Company type
Commercial Foundation
Established
2015
Size
Micro
Employees
5
Revenue
7,211,397 DKK
Gross profit
2,957,372 DKK
Operating Profit (EBIT)
-2,218,963 DKK
Profit for the Year
104 MDKK
Equity
978 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
1/79
"Top 10%"
Rank in Denmark
1,174/303,207
"Top 10%"

Top management Top 3

Flemming Nielsen 1Director

Board Top 3

Lauritz Broder Holm-Nielsen 3Chairman of board
Per Holten-Andersen 15Boardmember
Bente Overgaard 14Boardmember

Rights certificate

Fonden tegnes af bestyrelsens formand med 1 medlem af bestyrelsen, eller af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller med 2 medlemmer af bestyrelsen.

Company information based on CVR

NameDen Danske Naturfond
CVR36502991
AddressVodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C
IndustryBotanical and zoological gardens and nature reserves activities [910400]
Webhttp://www.ddnf.dk
Established14-01-2015 (5 yr)
Company typeCommercial Foundation
Number of employees5 (Fin.Stmt)
Advertising protectionYes
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 03-02-2015
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital781,250,000 DKK
562,500,000 DKK (03-04-2017 - 23-01-2018)
343,750,000 DKK (01-02-2016 - 02-04-2017)
125,000,000 DKK (14-01-2015 - 31-01-2016)
Articles of assoc. last24-01-2018

Purpose

Fonden har til formål at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Fonden skal således arbejde for 1) at styrke naturens mangfoldighed gennem forbedring af levestederne for beskyttelsesværdige dyr og planter, 2) at vandløb, søer og indre farvande bliver renere, og belastningen med næringsstoffer reduceres som et led i fondens aktiviteter, 3) at fondens aktiviteter også bidrager til at reducere udledningen af drivhusgasser eller forøge bindingen af disse og 4) at styrke den folkelige forankring af, opbakning til og deltagelse i arbejdet med naturgenopretning og -beskyttelse.

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
7,211
+592%
1,043
-93%
15,156
+1%
Gross Profit
2,957
-
-1,065
-
13,573
+2%
Profit for the Year
104,214
-
-35,697
-
32,406
+1%
Equity
978,463
+11%
882,292
+25%
703,538
+54%
Total Assets
1,076,592
+14%
947,715
+26%
749,678
+51%

Mangement review

Fondens baggrund og formål
Den Danske Naturfond er stiftet i januar 2015 som en privat og politisk uafhængig erhvervsdrivende fond. Stifterne bag fonden er den danske stat, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond.

Fondens formål er fastlagt i vedtægterne, og fonden reguleres, som andre private fonde, af lov om erhvervsdrivende fonde. Derudover er fonden omfattet af ’Lov om Den Danske Naturfond’, der sætter en række supplerende, administrative rammer for fondens drift. Loven er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget den 19. december 2014.

Fondens overordnede formål er, at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Som uafhængig fond kan Den Danske Naturfond uddele midler og selv iværksætte projekter inden for fondens formål.

Formålsparagraf
Fonden gennemfører projekter, som skaber ny og bedre natur, bidrager til at sikre den biologiske mangfoldighed og skaber bedre plads til dyr og planter. I dette arbejde indgår også en indsats for et forbedret vandmiljø og et bidrag til at reducere udledningen af drivhusgasser.

I vedtægterne er formålet formuleret som følger:

“Den Danske Naturfond har til formål at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Fonden skal opfylde sit formål ved

- at styrke naturens mangfoldighed gennem forbedring af levestederne for beskyttelsesværdige dyr og planter,
- at vandløb, søer og indre farvande bliver renere, og belastningen med næringstoffer reduceres som et led i fondens aktiviteter,
- at fondens aktiviteter også bidrager til at reducere udledningen af drivhusgasser eller forøge bindingen af disse og
- at styrke den folkelige forankring af, opbakning til og deltagelse i arbejdet med naturgenopretning og – beskyttelse.

