Company type
Limited Corporation
Established
1939
Size
Large
Employees
450
Revenue
1,082 MDKK
Gross profit
293 MDKK
Operating Profit (EBIT)
73 MDKK
Profit for the year
45 MDKK
Equity
482 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/12
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,691/322,520
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Peter Møller 4Chairman of board
Stefan Lie 1Boardmember
Carsten Bøje Thomsen 1Boardmember

Legal owners Top 3

33.33-49.99%BPB Finance (No. 4) Limited
25-33.32%Saint-Gobain Isover G+H Aktiengesellschaft
25-33.32%Saint-Gobain Produits Pour La Construction SAS

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameSaint-Gobain Denmark A/S
Alternate namesAbs Danmark A/S, Cempexo A/S, Danment A/S, Dansk Systemmørtel A/S, Dansk Tørmørtel A/S, Dantech A/S, Dantech Isolering A/S, Deitermann A/S, Glasuld A/S, Glasuld Buidling Components A/S, Glasuld Byggekomponenter A/S, Glasuld Danmark A/S, Gyproc A/S, Horsens Kule Kalk A/S, Isover A/S, Isover Glasuld A/S, Maxit A/S, Optiroc A/S, Saint-Gobain Isover A/S, Saint-Gobain Weber A/S, Sbc Logistik A/S, Sbc Miljøteknik A/S, Scan Glasuld A/S, Vergumat Scandinavien A/S, Vergutech Betonteknik A/S, Weber A/S, Weber Danmark A/S, A/S Fibo, A/S Fibo Værket, Cemton A/S, Concrete Calcon Systems Ltd. A/S, Danroc A/S, Dansk Leca A/S, Dansk Systembeton A/S, Ernström A/S, Fibo Exclay Danmark A/S, Leca A/S, Leca International A/S, Leca Trading & Concession A/S, Leca Uk A/S, Maxit Leca A/S, Mester Mørtel A/S, Optiroc Lwa A/S, Partek Gulvsystem A/S, Scanroc A/S Show more
CVR59983016
AddressRobert Jacobsens Vej 62A, 2300 København S
IndustryManufacture of mortars [236400]
Established09-03-1939 (83 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees508 (man years:488)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 19-05-2016
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital140,380,000 DKK
41,000,000 DKK (12-01-2010 - 31-10-2015)
40,000,000 DKK (01-05-2007 - 11-01-2010)
20,000,000 DKK (30-08-1987 - 30-04-2007)
Articles of assoc. last29-01-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive handel, transport og produktionsvirksomhed samt innovativ udvikling af produkter samt endvidere at erhverve, drive eller deltage i andre virksomheder og selskaber, samt erhvervelse og drift af fast ejendom.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
1,082,330
+3%
1,049,153
-1%
1,058,862
+11%
Gross Profit
293,422
-3%
302,949
-1%
307,482
+12%
Profit for the year
44,567
-37%
71,253
-
-38,218
-
Equity
481,691
-3%
497,124
-9%
545,871
-14%
Total Assets
876,569
+4%
839,580
-5%
882,706
-15%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af fremstilling, salg og levering af materialer og løsninger til byggebranchen. Selskabets produkter afsættes primært i Danmark og på det europæiske marked. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 udviser et resultat på tkr. 44.567, og selskabets balance pr. 31-12-2020 udviser en balancesum på tkr. 876.569, og en egenkapital på tkr. 481.691. For Saint-Gobain Denmark A/S kan 2020 opsummeres i følgende hovedpunkter: På baggrund af den situation og usikkerhed, der er om Brexit samt aktuel nedgang i indtjeningen, er der foretaget en nedskrivningsvurdering af selskabets kapitalandele i Saint-Gobain ltd. Baseret på forskellige scenarier for den fremtidige udvikling, har koncernen vurderet, at selskabets værdi aktuelt er væsentlig værdiforringet, og i konsekvens heraf, er der foretaget en nedskrivning på Saint-Gobain Denmarks andel med tkr. 40.163. Det er ledelsens opfattelse at de anvendte skøn og estimater er rimelige. - Aktierne i Leca Danmark A/S er optaget til kostpris tkr. 59.524. Årets resultat for 2020 udviser et overskud på tkr. 27.265 og en egenkapital på tkr. 106.038. Udbytte for året 2019 udgør tkr. 30.000, som er indtægtsført i resultatopgørelsen. - Selskabets resultat før