Company type
Limited Corporation
Established
1982
Size
Large
Employees
619
Revenue
3,050 MDKK
Gross profit
203 MDKK
Operating Profit (EBIT)
163 MDKK
Profit for the year
130 MDKK
Equity
682 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/73
"Top 10%"
Rank in Denmark
1,210/346,224
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Jørgen Eriksson 14Chairman of board
Susanne Juhl 32Vice chairman
Birte Eriksson 3Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsesformanden eller af en direktør eller af den samlede bestyrelse

Company information based on CVR

NameM.J. Eriksson Aktieselskab
CVR71432017
AddressBrogrenen 10, 2635 Ishøj
IndustryConstruction of roads and motorways [421100]
Webwww.mje.dk
Established17-12-1982 (41 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees643 (man years:670)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 24-10-2023
Financial statement period01-07 to 30-06
Bank connectionNordea Bank
Company capital5,000,000 DKK
5,000,000 DKK (04-10-1993 - 05-07-1998)
5,000,000 DKK (17-01-1990 - 03-10-1993)
1,000,000 DKK (30-08-1987 - 16-01-1990)
700,000 DKK (09-06-1987 - 29-08-1987)
Articles of assoc. last22-10-2015

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed

Financial Statement

 202320222021
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
3,050,159
+27%
2,398,433
+17%
2,054,202
-11%
Gross Profit
202,928
+112%
95,636
+5%
90,669
-5%
Profit for the year
130,248
+150%
52,075
-3%
53,630
+3%
Equity
682,319
+20%
569,364
+6%
537,871
+3%
Total Assets
1,299,811
+26%
1,032,670
+12%
922,801
-7%

