Company type
Forening med begrænset ansvar
Established
1964
Size
Large
Employees
401
Revenue
- DKK
Gross profit
145 MDKK
Operating Profit (EBIT)
14 MDKK
Profit for the year
54 MDKK
Equity
617 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/135
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,330/337,325
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Steen Torp-Hansen 3Chairman of board
Thomas Bang Jeppesen 2Vice chairman
Kurt Holm Carlsen 2Boardmember

Rights certificate

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med to medlemmer af bestyrelsen eller af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameFdm F.M.B.A.
Alternate namesFederation Of Danish Motorists F.M.B.A., Federation Of Danish Motorists, Fdm F.M.B.A., Forenede Danske Motorejere F.M.B.A., Forenede Danske Motorejere, Fdm F.M.B.A. Show more
CVR10376718
AddressFirskovvej 32, 2800 Kongens Lyngby
IndustryActivities of other membership organizations n.e.c. [949900]
Webwww.fdm.dk
Established21-08-1964 (59 yr)
First financial statement period01-01-2003 to 31-12-2003
Company typeForening med begrænset ansvar
Number of employees401 (man years:323)
Advertising protectionNo
AuditorKpmg P/S since 06-05-2017
Financial statement period01-01 to 31-12
Articles of assoc. last31-12-2022

Member of industries

Purpose

Foreningens formål er at samle landets motorejere og andre interesserede til gavn for den individuelle persontransports udvikling og som forbrugerorganisation at varetage medlemmernes praktiske og økonomiske interesser.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
257,271
+26%
Gross Profit
144,759
+13%
128,222
-5%
135,315
-48%
Profit for the year
54,414
-
-28,176
-
58,215
-49%
Equity
617,169
+10%
561,575
-5%
589,954
+11%
Total Assets
918,330
+16%
789,732
-1%
795,763
+6%

Mangement review

Koncernens væsentligste aktiviteter FDM er med 269.000 husstande som medlemmer Danmarks største forbruger- og interesseorganisation. FDMs hovedaktivitet er som bilisternes organisation at varetage bilisternes interesser, at fremme mobiliteten i Danmark og tilbyde værdiskabende ydelser til bilisterne. FDM arbejder bl.a. for en afvikling af registreringsafgiften, bedre trafiksikkerhed, mere hensyntagen til miljøet, bedre infrastruktur og bedre forbrugervilkår for bilisterne. Især inden for grøn omstilling, lavere afgifter, bedre mobilitet, forbrugerbeskyttelse og sikkerhed, ønsker FDM at gøre en markant forskel. FDM er til for bilisterne, og målet er at gøre livet med bil lettere, billigere og sjovere. Vores ambition er at være anerkendt som den individuelle persontransports markante og samlede talerør, der gennem dyb faglig indsigt, høj troværdighed og bred berøringsflade sætter de relevante og nødvendige dagsordener. FDM skal indtage positionen som hele Danmarks førende bilklub, der på forretningsmæssigt grundlag tilbyder relevante og værdiskabende services for det enkelte medlem.  FDM hjælper medlemmer sikkert på vej, giver en større fleksibilitet i hverdagen og mere luft i biløkonomien. FDM rådgiver medlemmerne i forbrugermæssige, juridiske og tekniske spørgsmål, ligesom FDM kan tilbyde at føre flere af medlemmernes sager ved domstolene. Som en særlig medlemsfordel udgiver FDM medlemsmagasinet Motor, der med 402.000 læsere er Danmarks største bilmagasin og Danmarks tredje største magasin. Ved siden af opgaven som talerør og politisk kontakt for bilejerne driver FDM en række services på forretningsmæssige vilkår. FDM tilbyder relevante services og kvalitetsprodukter inden for test af biler, vejhjælp og forsikring til foreningens medlemmer til attraktive priser, ligesom FDM tilbyder en række ydelser og services til både medlemmer og ikke medlemmer. Som medlem af FDM opnår man specialtilbud og rabat på en stor del af FDMs produkter og ydelser. FDM udbyder køretekniske kurser, bl.a. i form af grunduddannelse og videreuddannelse, på de køretekniske anlæg FDM Sjællandsringen og FDM Jyllandsringen. FDM driver 22 test- og bilsynscentre placeret over hele landet