Fondens bestyrelse prioriterer projekter, som bidrager til at forbedre beskyttelsen af truede dyr og planter. Fonden skal herudover arbejde for renere vandmiljø, herunder reducere udledning af næringsstoffer, som led i sine aktiviteter. Der vil i den forbindelse ofte være positive effekter på udledningen eller bindingen af drivhusgasser, som fondens bestyrelse kan inddrage i sine beslutninger.

Fondens aktiviteter skal ikke erstatte, men supplere og forstærke offentlige og private indsatser for naturtilstanden og vandmiljøet".
Udvikling i året
I 2019 har Den Danske Naturfond offentliggjort nye naturprojekter i Østjylland og Vestjylland. Derudover er der sket en udvidelse af eksisterende projekter på Fyn, i Nordjylland og i Vadehavet. Tidligere års projekter er yderligere udviklet, og der er gennemført naturforbedringer og investeret i faciliteter og bedre formidling mv. til besøgende på fondsejede arelaer.

De seneste 4 år, siden opstart af fonden, er der nu etableret 9 større projekter og udloddet puljer i 2016 og 2018 på hver 15 mio.kr. målrettet lokale naturprojekter. Fonden har samlet set understøttet natur- og miljøforbedringer på i alt ca. 2.500 ha, med et investeringsbudget på ca. 200 mio.kr.

Alle større projektaktiviteter udføres i samarbejde med lokale projektpartnere, som leverer et markant og betydningsfuldt bidrag, der muliggør et aktivitetsniveau i fonden, som ikke ellers ville have været muligt. Bidraget er samlet set vurderet til ca. 10 mio. kr. for de 9 projekter, som indtil videre er iværksat. Fondens kontakt og dialog med samarbejdspartnere og interessenter vurderes i det hele taget at være god og konstruktiv både lokalt og nationalt.

Fondens økonomiske situation vurderes at være tilfredsstillende med en samlet værdi af fondens aktiver på ca. 1.077 mio.kr. med udgangen af 2019. Driftsresultatet for 2019 er også tilfredsstillende. Med øgede indtægter fra private donationer er det primære driftsresultat forbedret i forhold til tidligere år, selv om der har været et større aktivitets- og udgiftsniveau til den daglige drift af fonden. Den primære årsag til det samlet set meget positive driftsresultat i 2019 er et ekstraordinært stort afkast af fondens kapitalanbringelse på ca. 16%.
Økonomiske forhold
Den samlede aktivmasse har med udgangen af 2019 en værdi på ca. 1.077 mio.kr., hvoraf fondens arealerhvervelser udgør ca. 102 mio.kr.

Fondens driftsresultat for 2019 udviser et overskud på i alt ca. 131 mio.kr. før skat. Resultatet fremkommer ved et afkast af fondens kapitalanbringelse på i alt ca. 134 mio.kr. (ca. 16%), private donationer mv. på ca. 7 mio.kr. samt udgifter på ca. 10 mio.kr. til fondens drift, projektudvikling og arealdrift mv. Resultatet vurderes at være meget tilfredsstillende.

Hovedudgifter til drift er lønninger, honorarer, sekretariatsdrift og udgifter til projektudvikling (tekniske forundersøgelser, jordfordeling mv.). Derudover er der udbetalt støtte til eksterne projekter og investeret i fondens egne projekter.

