Company Type
Limited Corporation
Established
1993
Size
Small
Employees
30
Revenue
- DKK
Gross profit
32 MDKK
Operating Profit (EBIT)
22 MDKK
Profit for the Year
23 MDKK
Equity
154 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
5/431
"Top 10%"
Rank in Denmark
4,383/301,175
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Willy Thomsen 5Chairman of board
Rasmus Normann Andersen 13Boardmember
Dennis Normann Andersen 4Boardmember

Legal owners Top 3

100%G. N. Underwater Invest A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør.

Company information based on CVR

NameJd-Contractor A/S
Alternate namesJ. D. Contractor A/S, Jydsk Dykkerfirma A/S, J. D. Contractor Aps, Jd-Contractor Aps, Jydsk Dykkerfirma Aps Show more
CVR16935697
AddressNybovej 8-9, 7500 Holstebro
IndustryConstruction of utility projects for fluids [422100]
Established01-03-1993 (27 yr)
Company TypeLimited Corporation
Number of employees30 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 01-07-2011
Financial statement period01-07 to 30-06
Company capital25,000,000 DKK
500,000 DKK (06-11-2007 - 27-11-2011)
200,000 DKK (07-04-1993 - 05-11-2007)
Articles of assoc. last28-11-2011

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at udøve dykkervirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed, herunder handel og produktion i videste forstand

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
31,970
-59%
78,911
+68%
46,987
-58%
Profit for the Year
22,977
-62%
60,004
+108%
28,813
-62%
Equity
154,060
-10%
171,083
+54%
111,079
+35%
Total Assets
187,257
-14%
217,734
+46%
149,215
-8%