i det 100 procent FDM-ejede datterselskab FDM test og bilsyn A/S. Flere end 50.000 medlemmer benytter årligt FDM test og bilsyn A/S. Her indsamler FDM viden, som anvendes til at rådgive medlemmerne og bilisterne. FDM driver et rejsebureau i det 100 procent FDM-ejede datterselskab FDM travel A/S. FDM travel A/S er specialiseret i individuelle kør selv-ferier samt rundrejser med rejseleder. FDM tilbyder alle typer af skadesforsikringer under navnet FDM Forsikring i samarbejde med Tryg Forsikring til FDMs medlemmer. FDM bestræber sig på at have nogle af markedets bedste dækninger til konkurrencedygtige priser. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 udviser et resultat på t.kr. 54.414, og koncernens balance pr. 31. december 2021 udviser en balancesum på t.kr. 931.309, og en egenkapital på t.kr. 617.169. Koncernen har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Udover den fortsatte COVID-19 pandemi, har der ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen. COVID-19 pandemien og de indførte restriktioner har fortsat påvirket årets aktivitet og økonomiske udvikling negativt. Koncernen har i regnskabsåret oplevet en vækst i omsætningen i forhold til 2020 grundet lempede restriktioner og stigende efterspørgsel, men omsætningen er fortsat negativt påvirket af COVID-19 i forhold til, hvad der forventes, hvis markederne ikke er påvirket af COVID-19. Koncernen har gjort brug af de kompensationsordninger, som myndighederne har iværksat for at understøtte erhvervslivet. Koncernens ledelse har tilkendegivet, at for nuværende har koncernen den nødvendige likviditet til rådighed, for at fortsætte driften. Koncernens årsrapport er derfor aflagt med fortsat drift for øje. Årets udvikling og resultat anses under disse omstændigheder at være tilfredsstillende. Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling i den senest offentliggjorte årsrapport Årets resultat er på niveau med forventningerne i den offentliggjorte årsrapport for 2020. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Forventninger til fremtiden Der forventes en vækst i koncernens aktiviteter i det kommende år. Dog er væksten afhængig af varigheden af de gældende rejserestriktioner i både ind- og udland samt afledte konsekvenser på andre brancher, som kan have indflydelse på koncernens aktiviteter. F.eks. aktiviteter på køretekniske anlæg samt i FDM test og bilsyn. Udviklingen på de finansielle markeder har været negativ i starten af 2022. På den baggrund forventes, at der for året 2022 vil være et afkast af koncernens værdipapirer og kapitalandele på ca. nul procent. På baggrund af forventningerne om stigende aktivitet og neutralt afkast af værdipapirer, forventes det, at koncernen opnår et positivt resultat for 2022 på 1 - 5 mio. kr. Redegørelse for samfundsansvar (CSR) Som Danmarks største forbruger- og interesseorganisation er det naturligt for FDM at handle med omtanke i forhold til det samfund, vi er en aktiv del af. Trafiksikkerhed og forbrugerbeskyttelse har været blandt vores vigtigste indsatsområder siden 1909, hvor FDM blev stiftet. Vores primære opgaver er at varetage medlemmernes interesser som trafikanter og forbrugere samt at fremme færdselssikkerheden og en mere miljøvenlig trafik. Disse samfundsmæssige forpligtelser indgår i vores vedtægter og vores trafik- og forbrugerpolitiske program. Derfor hænger vores CSR-politik naturligt sammen med vores forenings- og forretningsstrategi. Fokusområder FDM arbejder med følgende fokusområder: Miljø og klima Sociale forhold, medarbejderforhold og respekt for menneskerettigheder Antikorruption og bestikkelse. Miljø og klima Politik I FDM søger vi målrettet at få reformeret det danske afgiftssystem for at fremme den grønne omstilling. Gennem vores rådgivning samt egne og eksterne medier formidler FDM viden om miljøvenlige biler, og hvordan bilisterne kan bidrage til en mere klimavenlig udvikling. Desuden oplyser FDM om og tilbyder kurser i, hvordan man kan spare brændstof og mindske miljøpåvirkningen under kørslen. FDM tilbyder også løsninger, der kan facilitere samkørsel og bedre sammenhæng mellem individuel og kollektiv trafik. Begge tiltag kan medvirke til en hurtig og konkret positiv effekt på klima og miljø. Som organisation stiller FDM også krav til, hvordan FDM handler klimabevidst og mindsker eget aftryk på miljøet. 