Udgifter til arealdrift på fondens egne arealer er indtil videre begrænset, bl.a. som følge af de lokale samarbejdsaftaler fonden har indgået om de enkelte projekter samt de EU- og statslige tilskud, det er muligt at opnå. Fremadrettet hæfter der sig fortsat en betydelig usikkerhed til indtægter, der kan opnås via tilskud, medfinansiering og fundraising. Der kan dog for første gang i 2019 konstateres en betydende indtægt fra private donationer mv. Udviklingen forventes at fortsætte de kommende år.
Rammerne for fondens kapitalforvaltning er fastlagt i en investeringsstrategi og -instruks, som drøftes i bestyrelsen minimum én gang årligt. Til udmøntning af strategien er der nedsat en arbejdsgruppe med to bestyrelsesmedlemmer og fondens direktør, som løbende drøfter og vurderer behovet for ændringer i aktivallokering og -investeringer. Aktuelt varetages kapitalforvaltningen af 4 professionelle porteføljeforvaltere.

For yderligere at sikre en effektiv og hensigtsmæssig kapitalforvaltning gennemføres en årlig analyse og ekstern evaluering af fondens kapitalforvaltning og de opnåede resultater. Hovedkonklusioner og eventuelle ændringer i fondens kapitalforvaltning som følge af analysen drøftes i bestyrelsen.

Forventningerne til de kommende år er forsigtige. Der forventes over en flerårig periode et gennemsnitligt positivt resultat, der ligger over de benchmark, som fonden har defineret.

Udover fondens egen økonomi bidrager fondens samarbejdspartnere væsentligt til den samlede indsats. Det anslås bl.a., at de involverede i call-projekterne fra 2016 og 2018 har anvendt over 8.000 timer (4-5 årsværk) og bidraget med yderligere finansiering på ca. 4 mio.kr. For fondens større projekter er der tilsagn om tilskud og anden medfinansiering på i alt ca. 20 mio.kr. De eksterne bidrag forventes yderligere forøget i 2020.
Fondens projekter og uddelinger
Fonden har i 2019 offentliggjort to større projekter på i alt ca. 420 ha, og med et samlet investeringsbudget på ca. 50 mio.kr. Dermed har fonden i 2016-2019 etableret i alt 9 større projekter med et samlet budget på ca. 200 mio.kr.

Fonden har i 2016 og igen i 2018 gennemført et nyt call målrettet lokale naturprojekter med en samlet uddelingsramme på 15 mio.kr. i hvert af de to år. Der er nu i alt ca. 30 projekter under implementering. Flere projekter er allerede afsluttet.

Samlet set har fonden indtil videre medvirket til at sikre naturen og forbedre naturkvaliteten på i alt ca. 2.500 ha.

I 2019 er de samlede uddelinger fra fonden på 16,0 mio.kr. fordelt med 9,5 mio.kr. til eksterne uddelinger og 6,4 mio.kr. til interne uddelinger.

Bøtø på Falster
Fonden har erhvervet en ejendom på 150 ha på den sydlige del af Falster umiddelbart op til sommerhusområdet Marielyst. Ejendommen er lokaliseret i sammenhæng med andre værdifulde naturarealer. Det samlede naturområde er på i alt ca. 350 ha. Ejendommen har hidtil været plantage med træproduktion og jagt. De seneste to år har fonden i samarbejde med Guldborgsund Kommune omdannet ejendommen til en lys græsningsskov med køer og vildheste. I forbindelse med projektet investeres også i bedre adgangsforhold og en bedre formidling af områdets naturværdier. Antallet af besøgende til området er steget markant.
Kollund Skov i Sønderjylland
Kollund Skov er på 150 ha, og ligger på grænsen til Tyskland i bunden af Flensborg Fjord. Fonden har erhvervet skoven i 2017 for, i samarbejde med Aabenraa Kommune, at frigøre skoven for skovdrift. Skoven skal udvikle sig frit uden træfældning. En del af skoven udlægges fra starten som urørt skov, mens andre dele af skoven først skal gøres klar ved konvertering af nåleskov til løvskov mv. og genopretning af tidligere tiders moser og vådområder. Der kommer mange mennesker i skoven, og der er investeret i en række forbedringer for besøgende.

