Company type
Limited Corporation
Established
1974
Size
Medium
Employees
142
Revenue
- DKK
Gross profit
135 MDKK
Operating Profit (EBIT)
34 MDKK
Profit for the year
26 MDKK
Equity
100 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
5/161
"Top 10%"
Rank in Denmark
4,155/313,543
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Lennart Persson 1Chairman of board
Frans Augustijn 1Vice chairman
Marie Ek Jonsson 1Boardmember

Legal owners Top 3

100%XANO Automation Aktiebolag

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen, bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameJorgensen Engineering A/S
Alternate namesR. Bøg Jørgensens Maskinfabrik A/S Show more
CVR51452216
AddressM.P. Allerups Vej 20, Fraugde, 5220 Odense SØ
IndustryManufacture of lifting and handling equipment [282200]
Established31-07-1974 (46 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees142 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 14-05-2018
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital30,000,000 DKK
22,843,255 DKK (16-11-1999 - 12-07-2005)
15,843,255 DKK (19-01-1999 - 15-11-1999)
7,843,255 DKK (14-10-1997 - 18-01-1999)
2,250,000 DKK (27-02-1997 - 13-10-1997)
6,000,000 DKK (30-08-1987 - 26-02-1997)
Articles of assoc. last19-12-2016

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er projektering og fremstilling af og handel med maskiner særligt beregnet for levnedsmiddelindustrien

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
389,788
-
Gross Profit
134,768
-7%
144,710
-
-
-
Profit for the year
26,270
+8%
24,220
-
39,148
-
Equity
99,619
+2%
97,349
-
103,129
-
Total Assets
233,006
+2%
229,550
-
261,181
-

Mangement review

Hoved- og nøgletal for SelskabetJorgensen var en koncern indtil 24/11 2016, hvorfor der ikke kan sættes lighedstegn mellem oplyste 2016/2017hovedtal og sammenligningstallene i resultatopgørelse og balance. Der vises sammenligning med daværendemoderselskab.HovedaktivitetJorgensen Engineering A/S (Jorgensen) udvikler, producerer og installerer kundetilpasset procesudstyr, ho- vedsageligt til fødevare- og pharmaindustrien. Udvikling og produktion udføres i Odense, hvor kundens udstyr sættes op og testes, medens endelig installation og indkøring gennemføres på kundens adresse, typisk i ud- landet, hvor også senere service udføres.Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdÅrets aktivitet faldt lidt i forhold til året forinden, og det skyldes en afmatning i markederne gennem 2018 og 2019, som medførte, ordrebeholdningen ikke var tilfredsstillende hele året. På trods af afmatningen, så lykke- des det med gode medarbejdere og en god ledelse at skabe et bedre ordinært resultat end året inden, og det udgjorde for 2019 26,3 mio. kr. mod 24,2 mio. kr. året før (2018). Udviklingen viser trods aktivitetsfaldet en udmærket stigning i indtjeningen, og det tillægges en bedre afvikling af projekter og en bedre fastlæggelse af forkalkulationen for de projekter, vi indgik aftale om.Det var særligt i fødevaresegmentet Infant Formula, omsætningen blev skabt, men samtidig også her forvent- ningen var størst og således ikke levede op til målsætningen for året. For andet år i træk svigtede segmentet og udgjorde godt halvdelen af den samlede aktivitet. Segmenterne Human Food og After- sales bidrog positivt til året, og begge over forventning, endda så meget, at der igen sattes omsætningsrekord i eftermarkedet.Infant Formula er typisk ret store ordrer, der løber over flere regnskabsperioder, men året 2019 åbnede ikke op for tilbud i den store kategori, og dem der var, udskød eller annullerede kunderne pga. mættet efterspørgsel på deres slutprodukter. Eftersom andre segmenter ikke kompenserede for dette i tilstrækkeligt omfang, så skulle året ende, som det gjorde, nemlig under niveau på aktiviteten. Til gengæld var afviklingen god, og de igangsatte aktiviteter i 2016-2019 omkring Lean, standardisering, emulering og simulering var udslagsgivende for en forøgelse af indtjeningen.Selskabets likvider er øget væsentligt fra 61,7 mio. kr. pr. 31/12 2018 til 99,8 mio. kr. (inkl. tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder) 31/12 2019. Så trods høje udbetalinger af udbytter de senere år, finansiering af nybyggeriet i 2016-2018, forskellige udviklingsaktiviteter, skift af erp-system i 2019, osv. - alle finansieret af selskabet selv - så formåede selskabet at skabe en god og forbedret likvid situation med udgangen af 2019.Forventet udvikling i efterfølgende regnskabsårDen generelle tilbudsmængde er aftagende, og der er knap så høj aktivitet i markederne. Men til trods herfor forventer Selskabet også i 2020 at klare sig godt og mindst i niveau med 2019.Selskabet forventer fortsat positiv likviditet og har gennem flere år bevist, at motoren til at skabe likviditet er til stede, når blot aktiviteten kan skabes.Usikkerhed ved indregning og målingDer er ingen usikkerhed ved indregning og måling, der adskiller selskabet fra resten af branchen.Usædvanlige forholdDer er ingen usædvanlige forhold, der har gjort sig gældende i regnskabsåret.Særlige risiciDriftsrisiciRisikoforholdene er uændrede fra tidligere regnskabsperioder og adskiller sig ikke fra branchen som helhed.Markedsudviklingen er delvis kendt og vurderes som værende uforandret for selskabet ift. 2019 og uændret ift. andre virksomheder i branchen.Finansielle risiciDen likviditetsmæssige situation er tilfredsstillende, og kapitalberedskabet tilstrækkeligt for den fortsatte drift.Videnressourcer2019 har været præget af udbyders marked for arbejdskraft, men det er vurderingen generelt, at selskabet besidder eller kan skaffe de videnressourcer, som fremover vil være nødvendige til at sikre en fortsat udvikling af dets virksomhed.Forskning og udviklingDer foregår ikke grundforskning i selskabet. I Jorgensen gennemføres den nødvendige udvikling for at følge med markedernes og kundernes behov, og omfanget aktiveret i balancen har i 2019 været i størrelsen 1,7 mio. kr. Udvikling omfatter bl.a. virtual reality, augmented reality og ny vakuumenhed til sterilisering. Visse udviklinger er udført sammen med kunder og derfor over selskabets drift.MiljøforholdSelskabet påvirker i begrænset omfang det omgivende miljø. Der er systemer til genbrug og opsamling af affald. Opsamling af olier, fedt og andre væsker samt filter på udsug varetages efter reglerne, og der udføres egenkontrol på området. Selskabet har udledt 635 tons CO2 i 2019 (611 tons i 2018). Det er primært udledt til transport af gods og rejser til kunderne og er i høj grad proportionelt med afstanden til kunderne på eksport- markederne. Forbruget af CO2 til opvarmning og strøm er faldende.
15-04-2020

Map