Company type
Limited Corporation
Established
2000
Size
Large
Employees
589
Revenue
3,089 MDKK
Gross profit
280 MDKK
Operating Profit (EBIT)
25 MDKK
Profit for the year
23 MDKK
Equity
181 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/166
"Top 10%"
Rank in Denmark
6,617/322,677
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Ronny Blomseth 1Chairman of board
Jesper Dahl 3Boardmember
Øyvind Flygind 1Boardmember

Legal owners Top 3

100%Power International AS

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene, af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NamePower A/S
Alternate namesElbo-Merlin A/S, Expert 2Tal Butiksselskab A/S, Expert A/S, Expert Retail Danmark A/S, Punkt1 A/S, Snehvide A/S, Super Snehvide A/S, Søtorvsmagasinet A/S Show more
CVR25380088
AddressHovedvejen 197, 2600 Glostrup
IndustryRetail sale of electrical household appliances in specialized stores [475400]
Established04-05-2000 (22 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees1042 (man years:675)
Advertising protectionNo
AuditorKpmg P/S since 01-07-2014
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital19,532,700 DKK
7,032,700 DKK (23-03-2018 - 23-04-2018)
3,977,500 DKK (19-05-2014 - 22-03-2018)
3,977,400 DKK (08-04-2013 - 18-05-2014)
3,977,300 DKK (28-05-2010 - 07-04-2013)
3,977,200 DKK (23-11-2009 - 27-05-2010)
Articles of assoc. last14-01-2019

Purpose

Selskabets formål er at drive detailhandel med salg og udlejning af udvalgsvarer og hermed forbundne serviceydelser.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
3,088,921
+38%
2,235,840
+8%
2,071,219
+4%
Gross Profit
279,653
+30%
215,142
+16%
185,968
+224%
Profit for the year
22,741
-
-3,134
-
-7,606
-
Equity
181,405
+14%
158,664
-2%
161,798
-
Total Assets
460,670
-5%
487,455
+21%
403,621
-7%

Mangement review

Etik Driftsrisici Selskabets væsentligste driftsrisici er knyttet til egne butikker. Det gælder dels butikkernes samlede indkøbsevne, dels deres økonomiske formåen. Dette er igen afhængigt af konkurrencesituationen og konjunkturerne. Selskabets aktivitet er afhængig af et højt niveau af produktviden samt forståelse for god kundepleje. Selskabet opererer med det interne uddannelsesprogram Power Academy, som selskabets salgspersonale benytter kontinuerligt og systematisk. Renterisici Selskabet indgår i en cash pool med de øvrige selskaber i koncernen, hvorfor selskabets renterisici relaterer sig til de almindelige renteudsving på pengemarkedet. Selskabet er derfor ikke særlig rentefølsomt. Der indgås ikke renteswaps til afdækning af renterisici. Valutarisici Power A/S’ salgstransaktioner er udelukkende i danske kroner og varekøb samt omkostninger gennemføres og afregnes i al væsentlighed ligeledes i danske kroner. Selskabet har enkelte leverandører i udenlandsk valuta, men valutarisikoen i forbindelse hermed betragtes som uvæsentlig. Finansielle risici Selskabet har primært sine bankengagementer placeret i en af moderselskabet kontrolleret cash pool- ordning, og der foretages således ikke yderligere afdækning af renterisici. Der har været positiv likviditetsudvikling fra driften for regnskabsåret 2020. Med selskabets fortsatte ekspansion, forventes der en neutral likviditetsudvikling de kommende år. Det er ledelsens vurdering, at de nuværende kreditfaciliteter er tilstrækkelige for selskabets fortsatte drift, udvikling og ekspansion. Power A/S’ likviditetsbehov ifølge budgetter er sikret ved den trækningsret, som selskabet har i den ultimative koncerns cash pool-ordning. Selskabet har en forsvarlig kapitalisering og likviditet. Kreditrisici Selskabets kreditrisici knytter sig til tilgodehavender og likvide beholdninger. Selskabets politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Power A/S modtager i stort antal sikkerhed for salg på kredit, og modtaget sikkerhed indgår i vurderingen af den nødvendige nedskrivning til imødegåelse af tab. Sådanne sikkerheder kan bestå af finansielle garantier eller selvskyldnerkautionserklæringer. Den maksimale kreditrisiko er afspejlet i de regnskabsmæssige værdier af de enkelte aktiver, der indgår i balancen. Det overordnede mål for Powers arbejdsmiljøarbejde er at følge lovgivningens krav. Arbejdsmiljøarbejdet skal give forudsætninger for et positivt arbejdsklima og et godt arbejdsmiljø, og det skal bygge på tillid til individet og udføres i et samspil mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Risici inkluderer at sikre et sundt og positivt arbejdsmiljø og fastholde vores dygtige medarbejdere. Power A/S investerer hvert år mange ressourcer i at gøre medarbejderne endnu dygtigere inden for deres område. I gennemsnit er alle butiksmedarbejdere på kursus 8-10 dage om året, men noget mindre i 2020 på grund af Corona-pandemien. Kurserne bliver afholdt i eget POWER Academy med erfarne, interne kræfter som undervisere. Det sikrer en synlig kobling mellem dagligdagen og de emner, der tages op på kurset. POWER Academy er både salgskurser, produktkurser, specialistkurser, lederkurser samt aspirantkurser. Det vurderes, at indsatsen også i 2020 blandt andet har haft positiv effekt for medarbejderudviklingen og arbejdsmiljøet. I tråd med genåbningen af samfundet i 2021 vil aktiviteten øges igen, og den gode udvikling forventes at fortsætte Power A/S følger koncernens strenge etiske retningslinjer, som årligt opdateres, og kommunikeres til alle ansatte og eksterne samarbejdspartnere. Retningslinjerne omhandler selskabets generelle krav til ærlighed, integritet, respekt, non-diskrimination og professionalisme i forholdet mellem både kolleger og omverden. I forhold til leverandører indeholder retningslinjerne et afsnit omkring bestikkelse og korruption samt klare instrukser for modtagelse af gaver eller andre ydelser. Uetisk adfærd og brud på de etiske retningslinjer accepteres ikke. Der blev ikke identificeret nogle tilfælde af brud på de etiske retningslinjer i Power A/S i 2020. Dette vil være et vigtigt fokus også i 2021. Risici mht. korruption og bestikkelse inkluderer potentielle brud på vores interne etiske retningslinjer af medarbejdere og leverandører samt de potentielle afledte finansielle konsekvenser heraf.