Mols Bjerge
I den nordlige del af Mols Bjerge har fonden erhvervet en tidligere landbrugsejendom på ca. 45 ha. Ejendommen består af tre adskilte parceller, men det er sammen med Nationalpark Mols Bjerge lykkedes at etablere et samarbejde med naboerne, så der kan skabes et sammenhængende naturområde på i alt ca. 100 ha, som forvaltes og plejes i fællesskab af de i alt 4 lodsejere.

Udover projektet i den nordlige del af Mols Bjerge har fonden også finansieret et større naturgenopretningsprojekt på Molslaboratoriets i den nordøstlige del af Mols Bjerge. Projeket er på i alt ca. 120 ha.

Mandø i Vadehavet
Siden 2017 har fonden i samarbejde med Esbjerg Kommune, Nationalpark Vadehavet og Naturstyrelsen gennemført en jordfordeling på Mandø med det resultat, at fonden har erhvervet 137 ha landbrugs- og naturarealer på øen. Formålet med arealerhvervelsen er at skabe bedre forhold for de mange fugle, der er på træk eller yngler i Vadehavet. Det primære sigte er at forbedre forholdene for ynglende engfugle, som har været i generel tilbagegang gennem mange år. Projektet udvikler sig løbende, og i slutningen af 2019 er der indgået aftale om yderligere opkøb af arealer, så det samlede projekt udgør ca. 170 ha.

Fyns Hoved
Projektet er gennemført i 2018 i samarbejde med Naturstyrelsen. Projektet skal sikre en samlet naturpleje af overdrevsarealerne på hele den nordligste del af Fyns Hoved. Alle privatejede arealer i området er søgt erhvervet, men i løbet af 2018 og 2019 er det alene lykkedes at erhverve 5 parceller. Fonden vil erhverve flere arealer, i takt med de kommer til salg.

Hammer Bakker i Nordjylland
Projektet er fondens hidtil største med et areal på 715 ha og et budget på ca. 75 mio.kr. Projektet gennemføres i samarbejde med Aalborg Kommune og Dansk Botanisk Forening. Formålet er at omdanne de nuværende plantager med tæt nåleskov til en mosaik af blandet løvskov, heder og overdrev. Der er modtaget donationer på i alt ca. 37 mio.kr. til projektet fra A. P. Møller Fonden og Miljø- og Fødevareministeriet. I 2019 er der udarbejdet en helhedsplan for Hammer Bakker, som i 2020 følges op med en mere konkret plan for naturgeopretning og en plan for formidling og friluftsliv. Der er også erhvervet yderligere mindre arealer, som vil indgå i projektet.

Læsten Bakker og Skals Ådal
Vest for Randers har fonden i 2019 erhvervet den centrale ejendom i Læsten Bakker på ca. 60 ha. Arealerhvervelsen er udgangspunkt for projektudvikling de kommende år i et samlet område på ca. 300 ha. Sammen med Randers Kommune er det planen at foretage yderligere opkøb og indgå aftaler med private lodsejere for at skabe et større, sammenhængende naturområde med aktive naturforbedringer. Projekt grænser op til de statsejede arealer ved Fussingø, og er det muligt, er det målet at koordinere naturudviklingen i et større område med staten.

Holme å
Sammen med Varde Kommune, Aage V. Jensen Naturfond og Sydenergi er der i 2019 etableret naturgenopretning af Holme å i Vestjylland. Projektet har et samlet budget på ca. 27 mio.kr., og vil tilbageføre det naturlige, bugtede forløb af Holme å på en ca, 12 km. lang stræning inden åens udløb i Varde å. I dag sker vandføring i en kusntig kanal, da vandet i åen tidligere har været anvendt til at forsyne et vandkraftværk. De vandløbsnære engarealer på i alt ca. 120 ha indgår også i projektet, og det er her målet at etablere en sammenhængende naturpleje.

