Company type
Limited Corporation
Established
2009
Size
Large
Employees
353
Revenue
555 MDKK
Gross profit
415 MDKK
Operating Profit (EBIT)
58 MDKK
Profit for the year
41 MDKK
Equity
104 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/79
"Top 10%"
Rank in Denmark
4,287/337,325
"Top 10%"

Top management top 3

Stefan Olin 3Director

Board top 3

Fernando Sogo Soto 1Chairman of board
Stefan Olin 3Boardmember
Poul Grothe 2Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, af bestyrelsesformanden eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.

Company information based on CVR

NameUrbaser A/S
Alternate namesHg Renovation A/S, Nord-Ren A/S, Nordren Denmark A/S, Renonorden A/S, Steen Tofteng A/S, Top-Ren A/S Show more
CVR32660533
AddressErhvervsparken 17, 4621 Gadstrup
IndustryCollection of non-hazardous waste [381100]
Established22-12-2009 (13 yr)
First financial statement period22-12-2009 to 31-12-2010
Company typeLimited Corporation
Number of employees865 (man years:710)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 22-02-2022
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital6,000,100 DKK
6,000,000 DKK (30-12-2016 - 31-07-2019)
5,000,000 DKK (03-05-2010 - 29-12-2016)
500,000 DKK (22-12-2009 - 02-05-2010)
Articles of assoc. last10-02-2022

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive renovationsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
555,203
+18%
469,612
+2%
460,751
-10%
Gross Profit
414,764
+20%
345,837
+2%
339,649
-12%
Profit for the year
40,672
+59%
25,659
+20%
21,324
-37%
Equity
104,047
+25%
83,378
+44%
57,719
+69%
Total Assets
462,619
+11%
418,334
+14%
365,570
+19%

Mangement review

Urbaser A/S er den største aktør i Danmark inden for husholdningsaffald.Virksomheden har i regnskabsåret 2021 blandt andet startet kontrakter op i Jammerbugt, Haderslev, Roskilde, Frederikssund, Glostrup, Brøndby samt indsamling af farligt affald og tekstiler i 7 kommuner. Herudover har Urbaser A/S vundet kontrakter i Næstved, Vejle, Århus, Odsherred, Djursland m.fl.
Bruttofortjenesten i 2021 udgjorde 414.764 t.kr. (2020: 345.837 t.kr.), og årets resultat før skat blev 40.698 t.kr. (2020: 25.659 t.kr.). Dette er bedre end forventet, hvilket bl.a. skyldes et øget aktivitetsniveau, både i nye men også eksisterende kontrakter, samt et fokus på effektivitetsforbedringer; forbedringer som bl.a. kan tilskrives en stadig stigende kvalitet samt en meget stabil medarbejdergruppe.
I 2021 er der således realiseret en markant forbedring af den primære drift, hvilket primært kan henføres til, at Urbaser i regnskabsåret har haft solid stabilitet i driften samt oplevet tilgang af kontrakter med større marginer. Urbaser har i 2021 i nogen grad været påvirket af Covid-19. Dog primært i den betydning, at der generelt har været øgede affaldsmængder fra private husstande, men uden en nævneværdig resultatmæssig påvirkning.
Særlige risici
Urbasers forretningsmæssige risiko er evnen til fortsat at kunne fastholde og udvikle forretningen i et marked under stor forandring. Hovedparten af kundemassen er den danske offentlige sektor, hvorfor der ikke anses for at være nogen særlige risici i forhold til tab på debitorer. Virksomheden har ingen valutarisici og væsentlige risici i forhold til renteændringer.

Ikke finansielle forhold
Forretningsmodel
Urbasers vision er "Et samfund uden affald". Urbasers forretningsmodel er konkurrencedygtig, effektiv indsamling og transport af materialer indsamlet på det danske marked med en så lille negativ miljøpåvirkning som muligt. Dette vil vi gøre i tæt dialog med vores kunder. Indsamling og håndtering af materialer er blevet et stort fokusområde. Der er et stadigt stigende fokus på de miljøgevinster, der kan realiseres ved en fornuftig sortering og behandling af indsamlede materialer. Urbaser ønsker sammen med vores kunder at præge udviklingen og finde nye og forbedrede metoder til at behandle de ressourcer, de indsamlede materialer udgør.
Risikostyring og due diligence processer
Risikostyring er en integreret del af vores forretning. Nedenstående tabel viser de væsentlige CSR-relaterederisici, vi ved analyse har identificeret på CSR-området.

