Company type
Limited Partnership
Established
2011
Size
Large
Employees
255
Revenue
281 MDKK
Gross profit
230 MDKK
Operating Profit (EBIT)
30 MDKK
Profit for the year
30 MDKK
Equity
9,196,574 DKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
7/2,618
"Top 10%"
Rank in Denmark
4,065/322,278
"Top 10%"

Top management Top 3

Claus Carlsen 2Director
Brian Rasmussen 7Director
Per Lundahl 3Director

Board Top 3

Michael Winther Rasmussen 3Chairman of board
Carsten Mønster 1Boardmember
Carsten Ingemann Johansen 7Boardmember

Legal owners Top 3

25-33.32%Bbcj Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
5-9.99%Claus Carlsen
5-9.99%Dissing & Beuchert Aps

Rights certificate

Partnerselskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af direktionen sammen med et medlem af bestyrelsen eller komplementaren.

Company information based on CVR

NameGrant Thornton,Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR34209936
AddressStockholmsgade 45, 2100 København Ø
IndustryAccounting, bookkeeping and auditing activities, tax consultancy [692000]
Webwww.grantthornton.dk
Established15-12-2011 (10 yr)
Company typeLimited Partnership
Number of employees255 (Fin.Stmt)
Advertising protectionYes
AuditorBha Statsautoriseret Revision A/S since 08-01-2018
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital7,665,500 DKK
7,605,500 DKK (01-07-2019 - 23-04-2020)
6,850,000 DKK (06-03-2017 - 30-06-2019)
6,550,000 DKK (10-02-2015 - 05-03-2017)
4,000,000 DKK (24-04-2012 - 09-02-2015)
1,250,000 DKK (15-12-2011 - 23-04-2012)
Articles of assoc. last24-04-2020

Purpose

Partnerselskabets formål er at drive revisions- og rådgivningsvirksomhed

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
280,880
+19%
235,074
+16%
202,761
+4%
Gross Profit
229,943
+23%
187,006
+16%
161,688
+4%
Profit for the year
30,007
0%
30,006
0%
30,006
0%
Equity
9,197
-4%
9,564
+11%
8,613
+0%
Total Assets
105,223
+21%
86,894
+44%
60,523
-5%

