Company Type
Limited Corporation
Established
1920
Size
Medium
Employees
222
Revenue
1,453 MDKK
Gross profit
329 MDKK
Operating Profit (EBIT)
171 MDKK
Profit for the Year
135 MDKK
Equity
245 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
4/696
"Top 10%"
Rank in Denmark
921/301,175
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Johan Anders Vassberg 1Chairman of board
Magnus Arne Hegdal 1Boardmember
Jens-Peter Poulsen 5Boardmember

Legal owners Top 3

100%Ballingslöv International Danmark A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Company information based on CVR

NameKvik A/S
Alternate namesKvik Basic A/S, Kvik Erhverv A/S, Kvik Holding A/S, Kvik Køkkenet A/S, Kvik Leasing A/S, Midt Form A/S, Kvik Køkkencenter Kolding A/S, Sydjydsk Trælast- & Byggecenter A/S Show more
CVR36814012
AddressStentoftvej 1, 7480 Vildbjerg
IndustryWholesale of wood, products of wood and construction materials [467310]
Established24-07-1920 (100 yr)
Company TypeLimited Corporation
Number of employees222 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 22-08-2013
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital1,001,000 DKK
1,000,000 DKK (10-07-2017 - 07-09-2017)
1,001,000 DKK (11-05-2017 - 09-07-2017)
1,000,000 DKK (26-10-2006 - 10-05-2017)
750,000 DKK (28-06-2002 - 25-10-2006)
500,000 DKK (31-05-1999 - 27-06-2002)
Articles of assoc. last08-09-2017

Purpose

Selskabets formål er drive handel indenfor køkkenbranchen samt forestå dermed beslægtede aktiviteter, herunder men ikke begrænset til produktion og salg af bad- og garderobeløsninger.

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
1,452,796
+7%
1,361,360
+9%
1,248,946
+3%
Gross Profit
328,593
+8%
305,497
+18%
258,568
-7%
Profit for the Year
134,766
+7%
125,907
+23%
102,044
+12%
Equity
244,911
+6%
230,145
+7%
214,238
+12%
Total Assets
499,850
+0%
497,954
+9%
458,077
+2%

Mangement review

Væsentligste aktiviteter
Koncernens samlede aktiviteter omfatter koncept-, produkt- og personaleudvikling samt administration af koncernens selskaber samt distribution, salg og markedsføring af koncernens produkter, der omfatter køkkener, bad og garderobeskabe.
Markedsoverblik
Koncernen har filialer i Norge, Sverige, Finland, Frankrig og Spanien.
Udvikling i året
Koncernens resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på TDKK 134.766, og koncernens balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på TDKK 244.911.
Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling
Koncernen har i 2019 haft en fremgang i nettoomsætningen på 88,3 mill. kroner i forhold til 2018, samt en fremgang i resultat før finansielle poster på 10,9 mill. kroner.

Koncernen forventede ved aflæggelsen af årsrapporten for 2018 at realisere et resultat før finansielle poster på 165-175 mill. kroner for 2019. Dette vurderes realiseret med baggrund i resultat før finansielle poster for 2019 på 172 mill. kroner. Koncernens resultat har i 2019 udvist niveau i overskudsgrad som forventet ved aflæggelsen af årsrapporten for 2018.

Med baggrund i ovenstående forhold og i den aktuelle markedssituation betragtes resultatet som tilfredsstillende.
Drift
Koncernen har ikke væsentlige risici udover de branchebestemte.
Målsætninger og forventninger for det kommende år
Der forventes en svagt positiv markedsudvikling for det samlede køkkensalg. De tiltag, der er igangsat omkring produktudvikling og optimering af kundernes oplevelse i butikkerne, har givet afkast i de seneste år, og forventes ligeledes i 2020 at kunne øge Kvik’s markedsandel af det samlede køkkenmarked.

Før Covid-19 udbruddet forventede ledelsen at overskudsgraden som minimum ville være på niveau med 2019, og årets resultat før finansielle poster forventedes at blive 175-185 mill. kroner. Udbruddet af Covid-19 har imidlertid ramt såvel landene omkring som det danske marked, og dette forventer ledelsen vil påvirke både omsætning og resultat for 2020 negativt. Omfanget af påvirkningen kendes imidlertid endnu ikke, da det er uvist, hvor meget af omsætningen selskabet er i stand til at indhente senere på året.
Redegørelse for samfundsansvar
Redegørelse for kønsmæssig sammensætning
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Usædvanlige forhold
Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 2019 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
Anti-korruption
Kvik A/S efterlever gældende lovgivning i alle sine aktiviteter og i alle sine markeder, herunder at koncernen ikke indgår hverken i samtaler eller aftaler med konkurrenter omkring fastsættelse af priser, markedsdeling eller andre aktiviteter, der overtræder reglerne for fair konkurrence.

Det er Kvik A/S politik ikke at tillade medarbejdere, hverken indirekte eller direkte, at tilbyde, give, kræve eller modtage illegale betalinger i form af gaver eller andre former for vederlag fra eksisterende eller potentielle samarbejdspartnere.

Kvik A/S er opmærksom på risikoen for som koncern at miste omdømme. Kvik A/S har derfor etableret en whistleblower funktion, hvor kompetente medarbejdere har modtaget træning i modtagelse, vurdering og håndtering af henvendelser vedrørende mulige brud på retningslinier for forretningsetik og anti-korruption.
Indsats og resultater for anti-korruption
Kvik A/S er i 2019 fortsat med at introducere alle nye medarbejdere og leverandører for koncernens Code of Conduct, samt opfordret medarbejdere og samarbejdspartnere til at rapportere mistænkelig adfærd eller brud på koncernens politikker gennem den etablere whistleblower hotline. Desuden er man i 2019 fortsat med at foretage intern opfølgning og kontrol af franchisetagere i koncernen.

I 2019 er Kvik A/S fortsat med at have transparente priser, der er tilgængelige via koncernens hjemmeside. Herigennem bidrager Kvik A/S til en stadig større åbenhed i industrien.
16-04-2020

Map