Klima: CO2-udledning forbundet med transport-indsamlede materialer

Miljø: Energiforbrug ved transport af indsamlede materialer


Sociale- og medarbejderforhold: Sygefravær - Fastholde og tiltrække tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft

Menneskerettigheder: Arbejdstagerne kan befinde sig i arbejdssituationer, der kan udgøre fare for sikkerhed og sundhed

Anti-korruption: Bestikkelse.
Urbaser arbejder løbende med due diligence-processer, fx. i forbindelse med sin energigennemgang eller de halvårlige evalueringer af de certificerede systemer for at sikre løbende kontrol og vurdering af risici forbundet med aktiviteterne.

Sociale forhold og medarbejder forhold
Urbaser er opsat på at sikre kvalitet og effektivitet i vores produkter og ydelser og sikrer dette gennem et systematisk program for kvalitet og sikkerhed ved

- løbende at optimere det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i valg af løsninger og adfærd


- at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.
Urbaser ønsker at være branchens "foretrukne arbejdsplads", hvor medarbejderne trives og har mulighed for at blive hørt. Medarbejdernes trivsel måles ved periodiske trivselsundersøgelser, hvor seneste trivselsundersøgelse har målt øget trivsel. Medarbejdernes trivsel søges sikret ved lokale arbejdsmiljøudvalg, som samarbejder på tværs af alle afdelinger med trivsel og sikkerhed, og som er sammensat af medarbejdervalgte samt udpegede arbejdsmiljøansvarlige.


De periodiske trivselsundersøgelser udgør væsentlige bidrag til at gøre Urbaser til branchens "foretruknearbejdsplads" samt medvirke til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Den realiserede sygefraværsprocent i 2021 blev 2,47 %, hvilket er en reduktion på 14 % i forhold til 2020. Den vurderede risiko, som sygefravær udgør, adresseres ved uændret at arbejde kontinuerligt med at nedbringe sygefravær med blandt andet fokus på omsorgssamtaler. Det er en vurderet risiko at tiltrække tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Urbaser har derfor indgået i den landsdækkende taskforce for flere kvinder i transportbranchen samt fortsat vores samarbejder med jobcentre og uddannelsessteder.
I 2022, vil vi fortsat arbejde hen imod vores vision om at blive sektorens foretrukne arbejdsplads.

I 2021 har Covid - 19 pandemien lagt yderligere pres på både det fysiske og mentale helbred for vores ansatte, dette er sket via øget helbredsmæssige risici og lock downs. Urbaser har sat fokus på at beskytte vores ansatte igennem denne periode ved, at lave retningslinjer og tilbyde beskyttelsesudstyr. Dette har sammen med andre ting, sikret medarbejdernes helbred igennem pandemien

Menneskerettigheder
Urbaser arbejder med at forebygge arbejdsrelaterede skader, nedslidning og fravær som følge heraf. Det er en vurderet risiko, at vores medarbejdere kan befinde sig i arbejdssituationer, der kan udgøre en fare for sikkerhed og sundhed.


I 2021 har vi derfor haft særligt fokus på styrkelse af det tværgående ledelsessamarbejde og sikkerhedsfokus ved tæt dialog med alle medarbejdere for sikring af korrekt træning og instruks.

I 2022 forventer Urbaser endnu øget fokus på uddannelse med henblik på at fastholde et højt fokus på sikkerhed i organisationen. Udover at opfylde de juridiske sikkerheds- og sundhedskrav, der er gældende inden for branchen, er Urbaser forpligtet til at opnå et højt sikkerhedsniveau i hele organisationen. Arbejdstagerne kan befinde sig i arbejdssituationer, der kan udgøre fare for sikkerhed og sundhed. Vores mål er at levere ydelser, der udføres ansvarligt og pålideligt af professionelt personale med lavere driftsomkostninger og øget sikkerhed. For at opnå dette har vi udviklet et program for kvalitet, miljø og sikkerhed, der overholder alle offentlige og interne krav samt kravene i ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.Certificering i arbejdsmiljø:
- giver medarbejderne mulighed for at fjerne sig fra arbejdssituationer, som de mener udgør en overhængende og alvorlig fare for deres liv eller helbred

- beskytter arbejdstagerne mod repressalier, hvis de rapporterer om hændelser, farer, risici og muligheder

