Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2001
Size
Micro
Employees
-
Revenue
- DKK
Gross profit
- DKK
Operating Profit (EBIT)
827 MDKK
Profit for the Year
596 MDKK
Equity
797 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
5/144
"Top 10%"
Rank in Denmark
235/303,243
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Ole Meier Sørensen 32Chairman of board
Flemming Helgeland 8Boardmember
Simon John Owens 8Boardmember

Legal owners Top 3

100%Chevron Malta PTE. LTD.

Rights certificate

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem alene eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameCc (Indonesia) 1 Aps
CVR26318149
AddressHolbergsgade 14, 2 tv, 1057 København K
IndustryActivities of other holding companies [642030]
Established08-11-2001 (19 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees (CVR)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 01-07-2011
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital224,400 DKK
224,500 DKK (27-02-2018 - 25-07-2018)
224,600 DKK (11-10-2017 - 26-02-2018)
224,700 DKK (06-03-2017 - 10-10-2017)
224,800 DKK (25-07-2016 - 05-03-2017)
224,900 DKK (26-05-2014 - 24-07-2016)
Articles of assoc. last04-12-2019

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er på globalt plan at foretage lån og udlån inden for koncernen, at investere kapital fra koncernforbundne selskaber, at fungere som holdingselskab, for investeringer i andre koncernforbundne selskaber samt at levere tjenesteydelser til andre koncernforbundne selskaber.

Financial Statement

 201820172016
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
-
-
-
-
-
-
Profit for the Year
596,414
0%
599,133
-10%
662,484
+68%
Equity
797,240
-5%
838,676
-61%
2,153,417
-42%
Total Assets
3,193,515
+25%
2,544,782
-36%
3,982,708
-29%

