Company type
Limited Corporation
Established
1915
Size
Medium
Employees
116
Revenue
572 MDKK
Gross profit
206 MDKK
Operating Profit (EBIT)
84 MDKK
Profit for the Year
68 MDKK
Equity
330 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
1/9
"Top 10%"
Rank in Denmark
1,762/303,241
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Klas Fredrik Stylander 1Chairman of board
Tiina Helena Olenius 1Vice chairman
Max Engelberth Bering 1Boardmember

Legal owners Top 3

100%Oy AGA AB

Rights certificate

Selskabet tegnes af fire bestyrelsesmedlemmer i forening eller af formanden i forening med næstformanden eller med en direktør eller af næstformanden i forening med en direktør.

Company information based on CVR

NameLinde Gas A/S
Alternate namesA/S Autogenilt, A/S Gasaccumulator, Aga A/S, Linde Gas Denmark A/S, Linde Gas A/S Show more
CVR10290511
AddressLautruphøj 6, 2750 Ballerup
IndustryManufacture of industrial gases [201100]
Webhttp://www.linde-gas.dk
Established15-03-1915 (105 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees116 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorKpmg P/S since 28-04-2014
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital22,000,000 DKK
Articles of assoc. last25-11-2019

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem datterselskaber at drive virksomhed med fabrikation, handel og distribution inden for områderne gas, svejsning og lægemidler, og inden for disse områder udrustning til produktion, oplagring og distribution af gas og andre industrielle luftarter, og at tilbyde sygepleje samt stille sygeplejeudstyr til rådighed samt anden med de foran nævnte formål beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
572,414
+4%
549,071
+5%
524,094
+2%
Gross Profit
205,868
+7%
193,261
+6%
182,209
+11%
Profit for the Year
67,788
-32%
100,364
-2%
102,162
+441%
Equity
329,640
+26%
261,852
+29%
203,512
+68%
Total Assets
509,241
+12%
456,728
+12%
407,984
+14%

Mangement review

HovedaktivitetLinde Gas A/S' hovedvirksomhed er direkte eller indirekte gennem datterselskaber at drive virksomhed med fabrikation, handel og distribution inden for områderne gas, svejsning og lægemidler, og inden for disse områder udrustning til produktion, oplag-ring og distribution af gas og andre industrielle luftarter, og at tilbyde sygepleje samt stille sygeplejeudstyr til rådighed samt anden med de foran nævnte formål beslægtet virksomhed. Linde Gas A/S indgår i The Linde Group – et af de førende gasselskaber på verdens-plan.Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet væsentlige begivenheder med på-virkning på årsrapporten for regnskabsåret 2019.Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forholdÅrets resultatÅrets omsætning udgør 572,4 mio.kr. mod 549,1 mio.kr. sidste år. Årets resultat udgør 67,8 mio.kr. mod 100,4 mio.kr. sidste år. Ledelsen ser tilvæksten i omsætningen som tilfredsstillende, og ligeledes udviklingen i årets resultat som forventet.InvesteringerSelskabets investeringer i 2019 er lavere sammenlignet med året før. I år 2019 blev der investeret for 102,3 mio.kr. og året før 118,7 mio.kr. KapitalberedskabSoliditetsgraden for Linde Gas A/S udgør 64,7 % (2018: 57,3 %), svarende til en egenkapital pr. 31. december 2019 på 329,6 mio.kr. (2018: 261,9 mio.kr.). Selskabets finansielle beredskab udgør 31,4 mio.kr. ved udgangen af regnskabsåret. Heraf er 7,7 mio.kr. likvider, mens det resterende beløb er uudnyttede trækningsfacili-teter i pengeinstitutter.For 2019 er der foreslået udbytte for 0 mio. kr. (2018: 0 mio.kr.)Ved regnskabsaflæggelsen er det i lighed med tidligere år forudsat, at det kortfristede lån hos Linde Finance BV løbende forlænges i 2019 samt udvides i det omfang, der eventuelt er behov herfor.Forventninger til fremtidenSelskabet har analyseret på Corona virussens påvirkning, som har spredt sig til ar-bejdsmiljøet, medarbejderne og omsætning. Corona epidemien viser i øjeblikket ingen større påvirkning i efterspørgslen på vores produkter og services, men den videre ud-viklingen følges tæt.Finansielle risiciSelskabets rentebærende gæld omfatter variabel forrentet lån hos Linde Finance BV på i alt 33 mio.kr. pr. 31. december 2019.ValutarisiciLinde Gas A/S fakturerer i DKK og EUR, mens ca. 31 % af varekøbet sker i fremmed valuta (CHF, NOK, SEK, GBP, EUR samt USD). Varekøbet i fremmed valuta sker pri-mært i EUR og SEK. Selskabet har ikke afdækket valutarisici for nuværende.KreditrisiciSelskabet har ikke væsentlige risici vedrørende enkelte kunder eller samarbejdspartne-re. Selskabets politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og an-dre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes.MiljøforholdLinde Gas A/S har til stadighed et ønske om at fremstå som et ansvarsbevidst selskab, både over for miljøet, medarbejderne, kunderne og samarbejdspartnerne.Selskabets overordnede holdninger til miljø, medarbejdere, kunder og samarbejdspart-nere er udtrykt i selskabets vision, og i den integrerede politik for Sikkerhed, Sundhed, Miljø og Kvalitet.Selskabet har endvidere med udgangspunkt i denne vision og politik etableret et inte-greret ledelsessystem, der er opbygget efter standarderne ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og OHSAS 18001 (arbejdsmiljø).Ledelsessystemet dækker alle operationelle processer og skal sikre, at Linde GasA/S vedbliver med at:• have et kvalitetsniveau, der lever op til kundernes ønsker og krav• opfylde myndighedernes krav inden for sikkerhed og miljø• beskytte medarbejdernes sundhed og velfærd• formindske energiforbruget pr. produceret enhed til fordel for miljøet Den væsentligste miljøpåvirkning i Linde Gas A/S er forbruget af energi til produktion af gasser, da dette er en energitung proces. Derfor har selskabet også indført energile-delse som en del af ledelsessystemet, hvilket skal sikre, at energiforbruget pr. produce-ret enhed fortsat reduceres til gavn for miljøet.Linde Gas A/S’s energiledelsessystem er certificeret efter ISO 50001.Selskabet er medlem af Green Network og har modtaget miljødiplom og miljøflag for opfyldelse af kravene. Erfaringerne fra dette miljønetværk udnyttes i det forebyggende miljøarbejde på virksomheden.
23-05-2020

Map