Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2010
Size
Medium
Employees
66
Revenue
- DKK
Gross profit
54 MDKK
Operating Profit (EBIT)
26 MDKK
Profit for the Year
20 MDKK
Equity
30 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
3/2,903
"Top 10%"
Rank in Denmark
5,072/303,349
"Top 10%"

Top management Top 3

Legal owners Top 3

50-66.66%Tiger Holding Aps
25-33.32%Tulde Holding Aps
10-14.99%Sinful Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Company information based on CVR

NameSinful Aps
Alternate namesMcompany Aps, Sinful Group Aps, Sinful Aps Show more
CVR32887848
AddressSøren Nymarks Vej 1C, 8270 Højbjerg
IndustryRetail sale of other products n.e.c. [479119]
Webhttp://www.sinful.eu
Established27-04-2010 (10 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees66 (Fin.Stmt)
Advertising protectionYes
AuditorStatsautoriseret Revisionsaktieselskab Rådgivning & Revision since 27-04-2010
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital200,000 DKK
88,889 DKK (01-07-2014 - 19-10-2015)
80,000 DKK (27-04-2010 - 30-06-2014)
Articles of assoc. last20-10-2015

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er drift af webshop, udvikling samt produktion af egne varer, samt anden aktivitet efter direktionens skøn.

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
54,416
+25%
43,595
+91%
22,879
+41%
Profit for the Year
20,049
+26%
15,908
+173%
5,830
+34%
Equity
30,322
+54%
19,739
+189%
6,830
+27%
Total Assets
73,702
+51%
48,786
+59%
30,677
+56%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter er drift af webshop samt fremstilling af egne varer i relation hertil.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Usædvanlige forhold
Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2019 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på kr. 20.049.282, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på kr. 30.321.964.
Investeringer
I året er der i lighed med tidligere år foretaget investeringer i markedsføring, medarbejdere og øget lagerkapacitet.
Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer
Ledelsen forventer et resultat for 2020 på niveau med det realiserede resultat for 2019.
Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling
Årets resultat anses for tilfredsstillende og som forventet.
Særlige risici, herunder forretningsmæssige og finansielle risici
Driftsmæssige risici
Selskabets væsentligste driftsrisiko er tilknyttet evnen til at være stærkt positioneret i de nordiske lande. Desuden er det væsentligt for selskabet hele tiden at være på forkant med udviklingen og tendenserne inden for sexlegetøj.
Finansielle risici
På baggrund af forventningerne til regnskabsåret 2020 er det ledelsens vurdering, at der vil være et tilfredsstillende likviditetsberedskab gennem hele året, hvorfor der ikke forventes behov for ekstern finansiering af selskabets aktiviteter.
Valutarisici
Selskabet sælger hovedsageligt i DKK, NOK, SEK og EUR. En væsentlig del af anskaffelserne sker i USD, GBP og EUR. Ledelsen anser selskabets risiko for udsving i udenlandsk valuta som værende moderat. En betydelig del af valutarisikoen afdækkes ved hjælp af valutaterminskontrakter med en løbetid på 3-12 måneder.
Renterisici
Selskabet er som følge af sin soliditet og sit finansielle beredskab kun begrænset eksponeret overfor ændringer i renteniveauet.
Kreditrisici
Grundet selskabets forretningsmodel foreligger der ingen væsentlig kreditrisiko ved kunder eller leverandører.
Virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion m.v.
I selskabet stilles der krav om ansvarlighed til leverandørerne, hvormed der kun indgås aftaler med leverandører, der arbejder ud fra samme etiske retningslinjer og god forretningsskik som selskabet. For at sikre at disse efterleves, arbejder selskabet kontinuerligt på at få leverandører til at underskrive en handelsaftale som bl.a. skal leve op til den etiske standard The Business Social Compliance Initiative.

Ligeledes skal selskabets produkter leve op til EU-standarderne inden for forbrugsvarer og må derfor ikke indeholde farlige materialer.
Forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden
Selskabet har ingen forsknings- og udviklingsaktiviteter.
Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
02-04-2020

Map