2021-handlinger FDM ønsker at nedbringe virksomhedens negative påvirkning af miljøet og klimaet ved at reducere egen CO2-udledning og øge genanvendelsen af materialer. FDM måler energiforbruget kvartalsvist og iværksætter tiltag, hvis forbruget kan nedbringes uden større omkostninger. Vi har udvalgt lokationer, hvor der er det højeste forbrug, og hvor vi derfor har mulighed for at ændre mest. Følgende lokationer med højest forbrug er udvalgt: Lyngby (hovedkontor), FDMs testcentre i Aarhus, Hillerød og Roskilde samt FDMs køretekniske anlæg, FDM Sjællandsringen og FDM Jyllandsringen. FDM revurderer årligt affaldsordningen med henblik på at reducere mængden af affald og øge genbrugsprocenten. FDM opfordrer koncernens medarbejdere til at printe miljøvenligt samt at smide papir til genbrug. FDM arbejder for at mindske madspild, og indsatsen er konkret udmøntet i, at der i Lyngby (hovedkontor) er indført 'bæredygtig fredag', hvor der hver fredag serveres overskydende mad fra ugens løb. Ligeledes har alle medarbejdere mulighed for dagligt at købe overskydende mad med hjem for et mindre beløb. 2021-mål FDMs samlede energiforbrug (gas, fjernvarme, olie, el og vand) må ikke overstige forrige års forbrug på udvalgte væsentlige målere. Mængden af affald, der sendes til genbrug, skal være procentvis højere end året før. Risici FDM kan blive forhindret i at opnå målene, hvis el- og varmeforbruget stiger pga. udsving i vejret, eller der sker en øget brug af IT og andet digitalt udstyr. En stigning i antal medarbejdere, butikker mv. kan også øge varme-, vand- og elforbruget. FDM vil løbende følge med i forbruget og gribe ind, hvis der er behov for ændringer. 2021-resultat FDMs samlede energiforbrug steg med 17 % sammenlignet med 2020. En del af forklaringen er en hårdere vinter samt at flere medarbejdere var fysisk på arbejde i måneder, hvor der var behov for at justere varmen. FDMs samlede vandforbrug steg med 37 % sammenlignet med 2020, hvilket skyldes, at FDM Jyllandsringen efter en længere nedlukning igen åbnede for aktiviteter på anlægget. FDM forventer, at både vand- og energiforbruget vil stige i 2022 som følge af normalisering af samfundet efter COVID-19, hvilket vil medføre mere aktivitet på FDMs anlæg og testcentre og mindre grad af hjemmearbejde sammenlignet med 2021. I 2021 blev der sendt lidt over fem ton affald til genbrug. Pga. coronasituationen, hvor FDMs medarbejdere arbejdede hjemmefra i store dele af 2021 samt som konsekvens af færre rejsebutikker, nedlæggelsen af FDMs lager samt færre aktiviteter på FDMs køretekniske anlæg, har nedgangen været forventelig. Samtidig var der i 2020 en større oprydning, hvor gamle magasiner og papirer blev smidt ud. Det betyder dog også, at der ikke er tale om sammenlignelige tal med f.eks. 2019, hvor 15 ton affald blev sendt til genanvendelse, men hvor FDM også havde eget lager og flere lokationer. FDM har fortsat fokus på, at koncernens affald bliver genanvendt og forventer, at der i 2022 vil blive sendt mere affald til genbrug. Dog forventes det, at den samlede mængde papir, der sendes til genbrug, vil være mindre i fremtiden, fordi der anvendes mindre papir bl.a. på grund af FDMs digitalisering på kontorerne, hvor flere opgaver kan løses uden brug af papir og print samt på grund af FDMs intelligente, papirbesparende printløsning. Sociale forhold og medarbejderforhold Politik FDM ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikles, og hvor de har gode betingelser for en sund balance mellem arbejds- og privatliv. I forhold til udvikling har FDM en kompetenceudviklingspolitik, som har til formål at fremme den enkelte medarbejders udvikling samt udvikle medarbejdere, så de