Mangement review

LedelsesberetningForordTæt på i en tid, derkræverafstandÅret 2020 har været et udfordrendeår for verden, for Danmark og for os.Vi står overfor en ny, ukendt hverdag,som både skyldes den aktuelleCOVID-19 situation men i høj gradogså udviklingshastigheden indenfor digitalisering og teknologi. Ikkedesto mindre har året også budt påen stor følelse af stolthed i GrantThornton. Vi er stolte af den fleksibilitet,som vores organisation har vist,når arbejdslivet har været vendt påhovedet. Hjemmearbejde, online-møder,hjemmeskoling, nedlukning m.v. Derhar været mange nye ting at forholdesig til, men alle har uden tøven udvistansvarlighed, dedikation og velvilje, ogdet er vi stolte over og taknemmelige for.Det betyder nemlig, at vi har kunnetinvestere alt, vi har, i assistance tilvores kunder, og at vi har kunnet ståtil rådighed, uanset hvornår der måttehave været brug for os. Men vi er ogsåstolte af vores kunder, som har udvistekstrem omstillingsparathed og tilpas-set sig den nye hverdag hurtigere,end vi havde kunnet håbe på.Det gælder også, når vigang på gang kanhøre og se, at vores kunder holderud, holder ved og overgår alles for­ventninger. Det seneste år har væretsmertefuldt for mange danske virk­somheder og dermed også for mangeaf vores kunder, men vi er stolte af athave gjort, som vi altid vil gøre; udvistsamfundssind, stået ved vores værdierog været der for vores kunder.Så når omverdenen forventer, atvirksomheder selv under en pandemifølger udviklingen – eller måske enddaligger forrest, driver feltet fremad ogovergår sidste års forventninger, mensde igangsætter grønnere initiativer tilgavn for samfundet - så er vi der forvores kunder. COVID-19 eller ej. Voreskunder står ikke alene. Vi er, hvor de er.Selv i en tid hvor vi skal holde afstand,er vi tæt på.Vi er tæt på dem, som former Danmark.Vi går tæt på vores kunder mednaturlig interesse, fordi mennesker erforskellige, og vi ønsker at forstå dem.Derfor værner vi om vores langvarigekunderelationer. Vi ved, at det er vigtigtfor både kunderne og os, at vi kenderhinanden, så vores samarbejde kanudvikle sig.Internt kender vi også hinanden godt,og vi er stolte af vores tætte samarbejdepå tværs af virksomheden. Vi tror påteknologiens muligheder og har i 2020kunnet mødes virtuelt uden at gåpå kompromis med voresmål om nærvær og tilgængelighedoverfor hinanden, vores kunder ogsamfundet. Og det er vi stolte af.Tak fordi du læser med.København, 25. februar 2021PartnergruppenLedelsesberetningLedelsesberetningÅret 2020 vil næppe gå i glemmebogen lige foreløbig.Også hos os i Grant Thornton har vi måtte tage nyeudfordringer op og sadle om. Men det har ikke ændretvores fokus: at være tæt på dem, som former Danmark.EnpartnerdrevetvirksomhedGrant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskaber en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed.Vi er revisorer og rådgivere for et bredt udsnit af bådeprivate og offentlige virksomheder.Vores kerneydelse er revision og erklær­inger, IT-revision, regnskab, skat, moms &afgifter, transaction services samt andenøkonomisk rådgivning. I 2020 indtrådteEbbe Melchior og Maibritt Nygaard sompartnere i Grant Thornton Danmark ogstyrkede kompetencerne i vores part­nerkreds, som nu tæller 28 partnere.Vi er også en del af Grant ThorntonInternational, der er ét af de førendeverdensomspændende netværk afuafhængige revisions- og rådgivnings­virksomheder med i alt mere end 58.000medarbejdere og kontorer i mere end140 lande. Derudover er vi medlem afRevisorGruppen Danmark (RGD), som eret fagligt, landsdækkende samarbejdemellem en række uafhængige danskestatsautoriserede revisionsfirmaer, dersamarbejder om kvalitetsstyring, kva­litetskontrol, metode- og produktud-vikling og kurser. Alt dette gør os i standtil at levere den højeste kvalitet af råd­givning og sparring til vores kunder, såde aldrig skal stå alene, uanset om deudelukkende arbejder i Danmark ellerpå tværs af landegrænser.gennemsigtighed...medVi lægger vægt på gennemsigtighedog offentliggør hvert år en gennem­sigtighedsrapport på vores hjemme­side. Rapporten er udarbejdet ioverensstemmelse med artikel 13i Europa-Parlamentets og Rådetsforordning nr. 537/2014 af 16. april2014, hvori det bestemmes, at enrevisionsvirksomhed, der afgiverrevisionspåtegninger på årsregnskaberm.v. med interesse for offentligheden,skal offentliggøre en årlig rapport omgennemsigtighed.VoresmedarbejdereVores medarbejdere er fundamentet for, hvem vi er.Hver dag sørger mere end 250 medarbejdere for,at vores kunder føler sig mødt, hørt og hjulpet.Derfor er det vigtigt for os, at vi somarbejdsplads har de bedste rammer forbåde sociale aktiviteter, personlig ogfaglig udvikling, og at medarbejdernehos os kan få medbestemmelse overderes dagligdag.Vi prioriterer, at alle oplever en sundbalance mellem arbejde og privatliv,samt et godt socialt miljø på arbejds­pladsen. Vi lægger vægt på, atopgaverne udføres på rette niveau,så medarbejderne altid løser spænd-ende og varierende arbejdsopgaver.Det er vigtigt for os, at vores kunderaltid oplever den højeste grad afprofessionalisme, kompetence ogservice. Det kan vi kun levere, nårvores medarbejdere er motiverede ogoplever, at vi har øje for den enkeltesfaglige og personlige udvikling. Vilægger derfor stor vægt på at tilbydeden enkelte medarbejder interne ogeksterne kurser og uddannelsesforløb,medarbejderudviklingssamtaler samtløbende sparring og dialog.Ligestilling og mangfoldighed er engrundsten i vores virksomhed. Vi rekrut­terer vores medarbejdere uden