Company type
Limited Corporation
Established
1993
Size
Medium
Employees
206
Revenue
- DKK
Gross profit
108 MDKK
Operating Profit (EBIT)
5,414,000 DKK
Profit for the Year
13 MDKK
Equity
98 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
4/38
"Top 35%"
Rank in Denmark
7,426/303,349
"Top 10%"

Top management Top 3

Kim Nielsen 2Director

Board Top 3

Henri Robert Morel 1Chairman of board
Kim Nielsen 2Boardmember
Damien Claude André Chauveinc 1Boardmember

Legal owners Top 3

90-99.99%SA Neu

Rights certificate

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameJkf Industri A/S
Alternate namesA-Vent A/S, Agrovent A/S Show more
CVR17085204
AddressRørsangervej 5, Als, 9560 Hadsund
IndustryManufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel [242000]
Webhttp://
Established08-06-1993 (27 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees206 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorKpmg P/S since 16-02-2018
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital18,036,668 DKK
15,700,000 DKK (19-12-2012 - 27-07-2017)
15,800,000 DKK (12-03-2004 - 18-12-2012)
22,400,000 DKK (14-10-1993 - 11-03-2004)
500,000 DKK (14-06-1993 - 13-10-1993)
Articles of assoc. last16-02-2018

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er fabrikation og salg af maskinel og tilbehør til lufttekniske anlæg samt beslægtede aktiviteter

Financial Statement

 201820172017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
215,577
-
Gross Profit
107,695
-
23,098
-
102,049
+2%
Profit for the Year
13,087
-
192
-
10,172
-32%
Equity
98,151
-
110,741
-
109,711
+18%
Total Assets
182,842
-
170,263
-
176,941
+16%

Mangement review

HovedaktivitetSelskabets samlede aktiviteter består af udvikling, produktion og salg af komponenter og lufttekniske anlæg til procesindustrien indenfor udvalgte industrityper på udvalgte markeder.Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdDe økonomiske resultater for perioden dækker 12 måneder og er derfor ikke umiddelbare sammenlignelige med sidste års 3 måneders årsrapport. Selskabets ledelse finder ikke årets resultat tilfredsstillende.Koncernens balance pr. 31. december 2018 er øget med 13 mio. kr. i forhold til seneste årsrapport - svaren-de til en balancesum på 183 mio. kr. Selskabets soliditetsgrad kan beregnes til 54%.DatterselskaberKoncernen omfatter de 100 % ejede datterselskaber - JKF Industri Sdn. Bhd., Malaysia, JKF Polska Sp. z o.o., Polen samt JKF Solutions Pte. Ltd., Singapore.Usikkerhed ved indregning og målingDer skønnes ikke at være væsentlige eller usædvanlige usikkerheder ved opgørelsen af aktiver og passiver eller resultat.Investeringer De samlede nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver for regnskabsperioden udgjorde 10,5 mio. kr. i virk-somheden. Særlige risiciValutarisiciAktiviteter i og eksport til udlandet medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kurs- og renteudviklingen for en række valutaer, dog væsentligst Euro. Nettotransaktionerne fra eksportsalg og råva-rekøb i Euro anses ikke for at indebære nogen væsentlig valutarisiko, hvorfor der ikke sker risikoafdæknin-ger herfor.Kursregulering af investeringer i dattervirksomheder, der er selvstændige enheder, indregnes direkte under egenkapitalen. Kursrisici, der relaterer sig hertil, afdækkes som hovedregel ikke, da det er selskabets opfat-telse, at en løbende kurssikring af sådanne langsigtede investeringer ikke vil være optimal ud fra en samlet risiko- og omkostningsmæssig betragtning. RenterisiciSelskabet har optaget prioritetslån på både variable og faste rentevilkår. Selskabet skønnes i øvrigt ikke at have væsentlige renterisici. Kvalitet, miljø og sikkerhedsforholdJKF Industri A/S er certificeret efter følgende standarder: DS/EN ISO 9001:2015, DS/EN ISO 14001:2015 og DS/ISO 45001:2018.Forsknings- og udviklingsaktiviteterVirksomheden foretager løbende udvikling og opgradering af produktprogrammet. Omkostningerne hertil afholdes over selskabets drift. Begivenheder efter regnskabsåret afslutningDer er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udviklingFor regnskabsåret 2019 forventes der et stigende aktivitetsniveau i selskabet samt et forbedret resultat.
24-05-2019

Map