godt samarbejde med jobcentre.

Den rummelige arbejdsplads ønskes fastholdt, også i forhold til den kønsmæssige fordeling på mellemleder- og chefniveau, ved fortsat at fokusere på en balanceret vurdering af egnede kandidater til de stillinger, der ønskes besat. I byggebranchen, der traditionelt ikke beskæftiger mange kvinder, er det en kendt udfordring, at andelen af kvinder i topledelsen er begrænset. Bestyrelsen har vedtaget en målsætning om, at der arbejdes med en andel af kvinder i bestyrelsen på minimum 1 ud af 4 medlemmer. Bestyrelsens målsætning for andel af kvinder i bestyrelsen er opnået. Bestyrelsen har vedtaget en målsætning om, at der for øvrige lederstillinger arbejdes med en fordeling, hvor der er mindst 1 af hvert køn repræsenteret. Bestyrelsen vurderer kontinuerligt mellemledernes sammensætning med udgangspunkt i relevante kompetencer og erfaring i forhold til koncernens strategi. Mellemledere er i øjeblikket fordelt med 4 kvinder og 26 mænd.
31-05-2019

Map