skelentil køn, alder, etnicitet m.v. På den mådesikrer vi diversitet, der udover at bidragepositivt til vores virksomhed, ogsåafspejler det samfund, vi lever i.Vi har et ansvar for at sikre diversitet-en på arbejdspladsen. Det ansvar tagervi meget seriøst, og det vil vi fortsat gøre fremover. Desværre oplever revi-sionsbranchen generelt en under­repræsentation af færdiguddannedekvindelige statsautoriserede revisorer,men branchen arbejder på at tiltrækkeflere kvinder til faget. Det er vores mål­sætning, at der løbende vil blive ansatflere kvinder hos Grant Thornton bådeblandt partnere, statsautoriserederevisorer og andre medarbejdergrupper.Uddannelse,efteruddannelseogudviklingVi vil tiltrække, uddanne og udvikle de dygtigste medarbejdereinden for vores felt. Derfor tilbyder vi årligt 10-15 traineepladserinden for revision og økonomi.Som trainee tilknyttes man GT AkademiI, hvor vi har udarbejdet et programmed undervisning i relevante fag.Herefter kan medarbejdere med et parårs erfaring, der ønsker at blive lederei fremtiden, deltage i GT Akademi II –Grundlæggende Leder.I samarbejde med den enkelte med­arbejder udarbejdes målrettede udan­nelses- og udviklingsplaner. Det gør vifor at sikre, at den enkelte medarbejderhar den rette uddannelse og fundamentaf viden til at kunne udføre de opgaver,han eller hun bliver stillet. Vi brugerogså uddannelses- og udviklings­planerne til at sikre, at der er fremdrifti den enkelte medarbejders karriere­forløb. Derudover tilbyder vi også voresmedarbejdere at deltage i internationalekurser og uddannelser, som tilbydesaf Grant Thornton International.Men uddannelse er ikke kun for nyerevisorer. Alle partnere og statsauto­riserede revisorer efteruddanner sigløbende. Både for at følge lovgivningenskrav om efteruddannelse, men ogsåfor at sikre at den nødvendige fagligekompetence konstant er til stede. Alletimer registreres og kontrolleres ved stik-prøver af både den interne kvalitets­kontrol, af RGD og Grant ThorntonInternational.Arbejdsmiljø-organisationEt sundt arbejdsmiljø er vigtigt for,at vores medarbejdere kan trives ogudvikle sig. Derfor har vi en internarbejdsmiljøorganisation med repræ-sentanter fra både ledelse og med­arbejdere. Organisationen mødesløbende og drøfter det kommendeårs arbejdsmiljøindsats. I novemberhavde vi besøg af Arbejdstilsynet,som gennemgik vores arbejdspladsog arbejdsmiljø. Tilsynet gav os engrøn smiley som et bevis på, at visammen tager hånd om vores fællesarbejdsplads.APVHvert tredje år udarbejder vi en om­fattende arbejdspladsvurdering (APV),hvor alle medarbejdere kan give deresmening til kende om Grant Thorntonsom arbejdsplads. Undersøgelsen giveros mulighed for at udvikle os, forbedreog fortsætte med de initiativer, vi har.Resultaterne for 2020 taler for sig selv.Vi er stolte af vores resultater og voresarbejdsplads, men vi ønsker stadig atblive endnu bedre. Derfor har vi bl.a.skruet op for uddannelse i ledelse viavores eget GT Akademi. Vi giver mulighedfor fleksibel arbejdstid, som kan tilpassesfx familieliv eller elitesport, og vi har fokuspå medarbejderindflydelse i både fagligeog organisatoriske beslutninger. Hvertår gennemfører vi desuden en trivsels­undersøgelse, PeopleVoice, i samarbejdemed Grant Thornton International, som i2020 indgik i vores APV.Employer brandingVerden er sammensat af mangeforskellige mennesker med forskelligemeninger, holdninger, tanker og idéer.Det er vi hos Grant Thornton også, ogderfor har vi i 2020 arbejdet målrettetpå at italesætte vores forskellighedergennem et strategisk arbejde medemployer branding. For os handleremployer branding i høj grad om atinvolvere vores medarbejdere mereog give dem et talerør både internt ogeksternt. Derfor har vi arbejdet meden intern spørgeundersøgelse, hvormedarbejderne kunne sætte ord påvores kultur, og dermed skabe grundlagfor samlede fortællinger om GrantThornton. Fortællingerne skal brugesinternt og eksternt, når vi i 2021 aktivtvil udvikle kampagner, som skal væremed til at styrke vores kultur og sætteord på, hvordan vi lever op til voresværdigrundlag og er ’tæt på’. Samtidiger ønsket, at det giver samfundet ogvores kunder et mere klart billede af,hvem vi er, og hvad vi kan. I arbejdet medemployer branding har vi bl.a. fundet, atvores medarbejdere peger på følgendestyrker i vores arbejdskultur, som vi fortsat vil have fokus på at fastholde•Stejl læringskurve•Et tæt kollegialt fællesskab•Gode arbejdsforhold og højfleksibilitet•Høj grad af ansvar•En tæt kunderelationSundhedVi driver vores egne kantiner, hvor derhver dag serveres en sund og varieretfrokost for medarbejderne. I løbet afarbejdsdagen er drikkevarer, frugt m.v.også tilgængeligt for alle. I forbindelsemed nedlukningen og øget hjemme­arbejde i 2020 har vores kantiner juster-et til et corona-venligt udvalg og sam-tidig sørget for at mindske madspildmest muligt.I efteråret 2020 deltog vi i den lands­dækkende kampagne ”Vi cykler tilarbejde”, og vi fortsatte med det inter-ne tiltag GT Sundhed, som vi alleredehavde gang i. GT Sundhed lanceredevi i efteråret 2019. Men på grund afCOVID-19 har vi måtte ændre i det.Hvor vi normalt har udbudt fodbold,yoga og power training, har vi i 2020gjort det muligt at deltage i virtuelleyogatimer, leverandøren af powertraining har lavet træningsprogrammertil brug derhjemme, og vi arrangerede”Step challenge” i slutningen af oktober.Her var formålet at få medarbejdernetil at gå flere skridt. Alt sammen somen del af vores fokus på kost, motion,anti-stress og trivsel.CO2-påvirkning, miljøog samfundsansvar