Mangement review

Væsentlige aktiviteterM.J. Eriksson blev grundlagt i 1945 og er familieejet gennem 3 generationer.M.J. Eriksson A/S er en dansk landsdækkende entreprenørvirksomhed med et datterselskab M.J. Eriksson Entreprenad AB i Sverige og samlet beskæftiges mere end 600 medarbejdere. Vi er stolte af at M.J. Eriksson A/S er en af Danmarks største jord- og anlægsentreprenør virksomheder, og at vores medarbejdere står stærkt med fagspecifikke kompetencer til håndtering af næsten alle typer anlægsopgaver. Vores medarbejderes solide erfaring understøttes af en af Danmarks største og mest moderne maskinparker som tæller flere end 450 entreprenørmaskiner, mobilkraner, jernbanemaskinel og andet specialudstyr.Selskabets aktiviteter udføres af lokale og regionale afdelingskontorer og produktionssteder og med egne afdelinger inden for fundering, beton, grundvandssænkning, jernbane, tunnelering og kranudlejning. Hovedkontoret er beliggende i Brøndby Strand og selskabet er en del af M.J. Eriksson Holding koncernen.M.J. Eriksson løser blandt andet opgaver indenfor: • Vej- og banearbejde • Havnebyggeri og kystsikring • Afvandings-, energi- og forsyningsledninger • Klimatilpasning med blandt andet stormflods- og skybrudssikring • Byggemodning til hele byområder eller til konkrete erhvervs- eller husbyggerier • Funderingsopgaver • Grundvandssænkning • Mikrotunnelering • Kranudlejning M.J. Eriksson har i regnskabsåret bl.a. arbejdet på projekter med udbygnings- og vedligeholdelsesarbejder på de jyske og fynske motorveje for Vejdirektoratet, jernbanestrækningerne Nykøbing F-Rødby for Banedanmark, nye værksteder i København, Næstved og Århus for DSB, logistikcenter i Horsens til DSV, fjernvarmeprojekter over hele landet samt arbejder på udvidelsen af Novo's produktionsanlæg i Kalundborg.Usikkerhed ved indregning og målingDer henvises til beskrivelsen i note 18.Usædvanlige forholdDer er for regnskabsåret ingen usædvanlige forhold.Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forholdSelskabets omsætning steg i 2022/23 med 27% til kr. 3,1 mia. mod kr. 2,4 mia. i 2021/22.Selskabets bruttomargin blev i 2022/23 på 6,7% mod 4,0% i 2021/22. Stigningen i bruttomargin påvirker bruttoresultatet positivt med kr. 80 mio. og kan tilskrives udviklingen i energi- og råvarepriser samt de gunstige produktionsforhold, der har været i hele regnskabsåret. Det primære driftsresultat i 2022/23 udgør et overskud på kr. 163,2 mio. mod et overskud på kr. 63,5 mio. i 2021/22, svarende til en overskudsgrad på 5,4% mod 2,6% i 2021/22.Selskabets omsætning er højere end forventet i den seneste offentliggjorte årsrapport, som følge af stor aktivitet indenfor selskabets kernekompetencer.LEDELSESBERETNINGSelskabet har i regnskabsåret opnået et markant højere resultat før skat på kr. 166,7 mio. mod kr. 66,1 mio. i 2021/22, som følge af det høje aktivitetsnineau samt forbedringen i bruttomargin.Det samlede resultat betegnes som tilfredsstillende i forhold til forventningerne.På tidspunktet for aflæggelse af årsrapporten har selskabet en robust ordrebeholdning til udførelsen i 2023/24 og selskabets ledelse forventer et omfang af opgaver i nogenlunde samme niveau i det kommende år, som resultat af det nuværende kendte aktivitetsniveau.Ledelsen forventer i 2023/24 en overskudsgrad i niveauet 2-4% med de usikkerheder der knytter sig til udviklingen i energi- og råvarepriser m.m. for det kommende år. Egenkapitalandelen udgør 30. juni 2023 52,5% og der er ingen nettorentebærende gæld.Begivenheder efter regnskabsårets udløbDer henvises til beskrivelsen i note 17.RisikostyringLedelsen arbejder løbende med at identificere og vurdere de kommercielle og finansielle risici, der knytter sig til selskabets aktiviteter indenfor entreprenørbranchen. Det er selskabets strategi, gennem en fastlagt risikostyring, at minimere og afdække risici forretningsmæssigt og økonomisk.Risikostyringen er i høj grad målrettet mod afdækning af risici i selskabets væsentligste forretningsproces, projektstyring. Projektstyringen omfatter faserne fra udbud til udførelse. Afpasset den enkelte opgaves omfang og kompleksitet sker der en systematisk vurdering af projektrisici i alle faser, hvor forskellige dele af organisationen involveres på forskellige tidspunkter i processen.Risikostyringsprocessen medvirker til at sikre, at selskabet arbejder mod kun at engagere sig i projekter med en acceptabel risikoprofil indenfor selskabets kompetenceområder.Kommercielle risiciSelskabets væsentligste aktiviteter ligger indenfor rutineprægede opgaver med kendte risici, hvor disse kan minimeres gennem projektstyringen, mens specialopgaver typisk udføres i samarbejde med specialister.Det er selskabets forretningsstrategi at afdække væsentlige risici, som selskabet ikke direkte har indflydelse på og som kan indebære betydelige økonomiske tab.PrisrisiciSelskabet afdækker risici for stigning i råvarepriser ved en kombination af inflationsreguleringsmekanismer i de indgåede entreprisekontrakter og fastprisaftaler med leverandører for leverancer til planlagte projekter.ValutarisiciSelskabets afregning gennemføres fortrinsvis i DKK, hvorved udsving i valutakurser kun i ubetydeligt omfang vil påvirke selskabets resultat og egenkapital. RenterisiciLedelsen har altid fokuseret på at M.J. Eriksson skal være en økonomisk solid partner. Soliditetsgraden har i mange år været på over 50% og selskabet finansierer selv sine anlægsinvesteringer. Den rentebærende gæld på selskabets driftskredit udgør 30. juni 2023 kr. 0 mio. og en ændring i renteniveauet i forhold til balancedagen, vil kun i ubetydeligt omfang påvirke selskabets resultat og egenkapital. LEDELSESBERETNINGKreditrisiciEn betydelig del af selskabets aktiviteter udføres for offentlige bygherrer, hvor risikoen for finansielle tab vurderes at være minimal. Selskabets tilgodehavender fra salg til øvrige kunder er udsat for sædvanlig kredit risiko.Der foretages en kritisk kreditvurdering af kunderne inden entreprisekontrakter indgås. Endvidere afdækkes tilgodehavender fra salg til øvrige kunder, i det omfang det findes hensigtsmæssigt og er muligt, af betalingssikkerheder i form af bankgarantier og kreditforsikring.Viden ressourcerSelskabets viden ressourcer fordeler sig på en bred medarbejderstab med høj ansættelsesanciennitet.Forsknings- og udviklingsaktiviteterSelskabet udfører ikke forsknings- og udviklingsaktiviteter.Måltal for det underrepræsenterede kønI h.t. ÅRL §99 b stk. 6 henvises der til koncernårsrapporten 2022/23 for M.J. Eriksson Holding A/S, CVR-nr. 24 20 90 16 på cvr.dk.SamfundsansvarI h.t. ÅRL §99 a stk. 7 henvises der til koncernårsrapporten 2022/23 for M.J. Eriksson Holding A/S, CVR-nr. 24 20 90 16 på cvr.dk.DataetikI h.t. ÅRL §99 d stk. 3 henvises der til koncernårsrapporten 2022/23 for M.J. Eriksson Holding A/S, CVR-nr. 24 20 90 16 på cvr.dk.Egne kapitalandele I forbindelse med et medarbejderaktieprogram har selskabet i regnskabsåret erhvervet 50.000 stk./nom. kr. 50.000 egne aktier, svarende til 1% af den samlede selskabskapital, hvoraf 7.000 stk./nom. kr. 7.000 svarende til 0,14% af den samlede selskabskapital efterfølgende er afhændet til medarbejdere.Selskabets beholdning af egne aktier udgør pr. 30. juni 2023 43.000 stk./nom. kr. 43.000, svarende til 0,86% af den samlede selskabskapital.