nedskrivningen af kapitalandele udviser et resultat på tkr. 84.730 og selskabets økonomiske udvikling har været præget af uændret aktivitetsniveau, med lavere resultat end forventet i året. Særlige risici Pris risici Selskabets resultat er påvirket af stigende omkostninger på råvarer i 2020. Risikoen styres ved udarbejdelsen af prognoser for forventet forbrug baseret på kundebestand per produkt. Valuta risici Saint-Gobain Denmarks A/S´ primære valutarisici er forbundet med ændringer i valutakurser under den nordiske regions cashpool ordning. For at dække denne risiko hedges alle transaktioner foretaget i udenlandske valutaer. Sikkerhed Selskabet har en meget stor fokus på sikkerhed, og alle aktiviteter foregår i henhold til selskabets sikkerhedspolitik, interne standarder, procedurer og instruktioner. Miljøforhold Selskabet fokuserer på og allokerer ressourcer til arbejdet med forbedringer og investeringer på miljøområdet. Med udgangspunkt i selskabets politikker, målsætninger og mål er der handlingsplaner, som sikrer en løbende minimering af virksomhedens miljøpåvirkning. Selskabet er certificeret efter DS/EN ISO 14001:2015. Rente risici Selskabet likvide beholdning administreres i henhold til koncernaftale. De finansielle dispositioner varetages af koncernen og risici minimeres. Usikkerhed ved indregning og måling af kapitalandele Saint-Gobain Denmarks A/S besidder 1,06% af kapitalandelene i Saint-Gobain Limited. Selskabet har pr. 31. december 2020 indregnet kapitalandele til kostpris, som udgør kr. 22 millioner. I 2020 er der foretaget nedskrivning på kr. 40,2 millioner, hvilket skyldes fortsat usikkerhed relateret til Brexit samt aktuel nedgang i indtjeningen. Dette har bevirket at ledelsen har vurderet, at der var behov for yderligere nedskrivning i forhold til nedskrivningen i 2018 på kr. 103,9 millioner på Saint-Gobain Denmarks A/S andel. Det er ledelsens opfattelse at de anvendte skøn og estimater er rimelige. Mangfoldighed I Saint-Gobain Denmark A/S´ HR strategi er der en høj fokus på gender diversity, herunder rekruttering af kvinder. I Saint-Gobain Denmark A/S er det et mål altid at have mindst én kvindelig kandidat til alle ledige jobs, herunder også til bestyrelsen og den daglige ledelse. Med henblik på at fremme balancen mellem kvinder og mænd i ledende stillinger i selskabet, arbejdes der mod at skabe rammer, som kan medvirke til at sikre det underrepræsenterede køns muligheder for ansættelse og karriereudvikling. Dette sker i henhold til selskabets politik for ligelig kønsfordeling i de øvrige ledelseslag bl.a. på følgende måder: - Vi arbejder til stadighed med opkvalicering af kvindelige talenter via coaching, netværk, formel efteruddannelse mv. til at sikre en stærk pipeline samtidig med, at vi kan sikre at den bedste kandidat får lederjobbet. - At ansættelsesprocedurer og rekruttering bidrager til at synliggøre det underrepræsenterede køn, således at målet om mindst én kvindelig kandidat til alle ledige jobs repræsenteres ved intern og ekstern rekruttering. - Det er blevet anlagt som mål, at kvinder indenfor en 4 årig periode, skal udgøre minimum 20 pct. af den daglige ledelse. Dette tager højder for den branche, som Saint-Gobain Denmark A/S befinder sig i. Kvinder er aktuelt underrepræsenteret på selskabet øvrige ledelsesniveauer, men selskabet arbejder kontinuerligt med at styrke ledelseskompetencerne på øvrige ledelsesniveauer. I 2020 udgjorde kvinder 11 pct. i den daglige ledelse, hvilket er en nedgang i forhold til sidste år. Arbejdet fortsætter fremadrettet således, at også andelen af kvinder i selskabets øvrige ledelsesniveauer øges. Det er i 2020 sket dels i forbindelse med rekruttering af medarbejdere og dels ved udvikling af nuværende medarbejdere. Måltallet for kvinder i selskabets bestyrelse er sat til 1, og måltallet forventes opfyldt inden udgangen af 2021. På nuværende tidspunkt er der ingen