Company type
Limited Corporation
Established
1975
Size
Medium
Employees
108
Revenue
625 MDKK
Gross profit
179 MDKK
Operating Profit (EBIT)
72 MDKK
Profit for the year
67 MDKK
Equity
272 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/54
"Top 10%"
Rank in Denmark
2,398/322,119
"Top 10%"

Top management Top 3

Mette Maix 8CEO
Lisbeth Dau 3Director

Board Top 3

Henrik Rosendahl 5Chairman of board
Jimmi Mortensen 5Vice chairman
Jacob Erik Holm 11Boardmember

Legal owners Top 3

90-99.99%Rdg Holdings Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, eller af den administrerende direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse, eller af to direktører i forening.

Company information based on CVR

NameRosendahl Design Group A/S
Alternate namesBjørn Wiinblad A/S, Designsquare A/S, Herman A. Kählers Eftf. A/S, Holmegaard A/S, Holmegaard Glasværk A/S, Juna A/S, Kay Bojesen Copenhagen A/S, Kähler Design A/S, Kähler Keramik A/S, Lyngby Porcelæn A/S, Porcelænsfabrikken Danmark A/S, Rdg A/S, Rosendahl A/S, Rosendahl Design Icons A/S, Form Function A/S, Holmegaard - Det Levende Glasværk A/S, Holmegaard Glasværk Holding A/S, Holmegaard Of Copenhagen A/S, Rosendahl International A/S, Scandinavian Light Holmegaard A/S Show more
CVR52843111
AddressSlotsmarken 1, 2970 Hørsholm
IndustryWholesale of china and glassware [464410]
Established26-05-1975 (47 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees135 (man years:122)
Advertising protectionYes
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 26-11-2015
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital3,949,744 DKK
3,851,000 DKK (11-10-2016 - 27-11-2016)
3,850,000 DKK (03-08-1988 - 10-10-2016)
1,970,000 DKK (30-08-1987 - 02-08-1988)
Articles of assoc. last10-06-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive agentur, handel, service, industri, investerings- og finansieringsvirksomhed.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
625,246
+14%
546,335
+3%
531,300
+9%
Gross Profit
178,810
+37%
130,427
+7%
122,243
-10%
Profit for the year
67,326
+430%
12,705
+191%
4,360
-88%
Equity
272,149
+31%
207,465
+6%
196,119
-11%
Total Assets
639,002
-3%
659,895
-5%
691,851
+7%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdI det forgangne år fortsatte Rosendahl Design Group sit fokus på at eksekvere den igangsatte transformation af
virksomheden med fokus ikke mindst på optimering af processer, en langt mere fokuseret kanalstrategi samt
revitalisering af brands med bedre forståelse af hver enkelt brands DNA. Hermed styrkede designgruppen sin
evne til at imødegå uforudsete begivenheder, samtidig med at gruppen positionerede sig til at gribe de
muligheder, der opstod i markedet som følge af COVID-19 på den korte bane og i forhold til at opnå langsigtet
vækst, primært gennem ekspansion til nye markeder og markant forøget B2C-online-salg.

​Drevet af virksomhedens strategiske initiativer, nye stærke produktlanceringer og en flot markedsføring henover
året, kulminerende med julen, løftede Rosendahl Design Group sidste år såvel omsætning og driftsresultat
(EBITDA) til et markant højere niveau end forventet. Virksomhedens salg var sidste år fortsat positivt påvirket af
Corona-pandemiens forøgede fokus på boligindretning og fornyelse og forskønnelse af hjemmet, samt en
tilbagevenden til brands med stærke rødder, gode fortællinger og høj kvalitet. Nedlukningen af store dele af
forhandlernetværket i begyndelsen af året trak ned men blev afløst af feriepengeudbetaling på hjemme-
markedet, en langsom tilbagevenden til et normalforbrug henover sommeren og et optimistisk Q4 præget af
glæde over udrulningen af vaccinationer og en normalisering af hverdagen samt en generelt høj opsparing, der
udmøntede sig i en flot julehandel for Rosendahl Design Group.

​2021 forløb ligeledes særdeles godt i Sverige, hvor nye onlinekunder kom ombord og kom godt fra start under
nedlukningen af de fysiske retailbutikker. De strategiske satsninger med henblik på ekspansion kræver
afsættelse af øgede ressourcer, og med en ny forhandleraftale på plads i Japan og stigende salg til de japanske
kunder tager ekspansion udenfor Europa form. Skiftet mod en mere digital placering i markedet, der tillader
kunderne større frihed og fleksibilitet, nåede sidste år en milepæl med en omsætningsfordeling på tværs af
brands på 25 % digital og 75 % i de fysiske butikker.

​På baggrund af fremdriften i det forgangne år besluttede virksomheden at fremrykke sin strategiske evaluering
og indledte en ny strategifase to år før tid. Sidste år gennemførtes det strategiske frasalg af GLOBAL, som
påvirker 2021-resultatet ekstraordinært positivt, men understreger visionen om at udvikle og bevare danske
brands og stille dem til rådighed for de mange.