Selskabets omsætning steg i 2022/23 med 27% til kr. 3,1 mia. mod kr. 2,4 mia. i 2021/22.Selskabets bruttomargin blev i 2022/23 på 6,7% mod 4,0% i 2021/22. Stigningen i bruttomargin påvirker bruttoresultatet positivt med kr. 80 mio. og kan tilskrives udviklingen i energi- og råvarepriser samt de gunstige produktionsforhold, der har været i hele regnskabsåret. Det primære driftsresultat i 2022/23 udgør et overskud på kr. 163,2 mio. mod et overskud på kr. 63,5 mio. i 2021/22, svarende til en overskudsgrad på 5,4% mod 2,6% i 2021/22.Selskabets omsætning er højere end forventet i den seneste offentliggjorte årsrapport, som følge af stor aktivitet indenfor selskabets kernekompetencer.LEDELSESBERETNINGSelskabet har i regnskabsåret opnået et markant højere resultat før skat på kr. 166,7 mio. mod kr. 66,1 mio. i 2021/22, som følge af det høje aktivitetsnineau samt forbedringen i bruttomargin.Det samlede resultat betegnes som tilfredsstillende i forhold til forventningerne.På tidspunktet for aflæggelse af årsrapporten har selskabet en robust ordrebeholdning til udførelsen i 2023/24 og selskabets ledelse forventer et omfang af opgaver i nogenlunde samme niveau i det kommende år, som resultat af det nuværende kendte aktivitetsniveau.Ledelsen forventer i 2023/24 en overskudsgrad i niveauet 2-4% med de usikkerheder der knytter sig til udviklingen i energi- og råvarepriser m.m. for det kommende år. Egenkapitalandelen udgør 30. juni 2023 52,5% og der er ingen nettorentebærende gæld.
24-10-2023

Map