Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2001
Size
Micro
Employees
-
Revenue
- DKK
Gross profit
- DKK
Operating Profit (EBIT)
827 MDKK
Profit for the Year
596 MDKK
Equity
798 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
4/135
"Top 10%"
Rank in Denmark
223/301,365
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Ole Meier Sørensen 32Chairman of board
Simon John Owens 8Boardmember
Flemming Helgeland 8Boardmember

Legal owners Top 3

100%Chevron Malta PTE. LTD.

Rights certificate

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem alene eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameCc (Indonesia) 2 Aps
CVR26325838
AddressHolbergsgade 14, 2 tv, 1057 København K
IndustryActivities of other holding companies [642030]
Established08-11-2001 (19 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees (CVR)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 01-07-2011
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital236,200 DKK
236,300 DKK (27-02-2018 - 25-07-2018)
236,400 DKK (11-10-2017 - 26-02-2018)
236,500 DKK (06-03-2017 - 10-10-2017)
236,600 DKK (25-07-2016 - 05-03-2017)
236,700 DKK (26-05-2014 - 24-07-2016)
Articles of assoc. last04-12-2019

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er på globalt plan at foretage lån og udlån inden for koncernen, at investeringer kapital fra koncernforbundne selskaber, at fungere som holdingselskab for investeringer i andre koncernforbundne selskaber samt at levere tjenesteydelser til andre koncernforbundne selskaber.

Financial Statement

 201820172016
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
-
-
-
-
-
-
Profit for the Year
596,465
0%
599,009
-10%
662,442
+68%
Equity
798,241
-5%
839,626
-61%
2,154,293
-40%
Total Assets
3,555,940
+23%
2,889,562
-36%
4,523,140
-19%

Mangement review

Væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet er på globalt plan atforetage lån og udlån indenfor koncernen, atinvestere kapital fra koncernforbundne selskaber,at fungere som holdingselskab forinvesteringer i andre koncernforbundneselskaber samt at levere tjenesteydelser til andrekoncernforbundne selskaber.Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatet for 2018 blev DKK 596 mio. efter skat,hvilket er fald på DKK 3 mio. i forhold til 2017, og ihenhold til forventninger. Investeringen i PTChevron Pacific Indonesia udgør DKK 0 pr. 31.december 2018 mod TDKK 849.582 i 2017. Efterregnskabspraksis indregnes dattervirksomheder meden negativ indre værdi til DKK 0. Nedskrivningen afinvesteringerne i dattervirksomheder er primærtdrevet af det betydelige udbytte, der er deklareret tilmoderselskabet i løbet af året, hvilket medførte ennegativ egenkapital i datterselskabet pr. 31.december 2018.Særlige risici - driftsrisici og finansielle risici Special risks - operating risks and financialrisksSelskabet er udsat for risici vedrørendevalutakursreguleringer. Selskabet gør ikke forsøg påat reducere eksponeringen. Selskabets ultimativemoderselskab håndterer eventuelle finansielle risici.For yderligere oplysninger, henviser vi til vores ejer,Chevron Corporations koncernregnskab for 2018,som er publiceret på side 41 på:https://www.chevron.com/-/media/chevron/annualreport/2018/documents/2018-Annual-Report.pdfVidenressourcer Selskabet har ingen medarbejdere. The Company has no employees.Forventede udviklingSelskabet forventer en udvikling i markedet i 2019,på samme niveau som i 2018.Usikkerhed ved indregning og målingDer er ikke forekommet usikkerhed ved indregningog måling i årsrapporten.Usædvanlige forholdSelskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.31. december 2018 samt resultatet af selskabetsaktiviteter for 2018 er ikke påvirket af usædvanligeforhold.Begivenheder efter balancedagenDer er ikke efter balancedagen indtruffet forhold,som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen afårsrapporten.PolitikMiljømæssige forhold inkl. klimaVi er engageret til at forfølge innovationer, der forbedrer vores miljøpræstationer og reducerer depotentielle miljøpåvirkninger af vores aktiviteter.Dette engagement er indbygget i, hvordan vi styrer vores aktiviteter. Vores Operationel ExcellenceManagement System etablerer standarder og mål, der strækker sig fra virksomhedsniveau til lokal ledelse,så vores virksomheder kan