Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2007
Size
Small
Employees
13
Revenue
- DKK
Gross profit
43 MDKK
Operating Profit (EBIT)
32 MDKK
Profit for the Year
29 MDKK
Equity
45 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
3/287
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,652/301,426
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Thomas Lund 13Chairman of board
Linda Daugaard Pedersen 4Boardmember
Poul Jacob Skovgaard 6Boardmember

Legal owners Top 3

25-33.32%Familien Skovgaard Holding Aps
20-24.99%Dam Holding Aps
20-24.99%Tl Silkeborg Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør, to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse

Company information based on CVR

NameEast.Dk Aps
CVR30903021
AddressSiriusvej 17, 7430 Ikast
IndustryWholesale of textiles [464100]
Established01-10-2007 (13 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees13 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorPartner Revision. Statsautoriseretrevisionsaktieselskab since 25-05-2012
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionSydbank
Company capital179,000 DKK
125,000 DKK (01-10-2007 - 21-12-2008)
Articles of assoc. last21-12-2017

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er import og handel med tekstil

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
43,016
+25%
34,508
+73%
19,969
-3%
Profit for the Year
28,574
+27%
22,484
+118%
10,310
+30%
Equity
45,329
+36%
33,400
+83%
18,228
+5%
Total Assets
64,903
+14%
56,878
+16%
49,205
+37%

Mangement review

Koncernens væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af import og handel med tekstilvarer.

Usædvanlige forhold
Koncernen har ikke været påvirket af usædvanlige forhold.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 58.947 t.kr. mod 49.094 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 31.045 t.kr. mod 24.853 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Særlige risici
Prisrisici:
Koncernens produkter er ikke omfattet af særlige prisrisici.

Valutarisici
Aktiviteter i udlandet medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kurs- og renteudviklingen for en række valutaer. Det er koncernens politik at afdække kommercielle valutarisici. Afdækningen sker primært via valutaterminsforretninger til afdækning af forventet omsætning og indkøb inden for de førstkommende 6 måneder. Der indgås ikke spekulative valutadispositioner.

Renterisici
Idet den rentebærende nettogæld ikke udgør et væsentligt beløb, vil moderate ændringer i renteniveauet ikke have nogen væsentlig, direkte effekt på indtjeningen. Der indgås derfor ikke rentedispositioner til afdækning af renterisici.

Den forventede udvikling
Efter regnskabsårets afslutning er der sket udbrud af sygdommen COVID19 som følge af spredningen af Coronavirus. Det vurderes at alle selskabets markeder kan blive påvirket af udbruddet. Om end det er i et tidligt stadie at vurdere effekterne heraf, er det ledelsens vurdering, at udbruddet kan resultere i visse økonomiske konsekvenser for kommende regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Udover ovenstående er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
03-04-2020

Map