Virksomhedens resultatopgørelse for 2020 udviser et resultat på 22.741 tkr., sammenlignet med -3.134 tkr. i 2019. Virksomhedens balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på 181.405 tkr., sammenlignet med 158.664 tkr. pr. 31. december 2019. Selskabet opnåede i 2020 en samlet omsætning på 3.089 mio. kr. mod 2.236 mio. kr. i 2019. Årets driftsresultat (EBITDA) er forbedret og udgør +48,5 mio. kr. i 2020 mod +27,3 mio. kr. i 2019. Årets netto resultat udgør +22,7 mio. kr. i 2020 mod -3,1 mio. kr. i 2019. Årets resultat er tilfredsstillende og i tråd med forventningerne. Power fortsatte i 2020 sin ekspansion med 2 nye varehuse, og kæden tæller nu 19 Power-varehuse. Egenkapitalen i selskabet pr. 31. december 2020 er således positiv med 181,4 mio. kr. I marts kom udbruddet af coronavirus til Danmark med fuld styrke. Sikkerheden for medarbejdere og kunder blev placeret øverst på bestyrelsens og ledelsens dagsorden sammen med at sikre selskabets økonomiske stilling. Omsætningen i Power-butikkerne er samlet vokset med 35% fra 2019 til 2020 og udgør sammen med online-salget i power.dk den primære omsætning i selskabet. Med denne udvikling vinder Power væsentlige markedsandele. Alle 19 Power-butikker er lokaliseret centralt i større danske byer. Selvom Power med sine 19 butikker endnu ikke er landsdækkende, har Power et ”brand awareness” på samme niveau som landets største aktør på markedet. Power er et meget stærkt ”brand”, som danskerne har taget til sig. Selskabets skatteaktiv er oplyst i note 15. Skatteaktivet er ikke aktiveret, da det ikke anses som sandsynligt, at det vil kunne realiseres inden for nærmeste fremtid. Selskabets kapitalberedskab er forsvarligt i forhold til selskabets fortsatte drift. Dette er primært baseret på den trækningsret, som selskabet har i den ultimative koncerns cash pool-ordning i DnB Bank.
20-05-2021

Map