er kvalificerede til at varetage de opgaver, som FDM har behov for nu og i fremtiden. I forhold til trivsel har FDM en trivselspolitik med fokus på trivsel, risiko for stress, krænkende handlinger, mobning og konflikter, en hjemmearbejdspolitik samt en sygefraværs- og fastholdelsespolitik. FDM har desuden en seniorpolitik rettet mod medarbejdere over 60 år. Alle medarbejdere er omfattet af en sundhedsforsikring og kan også søge om hjælp via FDMs Hjælpe- og støttefond, hvis der opstår et pludseligt og uventet økonomisk behov. FDM er en organisation for alle. Vores arbejde for at forbedre forholdene for trafikanter og bilister har betydning for hele den danske befolkning og alle samfundslag. Derfor ønsker vi, at personalesammensætningen i vores organisation afspejler det samfund og den befolkning, vi arbejder for. 2021-handlinger FDM har fokus på trivsel, sygefravær, arbejdsulykker, kompetenceudvikling og medarbejdersammensætning. FDM gennemfører kvartalsvise trivselsmålinger. Medarbejderne får direkte feedback på besvarelser samt redskaber til at arbejde med egen trivsel og risiko for stress. Desuden får lederne en samlet rapport, så de i dialog med medarbejderne kan drøfte afdelingens trivsel samt igangsætte og følge op på eventuelle initiativer. For at fastholde en høj trivsel og reducere sygefraværet kan medarbejderne via FDMs helbredsforsikring opsøge ekstern, uvildig rådgivning om f.eks. stress og livsstilsændringer, ligesom FDM understøtter rygestopinitiativer. Ved sygdom skal lederne desuden indkalde medarbejderne til sygefraværssamtaler ud fra principperne i vores sygefraværs- og fastholdelsespolitik. Yderligere kan ansatte på FDMs hovedkontor i Lyngby tilmelde sig en sund kantine- og frugtordning og har via personaleforeningen FDM Team adgang til motionsrum, ligesom der er mulighed for massage i arbejdstiden. For at undgå arbejdsulykker arbejder FDM præventivt i regi af arbejdsmiljøorganisationens udvalg. F.eks. har vi en årlig sikkerhedsrundering på de forskellige adresser, hvor potentielle farer registreres og udbedres, ligesom medarbejderne løbende kan registrere udfordringer med og forslag til forbedringer i det fysiske arbejdsmiljø, som behandles og søges udbedret. Kompetenceudvikling af medarbejderne sker bl.a. ved, at medarbejdere tilbydes en årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS) eller gruppeudviklingssamtale (GRUS) med deres leder. Samtalen munder typisk ud i en udviklings- og målaftale, som sætter rammer for den faglige og personlige udvikling, så medarbejderen har gode betingelser for at lykkes med de aftalte mål og resultater. I løbet af året følges løbende op ved 1:1-samtaler og afdelingsmøder med fokus på coaching, sparring og feedback. I forhold til personalesammensætning ansættes der i FDM ud fra det bedste match ift. kompetencer og erfaring for at undgå forskelsbehandling, og i stillingsannoncer opfordres alle uanset køn og samfundsgruppe til at søge job hos FDM. FDM arbejder for, at alle pladser i repræsentantskabet er besat, og at bestyrelsen afspejler medlemssammensætningen. FDM opfordrer medlemmer til at blive en del af repræsentantskabet. Repræsentantskabet har via FDMs vedtægter sikret, at der løbende sker rotation i repræsentantskab og bestyrelse. FDMs repræsentantskab og bestyrelse er medlemsvalgt på baggrund af demokratiske principper, og bestyrelsens sammensætning afspejler medlemsskaren. 2021-mål Den samlede trivselsscore skal ligge i kategorien 'høj trivsel'. FDMs sygefravær skal være på niveau med det årlige sygefravær hos tilsvarende danske virksomheder. Ingen medarbejdere skal komme ud for arbejdsulykker (0 procent). I FDMs ledelsesorganer tilstræbes det, at det underrepræsenterede køn udgør mindst 30 procent. Det tilstræbes, at så mange pladser som muligt i repræsentantskabet skal være besat. Risici Nedenstående faktorer kan forhindre målene i at blive opnået: Sygefravær: Uhensigtsmæssig ledelse, dårlig trivsel i afdelingen, utilstrækkelig kommunikation fra medarbejderens side