Udover implementering og drift af fondens projekter, arbejdes der løbende med udvikling af nye projekter. Med udgangen af 2019 er 7-8 nye projekter under forberedelse. Projekterne dækker det meste af landet. Der er betydelig forskel i størrelse og kompleksitet, og derfor også den tidshorisont hvormed projekterne forventes at kunne realiseres.
Redegørelse for god fondsledelse
Redegørelse for uddelingspolitik
Administrative forhold
Kommunikation og fundingaktiviteter
Kommunikation
Den Danske Naturfond har en aktiv strategi for kommunikation. Målet er at udbrede kendskabet, skabe engagement og folkeliggøre fondens aktiviteter, så fonden gradvist forankres i bevidstheden hos en større og større del af den danske befolkning.

Fondens projektaktiviteter har også i 2019 fået positiv omtale og respons fra organisationer og fagmiljøer. Samtidig er fondens profil på de digitale platforme blevet væsentligt styrket.

Ambitionen er til stadighed, at der skal findes opdateret information på fondens hjemmeside mv., som skal være oplysende og brugervenlig for alle interessenter, både dem der har brug for at få indblik i fondens aktiviteter, mulighed for at komme i dialog med fonden, besøge fondens naturprojekter og dem der søger oplysninger om ledelsesforhold og økonomi mv. Hjemmesiden er opdateret og opgraderet i 2019.

I tilknytning til fondens arealerhvervelser vil der blive udarbejdet information om naturværdier og oplevelsesmuligheder. Vandretursfoldere og informationstavler mv. i det enkelte område vil øge kendskabet til fonden lokalt.
Partnerskaber, funding og medfinansiering
Fonden har fra starten prioriteret lokalt samarbejde og samfinansiering af projekter og projektudvikling. Der er allerede i den aktuelle projektportefølje betydelig finansiering udover fondens egen finansiering. Der er bl.a. modtaget større donationer fra A. P. Møller Fonden og Miljøministeriet. Flere projekter består af sam- og medfinansiering fra flere parter. Større bidrag til projekter er i 2019 bl.a. tilført fra SydEnergi, Aage V. Jensen Naturfond og Varde Kommune.

Der er også betydelige bidrag fra de lokale samarbejdspartnere i form af årsværk, finansiering af forundersøgelser samt tilsagn om medfinansiering af projektaktiviteter og tilskud mv. Det samlede bidrag er vanskeligt at opgøre men vurderes indtil videre at udgøre mere end 10 mio. kr. Det lokale samarbejde har også stor betydning for de løbende udgifter til arealdrift, som af samme grund kan holdes på et begrænset niveau.

Hertil kommer, at der på natur- og miljøområdet findes en række muligheder for EU- og statslige tilskud og puljer. Fonden søger tilskud, hvor det er muligt og foreneligt med fondens målsætninger for det enkelte projekt. Der er både tale om engangs-projekttilskud og løbende, årlige driftstilskud. Der er hidtil opnået projekttilskud på ca. 2,5 mio. kr. og løbende driftstilskud til naturvenlig drift på netto ca. 300-350.000 kr. årligt.

Udover den projektrelaterede funding og medfinansiering er det ambitionen at tiltrække yderligere midler til naturindsatsen. Med udgangen af 2019 er der modtaget ca. 4.000 donationer fra privatpersoner, heraf støtter ca. 1.500 personer fonden med faste månedlige bidrag. De private donationer udgør i alt ca. 6 mio.kr. i 2019. Hertil kommer henvendelser om arv og testamentariske gaver. Antallet af personer, der har skrevet testamente til fordel for fonden, er øget i 2019. Fonden samarbejder med mere end 30 andre velgørende organisationer for at øge fokus på mulighed for at testamentere til velgørenhed.

Udvikling af erhvervssamarbejder og virksomhedssponsorater har i begrænset omfang været afprøvet på natur- og miljøområdet i Danmark. I 2019 har fonden indgået en række mindre aftaler og et par større aftaler med virksomheder. Flere og større erhvervssamarbejder forventes i 2020.
Samarbejde og dialog
Fonden arbejder med høj grad af offentlighed, dialog og gennemsigtighed. I alle fondens projekter har det indtil videre været muligt at finde gode, lokale samarbejdspartnere, der kan medvirke til projektudvikling og -implementering.

