Company type
Limited Corporation
Established
1982
Size
Large
Employees
637
Revenue
2,398 MDKK
Gross profit
96 MDKK
Operating Profit (EBIT)
63 MDKK
Profit for the year
52 MDKK
Equity
569 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/79
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,478/337,325
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Jørgen Eriksson 14Chairman of board
Susanne Juhl 41Vice chairman
Birte Eriksson 3Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsesformanden eller af en direktør eller af den samlede bestyrelse

Company information based on CVR

NameM.J. Eriksson Aktieselskab
CVR71432017
AddressGammel Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand
IndustryConstruction of roads and motorways [421100]
Established17-12-1982 (40 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees629 (man years:625)
Advertising protectionNo
AuditorHaamann A/S, Statsautoriserede Revisorer since 30-09-2004
Financial statement period01-07 to 30-06
Bank connectionNordea Bank
Company capital5,000,000 DKK
5,000,000 DKK (04-10-1993 - 05-07-1998)
5,000,000 DKK (17-01-1990 - 03-10-1993)
1,000,000 DKK (30-08-1987 - 16-01-1990)
700,000 DKK (09-06-1987 - 29-08-1987)
Articles of assoc. last22-10-2015

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
2,398,433
+17%
2,054,202
-11%
2,297,748
-2%
Gross Profit
95,636
+5%
90,669
-5%
95,356
+23%
Profit for the year
52,075
-3%
53,630
+3%
52,249
+29%
Equity
569,364
+6%
537,871
+3%
524,049
+10%
Total Assets
1,032,670
+12%
922,801
-7%
993,137
-8%