Mangement review

Årsrapporten for JD-Contractor A/S for 2018/19 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Væsentligste aktiviteter
JD-Contractor A/S' primære fokusområde er udlægning, nedgravning og reparation af marine kabel- og rørinstallationer. Selskabet har en række specialiserede skibe, undervandsrobotter og specialværktøjer, og der er gennem årene oparbejdet en betydelig ekspertise og erfaring. Som følge heraf er JD-Contractor A/S førende i Danmark inden for dette felt og anerkendt af bl.a. kabel- og rørproducenter som en kompetent samarbejdspartner, der kan operere i hele verden.
Udover kabel- og rørarbejder udføres alle typer af offshore- og undervandsentreprenørarbejde i og omkring Danmark. JD-Contractor A/S har en række specialværktøjer og en væsentlig know-how, som ofte gør selskabet til det foretrukne valg ved vanskelige og risikable entrepriser, og hvor en høj kvalitet i opgaveløsningen er afgørende.
Endelig udfører JD-Contractor A/S en række inspektions- og opmålingsopgaver inden for områder, der understøtter kerneaktiviteterne. Inspektionsopgaverne omhandler typisk udløb, rørledninger, kabler eller vrag, mens opmålingsopgaverne vedrører multibeam survey, kabelopmåling, optagning af sandprøver, afsøgning af havbunden eller bestemmelse af bundforhold.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et overskud på TDKK 22.977, og selskabets balance pr. 30. juni 2019 udviser en egenkapital på TDKK 154.060.
Markedsvilkårene for offshore-fartøjer har som forventet været vanskelige og meget ustabile i det forgangne regnskabsår, og som forudset har hverken omsætning eller overskudsgrad kunnet leve op til foregående års niveau. Set i forhold til markedsvilkårene er det dog lykkedes at fastholde et acceptabelt niveau for omsætning og indtjening.
Gennem hele regnskabsperioden har udbuddet af offshore-fartøjer været væsentligt større end efterspørgslen, hvorfor hverken rateniveau eller beskæftigelse har været som ønsket. Markedsvilkårene taget i betragtning må resultatet for 2018/19 derfor betragtes som acceptabelt.
Størstedelen af omsætningen har fortsat relation til kabelinstallations- og reparationsarbejder, men skibscharter, øvrige installationsarbejder, survey, inspektioner og marinearkæologiske undersøgelser i samarbejde med museer udgør forholdsmæssigt en større andel, og fremadrettet vil der også blive satset yderligere herpå.
Regnskabsåret 2018/19 bød også på en række marinarkæologiske aktiviteter i samarbejde med "Sea War Museum Jutland", der udstiller JD-Contractors genstande fra søkrigene under Første Verdenskrig.
I forbindelse med registrering af skibsvrag i Nordsøen og Skagerrak er der bl.a. gennemført en ekspedition til Tyske Bugt, for at scanne de sidste vrag fra Slaget ved Helgoland i 1914 ligesom en række nye vrag er undersøgt i Nordsøen. Til dato er der bl.a. lokaliseret og identificeret 31 ubåde fra første og anden verdenskrig.
I foråret 2019 udførte JD-Contractor A/S sammen med Sea War Museum og den amerikanske baserede Global Expeditions Group sin første store vragekspedition til Østersøen. Over en periode på lidt mere end to uger dækkede M/S Cable One mere end 600 sømil i Østersøen, hvor 33 vrag blev lokaliseret og opmålt.
Blandt andet opmåltes og scannes tre af de største skibsvrag i Østersøen - passagerskibene Steuben, Goya og Wilhelm Gustloff - som alle evakuerede flygtninge og sårede soldater under Anden Verdenskrig fra den sydøstlige Østersø mod Danmark, Lübeck og Flensborg. Alle tre skibe blev sænket, hvorved 20.729 personer omkom, mest kvinder og mange tusinde børn, men også sårede soldater, læger og sygeplejersker.
Ligeledes har vi deltaget med vores ekspertise og viden inden for det maritime i en række tv-produktioner, hvoraf den første ”Havfruemordet” netop er blevet vist på DR1.
Sammenholdt med udmeldingen i årsrapporten for 2017/18 opfylder slutresultatet minimumsforvent-ningerne, og vi anser regnskabet for 2018/19 for at være et acceptabelt udgangspunkt for fortsat drift af virksomheden i de kommende år.
Særlige risici - driftsrisici og finansielle risici
Markedsrisici
Markedet for offshore-fartøjer er stadig præget af vanskelige markedsvilkår som følge af et generelt overudbud af fartøjer og aktører set i forhold til det aktuelle aktivitetsniveau i såvel olie- og gas sektoren som Offshore Renewables. Konkurrencen inden for offshore vind er således hård, hvorfor ikke alene prissætningen men også rammerne for kommercielle, kontraktuelle og projektrelaterede risici til stadighed udfordres.
Konsolideringen af branchen i form af opkøb, fusioner og lukninger forventes at fortsætte i 2019/20. Det gør sammen med et voksende krav om "local content" i stadig flere lande, at JD-Contractor A/S vil søge at indgå nye samarbejder og partnerskaber, med henblik på at fastholde og styrke vores position på markedet.
Likviditetsrisici
I et udfordret marked er et stærkt fokus på likviditet, lønsomhed og selvfinansiering en nødvendighed. I forhold til underleverandører, konkurrenter og rekvirenter kan der blive behov for hurtige omstillinger med henblik på at imødegå trusler og muligheder.
Kravene til og omfanget af garantistillelser er fortsat voksende, og selvom JD-Contractor A/S aldrig har måtte indløse garantier, vurderes der at være øget risiko herved.
Målsætninger og forventninger for det kommende år
Forventningerne til det kommende regnskabsår er afdæmpede. Selvom der er begyndende tegn på bedring i markedet, så er det generelle pris- og aktivitetsniveau inden for offshore vind fortsat beskedent i anden halvdel af 2019.
Krisen inden for olie og gas medfører fortsat en massiv overkapacitet af fartøjer, og et heraf følgende pres på priserne i såvel olie og gas som offshore vind. Samtidig orienterer mange bygherrer inden for Offshore Renewables sig imod færre og større spillere.
