Company type
Limited Corporation
Established
2011
Size
Micro
Employees
5-9
Revenue
- DKK
Gross profit
7,542,708 DKK
Operating Profit (EBIT)
- DKK
Profit for the Year
1,110,992 DKK
Equity
-98,187,728 DKK

Advertising protection

The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
2/11
"Top 35%"
Rank in Denmark
44,565/301,426
"Top 35%"

Top management Top 3

Board Top 3

Clive Timothy Kendal 1Chairman of board
Tove Helen Tyberø 1Boardmember
Leif Helge Eriksen 1Boardmember

Legal owners Top 3

100%Bilfinger Industrier Norge AS

Rights certificate

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Company information based on CVR

NameBilfinger Industrier Danmark A/S
CVR33859538
AddressIndustri Vest 8, c/o Industri Vest 8, 4293 Dianalund, 4293 Dianalund
IndustrySupport activities for other mining and quarrying [99000]
Established11-07-2011 (9 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees5-9 (CVR)
Advertising protectionYes
AuditorDansk Revision Slagelse Godkendt Revisionsaktieselskab since 17-06-2014
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital500,000 DKK
Articles of assoc. last01-03-2013

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive entreprenørforretning indenfor ingeniørvirksomhed, byggeri, udgørelse og vedligeholdelse af industrianlæg og flydende produktionsenheder og hermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 201820172016
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
7,543
+54%
4,888
-
-6,816
-
Profit for the Year
1,111
-
-9,413
-
-36,045
-
Equity
-98,188
-
-99,299
-
-89,886
-
Total Assets
8,129
+39%
5,866
-70%
19,394
-17%

Mangement review

Virksomhedens væsentligste aktiviteter Virksomhedens væsentligste aktiviteter har i året været udlejning af mandskab. Principal activities During the year, the company's principal activities has been rental of personnel. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat er et overskud på 1.111 TDKK. Baggrunden for overskuddet er primært regulering af skat fra tidligere år. Efter indregning af året underskud er egenkapitalen negativ med 98.188 TDKK, hvorfor selskabet er omfattet af selskabsloven regler om kapitaltab. I 2019 forventes aktiviteten fuldt afviklet og ledelsen vil vurdere selskabets fremtid. Ledelsen vurderer, at selskabet har den fornødne likviditet til rådighed til at gennemføre de planlagte aktiviteter for 2019, idet moderselskabet har givet tilsagn om fortsat finansiering. Selskabet er underlagt en igangværende Transfer Pricing-revision fra Skat vedr. tidligere indkomstår. Skat har adviseret indkomstforhøjelser for de første år i revisionsperioden, men har ikke afsluttet gennemgangen af de efterfølgende indkomstår.  Principperne for indkomstforhøjelserne medfører, at forhøjelserne overstiger de fremførbare underskud, hvilket vil medføre en skattebetaling og skatteudgift for selskabet.  Selskabet og selskabets rådgivere kan ikke godkende Skats opgørelsesmetode og resultatet heraf og der er igangværende dialog med Skat om grundlaget for forhøjelserne. Det er ledelsens opfattelse, at  indkomstforhøjelser ikke vil gennemføres i et omfang, der medfører skattebetalinger, hvorfor der ikke er hensat til en eventuel skattebetaling i årsregnskabet. Development in activities and financial affairs The company has realized a profit of 1,111 TDKK. The profit is primarily based on adjustments of tax from previous years.After recognition of the year’s loss, the deficit of the equity is 98,188 TDKK, and the company is as such subject to the Companies Act rules on capital losses. The company’s activity is expected to be fully concluded in 2019 and the management will review the Company’s future.It is the management’s opinion, that the Company has sufficient funds available to carry out the activities planned for 2019, as the parent company has pledged continued funding. The company is subject to an ongoing Transfer Pricing audit from the Danish tax authorities regarding previous income year. Tax has reported income increases for the first years of the audit period, but has not completed the review of the subsequent income years. The principles of the income increases mean that the increases exceed the losses carried forward, which will result in a tax payment and thereby tax expense for the company. The company and the company's advisors cannot approve the Danish tax authorities method of calculation and the result thereof, why there is ongoing dialogue with the Danish tax authorities on the basis for the increases. It is the management's opinion that income increases will not be implemented to an extent that entails tax payments, which is why no tax liabilities has been incorporated in the annual report. Hændelser efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt. Events after the end of the financial year No events have occurred after the end of the financial year which would materially affect the company's conditions.
25-06-2019

Map