kvinder i den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen, idet der ikke er fundet nye kandidater til de nuværende poster. Opfyldelsen af målene vurderes årligt af bestyrelsen med henblik på at vurdere, hvorvidt målene fortsat er realistiske og tilpasses ambitiøst. Det er selskabets målsætning, at bestyrelsen og ledelsen i øvrigt repræsenterer forskellig uddannelsesmæssig baggrund og forskellige køn. Selskabet fokuserer primært på kompetencer og potentiale i det enkelte individ. Det er dog selskabets målsætning at sikre forskellighed i bl.a. erfarings- og uddannelsesmæssig baggrund og i køn på de respektive ledelsesniveauer. Vidensressourcer Selskabet ønsker at have en optimal og kompetent medarbejdersammensætning. Selskabet tilstræber, at medarbejderne har et passende kompetance- og anciennitetsniveau samt en passende aldersfordeling. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Selskabet har ingen selstændig strategisk forskning og udviklingsaktiviteter. Corporate Social Responsibility Selskabet mener, at det er en integreret og stor del af god forretningspraksis at tage hensyn til samfundet og miljøet. Selskabet har fokus på at undersøge og minimere de påvirkninger, som firmaets aktiviteter har på medarbejdere, samfundet og miljøet. Det daglige arbejde påvirkes i høj grad af etiske regler, strenge interne standarder og høj grad af medarbejderinvolvering. Der er for alle områder opsat mål og implementeret planer for at opnå disse. Der bliver løbende fulgt op på målopfyldelsen. Selskabet er certificeret efter DS/EN ISO 9001:2015 (kvalitet) og DS/EN ISO 14001:2015 (miljø). Saint-Gobain Denmark A/S er et datterselskab i Saint-Gobain koncernen. Saint-Gobain har en detaljeret CSR-politik og er medlem af UN Global Compact og giver en årlig rapportering om fremskridt i forhold til UN Global Compact´s principper. Selskabets aktiviteter er omfattet af denne rapportering, hvorfor beskrivelsen omkring samfundsansvar er undlagt, jf. årsregnskabslovens § 99a, stk. 7. Fremskridtsrapporten kan findes på https://www.saint-gobain.com/en/our-pillars-commitments Den forventede udvikling På grund af den nuværende COVID-19 krise, er det svært at forudsige udviklingen i 2021. Det er dog selskabets forventning, at resultatet før skat i 2021 vil være på niveau med 2020. Den globale eskalering af COVID-19 kan have en betydelig negativ indvirkning på den globale økonomi og forventes derfor også at kunne have en negativ indvirkning på både efterspørgsel og driften i Saint-Gobain Danmark. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Vi henviser til note 23 'begivenheder efter balancedagen'. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 udviser et resultat på tkr. 44.567, og selskabets balance pr. 31-12-2020 udviser en balancesum på tkr. 876.569, og en egenkapital på tkr. 481.691. For Saint-Gobain Denmark A/S kan 2020 opsummeres i følgende hovedpunkter: På baggrund af den situation og usikkerhed, der er om Brexit samt aktuel nedgang i indtjeningen, er der foretaget en nedskrivningsvurdering af selskabets kapitalandele i Saint-Gobain ltd. Baseret på forskellige scenarier for den fremtidige udvikling, har koncernen vurderet, at selskabets værdi aktuelt er væsentlig værdiforringet, og i konsekvens heraf, er der foretaget en nedskrivning på Saint-Gobain Denmarks andel med tkr. 40.163. Det er ledelsens opfattelse at de anvendte skøn og estimater er rimelige. - Aktierne i Leca Danmark A/S er optaget til kostpris tkr. 59.524. Årets resultat for 2020 udviser et overskud på tkr. 27.265 og en egenkapital på tkr. 106.038. Udbytte for året 2019 udgør tkr. 30.000, som er indtægtsført i resultatopgørelsen. - Selskabets resultat før nedskrivningen af kapitalandele udviser et resultat på tkr. 84.730 og selskabets økonomiske udvikling har været præget af uændret aktivitetsniveau, med lavere resultat end forventet i året.
18-05-2021

Map