Klimadiskussionen er i disse år på sit højeste, og på sigt er der fortsat udsigt til en øget udbygning af offshore vind, ligesom den elektriske infrastruktur i Europa forventes udbygget yderligere i de kommende år. På den helt korte bane forventer vi dog ikke et stigende aktivitetsniveau inden for branchen i det kommende år.
Konkurrencen fra de større spillere er samtidigt skærpet, og som følge af de ændrede markedsforhold vil JD-Contractor A/S fremadrettet satse yderligere på nye forretningsområder, nye geografiske markeder, underleverancer, skibscharter m.v.
Succesraten i forhold til det ændrede markedsfokus er afgørende for, om beskæftigelsen samlet set bliver tilfredsstillende i 2019 og 2020. Den forventede overskudsgrad, vækstpotentialet samt behovet for at øge investeringerne fremadrettet, er derfor i høj grad betinget af udviklingen af markedet inden for olie og gas, og behovet for konsolidering af offshore aktørerne.
Selskabet forventer et resultat mellem TDKK 1.000
- 10.000 for regnskabsåret 2019/20.
Grundlaget for indtjeningen
Forskning og udvikling
JD-Contractor A/S har ikke nogen egentlig afdeling for forsknings- og udviklingsaktiviteter i virksomheden. Vi arbejder løbende på at udvikle og forbedre vores specialsystemer internt såvel som i samarbejde med vores underleverandører.
Eksternt miljø
Det er JD-Contractor A/S' politik at undgå unødig brug eller spild af ressourcer, der kan forurene eller have en uønsket indvirkning på miljøet. Vores medarbejdere skal have et sundt og sikkert arbejdsmiljø, så de kan være i stand til at udføre deres job med så lille risiko som muligt.
Videnressourcer
Vi arbejder ligeledes løbende med at styrke og opkvalificere virksomhedens videnressourcer omkring de tekniske, praktiske og sikkerhedsmæssige aspekter af vores arbejder. Det indebærer løbende efteruddannelse af en række medarbejdere på såvel skibene som på land.
Erklæring om virksomhedens sociale ansvar
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Usædvanlige forhold
Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2018/19 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Begivenheder efter balancedagen
Den 12. oktober 2018 godkendte EU-kommissionen udvidelsen af den danske tonnageskatteordning med tilbagevirkende kraft fra og med indkomståret 2017. Det danske lovforslag, som skal implementere udvidelsen, er til behandling i Folketinget og forventes godkendt inden udgangen af 2019.
Herudover er der ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten., Financial Statements of JD-Contractor A/S for 2018/19 has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to medium-sized enterprises of reporting class C.
The Annual Report has been prepared under the same accounting policies as last year.
Key activities
JD-Contractor A/S’s primary area of focus is laying, embedding and repairing submarine cables and pipelines. The Company has a number of specialised vessels, underwater robots and specialist tools and has, over the years, reaped considerable expertise and experience. JD-Contractor A/S is therefore a market leader within this field in Denmark and is acknowledged by cable and pipeline producers as a competent business partner who can operate worldwide.
Besides cable and pipeline works, all types of offshore and subsea works are performed in and around Denmark. JD-Contractor A/S has various specialist tools and considerable knowhow, which often makes the Company the preferred partner in difficult and risky contracts and in cases where high quality in the performance of the assignment is decisive.
Finally, JD-Contractor A/S performs a number of inspection and survey assignments in areas supporting the core activities. Inspections typically comprise outlets, pipelines, cables or wrecks, and surveys comprise multibeam survey, cable measurement, sand sampling, seabed scanning or determination of seabed conditions.
Development in the year
The income statement of the Company for 2018/19 shows a profit of DKK 22,977k, and at 30 June 2019 the balance sheet of the Company shows equity of DKK 154,060k.
As expected, market conditions for offshore vessels were difficult and very unstable in the past year, and, as anticipated, neither revenue nor profit margin reached the level of last year. However, taking into account market conditions, the Company succeeded in maintaining an acceptable level of revenue and earnings.
Throughout the financial period, the supply of offshore vessels significantly exceeded demand; consequently, neither rate level nor activity level was as could have been wished. Therefore, in view of the market conditions, the profit for 2018/19 must be considered acceptable.
The greater part of the revenue still relates to cable installation and repair work. However, vessel chartering, other installation works, surveys, inspections and marine archaeological researches in cooperation with museums constitute a proportionately larger share, and the Group will also focus more strongly on these areas going forward.
The financial year 2018/19 also saw a number of activities within marine archaeology in cooperation with Sea War Museum Jutland, which features JD-Contractor’s exhibits from sea battles of World War I.
In connection with the registration of ship wrecks in the North Sea and the Skagerrak, an expedition was made to the Bight of Helgoland to scan the remaining wrecks from the Battle of Helgoland in 1914, and a number of new wrecks were examined in the North Sea. To date, 31 submarines from World War I and II have been located and identified, among other findings.