ift. at sige fra, utilstrækkelig ledelsesmæssig monitorering i forhold til at undgå arbejdsrelateret sygefravær og manglende opfølgning på efterfølgende fastholdelse. Trivsel: Uhensigtsmæssig ledelse, dårlig trivsel i afdelingen, utilstrækkelig ledelsesmæssig monitorering og manglende opfølgning på individuelle og kollektive trivselssignaler. MUS, jævnlige 1:1-samtaler og afdelingsmøder, der ikke afholdes eller gennemføres efter hensigten. Arbejdsulykker: Medarbejdere, der ikke følger anvisningerne, eller at det ikke bliver påtalt af ledelsen. Hændelige uheld. Kønssammensætning: Mangel på kvalificerede ansøgere af det underrepræsenterede køn, der søger job i FDM, og manglende ledige stillinger i ledelseslaget. Kønssammensætningen i repræsentantskab og bestyrelse baserer sig på demokratiske principper, da medlemmerne er valgt på baggrund af repræsentantskabs- og bestyrelsesvalg. Derfor har FDM ikke afgørende indflydelse på, hvem der bliver valgt ind. I de tilfælde, hvor vi ikke kan opfylde vores mål, vil vi undersøge, hvilke faktorer vi kan påvirke for at sikre en bred demografisk sammensætning. 2021-resultat COVID-19 påvirkede især i sidste kvartal af 2021 FDMs sygefravær. Det gennemsnitlige sygefravær var på 5,03 sygedage pr. medarbejder svarende til en sygefraværsprocent på 1,94 procent. Det er fortsat lavere end fraværet i den private sektor og væsentlig lavere end sygefraværet i den kommunale og regionale sektor. FDM forventer, at sygefraværet vil falde igen i takt med, at flere er blevet vaccineret og færre vil blive syge med COVID-19. FDM gennemførte kvartalsvise trivselsmålinger, som efterfølgende blev fulgt op af dialog og handlinger i de enkelte afdelinger. I dialogen var der særligt fokus på corona og de ændrede arbejdsvilkår. På koncernniveau var der samlet set en høj trivsel, og dermed blev målsætningen nået. Målingen vurderede også medarbejdernes risiko for stress, og alle medarbejdere kunne anonymt gøre brug af en ekstern rådgiver, hvis de følte behov for det. For FDM-koncernen vil målet fortsat være at fastholde en samlet trivselsscore i kategorien høj trivsel. FDM havde fire mindre arbejdsulykker i 2021, som alle resulterede i under én dags fravær. Ulykkerne omfattede, at en instruktør fik en arm i klemme i en bus, en medarbejder skar sin finger på et værktøj, en medarbejder faldt over en genstand og en medarbejder fik et slag på ryggen i forbindelse med et hjulskift.FDM har evalueret ulykkerne, og har vurderet, at der ikke er behov for yderligere ændringer af sikkerhedsprocedurerne ud over de tiltag, ulykkerne har ført med sig. For at sikre fortsat fokus på trivsel og kompetenceudvikling af medarbejderne, blev alle FDMs ledere tilbudt et opstartsmøde forud for MUS. Efter afholdt MUS uploadede lederne et aftaledokument omkring udviklingsmål på medarbejdernes HR-profil. Efteruddannelse af medarbejderen skete dels via sidemandsoplæring og interne kurser, men FDM sendte også medarbejdere på eksterne kurser og opfordrede til deltagelse i virtuelle kurser eller webinars. FDMs ambition om, at det underrepræsenterede køn på FDMs ledelsesniveau skal udgøre mindst 30 procent, blev opfyldt, da 31 procent af afdelingscheferne var kvinder. På direktørniveau udgjorde det underrepræsenterede køn 0 procent. FDM har fra 2022 ansat en kvindelig adm. direktør, hvilket vil påvirke kønsfordelingen positivt fra 2022, men har p.t. ikke ledige stillinger på ledelsesniveau, hvilket påvirker målet. FDM har fortsat målsætningen for øje ved evt. nyansættelser, og vil motivere kandidater af det underrepræsenterede køn til at søge ved rekruttering, så der altid er mindst en kandidat fra det underrepræsenterede køn. Ansættelse vil dog fortsat ske ud fra kompetencer, hvilket kan betyde, at ambitionen om 30 procent ikke bliver opfyldt. FDMs bestyrelse består af ti medlemsvalgte, der vælges af repræsentantskabet samt to medarbejderrepræsentanter, der vælges blandt medarbejderne. På bestyrelsesniveau blev målet ikke indfriet. Blandt bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet, udgør det underrepræsenterede køn 20 procent medtælles medarbejderrepræsentanterne er tallet dog 25 procent. En stor del af FDMs repræsentantskab, som bestyrelsen vælges blandt, er mænd. Derfor er FDMs og FDMs repræsentantskabs fokus også rettet mod, at flere kvinder vælges ind i repræsentantskabet for via den vej at komme ind i FDMs bestyrelse, så målet fortsat kan blive opfyldt. Målet er for det kommende år er fortsat, at det underrepræsenterede køn skal udgøre mindst 20 procent. FDMs repræsentantskab har i alt 101 pladser til rådighed for FDMs medlemmer fordelt på en række kredse landet rundt. I 2021 var der valg i kreds 5 (lokalområder 16-18) og kreds 7 (lokalområder 22-25). Der var i samtlige kredse ved opstillingsfristens udløb ikke flere opstillede kandidater, end der var ledige pladser, og der blev derfor konstateret fredsvalg. Ved udgangen af året var der 22 ubesatte pladser. FDM har et mål om, at alle pladser repræsentantskabet skal være besatte. Derfor bliver de ledige pladser også løbende drøftet af både bestyrelsen og til møder i kredsene. FDMs kredse har en stor opgave i at medvirke til, at der er tilstrømning af kandidater, samt at der sikres en erhvervsmæssig bredde, kompetencer og diversitet i repræsentantskabets sammensætning. Ved indstilling af nye repræsentanter er det en fordel at få yngre medlemmer med samt flere medlemmer af det underrepræsenterede køn for at sikre en større diversitet. Derudover er det en fordel at rekruttere personer, som potentielt vil kunne vælges til kredsformænd, når dette måtte blive aktuelt. Antikorruption, bestikkelse og respekt for menneskerettigheder Politik Som forbrugerorganisation arbejder FDM for, at forbrugerne oplever en høj grad af gennemsigtighed og har størst mulig viden, når de skal vælge produkt eller ydelse. Derfor har FDM også høje krav internt til at bekæmpe alle former for korruption. FDM har stort fokus på, at vores test af biler og produkter er upartiske, troværdige og baseret på objektive kriterier. Derfor har vi en nedskrevet testpolitik. For at undgå, at der opstår tvivl om FDMs eller vores medarbejderes upartiskhed, har FDM fastlagt en gavepolitik for ledere og medarbejdere. Vores testcentre er underlagt både interne og eksterne kvalitetskontroller foruden evt. tilsyn af myndigheder. FDM driver forretning på markeder, hvor myndighederne fører tæt kontrol med, at erhvervslivet efterlever lovgivningen, og hvor arbejdsmarkedets parter aftaler arbejdsforhold, herunder i relation til menneskerettigheder. På den baggrund, vurderer FDM ikke, at der er behov for at udarbejde en særskilt politik i relation til menneskerettigheder. 2021-handlinger FDMs medarbejdere skal bekæmpe korruption og bestikkelse ved at overholde gældende lovgivning. Der må ikke opstå situationer, som kan rejse tvivl om organisationens eller medarbejdernes upartiskhed. FDMs gavepolitik skal være tilgængelig for alle medarbejdere, og medarbejderne påmindes om politikken ved højtider. De daglige ledere skal løbende sikre, at gavepolitikken overholdes, og følge de aftalte procedurer, hvis gavepolitikken overtrædes. Der laves løbende interne stikprøvekontroller af FDMs synsarbejde. Vores testcentre har opsat interne kontrolordninger for at forebygge overtrædelse af synsreglerne, og testcentrene kontrolleres af Færdselsstyrelsen. 2021-mål Der må være 0 overtrædelser af FDMs gavepolitik. 0 medarbejdere må overtræde FDMs habilitetsregler for syn og omsyn af biler. Risici FDM kan blive forhindret i at opfylde disse mål, hvis medarbejdere ikke overholder eller misforstår gavepolitikken. Tilsvarende gælder, hvis en medarbejder bevidst syner en bil imod gældende regler. I disse tilfælde vil vi igangsætte handlinger over for de involverede medarbejdere og ledere samt indskærpe, at vores politikker bliver overholdt. 