Mangement review

Væsentlige aktiviteterM.J. Eriksson blev grundlagt i 1945 og er familieejet gennem 3 generationer.M.J. Eriksson A/S er en dansk landsdækkende entreprenørvirksomhed med et datterselskab M.J. Eriksson Entreprenad AB i Sverige og samlet beskæftiges mere end 600 medarbejdere. Vi er stolte af at M.J. Eriksson A/S er en af Danmarks største jord- og anlægsentreprenør virksomheder, og at vores medarbejdere står stærkt med fagspecifikke kompetencer til håndtering af næsten alle typer anlægsopgaver. Vores medarbejderes solide erfaring understøttes af en af Danmarks største og mest moderne maskinparker som tæller flere end 450 entreprenørmaskiner, mobilkraner, jernbanemaskinel og andet specialudstyr.Selskabets aktiviteter udføres af lokale og regionale afdelingskontorer og produktionssteder og med egne afdelinger inden for fundering, beton, grundvandssænkning, jernbane, tunnelering og kranudlejning. Hovedkontoret er beliggende i Brøndby Strand og selskabet er en del af M.J. Eriksson Holding koncernen.M.J. Eriksson løser blandt andet opgaver indenfor: • Vej- og banearbejde • Havnebyggeri og kystsikring • Afvandings-, energi- og forsyningsledninger • Klimatilpasning med blandt andet stormflods- og skybrudssikring • Byggemodning til hele byområder eller til konkrete erhvervs- eller husbyggerier • Byrums- og landskabsregulering • Funderingsopgaver • Grundvandssænkning • Mikrotunnelering • Kranudlejning M.J. Eriksson har i regnskabsåret bl.a. arbejdet på projekter med udbygnings- og vedligeholdelsesarbejder på de fynske motorveje for Vejdirektoratet, jernbanestrækningerne København H-Høje Tåstrup og Nykøbing F-Rødby for Banedanmark, etablering af Hovedstadens Letbane, Giga Ladestationer i Odense og Køge for Clever samt arbejder på Fehmern Bælt projektet, udvidelsen af Vordingborg Havn, Carlsberg Byen og Nordhavnen i København.Usikkerhed ved indregning og målingDer henvises til beskrivelsen i note 18.Usædvanlige forholdI slutningen af februar 2022 er der udbrudt krig mellem Rusland og Ukraine, hvilket udover store menneskelige konsekvenser for parterne og nærområderne - har medført historisk høje råvare- og energiprisstigninger på blandt andet gas, diesel, stål og el.Prisstigningerne har påvirket årets resultat negativt og ledelsen vurderer også, at dette vil være tilfældet for det fremtidige resultat.Ledelsen vurderer ikke, at selskabets aktiviteter er væsentligt påvirket af Covid-19.Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forholdSelskabets omsætning steg i 2021/22 med 17% til kr. 2,4 mia. mod kr. 2,1 mia. i 2020/21.Selskabets bruttomargin blev i 2021/22 på 4,0% mod 4,4% i 2020/21. Faldet i bruttomargin påvirker bruttoresultatet negativt med kr. 9-10 mio. og kan tilskrives udviklingen i energi- og råvarepriser samt anvendelse af fremmed arbejde på en betydelig andel af omsætningsvæksten. LEDELSESBERETNINGAndre driftsindtægter er positivt påvirket af den gunstige prisudvikling på produktionsmaskiner i brugtmarkedet. Det primære driftsresultat i 2021/22 udgør et overskud på kr. 63,5 mio. mod et overskud på kr. 52,9 mio. i 2020/21, svarende til en overskudsgrad på 2,6%, der er identisk med 2020/21.Selskabets omsætning er højere end forventet i den seneste offentliggjorte årsrapport, som følge af stor aktivitet indenfor selskabets kernekompetencer. Da overskudsgraden er fastholdt på det forventede niveau, har fremgangen i aktiviteten resulteret i en tilsvarende fremgang i årets resultat af primær drift i forhold til seneste regnskabsår.Selskabet har i regnskabsåret opnået et lidt højere resultat før skat på kr. 66,1 mio. mod kr. 65,2 mio. i 2020/21, som følge af et højere driftsresultat, men med en væsentlig tilbagegang i aktiviteten i datterselskabet, hvor resultatet i 2020/21 var påvirket af særlig stor aktivtet.Det samlede resultat, der er påvirket såvel positivt som negativt af markedsudviklingen, betegnes som tilfredsstillende i forhold til forventningerne og henset til udviklingen i energi- og råvarepriser.På tidspunktet for aflæggelse af årsrapporten har selskabet en robust ordrebeholdning til udførelsen i 2022/23 og selskabets ledelse forventer et omfang af opgaver i nogenlunde samme niveau i det kommende år, som resultat af det nuværende kendte aktivitetsniveau.Ledelsen forventer i 2022/23 at kunne fastholde en overskudsgrad i niveauet 2-3% med de usikkerheder der knytter sig til udviklingen i energi- og råvarepriser for det kommende år. Egenkapitalandelen udgør 30. juni 2022 55,1% og den nettorentebærende gæld udgør kr. 18,3 mio.Begivenheder efter regnskabsårets udløbDer henvises til beskrivelsen i note 17.RisikostyringLedelsen arbejder løbende med at identificere og vurdere de kommercielle og finansielle risici, der knytter sig til selskabets aktiviteter indenfor entreprenørbranchen. Det er selskabets strategi, gennem en fastlagt risikostyring, at minimere og afdække risici forretningsmæssigt og økonomisk.Risikostyringen er i høj grad målrettet mod afdækning af risici i selskabets væsentligste forretningsproces, projektstyring. Projektstyringen omfatter faserne fra udbud til udførelse. Afpasset den enkelte opgaves omfang og kompleksitet sker der en systematisk vurdering af projektrisici i alle faser, hvor forskellige dele af organisationen involveres på forskellige tidspunkter i processen.Risikostyringsprocessen medvirker til at sikre, at selskabet arbejder mod kun at engagere sig i projekter med en acceptabel risikoprofil indenfor selskabets kompetenceområder.Kommercielle risiciSelskabets væsentligste aktiviteter ligger indenfor rutineprægede opgaver med kendte risici, hvor disse kan minimeres gennem projektstyringen, mens specialopgaver typisk udføres i samarbejde med specialister.Det er selskabets forretningsstrategi at afdække væsentlige risici, som selskabet ikke direkte har indflydelse på og som kan indebære betydelige økonomiske tab.PrisrisiciSelskabet afdækker risici for stigning i råvarepriser ved en kombination af inflationsreguleringsmekanismer i de indgåede entreprisekontrakter og fastprisaftaler med leverandører for leverancer til planlagte projekter.LEDELSESBERETNINGDe historiske høje råvare- og energipriser i 2021/22 har også ramt M.J. Eriksson og det har således ikke fuldt ud været muligt at sikre priserne på råvarer og energi i den takt de er steget.ValutarisiciSelskabets afregning gennemføres fortrinsvis i DKK, hvorved udsving i valutakurser kun i ubetydeligt omfang vil påvirke selskabets resultat og egenkapital. RenterisiciLedelsen har altid fokuseret på at M.J. Eriksson skal være en økonomisk solid partner. Soliditetsgraden har i mange år været på over 50% og selskabet finansierer selv sine anlægsinvesteringer. Den rentebærende gæld på selskabets driftskredit udgør 30. juni 2022 kr. 18,3 mio. og en ændring i renteniveauet i forhold til balancedagen, vil kun i ubetydeligt omfang påvirke selskabets resultat og egenkapital. KreditrisiciEn betydelig del af selskabets aktiviteter udføres for offentlige bygherrer, hvor risikoen for finansielle tab vurderes at være minimal. Selskabets tilgodehavender fra salg til øvrige kunder er udsat for sædvanlig kredit risiko.Der foretages en kritisk kreditvurdering af kunderne inden entreprisekontrakter indgås. Endvidere afdækkes tilgodehavender fra salg til øvrige kunder, i det omfang det findes hensigtsmæssigt og er muligt, af betalingssikkerheder i form af bankgarantier og kreditforsikring.Viden ressourcerSelskabets viden ressourcer fordeler sig på en bred medarbejderstab med høj ansættelsesanciennitet.Forsknings- og udviklingsaktiviteterSelskabet udfører ikke forsknings- og udviklingsaktiviteter.Måltal for det underrepræsenterede kønI h.t. ÅRL §99 b stk. 6 henvises der til koncernårsrapporten 2021/22 for M.J. Eriksson Holding A/S, CVR-nr. 24 20 90 16 på cvr.dk.SamfundsansvarI h.t. ÅRL §99 a stk. 7 henvises der til koncernårsrapporten 2021/22 for M.J. Eriksson Holding A/S, CVR-nr. 24 20 90 16 på cvr.dk.DataetikI h.t. ÅRL §99 d stk. 3 henvises der til koncernårsrapporten 2021/22 for M.J. Eriksson Holding A/S, CVR-nr. 24 20 90 16 på cvr.dk.