- sikrer inddragelse og konsultation af arbejdstagerne (gennem medarbejderrepræsentation)., Urbaser is the biggest operator in Denmark within household waste.In the financial year 2021, the company initiated contracts in Jammerbugt, Haderslev, Roskilde, Frederikssund, Glostrup, Brøndby and the collection of hazardous waste and textiles in 7 municipalities. In addition, Urbaser A/S has won contracts in Næstved, Vejle, Århus, Odsherred, Djursland and more.
Gross profit for 2021 amounted to DKK 414,764 thousand (2020: DKK 345,887 thousand ) and the results for the year amounted to DKK 40,698 thousand (2020: DKK 25,659 thousand). This is better than expected, and the reason for this development is due to a higher activity level, both regarding new but also old contracts, together with an inceased focus on efficiency improvements that can be attributed to, among other things, an ever increasing quality as well as a very stable group of employlees.
In 2021, a significant improvement in primary operations has thus been realized, which can primarily be attributed to the fact that Urbaser A/S have had solid stability in operations and experienced an influx of contracts with higher margins. In 2021, Urbaser have to some extent been affected by Covid-19. However, primarily in the sense that there has generally been increased waste volumes from private households, but without a noticeable impact on results.
Paricular risk
Urbaser's business risk is the ability to continue to maintain and develop the business in a market that under goes great changes. The main part of the customers is the Danish public sector. Hence, the Company does not consider bad debt losses to be a particular risk. The Company has no currency risks in relation to interest rate changes.

Non-financial matters
Business model
Urbaser's vision is "A society without waste ". Urbaser's business model is competitive, efficient collection and transportation of material collected on the Danish market leaving as little negative environmental impact as possible. We will do this in close cooperation with our customers. Collection and handling of material has become a large focus area. There is still increasing focus on environmental gains which can be realised by reasonable assortment and handling of collected material. Together with our customers, Urbaser wishes to influence the development and find new and improvedmethods for treating the resources that the collected material constitutes.
Risk management and due diligence processes
Risk management is an integral part of our business. Below table shows significant CSR-related risks which we have identified within the CSR area by analysis.

Climate: CO2 emission in connection with transportation of collected material

Environment: Energy consumption in connection with transportation of collected material

Social issues and employee: Sickness absence conditions: Maintain and attract adequate qualified labour force

Human rights: The employees may find themselves in working conditions that could jeopardize safetyand health.

Anti-corruption: Bribery
Urbaser continuously works with due diligence processes, e.g. in connection with its energy reviews orinterim Management's evaluations of the certified systems, to ensure continuous control and assessmentof risks associated with the activities.

Social matters and employee conditions
Urbaser is keen on ensuring quality and efficiency in our products and services and we ensure this through a systematic programme for quality and safety by:

- continuously optimising the physical and psychological working environment in our choice of solutions and behaviour

- attracting and maintaining qualified labour force.
Urbaser wishes to be the sector's "preferred work place", where employees thrive and has the possibility to be heard. The well-being of our employees is measured at periodic job satisfaction surveys where the latest survey measured improved well-being. The well-being of our employees is sought ensured by local working environment committees that cooperate across all departments on well-being and safety and that is composed by staff-elected and appointed working environment responsible persons.

The periodic job satisfaction surveys comprise a significant contribution to making Urbaser the "preferred work place" of the sector and to attract and maintain employees. The realised sickness absence percentage in 2021 was 2.47% which is a reduction of 14% compared to 2020. The estimated risk which sickness absence constitutes is addressed by continuously working on bringing down the sickness absence among other things by focusing on care interviews. There is an assessed risk of not being able to attract adequate and qualified labour force. Urbaser therefore became part of the nationwide taskforce in favour of more women in the transport industry as well as our continued cooperation with job centres and places of study.
In 2022, we will continue to work towards our vision to become the sector’s preferred work place.

In 2021, the Covid-19 pandemic has put additional pressure on the physical and mental well-being of our employees caused by health risks and lockdowns. Urbaser has put focus on protecting our employees during this time by prescribing guidelines and providing protective equipment. This has, among other things, ensured the health of employees during the pandemic.

Human rights
Urbaser works on taking precautionary measures against work-related injuries, wearing out and absenceas a consequence hereof. There is an assessed risk that our employees may find themselves in working conditions that may pose a risk for safety and health.

In 2021, we’ve had speciel focus on strengthening the lateral management cooperation and safety focus using dialogue with all employees, to ensure correct training and instructions.

In 2022, Urbaser expects to continue training employees to ensure a high focus on safety in the organization. In addition to fulfilling legal safety and health requirements applicable within the sector, Urbaser is committed to obtain a high safety level in the whole organisation. The employees may find themselves in working situations that could pose danger for safety and health. Our target is to deliver services performed in a responsible and reliable manner by professional staff with lower operating costs and increased safety. In order to obtain this, we have developed a programme for quality, environment and safety that complies with all public and internal requirements and the requirements of ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.

Certification in the working environment:
— gives employees the possibility to move away from working situations which they believe pose an impending and serious danger on their lives or health.

- protects employers against reprisals if they report on incidents, dangers, risks and possibilities

- ensures inclusion and consultation of employers (through employee representation).
15-07-2022

Map