Nasdaq Certified AdvisorDette år har ud over COVID-19 for osværet karakteriseret ved, at vi har hjulpeten lang række kunder med at udvikleog opfylde deres potentiale. Vi hjælpervirksomheder med at tage strategiskstærke og velfunderede beslutninger, somskaber vækst og styrker deres position.Hvad enten virksomhederne ønskerat udvide til nye markeder, vækste påeksisterende eller at blive børsnoterede,så står vores Transaction Advisory Service(TAS) og Financial Advisory Service(FAS) teams klar til at hjælpe dem. Sidenslutningen af 2019 har vores FAS teamogså været Nasdaq Certified Advisor.En af de mange succeser for både osog vores kunder kom i 2020, hvor FAShjalp softwarevirksomheden Penneomed deres børsnotering på Nasdaq FirstNorth Growth Market. Hvor mange andrevirksomheder havde brug for rådgivningtil at navigere igennem coronakrisen, stodPenneo med et digitalt produkt, som ikkeblev påvirket af krisen i samme grad. Den2. juni 2020 kunne Penneo derfor trykkepå knappen og gennem konfettiregn fejrederes børsnotering, som kunne ses påTimes Square i New York. Vi er stolte afvores samarbejde med Penneo og over athave været ved deres side ved så stor enmilepæl i deres historie.Netværk oginternationaltsamarbejdeVores overordnede ambition er altidat kunne imødekomme vores kundersbehov både i Danmark men også påtværs af landegrænser. Som nævntgiver vores netværk med Grant ThorntonInternational en lang række mulighederfor at dele viden og erfaringer. Netværketgiver os også mulighed for at kunnehjælpe vores kunder fx i forbindelsemed opkøb og fusioner på tværs aflande. Vi ved, at en lang række danskevirksomheder har samarbejdspartnereisær i Norden og de baltiske lande.Derfor har vi udover vores internationalesamarbejde også et stærkt nordisk-baltisk samarbejde, hvor Danmark indgårsammen med Sverige, Norge, Finland,Estland, Letland og Litauen.Det nordisk-baltiske netværk sattei 2020 fokus på de initiativer ogstøtteordninger, som de forskellige landeindførte som modsvar til COVID-19,og netværket afholdt i maj et webinarpå tværs af alle landene. Webinaretskulle informere interesserede kunderog samarbejdspartnere om deskattemæssige aspekter af initiativerne,og hvordan tværgående transaktionerblev påvirket. På baggrund af den storetilslutning og den positive feedback vi fikfra deltagere, afholdt vi sammen medvores nordisk-baltiske kolleger endnuet webinar i november 2020. Dennegang var der i højere grad fokus påetablering af virksomheder på tværs aflandegrænser, transfer pricing-regler ogeksempler på, hvordan Grant Thornton ide forskellige lande har hjulpet og støttethinanden gennem 2020.Vi er enormt stolte af det store arbejde,som vores kolleger i de andre nordisk-baltiske lande har lagt i 2020 og ikkemindst, at vi igennem flere kundesagerhar kunne hjælpe og sparre medhinanden til gavn for både voresmedarbejdere og kunder. Samarbejdetgiver både os og vores kunder tryghedfor, at vi hele tiden er opdaterede påde seneste tiltag uden for Danmark,så vi altid kan rådgive om de bedstebeslutninger for den enkelte kunde.Regnskabsåret 2020Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdGrant Thornton har fortsat sin væksti regnskabsåret gennem organiskvækst i alle forretningsområder. Deter vores strategi fortsat at være én afde førende danskejede revisions- ogrådgivningsvirksomheder med placering itop 10 af danske revisionsvirksomheder.Det bemærkes, at der ved vurderingenaf virksomhedens resultat skaltages hensyn til, at kapitalejerne ivirksomheden er partnere, og at deresperformancebaserede arbejds-vederlag derfor er indregnet iresultatopgørelsen under personale­omkostninger.Egne aktierVirksomhedens beholdning af egneaktier udgør 360.000 stk. á 1 kr., hvilketsvarer til 4,69 % af virksomhedskapital-en. Der er i årets løb erhvervet 360.000stk. egne aktier á 1 kr. til en samlet købe­sum på 450.000 kr. De egne aktier ererhvervet i forbindelse med udtrædenaf en aktionær.
05-03-2021

Map