Fondens rådgivende udvalg har afholdt to møder i 2019. Organisationerne er generelt repræsenteret af formandskredsen, og fonden vurderer, at dialogen fortsat er både konstruktiv og positiv. Det tilstræbes så vidt muligt at få inddraget udvalget i strategiske og principielle spørgsmål så tidligt som muligt.

Fonden deltager aktivt i Naturmødet i Hirtshals og en række øvrige arrangementer, netværk og konferencer mv. Forskere, eksperter og andre ressourcepersoner har også været aktivt involveret og ydet faglige bidrag til udvikling af fondens projektområder.

I alle fondens større projekter er det hensigten at etablere rådgivende, lokale følgegrupper, forudsat der er lokal interesse og behov for det. Der er foreløbigt etableret lokale følgegrupper i projekt Bøtø på Falster, projekt Kollund Skov i Sønderjylland, projekt Hammer Bakker i Nordjylland og projekt på Mandø i Vadehavet. Følgegrupper er generelt bredt sammensat med repræsentanter fra organisationer, kommuner, lodsejere og lokalforeninger mv.
Sekretariat og bestyrelse
Fonden har med udgangen af 2019, udover direktøren, et sekretariat med 5 ansatte.

Bestyrelsen har i 2019 afholdt 4 ordinære møder, et døgnseminar og et fælles møde og ekskursion med fondens Rådgivende Udvalg. Derudover har bestyrelsen nedsat en mindre arbejdsgruppe, der har ansvar for fondens kapitalforvaltning. Bestyrelsen, primært fondens formand, har også deltaget i bilaterale møder og besigtigelser mv.
Målsætninger og forventninger for det kommende år
Det kommende år vil fonden fortsætte den linje og indsats, som er lagt de seneste tre år. Der vil være fortsat fokus på udvikling og offentliggørelse af projekter, hvor fonden sammen med andre parter iværksætter større naturgenopretningsprojekter. Den samlede økonomi og størrelsen af projekter forventes som minimum at kunne udvides i forhold til 2019.

Samtidigt skal de 9 projekter, som er iværksat i 2016-2019 konsolideres, så der foreligger en naturplan og en plan for friluftsliv og formidling for hvert projekt. Hvert af de større projekter skal følges op med monitering og dataindsamling, så udviklingen kan følges, og der kan evalueres på, om de opstillede projektmålsætninger opfyldes.

De fleste projekter, som blev iværksat ved call i 2016 er afsluttet med udgangen af 2019. De sidste forventes afsluttet i 2020. Samtidig forventes de første projekter fra call i 2018 at blive afsluttet i 2020. Den samlede indsats med call-projekter i 2016 og 2018 skal evalueres i 2020.

Fondens arbejde med fundraising forventes i 2020 at skabe forøgede resultater i forhold til 2019. Samtidigt vil arbejdet med at synliggøre fonden fortsætte. Det gælder både i forhold til fondens digitale platforme, nyhedsmedier og lokal synlighed omkring implementering af fondens projekter.

I 2020 skal fonden offentliggøre og udmønte en ny strategi for perioden 2020-2023. Strategien vil ikke sætte nogen overordnet, ny retning for fondens aktiviteter.

Fondens forventninger til 2020 bliver påvirket negativt som følge af Covid-19 udbruddet og de tiltag som regeringerne i det meste af verden, herunder også den danske Regering, har taget for at afbøde virkningerne af udbruddet.

Fondens ledelse har forsøgt at vurdere effekten af Covid-19 på selskabets forventede egenkapital og driftsresultat, men det er endnu for tidligt at udtale sig om, hvor store de negative konsekvenser bliver.
22-04-2020

Map