​Det seneste år er der arbejdet intensivt på introduktion af en ny digital slutkundefokuseret handelsplatform – et
af de største udviklingsprojekter i gruppens historie – som forventes lanceret medio 2022. Der er tale om et
relativt nyt forretningsområde for Rosendahl Design Group, der siden 2020 har flyttet sig betydeligt fra at være
en wholesale-orienteret virksomhed til at balancere såvel salg til Retail som direkte til slutkunder. Udviklingen
rummer fortsat meget læring for organisationen og har til formål at skabe større indsigt og opfylde vores
strategiske mål om i højere grad at være forbrugerdrevet og lytte til kundernes stemme i alle
forretningsprocesser, ligesom vi er overbevist om, at den øgede indsigt vil komme vores forhandlere, der
ligeledes satser digitalt i høj grad, til gode.

​Rosendahl Design Group var sidst på året midt under den helt afgørende julehandel udsat for et cyberangreb,
hvor en udenlandsk hackergruppe forsøgte at tiltvinge sig adgang til en del af it-infrastrukturen. Efter en hurtig
indsats for at lukke systemer, genoprette data og sikre normal drift lykkedes virksomheden med at få samtlige
forretningskritiske systemer tilbage på normalt niveau efter ganske få dage, og cyberangrebet påvirkede derfor
ikke i nævneværdigt omfang leverancer til virksomhedens kunder eller slutforbrugere og influerede derfor heller
​afgørende på julehandlen. Som en del af virksomhedens krisestyring indenfor cybersikkerhed tester Rosendahl
Design Group regelmæssigt sit set up indenfor IT-sikkerhed: et fokus, der er blevet yderligere professionaliseret
og intensiveret efter sidste års angreb.

​Særlige risici
​Rosendahl Design Group er eksponeret for et bredt spænd af generiske finansielle og ikke-finansielle risici og
muligheder. Anvendelsen af helhedsorienteret risikostyring er således et vigtigt ledelsesværktøj for Rosendahl
Design Group. I tillæg til nedenstående redegør vi i vores COP-rapport nærmere for de væsentligste
forretningsmæssige risici og tilhørende politikker og indsatsområder.

​PRODUKTFEJL
​En omfattende supply chain spredt over store dele af verden øger risikoen for produktfejl. Rosendahl Design
Group arbejder derfor systematisk med at sikre, at alle vores produkter kan anvendes uden at medføre direkte
sundhedsskade på mennesker. Produktionen i supply chain rummer risiko for f.eks. overskridelse af tilladte
grænser for skadelige indholdsstoffer og sundhedsskade som følge af kemirester. I Rosendahl Design Group
tester vi derfor systematisk vores produkter for sundhedsskadelige stoffer, gennemfører løbende
stikprøvekontrol i produktionen og afgiver overensstemmelseserklæringer under dansk og international
lovgivning for produkter, der kommer i kontakt med fødevarer.

​KONKURRENCEBEGRÆNSENDE AFTALER
​Et konkurrencepræget marked øger risikoen for konkurrence begrænsende aftaler, f.eks. prisaftaler, opdeling af
markedet og opdeling af forsyningskilder og leverandører. Sådanne strider klart imod Rosendahl Design Groups
værdier og ønskede forretningspraksis, og i tilfælde af, at virksomheden måtte blive opmærksom herpå, søger
den fuldt ud at samarbejde med relevante myndigheder og undgå fremtidige hændelser ved at intensivere intern oplæring, ajourføring og kontrol. Læs om vores indsats på området i COP-rapporten for 2021.

​OMDØMME
​Det har stor betydning for Rosendahl Design Groups evne til at drive forretning, at vi agerer etisk og socialt
ansvarligt, og at vi når de mål, vi sætter som virksomhed, på en forsvarlig måde. Rosendahl Design Group søger
således i sin risikostyring at sikre, at virksomhedens omdømme ikke lider skade, men derimod løbende
forbedres, så vores samarbejdspartnere har tillid til os. Vi søger endvidere gennem en struktureret tilgang til
rekruttering og employer branding, at alle kandidater, der er i kontakt med os, får et positivt indtryk af os - uanset
​om dialogen fører til ansættelse hos Rosendahl Design Group eller ej.


​VALUTARISICI
​Produktion og indkøb foretages udenfor Danmark ligesom en signifikant del af omsætningen ligger udenfor
Danmark og afregnes i andre valutaer end DKK. Selskabet er således eksponeret for løbende udsving i
valutakurser, hvilket medfører påvirkning af både resultat og pengestrømme. Der foretages løbende afdækning
for at minimere risici og den samlede påvirkning har ikke været væsentlig for resultatet i 2021. Der foretages
alene afdækning af pengestrømme og ikke spekulation.

​COVID-19 og øvrige makroøkonomiske tendenser forventes fortsat at forårsage væsentlige udsving i valutaer,
hvor selskabet er eksponeret. Virksomhedens risiko og usikkerhed forventes at stige på trods af den løbende afdækning, dog er tidshorisonten for krisens længde af afgørende betydning for den endelige påvirkning i 2022
på såvel resultat som pengestrømme.

​Som ventet har udsving i valutaer, hvor selskabet er eksponeret, dog været mindre i 2021 end i 2020 som følge
af mere begrænset påvirkning fra Corona-pandemien samt de løbende afdækninger, foretaget af Rosendahl
Design Group. 2022 er startet med stor usikkerhed på verdensmarkedet ikke mindst som følge af krigen i Ukraine
​og det er vanskeligt at forudsige i hvilket omfang året i sin helhed vil blive påvirket heraf, men virksomheden
foretager fortsat de nødvendige handlinger der skal til for at risikoafdække i fornødent omfang.
09-05-2022

Map