In the spring of 2019, JD-Contractor made its first major expedition to the Baltic Sea in cooperation with the Sea War Museum and the US-based Global Expeditions Group. Over a period of ore than two weeks, M/S Cable One covered more than 600 nautical miles in the Baltic Sea localising and surveying 33 wrecks.
Among other things, three of the largest ship wrecks in the Baltic Sea - the passenger liners Steuben, Goya and Wilhelm Gustloff which all evacuated refugees and wounded soldiers during World War II from the south-east part of the Baltic Sea towards Denmark, Lübeck and Flensburg - were surveyed and scanned. All three vessels were sunk resulting in the loss of 20,729 lives, primarily women and many thousand children but also wounded soldiers, doctors and nurses.
We moreover contributed our maritime expertise and knowledge to a number of television productions; the first one, ”Havfruemordet”, was recently broadcasted by DR1.
Compared to the announcement made in the Annual Report for 2017/18, the final results meet the minimum expectations, and we consider the 2018/19 Financial Statements an acceptable basis for going concern in the years to come.
Special risks - operating risks and financial risks
Market risks
The market for offshore vessels continues to be characterised by difficult market conditions due to the general excess supply of vessels and players compared to the current level of activity in both the oil and gas sector and Offshore Renewables. Thus, competition within offshore wind is keen, and consequently not only pricing but also the framework for commercial, contractual and project-related risks are continuously being challenged.
The consolidation of the industry through acquisitions, mergers and close-downs is expected to continue in 2019/20. Because of this, and due to a growing demand for "local content" in an increasing number of countries, JD-Contractor A/S will try to enter into new working relationships and partnerships with a view to maintain and strengthen our position in the market.
Liquidity risks
In a challenged market, strong focus on liquidity, profitability and self-financing is required. In relation to subcontractors, competitors and principals, agility may be required in order to meet threats and leverage opportunities.
The requirements for and the level of guarantees are still growing, and although JD-Contractor A/S has never had to honour any guarantees, the risk in this respect is considered having increased.
Targets and expectations for the year ahead
Expectations for the coming year are moderate. Even though there are early signs of an improvement in the market, the general price level and the level of activity within offshore wind remain modest in H2 2019.
The crisis within oil and gas continues to lead to massive excess supply of vessels and a resulting pressure on the prices of both oil and gas and offshore wind. At the same time, many developers within Offshore Renewables turn to fewer but larger players.
The climate debate is raging these years, and, in the long term, there is still prospects of continued expansion of offshore wind and further expansion of the electrical infrastructure in Europe in the coming years. However, in the very short term, we do not expect an increasing level of activity in the industry in the year to come.
At the same time, competition from major players has intensified. Due to the changed market conditions, JD-Contractor will in the future focus more strongly on new business areas, new geographical markets, sub-contractors, vessel chartering, etc.
The success rate as regards to the changed market focus will be decisive for the overall activity level being satisfactory in 2019 and 2020. The expected profit margin, growth potential as well as the need to increase investments in future are therefore largely determined by the development of the oil and gas market and the need to consolidate offshore players.
The Company expects a profit between DKK 1,000k and DKK 10,000k for the financial year 2019/20.
Basis of earnings
Research and development
JD-Contractor A/S has no actual department for research and development activities in the Company. We are currently working on developing and improving our special systems internally as well as in cooperation with our subcontractors.
External environment
JD-Contractor A/S has a policy of avoiding unnecessary spending or waste of resources which may pollute or have an undesirable impact on the environment. Our employees must have a healthy and safe working environment enabling them to perform their work with as limited an exposure as possible.
Intellectual capital resources
We are also currently working on strengthening and enhancing the skills base of the Company's intellectual capital resources in relation to both technical, practical and security aspects of our work. This requires supplementary training of a number of employees both onboard the vessels and on shore.
Statement of corporate social responsibility
Uncertainty relating to recognition and measurement
Recognition and measurement in the Annual Report have not been subject to any uncertainty.
Unusual events
The financial position at 30 June 2019 of the Company and the results of the activities of the Company for the financial year for 2018/19 have not been affected by any unusual events.
Subsequent events
On 12 October 2018, the European Commission approved the expansion of the Danish tonnage tax scheme with effect from the assessment year 2017. The Danish legislative proposal, which is to implement the enlargement, is under consideration of the Danish Parliament and is expected to be approved by the end of 2019.
Apart from this, no other events materially affecting the assessment of the Annual Report have occurred after the balance sheet date.
29-11-2019

Map