fokusere på risici og potentielle miljøproblemer, der påvirker bestemtedriftssteder.Sociale og medarbejdermæssige aspekterVores virksomhedspolitikker og -procedurer overholder alle gældende nationale love og er ioverensstemmelse med centrale internationale arbejdsmarkedsprincipper, herunder:- Fri foreningsfrihed og kollektive forhandlinger- Ikke-diskrimination på arbejdspladsen- Anstændige arbejds- og levevilkårVores folk er vores mest værdifulde ressource. Chevrons engagement i mangfoldighed og integrationomfatter et sæt initiativer, der sikrer, at alle medarbejdere har beføjelse til at realisere deres fuldepotentiale.MenneskerettighederRespekt for menneskerettigheder er grundlæggende for, hvem vi er, og vores formål at gøre det muligt formennesker at gøre fremskridt. Denne tilgang gælder for alle vores medarbejdere og entreprenører ogkræver løbende, proaktiv tovejskommunikation med medlemmer af fællesskabet i drifts- ogprojektområder. Chevron's menneskerettighedspolitik er i overensstemmelse med internationalestandarder, herunder De Forenede Nationers vejledende principper for erhvervsliv ogmenneskerettigheder, FN's verdenserklæring om menneskerettigheder og den internationalearbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen, dergælder for erhvervslivet. Vi forventer, at vores samarbejdspartnere demonstrerer deres respekt formenneskerettighederne ved at overholde disse standarder.Antikorruption og bestikkelseVed Chevron betyder god corporate governance at have strukturer og processer på plads for at sikre, atvores beslutninger og handlinger fremmer aktionærernes interesser. Vores Investor Relations ogCorporate Governance afdelinger gør os i stand til at være responsiv over for aktionærerne, mens viopfordrer investorer til at diskutere operationelle, finansielle, ledelsesmæssige, ledelsesaflønning,miljømæssige, sikkerhedsmæssige, sociale og politiske spørgsmål. Støtte af langsigtede relationer ogopretholdelse af aktionærtillid og goodwill er kerne Chevron-mål.Selskabet styres af Chevrons interne politikker kaldet 'The Chevron Way', som gælder for alle, derarbejder på Chevrons vegne verden over. En del af Chevron Way, dækker selskabets politikker forbekæmpelse af korruption og bestikkelse, og der henvises til forretningsetik og moralkodeks.AktiviteterMiljømæssige forhold inkl. klimaInnovative teknologier hjælper os med at få adgang til og styre vores miljøpræstationer. Her er nogleeksempler fra hele vores firma.Lækage afbildningLækage afbildning giver billeder i realtid til at hjælpe med at finde gas og væske lækager, der ellers ville gåuopdaget. Håndholdte, bærbare lækage-billeddannere, også kaldet gasdetekteringskameraer, anvendes tilproaktiv lækageopdagelse og overholdelse af myndighedskrav. Chevron er førende inden for industrienmed at styre nye automatiserede lækagesøgere, der overvåger døgnet rundt. Denne teknologi muliggørtidligere opdagelse af lækage, større dækning af arealer og bedre kildeidentifikation end traditionellemetoder, hvilket forbedrer Chevrons miljømæssige ydeevne.FjernmålingFjernmåling fra satellitter og flyvende platforme giver kritiske data til støtte for effektive oliespild svar. I2018 gennemførte vi en olieboreøvelse i den mexicanske golf, som afprøvede fjernmålings tilgange for atevaluere deres evner og forbedre vores evner til at reagere.Teknologier som er testet inkludere:- Satellitradar og optiske sensorer- Et højopløseligt realtids luftbilledbehandlingssystem- En luftbåren multispektral olieafbildningssensor- Robotiske antennesystemer- Aerostat-baserede anlægDenne øvelse gav nødhjælpere praktisk erfaring i, hvordan man bruger og indarbejder disse teknologier ivores operationer.Chevron bruger overvågning af biodiversitet til at identificere og styre de potentiellevirkninger af vores operationer på følsomme biologiske ressourcer.Traditionelle metoder er afhængige af observation eller indsamling af arter, der begge er arbejdskrævendeog kun repræsenterer det tidspunkt, hvor de blev taget. Nylige fremskridt inden for hurtig DNAsekventeringsteknologihar afsløret et kraftigt overvågningsværktøj til biodiversitet kaldet miljø-DNA(eDNA). Ved analyse af DNA-fragmenter i havvand, ferskvand, jord og sediment kan eDNA give avanceretadvarsel om potentielle trusler, såsom invasive arter og