Company type
Limited Corporation
Established
2004
Size
Micro
Employees
1
Revenue
45 MDKK
Gross profit
- DKK
Operating Profit (EBIT)
4,802,939 DKK
Profit for the year
3,282,809 DKK
Equity
268 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
4/9
"Around avg"
Rank in Denmark
29,915/322,455
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Lars Naur 18Chairman of board
Jacob Møller 18Vice chairman
René Heiselberg Gier 17Boardmember

Legal owners Top 3

25-33.32%Noe Net A/S
20-24.99%Rah Net A/S
15-19.99%Netselskabet Elværk A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes ved underskrift af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller hver for sig i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameVestjyske Net 60 Kv A/S
Alternate namesVestjyske Net A/S, Vestjyske Net Holding A/S Show more
CVR28106548
AddressSandagervej 20, 7400 Herning
IndustryTransmission of electricity [351200]
Established27-08-2004 (18 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees 1 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorBeierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 16-08-2021
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital18,337,000 DKK
25,000,000 DKK (27-08-2004 - 22-09-2013)
Articles of assoc. last21-04-2016

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er i henhold til bevilling at drive netvirksomhed efter elforsyningsloven. Selskabet kan herudover drive virksomhed med handel, anlægsarbejde, projektering, rådgivning og service, såfremt aktiviteten udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
45,236
+43%
31,704
-5%
33,376
-10%
Gross Profit
-
-
6,689
+99%
3,366
-23%
Profit for the year
3,283
-70%
10,954
+4%
10,536
+206%
Equity
268,035
-3%
275,752
+4%
264,798
+4%
Total Assets
351,254
+6%
331,609
+5%
316,667
+7%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.21 - 31.12.21 udviser et resultat på DKK 3.282.809 mod DKK 10.953.812 for tiden 01.01.20 - 31.12.20. Balancen viser en egenkapital på DKK 268.034.516.

Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling

Isoleret set udgør driften i selskabet et overskud på DKK 4.802.939 før finansielle poster og skat. Selskabet har i 2021 hævet tariffen, da den varierende pris på nettab har stor indflydelse på virksomhedens indtægtsramme. Der er derfor opkrævet en tarif på henholdsvis 0,60 øre/kWh og 2,10 øre/kWh i løbet af 2021.

Selskabet har i 2021 fået afgørelse af indtægtsrammen for 2019 og 2020.

Regnskabet for 2021 viser en underdækning på ca. DKK 10,6 mio., der er medtaget som et tilgodehavende.

Selskabet forventer, at tariffen i 2022 løbende vil blive justeret. Forventningen er 2,45 øre/kWh pr. den 1. maj og 3,30 øre/kWh pr. den 1. august.

Selskabets resultat eksklusive indtægt af kapitalandele i dattervirksomhed er tilfredsstillende.

Selskabets bevillingsområde er udsat for en væsentlig udvidelse af decentral produktion, herunder VE- energi. Denne udbygning medfører blandt andet, at selskabets omkostninger til nettab over flere år har udviklet sig negativt grundet en væsentlig forøgelse af den transporterede energimængde, der indeholder såvel forbrug som produktion. Med indførelsen af den nye indtægtsrammebekendtgørelse i 2018 har selskabet mulighed for fremadrettet at regulere nettabet i forhold til den transporterede mængde energi frem for den leverede mængde energi. Ifølge dette princip tages der i beregningen af selskabets indtægtsramme således højde for det fremtidige nettab forårsaget af den øgede transport som følge af udvidelsen af den decentrale produktion i bevillingsområdet.

Covid-19 pandemien har påvirket forbruget og produktionen væsentligt i 2020 og 2021, og modsat tidligere år har selskabet oplevet en nedgang i den transporterede mængde energi og dermed også et fald i nettabet.
22-04-2022

Map