Mangement review

Væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet er på globalt plan at foretage lån og udlån indenfor koncernen, at investere kapital fra koncernforbundne sel- skaber, at fungere som holdingselskab for investeringer i andre koncernforbundne selskaber samt at levere tjenesteydelser til andre koncernforbundne selskaber. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatet for 2018 blev DKK 596 mio. efter skat, hvilket er fald på DKK 3 mio. i forhold til 2017, og i henhold til forventninger. Investeringen i PT Chevron Pacific Indonesia udgør DKK 0 pr. 31. december 2018 mod TDKK 849.582 i 2017. Efter regnskabspraksis indregnes dattervirksomheder med en negativ indre værdi til DKK 0. Nedskrivningen af investeringerne i dattervirksomheder er primært drevet af det betydelige udbytte, der er deklareret til moderselskabet i løbet af året, hvilket medførte en negativ egenkapital i datterselskabet pr. 31. december 2018. Særlige risici - driftsrisici og finansielle risici Finansielle risici Selskabet er udsat for risici vedrørende valutakursreguleringer. Selskabet gør ikke forsøg på at reducere eksponeringen. Selskabets ultimative moderselskab håndterer eventuelle finansielle risici. For yderligere oplysninger, henviser vi til vores ejer, Chevron Corporations koncernregnskab for 2018, som er publiceret på side 41 på:https://www.chevron.com/-/media/chevron/annual- report/2018/documents/2018-Annual-Report.pdf Videnressourcer Selskabet har ingen medarbejdere. Forventede udviklingSelskabet forventer en udvikling i markedet i 2019, på samme niveau som i 2018.Usikkerhed ved indregning og målingDer er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.Usædvanlige forholdSelskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.31. december 2018 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2018 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.Begivenheder efter balancedagenDer er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. entThe Company expects a development in the market in 2019, at the same level as in 2018.PolitikMiljømæssige forhold inkl. klimaVi er engageret til at forfølge innovationer, der forbedrer vores miljøpræstationer og reducerer de potentielle miljøpåvirkninger af vores aktiviteter.Dette engagement er indbygget i, hvordan vi styrer vores aktiviteter. Vores Operationel Excellence Management System etablerer standarder og mål, der strækker sig fra virksomhedsniveau til lokal ledelse, så vores virksomheder kan fokusere på risici og potentielle miljøproblemer, der påvirker bestemte driftssteder.Sociale og medarbejdermæssige aspekterVores virksomhedspolitikker og -procedurer overholder alle gældende nationale love og er i overensstemmelse med centrale internationale arbejdsmarkedsprincipper, herunder:- Fri foreningsfrihed og kollektive forhandlinger- Ikke-diskrimination på arbejdspladsen- Anstændige arbejds- og levevilkårVores folk er vores mest værdifulde ressource. Chevrons engagement i mangfoldighed og integration omfatter et sæt initiativer, der sikrer, at alle medarbejdere har beføjelse til at realisere deres fulde potentiale.MenneskerettighederRespekt for menneskerettigheder er grundlæggende for, hvem vi er, og vores formål at gøre det muligt for mennesker at gøre fremskridt. Denne tilgang gælder for alle vores medarbejdere og entreprenører og kræver løbende, proaktiv tovejskommunikation med medlemmer af fællesskabet i drifts- og projektområder. Chevron's menneskerettighedspolitik er i overensstemmelse med internationale standarder, herunder De Forenede Nationers vejledende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder, FN's verdenserklæring om menneskerettigheder og den internationale arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen, der gælder for erhvervslivet. Vi forventer, at vores samarbejdspartnere demonstrerer deres respekt for menneskerettighederne ved at overholde disse standarder.Antikorruption og bestikkelseVed Chevron betyder god corporate governance at have strukturer og processer på plads for at sikre, at vores beslutninger og handlinger fremmer aktionærernes interesser. Vores Investor Relations og Corporate Governance afdelinger gør os i stand til at være responsiv over for aktionærerne, mens vi opfordrer investorer til at diskutere operationelle, finansielle, ledelsesmæssige, ledelsesaflønning, miljømæssige, sikkerhedsmæssige, sociale og politiske spørgsmål. Støtte af langsigtede relationer og opretholdelse af aktionærtillid og goodwill er kerne Chevron-mål.Selskabet styres af Chevrons interne politikker kaldet 'The Chevron Way', som gælder for alle, der arbejder på Chevrons vegne verden over. En del af Chevron Way, dækker selskabets politikker for bekæmpelse af korruption og bestikkelse, og der henvises til forretningsetik og moralkodeks.AktiviteterMiljømæssige forhold inkl. klimaInnovative teknologier hjælper os med at få adgang til og styre vores miljøpræstationer. Her er nogle eksempler fra hele vores firma.Lækage afbildningLækage afbildning giver billeder i realtid til at hjælpe med at finde gas og væske lækager, der ellers ville gå uopdaget. Håndholdte, bærbare lækage-billeddannere, også kaldet gasdetekteringskameraer, anvendes til proaktiv lækageopdagelse og overholdelse af myndighedskrav. Chevron er førende inden for industrien med at styre nye automatiserede lækagesøgere, der overvåger