ændringer i biodiversitetssammensætningen, igod tid før de kunne påvises ved traditionelle metoder. Chevron bruger denne teknologi til mere hurtigtog effektivt at:- Udvikle præoperationsbaserede udgangsvurderinger- Registrere sjældne, truede og / eller invasive arter- Overvåge underjordiske dyrelivTeknologier som er testet inkludere:- Satellitradar og optiske sensorer- Et højopløseligt realtids luftbilledbehandlingssystem- En luftbåren multispektral olieafbildningssensor- Robotiske antennesystemer- Aerostat-baserede anlægDenne øvelse gav nødhjælpere praktisk erfaring i, hvordan man bruger og indarbejder disse teknologier ivores operationer.Chevron bruger overvågning af biodiversitet til at identificere og styre de potentiellevirkninger af vores operationer på følsomme biologiske ressourcer.Traditionelle metoder er afhængige af observation eller indsamling af arter, der begge er arbejdskrævendeog kun repræsenterer det tidspunkt, hvor de blev taget. Nylige fremskridt inden for hurtig DNAsekventeringsteknologihar afsløret et kraftigt overvågningsværktøj til biodiversitet kaldet miljø-DNA(eDNA). Ved analyse af DNA-fragmenter i havvand, ferskvand, jord og sediment kan eDNA give avanceretadvarsel om potentielle trusler, såsom invasive arter og ændringer i biodiversitetssammensætningen, igod tid før de kunne påvises ved traditionelle metoder. Chevron bruger denne teknologi til mere hurtigtog effektivt at:- Udvikle præoperationsbaserede udgangsvurderinger- Registrere sjældne, truede og / eller invasive arter- Overvåge underjordiske dyrelivSociale og medarbejdermæssige aspekterVores Operationel Excellence Management System gør det muligt for os systematisk at styre risiko ogoverholde lovkrav på tværs af områderne:- Arbejdsstyrke sikkerhed og sundhed, der søger at eliminere dødsfald, alvorlige skader ogsygdomme- Proces sikkerhed, pålidelighed og integritet, der søger at eliminere høje konsekvenser ved processikkerhedshændelser og operere med branchens ledende pålidelighedMenneskerettighederChevron støtter De Forenede Nationers erklæring om det oprindelige folks rettigheder og er engageretmed at arbejde med indfødte samfund på en måde, der respekterer deres historie, kultur og skikke indenfor de gældende retlige og forfatningsmæssige rammer.Vi er ærlige over for os selv og andre og ærer vores engagementer. Vi stoler på, respekterer og støtterhinanden. Vi tjener tillid hos vores kolleger og partnere ved at operere med de højeste etiske standarder ialt, hvad vi gør.Antikorruption og bestikkelseThe Chevron Way og dets forretningsetik og moralkodeks er tilgængelig for alle, der arbejder for eller påvegne af Chevron. Det er en del af den obligatoriske introduktionstræning for nye medarbejdere ligesomder skal tages et årligt obligatorisk kursus inden for Chevrons læringsprogram. En bekræftelsesformularindgives hvert år af hver medarbejder for at få deres bekræftelse på, at de stadig er bekendt med indholdetaf Chevron's forretningsetik og moralkodeks.Bestikkelse af enhver embedsmand i ethvert land er strengt imod Selskabets politik, selv om afslaget på atforetage en sådan betaling ville medføre, at selskabet mister en forretningsmulighed. Selskabetsmedarbejdere og entreprenører er forbudt at foretage betalinger eller yde noget af værdi direkte ellerindirekte til embedsmænd med det formål at uretmæssigt påvirke udførelsen af deres officielle opgavereller opnå en anden uhensigtsmæssig fordel. Virksomheden kræver, at interne kontroller er på plads ogfungere, og at nøjagtige og komplette transaktionsspor holdes inden for virksomheden.ResultaterMiljømæssige forhold inkl. klimaForvaltning af drivhusgasserVi søger måder at reducere emissioner, mens vi forbedrer vores drift. I 2018 fastlagde vores bestyrelsedrivhusgasemissionsmål, med mål om en reduktion af metan emissionernes intensitet på 20-25% og enreduktion på 25-30% i flaring intensiteten inden 2023 i overensstemmelse med den første "stock-take"under Paris-aftalen. Fra 2019 vil vi knytte kompensation til ledere og næsten alle andre medarbejdere tilresultaterne af disse bestræbelser. Vi vil rapportere vores fremskridt i proxy erklæringen for 2020.I 2018 sluttede vi os til the Oil and Gas Climate Initiative, et globalt samarbejde for at løse problemernemed klimaforandringer i energibranchen.Sociale