Company type
Limited Corporation
Established
2010
Size
Large
Employees
450
Revenue
641 MDKK
Gross profit
294 MDKK
Operating Profit (EBIT)
- DKK
Profit for the Year
50 MDKK
Equity
90 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
4/82
"Top 10%"
Rank in Denmark
2,263/303,195
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Jan Lagerstedt 1Chairman of board
Andreas Elfving 1Boardmember
Karsten Schlei Rewitz 3Boardmember

Legal owners Top 3

90-99.99%Contiga Holding AS

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameContiga A/S
Alternate namesContiga Tinglev A/S, Tebeton A/S, Tebetonelement A/S, Teelement A/S, Tinglev Elementfabrik A/S, Contiga A/S Show more
CVR33255047
AddressMads Clausens Vej 58, 6360 Tinglev
IndustryManufacture of concrete products for construction purposes [236100]
Webhttp://
Established28-10-2010 (10 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees450 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 19-06-2019
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital30,000,000 DKK
20,000,000 DKK (05-01-2011 - 29-04-2013)
500,000 DKK (28-10-2010 - 04-01-2011)
Articles of assoc. last05-03-2019

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive fabrikations- og handelsvirksomhed indenfor byggeindustrien.

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
641,436
+9%
589,174
+13%
522,568
+0%
Gross Profit
293,660
+14%
258,635
+17%
220,771
+8%
Profit for the Year
50,355
+26%
40,047
+129%
17,512
+40%
Equity
90,355
+13%
80,047
+39%
57,512
+10%
Total Assets
330,286
-4%
345,163
+53%
225,139
+3%

Mangement review

LedelsesberetningBeretningVirksomhedens væsentligste aktiviteterVirksomhedens hovedaktivitet består i udvikling, konstruktion, produktion, salg og montage af alle typer betonelementer til alt fra enfamiliehuse til store boligejendomme, erhvervsejendomme, institutionsbyggeri, sports- og kulturbyggerier m.v. Produkterne afsættes på det danske samt i et begrænset omfang på det tyske og færøske marked.Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdÅrets resultat før skat udgør 64.580 tkr. mod 51.799 tkr. i 2018. Årets resultat efter skat udgør 50.355 tkr. og indregnes under egenkapitalen som foreslået udbytte, hvorefter egenkapitalen pr. 31. december 2019 udgør 90.355 tkr.Aktivitetsniveauet i virksomheden har i 2019 været bedre end sidste år.Resultatet for 2019 er således væsentlig bedre end i 2018 og anses for at være tilfredsstillende.InvesteringerVirksomheden har i 2019 foretaget investeringer for blandt andet at forbedre arbejdsmiljøet i virksomheden samt for at effektivisere produktionen. De samlede investeringer udgør i alt 17.305 tkr. i 2019 til materielle anlægsaktiver, hvoraf 1.650 tkr. er anskaffet via leasingkontrakter.KapitalberedskabContiga A/S er velkonsolideret med en soliditetsgrad på 27,4 % (2018: 23,2%), svarende til en egenkapital på 90.355 tkr. Udviklingen i soliditetsgraden i 2019 er positivt påvirket af den forbedrede indtjening i 2019 samt en reduktion af balancesummen.VidenressourcerDet er af afgørende betydning for virksomhedens fremtidige succes, at virksomheden formår at tiltrække og fastholde medarbejdere med et højt fagligt niveau i alle områder som udvikling, konstruktion, salg, projektstyring, produktion og øvrige kritiske processer.Contiga A/S søger at føre en personalepolitik, der tiltrækker og fastholder dygtige og loyale medarbejdere.Særlige risiciPrisrisiciPriserne på virksomhedens råvarer er volatile. Væsentlige prisudsving udgør en særlig risiko, idet prisændringer kun delvist kan indregnes i prisen på de færdige elementer, som er i ordre.ValutarisiciAktiviteter i udlandet medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kurs- og renteudviklingen for enkelte valutaer. Det er virksomhedens politik ikke at afdække kommercielle valutarisici, idet det er vurderingen, at valutarisici er af uvæsentlig størrelse.RenterisiciVirksomheden er, som følge af sin soliditet, kun begrænset eksponeret for ændringer i renteniveauet. Der indgås ikke rentepositioner til afdækning af renterisici.KreditrisiciVirksomheden handler primært efter regler i AB92/AB18. Projekter og tilgodehavender er derfor i overvejende grad dækket via forudbetalinger eller garantier. Virksomheden har ikke nogen væsentlige kreditrisici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner.Forsknings- og udviklingsaktiviteterContiga A/S foretager ikke egentlig forskning, og der er kun afholdt udviklingsomkostninger, som er udgiftsført i regnskabsåret.Forventet udviklingOrdrebeholdningen for en betonelementproducent svinger altid over året. Ved indgangen til 2020 havde Contiga A/S en ordrebeholdning på et lidt lavere niveau end sidste år, desuagtet forventes der en omsætning i 2020 på stort set samme niveau som i 2019.Ledelsen forventer et resultat før skat i 2020 på samme niveau som i 2019.Aktivitetsniveauet i markedet og ordreindgangen er på nuværende tidspunkt tilfredsstillende.Opmærksomheden henledes på, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vurdere konsekvenserne af den netop opståede Covid-19. Virksomheden har truffet en række foranstaltninger til at begrænse smittefaren i den samlede virksomhed.
16-03-2020

Map