Company type
Limited Corporation
Established
1988
Size
Medium
Employees
67
Revenue
341 MDKK
Gross profit
- DKK
Operating Profit (EBIT)
28 MDKK
Profit for the year
8,257,000 DKK
Equity
240 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/8
"Top 35%"
Rank in Denmark
13,971/353,682
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Jørgen Kjær Jacobsen 12Chairman of board
Quinten Xerxes van Dalm 4Boardmember
Søren Brahm Lauritsen 8Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør

Company information based on CVR

NameGabriel A/S
Alternate namesGabriel Boligtextiler A/S, Gabriel Garn A/S, Gabriel/Unika-Væv A/S, Herning Klædefabrik A/S, Kjærs Mølles Fabriker A/S, Zenxit A/S Show more
CVR12721307
AddressHjulmagervej 55, 9000 Aalborg
IndustryWeaving of textiles [132000]
Established20-12-1988 (35 yr)
First financial statement period01-10-1988 to 30-09-1989
Company typeLimited Corporation
Number of employees61 (man years:60)
Advertising protectionNo
AuditorKpmg P/S since 06-12-2016
Financial statement period01-10 to 30-09
Company capital25,600,000 DKK
25,500,000 DKK (29-03-1994 - 22-09-2020)
18,000,000 DKK (03-01-1989 - 28-03-1994)
Articles of assoc. last23-09-2020

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er produktion af og handel med boligtextiler og anden hermed beslægtet virksomhed

Financial Statement

 202320222021
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
340,833
-8%
370,465
+7%
345,349
+9%
Gross Profit
-
-
-
-
-
-
Profit for the year
8,257
-84%
52,446
+45%
36,064
+67%
Equity
240,281
-7%
257,012
+14%
224,560
+13%
Total Assets
605,318
-1%
609,602
+33%
459,967
+5%

Mangement review

Management's review
IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Innovation og værdiskabende samarbejde er nøgleord i Gabriels idégrundlag. Gabriel er en nichevirksomhed, der gennem hele værdikæden fra ide til møbelbruger udvikler, producerer og sælger møbelstoffer, komponenter, polstrede flader samt beslægtede produkter og service. Det sker til anvendelsesområder, hvor der stilles ufravigelige krav til særlige pro-duktegenskaber, design, logistik samt dokumenteret kvalitets- og miljøstyring. Gabriel vokser med de største. Gabriels vækst er baseret på nært udviklingssamarbejde og samhandel med ca. 70 udvalgte internationalt markedsledende storkunder i en global strategi. Det er Gabriels mål at opnå den største andel af hver af de udvalgte strategiske kunders køb af møbelstoffer, andre komponenter og serviceydelser i værdikæden. Realiseringen af forret-ningspotentialet fra værdikædens, led der kommer efter møbelstoffer, f.eks. tilskæring, syning og polstring af møbeldele, sker gennem strategien ”møbelstof i anvendelse”. HOVEDPUNKTER I 2022/23 REGNSKABET Omsætning Regnskabsårets omsætning blev 340,8 mio. kr. mod 370,5 mio. i 2021/22, hvilket svarer til en nedgang på 8 %. Vareforbrug – bruttoavance Den realiserede bruttoavance i 2022/23 blev 48,0% ligesom sidste år. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger udgjorde i 2022/23 90,3 mio. kr. mod 79,9 mio. kr. sidste år. Personaleomkostninger Selskabets personaleomkostninger er steget med 11,5% til 55,2 mio. kr. mod 49,5 mio. kr. sid-ste år. Det gennemsnitlige medarbejderantal er 67 tilsvarende tallet i 2021/22. Afskrivninger De samlede afskrivninger er 8,9 mio. kr. mod 8,0 mio. kr. i 2021/22. Finansielle poster De finansielle poster udviser en nettoudgift på 15,2 mio. kr. mod en nettoindtægt på 6,9 mio. kr. sidste år. Posten er hovedsageligt påvirket af stigende renter, valutakurstab i 2022/23 samt nedskrivning af kapitalandele. Balancen Den samlede balancesum udgør 605,3 mio. kr. mod 609,6 mio. kr. sidste år. Investeringer Der er i 2022/23 foretaget samlede investeringer i materielle anlægsaktiver for 6,3 mio. kr. mod 2,8 mio. kr. sidste år. Finansielle anlægsaktiver Der er i 2022/23 foretaget kapitalforhøjelse i Grupo RYL, S.A. de. C. V. gennem en re-kapitali-sering af langfristet gæld svarende til 54,9 mio. kr., hvilket har resulteret i en højere ejerandel og stemmerettigheder. Gabriel A/S ejer nu 64% af selskabet. Varebeholdninger Selskabets varebeholdninger er steget til 79,5 mio. kr. mod 67,1 mio. kr. sidste år. Tilgodehavender De samlede tilgodehavender udgør 312,7 mio. kr. mod 314,3 mio. kr. sidste år. Tilgodehavender fra salg er steget fra 32,6 mio. kr. til 35,3 mio. kr. pr. 30. september 2023. Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder er faldet til 255,3 mio.kr. mod 267,4 mio. kr. pr. 30. september 2022. Egenkapital Selskabets egenkapital udgør 240,3 mio. kr. pr. 30. september 2023 mod 257,0 mio. kr. på samme tidspunkt året før. Egenkapitalen er således faldet med 16,7 mio. kr., som kan henfø-res til årets resultat med 8,3 mio. kr. fratrukket årets udbyttebetaling på 25,0 mio. kr. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for 2022/23 udbetales et samlet udbytte på 10 mio. kr. Filialer i udlandet Gabriel A/S har filialer i Frankrig, Italien, Norge og Finland. Filialerne fungerer som salgsenhe-der der opererer på de lokale markeder. Virksomhedens forventede udvikling Det er ledelsens forventninger, at de udfordrende markedsvilkår vil fortsætte i regnskabsåret 2023/24, og derfor forventer ledelsen en omsætning på 325 – 350 mio. kr. og et primært resul-tat (EBIT) i niveauet 15-30 mio. kr. For yderligere information, herunder udtalelse omkring forsknings- og udviklingsaktiviteter, på-virkning på eksternt miljø og forebyggelse, henvises til koncernregnskabet 2022/23 for Gabriel Holding A/S.
Date of general meeting: 14-12-2023

Map