og medarbejdermæssige aspekterChevrons investeringer i forsyningskæde og arbejdsstyrke hjælper med at udvikle de færdigheder ogkapaciteter, der er nødvendige for at øge de lokale økonomier og indkomster i de kommende år. I 2018brugte vi 25,1 mia. dollars på samlede varer og tjenesteydelser, meget af det på "lokalt indhold" medvirksomheder med hjemsted i de lande, hvor vi opererer. Vi supplerer også disse udgifter medinvesteringer i tid og tekniske evner til at hjælpe med at opbygge disse lokale virksomheders kapacitet.Menneskerettigheder2018 markerede det 14. år i træk, hvor vi opnåede en score på 100 procent påMenneskerettighedskampagnen Corporate Equality Index.Stærke økonomiske resultater og en fremragende sikkerhedsregistrering rekord var kendetegnende forvores præstationer i 2018.Antikorruption og bestikkelseGennem tonen øverst hos ledelsen, obligatorisk træning, let tilgængelig dokumentation og internerevisioner, sikrer selskabet, at politikkerne er effektive til at mindske risikoen for antikorruption ogbestikkelse. Dette har resulteret i ingen eksponering for eventuelle potentielle tilfælde af korruption og /eller bestikkelse i løbet af året., Main activityThe Company’s main activities are worldwide togrant and obtain loans within the group, to investgroup funds, to act as holding company forinvestments in other group companies and toprovide services to other group companies.Development in activities and financialcircumstancesThe profit for 2018 amounted to DKK 596 millionafter tax which is an decrease of DKK 3 millioncompared to 2017 and in line with expectations.The investment in PT Chevron Pacific Indonesiaamounts to DKK 0 per 31 December 2018compared to DKK 849,582k in 2017. According toaccounting policy subsidiaries with a negative netasset value are recognized at DKK 0. The decline invalue of the Investments in subsidiaries hasprimarily been driven by the substantial dividendthat has been declared towards the parent companyduring the year, leading to a negative equityreported by the subsidiary at 31 December 2018.Financial risksThe Company is exposed to exchange rateadjustments. No attemps are made to minimize thisexposure in the Company. The ultimate Parent actsupon any financial risks. For further informationwe refer to our owner Chevron Corporation’sconsolidated financial statements, which ispublished on page 41 on:https://www.chevron.com/-/media/chevron/annualreport/2018/documents/2018-Annual-Report.pdfIntellectual capital resourcesExpected developmentThe Company expects a development in the marketin 2019, at the same level as in 2018.Uncertainty relating to recognition andmeasurementRecognition and measurement in the AnnualReport have not been subject to any uncertainty.Unusual eventsThe financial position at 31 December 2018 of theCompany and the results of the activities of theCompany for the financial year for 2018 have notbeen affected by any unusual events.Subsequent eventsNo events materially affecting the assessment ofthe Annual Report have occurred after the balancesheet date.PolicyEnvironmental matters incl. climateWe are committed to pursuing innovations that improve our environmental performance and reducethe potential environmental impacts of our operations.This commitment is built into the way we manage our operations. Our Operational ExcellenceManagement System establishes standards and objectives that extend from the corporate level to localmanagement, allowing our businesses to focus on the risks and potential environmental issues thataffect specific operating locationsSocial and employee aspectsOur company policies and procedures adhere to all applicable domestic laws and are consistent withcore international labor principles, including:- Freedom of association and collective bargaining- Nondiscrimination at the workplace- Decent working and living conditionsOur people are our most valuable resource. Chevron’s commitment to diversity and inclusion includes aset of initiatives to ensure all employees are empowered to realize their full potential.Human rightsRespect for human rights is foundational to who we are and our purpose of enabling human progress.This approach applies to all our employees and contractors and requires ongoing, proactive two-waycommunication with