Company type
Limited Corporation
Established
2002
Size
Medium
Employees
221
Revenue
680 MDKK
Gross profit
186 MDKK
Operating Profit (EBIT)
48 MDKK
Profit for the year
36 MDKK
Equity
51 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
3/1,025
"Top 10%"
Rank in Denmark
4,447/322,677
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Niels Ørskov Christensen 14Chairman of board
Jess Abildskou 22Boardmember
Bjarne Harding Petersen 1Boardmember

Legal owners Top 3

100%Skawbo Ejendom Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene, af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af 2 direktører i forening.

Company information based on CVR

NameOrskov Yard A/S
CVR26694027
AddressHavnepladsen 16, 9900 Frederikshavn
IndustryRepair and maintenance of ships and boats [331500]
Established16-05-2002 (20 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees220 (man years:229)
Advertising protectionNo
AuditorBdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab since 05-08-2002
Financial statement period01-10 to 30-09
Bank connectionNordea Bank
Company capital5,000,000 DKK
125,000 DKK (16-05-2002 - 14-01-2003)
Articles of assoc. last30-09-2015

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
680,269
+30%
524,725
-9%
577,307
+3%
Gross Profit
185,528
+13%
164,336
+6%
155,485
+20%
Profit for the year
36,407
+47%
24,769
+21%
20,510
+121%
Equity
51,407
+29%
39,769
+12%
35,510
+46%
Total Assets
207,801
+6%
196,419
+67%
117,519
-25%

Mangement review

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Development in activities and financial and economic position

Årets resultat efter skat udgør godt 36 mio. kr., hvilket ledelsen anser for meget tilfredsstillende. Omsætningen i 2020/21 udgør 680 mio. kr. mod 525 mio. kr. sidste år, og egenkapitalen udgør ved regnskabsårets afslutning 51 mio. kr. Selskabet har i regnskabsåret 2020/21 gennemført en kraftig kapacitetsudvidelse, hvor værftet i 2. regnskabskvartal idriftsatte den nye 180 meter lange flydedok, Dok 5. Lige siden idriftsættelsen har dokken været fuldt beskæftiget med få dages undtagelser, hvilket har bidraget betydeligt til omsætningsstigningen. Ligeledes er det nye land- og kajanlæg taget i brug efter en officiel indvielse i sommeren 2021. I forbindelse med færdiggørelse af området omkring den nye flydedok bygges der et nyt rør- og maskinværksted på 1.600 kvm, som tages i brug i starten af 2022. Således vil de nye faciliteter fremstå meget tidssvarende og understøtte de gode arbejdsforhold, hvor der udføres arbejde af høj kvalitet.

The net profit for the year constitutes approximately DKK 36m, which Management considers very satisfactory. The revenue of 2020/21 constitutes DKK 680m compared to DKK 525m last year, and the equity constitutes DKK 51m, at the end of the financial year. During the financial year 2020/21, the Company completed a massive capacity increase and the shipyard commissioned the new 180 meter long floating dock, Dok 5. Since the commission, the dock has been fully occupied with a few days' exception, which has contributed significantly to the increase in revenue. In addition, the new land and quay plant put into service after an official opening in summer 2021. In connection with the completion of the area around the new floating dock a new engineering workshop of 1,600 sqm is built and will be occupied from the beginning of 2022. Thus, the new facilities will appear up-to-date and support the good working conditions where work of high quality is carried out.
Værftets øvrige 3 dokke med tilhørende kajanlæg har i regnskabsåret ligeledes været godt udnyttet, således er der gennemført nogle omfattende vedligeholdelses- og ombygningsopgaver, bl.a. på store nordatlantiske fabrikstrawlere, danske inspektions- og forsvarsskibe samt udenlandske forskningsskibe. IMO-kravet til installation af ballastvands-rensesystemer (Ballast Water Treatment Systems (BWTS)) har øget arbejdsomfanget i forbindelse med skibenes planlagte værftsophold, hvilket har været tydeligt i regnskabsåret 2020/21. Værftet har nu installeret mere end 40 BWT-systemer på bl.a. tankskibe, offshore skibe og færger, og forventer at dette vil fortsætte de kommende år.

During the financial year, the shipyard's other 3 docks with quays have also been utilised so that extensive maintenance and rebuilding tasks have been carried out, including big North Atlantic trawlers, Danish inspection and military ships, and foreign research ships. The IMO requirement for installation of ballast water treatment system (Ballast Water Treatment Systems (BWTS) has increased the workload in connection with the ships' planned shipyard breaks, which were evident during the financial year 2020/21. The shipyard has now installed more than 40 BWT systems on tank ships, offshore ships and ferries, and it is expected to continue in the coming years.
10-01-2022

Map