døgnet rundt. Denne teknologi muliggør tidligere opdagelse af lækage, større dækning af arealer og bedre kildeidentifikation end traditionelle metoder, hvilket forbedrer Chevrons miljømæssige ydeevne.FjernmålingFjernmåling fra satellitter og flyvende platforme giver kritiske data til støtte for effektive oliespild svar. I 2018 gennemførte vi en olieboreøvelse i den mexicanske golf, som afprøvede fjernmålings tilgange for at evaluere deres evner og forbedre vores evner til at reagere. Teknologier som er testet inkludere:- Satellitradar og optiske sensorer- Et højopløseligt realtids luftbilledbehandlingssystem- En luftbåren multispektral olieafbildningssensor- Robotiske antennesystemer- Aerostat-baserede anlægDenne øvelse gav nødhjælpere praktisk erfaring i, hvordan man bruger og indarbejder disse teknologier i vores operationer.Chevron bruger overvågning af biodiversitet til at identificere og styre de potentielle virkninger af vores operationer på følsomme biologiske ressourcer.Traditionelle metoder er afhængige af observation eller indsamling af arter, der begge er arbejdskrævende og kun repræsenterer det tidspunkt, hvor de blev taget. Nylige fremskridt inden for hurtig DNA- sekventeringsteknologi har afsløret et kraftigt overvågningsværktøj til biodiversitet kaldet miljø-DNA (eDNA). Ved analyse af DNA-fragmenter i havvand, ferskvand, jord og sediment kan eDNA give avanceret advarsel om potentielle trusler, såsom invasive arter og ændringer i biodiversitetssammensætningen, i god tid før de kunne påvises ved traditionelle metoder. Chevron bruger denne teknologi til mere hurtigt og effektivt at:- Udvikle præoperationsbaserede udgangsvurderinger- Registrere sjældne, truede og / eller invasive arter- Overvåge underjordiske dyreliv Vores Operationel Excellence Management System gør det muligt for os systematisk at styre risiko og overholde lovkrav på tværs af områderne:- Arbejdsstyrke sikkerhed og sundhed, der søger at eliminere dødsfald, alvorlige skader og sygdomme- Proces sikkerhed, pålidelighed og integritet, der søger at eliminere høje konsekvenser ved proces- sikkerheds hændelser og operere med branchens ledende pålidelighedMenneskerettighederChevron støtter De Forenede Nationers erklæring om det oprindelige folks rettigheder og er engageret med at arbejde med indfødte samfund på en måde, der respekterer deres historie, kultur og skikke inden for de gældende retlige og forfatningsmæssige rammer.Vi er ærlige over for os selv og andre og ærer vores engagementer. Vi stoler på, respekterer og støtter hinanden. Vi tjener tillid hos vores kolleger og partnere ved at operere med de højeste etiske standarder i alt, hvad vi gør.Antikorruption og bestikkelseThe Chevron Way og dets forretningsetik og moralkodeks er tilgængelig for alle, der arbejder for eller på vegne af Chevron. Det er en del af den obligatoriske introduktionstræning for nye medarbejdere ligesom der skal tages et årligt obligatorisk kursus inden for Chevrons læringsprogram. En bekræftelsesformular indgives hvert år af hver medarbejder for at få deres bekræftelse på, at de stadig er bekendt med indholdet af Chevron's forretningsetik og moralkodeks.Bestikkelse af enhver embedsmand i ethvert land er strengt imod Selskabets politik, selv om afslaget på at foretage en sådan betaling ville medføre, at selskabet mister en forretningsmulighed. Selskabets medarbejdere og entreprenører er forbudt at foretage betalinger eller yde noget af værdi direkte eller indirekte til embedsmænd med det formål at uretmæssigt påvirke udførelsen af deres officielle opgaver eller opnå en anden uhensigtsmæssig fordel. Virksomheden kræver, at interne kontroller er på plads og fungere, og at nøjagtige og komplette transaktionsspor holdes inden for virksomheden.ResultaterMiljømæssige forhold inkl. klima Forvaltning af drivhusgasserVi søger måder at reducere emissioner, mens vi forbedrer vores drift. I 2018 fastlagde vores bestyrelsedrivhusgasemissionsmål, med mål om en reduktion af metan emissionernes intensitet på 20-25% og en reduktion på 25-30% i flaring intensiteten inden 2023 i overensstemmelse med den første "stock-take" under Paris-aftalen. Fra 2019 vil vi knytte kompensation til ledere og næsten alle andre medarbejdere til resultaterne af disse bestræbelser. Vi vil rapportere vores fremskridt i proxy erklæringen for 2020.I 2018 sluttede vi os til the Oil and Gas Climate Initiative, et globalt samarbejde for at løse problemerne med klimaforandringer i energibranchen. Sociale og medarbejdermæssige aspekterChevrons investeringer i forsyningskæde og arbejdsstyrke hjælper med at udvikle de færdigheder og kapaciteter, der er nødvendige for at øge de lokale økonomier og indkomster i de kommende år. I 2018 brugte vi 25,1 mia. dollars på samlede varer og tjenesteydelser, meget af det på "lokalt indhold" med virksomheder med hjemsted i de lande, hvor vi opererer. Vi supplerer også disse udgifter med investeringer i tid og tekniske evner til at hjælpe med at opbygge disse lokale virksomheders kapacitet.Menneskerettigheder2018 markerede det 14. år i træk, hvor vi opnåede en score på 100 procent på Menneskerettighedskampagnen Corporate Equality Index.Stærke økonomiske resultater og en fremragende sikkerhedsregistrering rekord var kendetegnende for vores præstationer i 2018.Antikorruption og bestikkelseGennem tonen øverst hos ledelsen, obligatorisk træning, let