Company type
Limited Corporation (APS)
Established
1990
Size
Medium
Employees
196
Revenue
212 MDKK
Gross profit
153 MDKK
Operating Profit (EBIT)
16 MDKK
Profit for the Year
141 MDKK
Equity
209 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
4/944
"Top 10%"
Rank in Denmark
909/303,349
"Top 10%"

Top management Top 3

Thomas Träger 3Director

Board Top 3

Legal owners Top 3

100%Schneider Electric IT Corporation

Rights certificate

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Company information based on CVR

NameSchneider Electric It Denmark Aps
Alternate namesAmerican Power Conversion Denmark Aps, Investeringsselskabet af 15/11 1983 Aps, Silcon Aps, Silcon China Ltd. Aps, Silcon Power Electronics Aps, Silcon Power Electronics A/S Show more
CVR14320148
AddressSilcon Alle 1, Nørre Bjert, 6000 Kolding
IndustryOther research and experimental development on natural sciences and engineering [721900]
Webhttp://
Established26-06-1990 (30 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees196 (Fin.Stmt)
Advertising protectionYes
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 22-12-2016
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital21,000,000 DKK
5,000,000 DKK (27-06-1990 - 28-12-1993)
Articles of assoc. last05-05-2010

Purpose

Selskabets formål er at drive fabrikation og handel, samt, direkte eller indirekte, at drive anden virksomhed , der efter bestyrelsens skøn er forbunden dermed.

Financial Statement

 201820172016
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
212,135
-2%
216,667
+6%
204,261
-1%
Gross Profit
153,064
+2%
149,974
+9%
137,255
-
Profit for the Year
141,006
-17%
170,176
+38%
123,630
+33%
Equity
209,137
-76%
868,131
+24%
697,955
+22%
Total Assets
265,280
-71%
923,340
+23%
750,304
+21%

Mangement review

Virksomhedens væsentligste aktiviteterSchneider Electric IT Denmark ApS er udviklingscenter for Schneider Electric koncernen inden for 3-fasede UPS-systemer og overvågningssoftware til datacenter samt salgskonfigurator.Schneider Electric IT Denmark ApS er moderselskab for et selskab i Schweiz. Dette selskab er et 100% ejet datterselskab, hvor Gutor Electronic LLC sælger og producerer kundetilpassede løsninger til kemi-/olieindustrien.Usædvanlige forhold, som har påvirket årsregnskabetUdvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Virksomhedens omsætning i 2018 udgør 212.135 t.kr. mod 216.667 t.kr. sidste år. Resultatopgørelsen for 2018 udviser et overskud på 141.006 t.kr. mod 170.176 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på 209.137 t.kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.Videnressourcer Selskabets forretningsgrundlag stiller store krav til vidensressourcerne vedrørende medarbejdere og forretningsprocesser. Herudover stiller det også krav til vidensressourcerne inden for udvikling og produktion af 3-fasede UPS-systemer og overvågningssoftware til datacentre samt salgskonfiguratorer.For til stadighed at kunne videreudvikle på aktivitetsområderne, er det afgørende, at selskabet kan fastholde og rekruttere medarbejdere med et højt uddannelsesniveauPåvirkning af det eksterne miljø Selskabet er ISO 14001 certificeret og medlem af Green Network.Forsknings- og udviklingsaktiviteter Selskabet fungerer som udviklingscenter i 3-fasede UPS-systemer samt overvågningssoftware til datacentre mv. for moder- og søsterselskaber i Schneider Electric koncernen. Selskabet har desuden ansvaret for udvikling af salgskonfiguratorer.Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.Forventet udvikling Resultatet før finansielle poster for 2019 forventes at blive på samme niveau som 2018., Business reviewSchneider Electric IT Denmark ApS is an R&D Center for the Schneider Electric Group in the 3 Phase UPS business and Management Systems for datacenter and sales configurator.Schneider Electric IT Denmark ApS is the parent company of a company in Switzerland. This company is a 100% owned subsidiary, where Gutor Electronic LLC sells and produces industrial and customer specific solutions for the chemical-/oil-industry.Unusual matters having affected the financial statementsFinancial reviewIn 2018, the Company's revenue came in at DKK 212.135 thousand against DKK 216.667 thousand last year. The income statement for 2018 shows a profit of DKK 141.006 thousand against DKK 170.176 thousand last year, and the balance sheet at 31 December 2018 shows equity of DKK 209.137 thousand. Management considers the Company’s financial performance in the year satisfactory.Knowledge resourcesThe basis for the business activities of the company makes heavy demands on the knowledge resources regarding employees and business procedures. Additionally, it also makes demands on the knowledge resources within development and production of 3 phase UPS systems and management software for datacenters and sales configurators.To be able to continue development of the activities it is essential that the company can keep and recruit employees at a very high educational level.Impact on the external environmentThe company is ISO 14001 certified and is a member of Green Network.Research and development activitiesThe company is a R&D center for 3 phase UPS systems and management software for datacenters, etc. for parent compannies and subsidiaries in Schneider Electric group. Furthermore, the company is responsible for development of sales configurators.Events after the balance sheet dateNo events materially affecting the Company's financial position have occurred subsequent to the financial year-end.OutlookWe expect to land on the same level in 2019 as in 2018.
24-05-2019

Map