community members in operating and project areas. Chevron’s Human RightsPolicy complies with international standards, including the United Nations Guiding Principles onBusiness and Human Rights, the United Nations Universal Declaration of Human Rights and theInternational Labour Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, thatare applicable to business. We expect our business partners to demonstrate their respect for humanrights by complying with these standards.Anticorruption and briberyAt Chevron, good corporate governance means having structures and processes in place to ensure thatour decisions and actions advance the best interests of shareholders. Our Investor Relations andCorporate Governance departments enable us to be responsive to shareholders while engaging withinvestors to discuss operational, financial, governance, executive compensation, environmental, safety,social and policy issues. Fostering long-term relationships and maintaining shareholder trust andgoodwill are core Chevron objectives.The Company is governed by Chevron’s internal policies called ‘The Chevron Way’ which is applicablefor everybody working on behalf of Chevron worldwide. Part of the Chevron Way covering theCompany’s policies on anti-corruption and bribery is referred to the Business Conduct and Ethics Code.ActivitiesEnvironmental matters incl. climateInnovative technologies help us access and manage our environmental performance. Here are someexamples from across our company.Leak imagingLeak imaging provides real-time visuals to help find gas and liquid leaks that might otherwise goundetected. Hand-held, portable leak imagers, also called gas detection cameras, are used for proactiveleak detection and regulatory compliance. Chevron is an industry leader in piloting new automated leakdetection imagers that monitor around the clock. This technology enables earlier detection, moreground coverage and better source identification than traditional methods, improving Chevron’senvironmental performance.Remote sensingRemote sensing from satellites and aerial platforms provides crucial data to support effective oil spillresponses. In 2018, we conducted an oil spill drill in the Gulf of Mexico that tested remote sensingapproaches to evaluate their capabilities and enhance our ability to respond. Technologies testedincluded:Satellite radar and optical sensorsA high-resolution real-time aerial imaging systemAn airborne multispectral oil imaging sensorRobotic aerial systemsAerostat-based capabilitiesThis drill provided emergency responders with hands-on experience in how to use and incorporate thesetechnologies into our operations.Environmental matters incl. climateInnovative technologies help us access and manage our environmental performance. Here are someexamples from across our company.Leak imagingLeak imaging provides real-time visuals to help find gas and liquid leaks that might otherwise goundetected. Hand-held, portable leak imagers, also called gas detection cameras, are used for proactiveleak detection and regulatory compliance. Chevron is an industry leader in piloting new automated leakdetection imagers that monitor around the clock. This technology enables earlier detection, moreground coverage and better source identification than traditional methods, improving Chevron’senvironmental performance.Remote sensingRemote sensing from satellites and aerial platforms provides crucial data to support effective oil spillresponses. In 2018, we conducted an oil spill drill in the Gulf of Mexico that tested remote sensingapproaches to evaluate their capabilities and enhance our ability to respond. Technologies testedincluded:Satellite radar and optical sensorsA high-resolution real-time aerial imaging systemAn airborne multispectral oil imaging sensorRobotic aerial systemsAerostat-based capabilitiesThis drill provided emergency responders with hands-on experience in how to use and incorporate thesetechnologies into our operations.Chevron uses biodiversity monitoring to identify and manage the potential impacts ofour operations on sensitive biological resources.Traditional methods rely on observation or collection of species, both of which are labor-intensive andare representative only of the point in time they were taken. Recent advances