tilgængelig dokumentation og interne revisioner, sikrer selskabet, at politikkerne er effektive til at mindske risikoen for antikorruption og bestikkelse. Dette har resulteret i ingen eksponering for eventuelle potentielle tilfælde af korruption og / eller bestikkelse i løbet af året. , Main activity The Company’s main activities are worldwide to grant and obtain loans within the group, to invest group funds, to act as holding company for investments in other group companies and to provide services to other group companies. Development in activities and financialcircumstances The profit for 2018 amounted to DKK 596 million after tax which is an decrease of DKK 3 million compared to 2017 and in line with expectations. The investment in PT Chevron Pacific Indonesia amounts to DKK 0 per 31 December 2018 compared to DKK 849,582k in 2017. According to accounting policy subsidiaries with a negative net asset value are recognized at DKK 0. The decline in value of the Investments in subsidiaries has primarily been driven by the substantial dividend that has been declared towards the parent company during the year, leading to a negative equity reported by the subsidiary at 31 December 2018. Special risks - operating risks and financialrisksFinancial risks The Company is exposed to exchange rate adjustments. No attemps are made to minimize this exposure in the Company. The ultimate Parent acts upon any financial risks. For further information we refer to our owner Chevron Corporation’s consolidated financial statements, which is published on page 41 on:https://www.chevron.com/-/media/chevron/annual- report/2018/documents/2018-Annual-Report.pdfIntellectual capitalresourcesThe Company has no employees.Uncertainty relating to recognition and measurementRecognition and measurement in the Annual Report have not been subject to any uncertainty.Unusual eventsThe financial position at 31 December 2018 of the Company and the results of the activities of the Company for the financial year for 2018 have not been affected by any unusual events.Subsequent eventsNo events materially affecting the assessment of the Annual Report have occurred after the balance sheet date.PolicyEnvironmental matters incl. climateWe are committed to pursuing innovations that improve our environmental performance and reduce the potential environmental impacts of our operations.This commitment is built into the way we manage our operations. Our Operational Excellence Management System establishes standards and objectives that extend from the corporate level to local management, allowing our businesses to focus on the risks and potential environmental issues that affect specific operating locations. Social and employee aspectsOur company policies and procedures adhere to all applicable domestic laws and are consistent with core international labor principles, including:- Freedom of association and collective bargaining- Nondiscrimination at the workplace- Decent working and living conditionsOur people are our most valuable resource. Chevron’s commitment to diversity and inclusion includes a set of initiatives to ensure all employees are empowered to realize their full potential.Human rightsRespect for human rights is foundational to who we are and our purpose of enabling human progress. This approach applies to all our employees and contractors and requires ongoing, proactive two-way communication with community members in operating and project areas. Chevron’s Human Rights Policy complies with international standards, including the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, the United Nations Universal Declaration of Human Rights and the International Labour Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, that are applicable to business. We expect our business partners to demonstrate their respect for human rights by complying with these standards. Anticorruption and briberyAt Chevron, good corporate governance means having structures and processes in place to ensure that our decisions and actions advance the best interests of shareholders. Our Investor Relations and Corporate Governance departments enable us to be responsive to shareholders while engaging with investors to discuss operational, financial, governance, executive compensation, environmental, safety, social and policy issues. Fostering long-term relationships and maintaining shareholder trust and goodwill are core Chevron objectives.The Company is governed by Chevron’s internal policies called ‘The Chevron Way’ which is applicable for everybody working on behalf of Chevron worldwide. Part of the Chevron Way covering the Company’s policies on anti-corruption and bribery is referred to the Business Conduct and Ethics Code.ActivitiesEnvironmental matters incl. climateInnovative technologies help us access and manage our environmental performance. Here are some examples from across our company.Leak imagingLeak imaging provides real-time visuals to help find gas and liquid leaks that might otherwise go undetected. Hand-held, portable leak imagers, also called gas detection cameras, are used for proactive leak detection and regulatory compliance. Chevron is an industry leader in piloting new automated leak detection imagers that monitor around the clock. This technology enables earlier detection, more ground coverage and better source identification