Selskabets omsætning steg i 2021/22 med 17% til kr. 2,4 mia. mod kr. 2,1 mia. i 2020/21.Selskabets bruttomargin blev i 2021/22 på 4,0% mod 4,4% i 2020/21. Faldet i bruttomargin påvirker bruttoresultatet negativt med kr. 9-10 mio. og kan tilskrives udviklingen i energi- og råvarepriser samt anvendelse af fremmed arbejde på en betydelig andel af omsætningsvæksten. LEDELSESBERETNINGAndre driftsindtægter er positivt påvirket af den gunstige prisudvikling på produktionsmaskiner i brugtmarkedet. Det primære driftsresultat i 2021/22 udgør et overskud på kr. 63,5 mio. mod et overskud på kr. 52,9 mio. i 2020/21, svarende til en overskudsgrad på 2,6%, der er identisk med 2020/21.Selskabets omsætning er højere end forventet i den seneste offentliggjorte årsrapport, som følge af stor aktivitet indenfor selskabets kernekompetencer. Da overskudsgraden er fastholdt på det forventede niveau, har fremgangen i aktiviteten resulteret i en tilsvarende fremgang i årets resultat af primær drift i forhold til seneste regnskabsår.Selskabet har i regnskabsåret opnået et lidt højere resultat før skat på kr. 66,1 mio. mod kr. 65,2 mio. i 2020/21, som følge af et højere driftsresultat, men med en væsentlig tilbagegang i aktiviteten i datterselskabet, hvor resultatet i 2020/21 var påvirket af særlig stor aktivtet.Det samlede resultat, der er påvirket såvel positivt som negativt af markedsudviklingen, betegnes som tilfredsstillende i forhold til forventningerne og henset til udviklingen i energi- og råvarepriser.På tidspunktet for aflæggelse af årsrapporten har selskabet en robust ordrebeholdning til udførelsen i 2022/23 og selskabets ledelse forventer et omfang af opgaver i nogenlunde samme niveau i det kommende år, som resultat af det nuværende kendte aktivitetsniveau.Ledelsen forventer i 2022/23 at kunne fastholde en overskudsgrad i niveauet 2-3% med de usikkerheder der knytter sig til udviklingen i energi- og råvarepriser for det kommende år. Egenkapitalandelen udgør 30. juni 2022 55,1% og den nettorentebærende gæld udgør kr. 18,3 mio.
27-10-2022

Map