in rapid DNA sequencingtechnology have unveiled a powerful biodiversity monitoring tool called environmental DNA (eDNA).By analyzing DNA fragments in seawater, fresh water, soil and sediment, eDNA can provide advancedwarning of potential threats, such as invasive species and changes in biodiversity composition wellbefore they could be detected by traditional methods. Chevron is using this technology to moreefficiently and effectively:Develop pre-operational baseline assessmentsDetect rare, endangered and/or invasive speciesMonitor subterranean faunaSocial and employee aspectsOur Operational Excellence Management System enables us to systematically manage risk and complywith legal requirements across the areas:- Workforce safety and health which search to eliminate fatalities, serious injuries and illnesses- Process safety, reliability and integrity which search to eliminate high consequence processsafety incidents and operate with industry leading reliabilityHuman rightsChevron supports the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and is committedto working with indigenous communities in a way that respects their history, culture and customs,within applicable legal and constitutional frameworks.We are honest with ourselves and others, and honor our commitments. We trust, respect and supporteach other. We earn the trust of our colleagues and partners by operating with the highest ethicalstandards in all we do.Anticorruption and briberyThe Chevron Way and Business conduct and code Ethics is available for all people working for Chevronor on its behalf. It’s part of the obliged introduction training for new employees and a yearly obligedcourse within Chevron’s learning program. An acknowledgement form is yearly submitted by everyemployee to obtain their confirmation that they are still familiar to the content of Chevron’s BusinessConduct and Ethics Code.Bribery of any government official in any country is strictly against The Company’s policy, even if therefusal to make such a payment would result in the company losing a business opportunity. TheCompany’s employees and contractors are prohibited from making payments or providing anything ofvalue directly or indirectly to government officials with the intent to improperly influence theperformance of their official duties or gain any other improper advantage. The Company requires thatinternal controls be in place and functioning and that accurate and complete transaction records bekept within the company.ResultsEnvironmental matters incl. climateManaging greenhouse gasesWe’re seeking ways to reduce emissions while improving our operations. In 2018, our Board ofDirectors established greenhouse gas emissions performance measures, targeting a 20 to 25 percentreduction in methane emissions intensity and a 25 to 30 percent reduction in flaring intensity by 2023,in line with the first “stock-take” under the Paris Agreement. Beginning in 2019, we will tiecompensation for executives and nearly all other employees to the results of these efforts. We will reportour progress in the 2020 Annual Proxy Statement.In 2018, we joined the Oil and Gas Climate Initiative, a global collaboration to address energy industryclimate change issues.Social and employee aspectsChevron’s supply chain and workforce investments help develop the skills and capabilities needed toboost local economies and incomes for years to come. In 2018, we spent $25.1 billion on total goods andservices, much of it on “local content” with companies based in the countries where we operate. We alsocomplement this spending with investments of time and technical capabilities to help build the capacityof these local companies.Human rights2018 marked the 14th consecutive year we achieved a score of 100 percent on the Human RightsCampaign Corporate Equality Index.Strong financial results and an outstanding safety record were hallmarks of our performance in 2018.Anticorruption and briberyThrough the tone at the top, obliged trainings, easily accessible documentation and Internal Audits, TheCompany manage that policies are effective in mitigating the risk on anticorruption and bribery. Thishas resulted in no exposure to any potential case of corruption and/or bribery during the year., Finansielle risici
25-06-2019

Map