than traditional methods, improving Chevron’s environmental performance.Remote sensingRemote sensing from satellites and aerial platforms provides crucial data to support effective oil spill responses. In 2018, we conducted an oil spill drill in the Gulf of Mexico that tested remote sensing approaches to evaluate their capabilities and enhance our ability to respond. Technologies tested included:Satellite radar and optical sensorsA high-resolution real-time aerial imaging system An airborne multispectral oil imaging sensor Robotic aerial systemsAerostat-based capabilitiesThis drill provided emergency responders with hands-on experience in how to use and incorporate these technologies into our operations.Chevron uses biodiversity monitoring to identify and manage the potential impacts of our operations on sensitive biological resources.Traditional methods rely on observation or collection of species, both of which are labor-intensive and are representative only of the point in time they were taken. Recent advances in rapid DNA sequencing technology have unveiled a powerful biodiversity monitoring tool called environmental DNA (eDNA). By analyzing DNA fragments in seawater, fresh water, soil and sediment, eDNA can provide advanced warning of potential threats, such as invasive species and changes in biodiversity composition well before they could be detected by traditional methods. Chevron is using this technology to more efficiently and effectively:Develop pre-operational baseline assessments Detect rare, endangered and/or invasive species Monitor subterranean faunaSociale og medarbejdermæssige aspekterSocial and employee aspectsOur Operational Excellence Management System enables us to systematically manage risk and comply with legal requirements across the areas:- Workforce safety and health which search to eliminate fatalities, serious injuries and illnesses- Process safety, reliability and integrity which search to eliminate high consequence process safety incidents and operate with industry leading reliabilityHuman rightsChevron supports the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and is committed to working with indigenous communities in a way that respects their history, culture and customs, within applicable legal and constitutional frameworks.We are honest with ourselves and others, and honor our commitments. We trust, respect and support each other. We earn the trust of our colleagues and partners by operating with the highest ethical standards in all we do. Anticorruption and briberyThe Chevron Way and Business conduct and code Ethics is available for all people working for Chevron or on its behalf. It’s part of the obliged introduction training for new employees and a yearly obliged course within Chevron’s learning program. An acknowledgement form is yearly submitted by every employee to obtain their confirmation that they are still familiar to the content of Chevron’s Business Conduct and Ethics Code.Bribery of any government official in any country is strictly against The Company’s policy, even if the refusal to make such a payment would result in the company losing a business opportunity. The Company’s employees and contractors are prohibited from making payments or providing anything of value directly or indirectly to government officials with the intent to improperly influence the performance of their official duties or gain any other improper advantage. The Company requires that internal controls be in place and functioning and that accurate and complete transaction records be kept within the company.ResultsEnvironmental matters incl. climateManaging greenhouse gasesWe’re seeking ways to reduce emissions while improving our operations. In 2018, our Board of Directors established greenhouse gas emissions performance measures, targeting a 20 to 25 percent reduction in methane emissions intensity and a 25 to 30 percent reduction in flaring intensity by 2023, in line with the first “stock-take” under the Paris Agreement. Beginning in 2019, we will tie compensation for executives and nearly all other employees to the results of these efforts. We will report our progress in the 2020 Annual Proxy Statement.In 2018, we joined the Oil and Gas Climate Initiative, a global collaboration to address energy industry climate change issues.Social and employee aspectsChevron’s supply chain and workforce investments help develop the skills and capabilities needed to boost local economies and incomes for years to come. In 2018, we spent $25.1 billion on total goods and services, much of it on “local content” with companies based in the countries where we operate. We also complement this spending with investments of time and technical capabilities to help build the capacity of these local companies.Human rights2018 marked the 14th consecutive year we achieved a score of 100 percent on the Human Rights Campaign Corporate Equality Index.Strong financial results and an outstanding safety record were hallmarks of our performance in 2018.Anticorruption and briberyThrough the tone at the top, obliged trainings, easily accessible documentation and Internal Audits, The Company manage that policies are effective in mitigating the risk on anticorruption and bribery. This has resulted in no exposure to any potential case of corruption and/or bribery during the year.
25-06-2019

Map