2021-resultat Både FDMs gavepolitik og interne proces for godkendelse af biler til syn blev overholdt. For at sikre dette resultat fremover vil FDM fortsat have fokus på kendskabet til gavepolitikken, ikke mindst omkring jul og andre højtider, samt lave stikprøvekontroller af vores synssteder. For FDM er det helt afgørende, at der fra alle sider er tillid til vores organisation og til den måde, vi driver vores forening og forretning på. Derfor er det vigtigt for os, at vi har en åben virksomhedskultur, hvor alle frit kan ytre sig, hvis man oplever uregelmæssigheder, uacceptabel adfærd eller har mistanke om, at der foregår noget ulovligt. En åben kultur er dog ikke altid tilstrækkelig, og derfor indførte FDM i 2021 en whistleblowerordning, som er et supplement til den direkte og daglige kommunikation om fejl og utilfredsstillende forhold mv. på arbejdspladsen. Whistleblowerordningen har til formål at sikre trygge rammer for, at ansatte og andre med tilknytning til FDM kan ytre sig om kritisable forhold i FDM uden at frygte for negative konsekvenser. Justering af politik FDM vil i 2022 arbejde videre med de mål, der er sat på ovenstående områder, men for at sikre, at FDM udvikler sig og tager et større ansvar i samfundet og for at sikre, at der er fokus på de områder, hvor FDM kan gøre den største forskel, vil 2022 blive brugt på at justere FDMs politik og målsætninger med udgangspunkt i flere af FNs verdensmål. Derfor vil de eksisterende mål blive justeret og de nye resultater og mål vil kunne ses i forbindelse med aflæggelse af regnskabet i 2023, ligesom den opdaterede politik vil fremgå af fdm.dk/csr. Information om FDMs CSR-politik findes på fdm.dk/csr og er omtalt i FDM-koncernens årsberetning, som kan findes på fdm.dk/om-fdm/fdms-arsberetninger eller rekvireres på FDMs hovedkontor på Firskovvej 32, 2800 Kongens Lyngby. Telefon 45270707. E-mail fdm@fdm.dk. Måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn I forhold til ligestilling fastslår den af bestyrelsen i 2013 vedtagne politik, at begge køn bør være repræsenteret i bestyrelserne, dog under samtidig respekt for: At der er tale om en medlemsejet forening, hvor bestyrelsessammensætningen baserer sig på demokratiske principper, herunder ved repræsentantskabets valg af medlemmer til moderforeningens bestyrelse. At repræsentationen i bestyrelsen afspejler medlemssammensætningen. At bestyrelsen til stadighed skal sikre, at de nødvendige ekspertiser mv. er repræsenteret i bestyrelserne. For så vidt angår koncernens øvrige ledelsesniveauer gælder følgende principper: At besættelse af koncernens ledelsesposter til enhver tid sker på baggrund af den enkelte medarbejders kvalifikationer fremfor køn. At der dog for koncernens ledelsesniveauer samlet tilstræbes en nogenlunde ligevægt mellem kønnene. At det tilstræbes, at det underrepræsenterede køn til enhver tid udgør 30 procent eller derover. Det er direktionens opgave at overvåge kønssammensætningen af koncernens ledelsesniveauer med henblik på, at det underrepræsenterede køn udgør 30 procent eller derover. I tilfælde af, at det underrepræsenterede køn måtte ligge under denne grænse, udarbejdes initiativer til at etablere en rimelig ligevægt i kønssammensætningen. Vi vil derfor motivere kandidater af det underrepræsenterede køn til at søge ved rekruttering, så der altid er mindst en kandidat fra det underrepræsenterede køn. Målsætningen om ligevægt mellem kønnene inden for koncernens ledelsesniveauer er i 2021 ikke opfyldt på øverste ledelsesniveau. Pr. 31. december 2021 udgør det underrepræsenterede køn på direktørniveau 0 procent. På chefniveau udgør det underrepræsenterede køn 29 procent. FDM har fra 2022 ansat en kvindelig adm. direktør, hvilket vil påvirke kønsfordelingen positivt for 2022, men har pt. ikke ledige stillinger på ledelsesniveau, der kan påvirke målet. FDM forventer ved løbende, naturlig udskiftning, at det underrepræsenterede køn på chefniveau vil nå et niveau på mindst 30 procent. I foreningens bestyrelse udgør det underrepræsenterede køn 25 procent, idet der i 2021 har været tre kvinder i FDMs bestyrelse. Målet for det kommende år er, at det underrepræsenterede køn i FDMs bestyrelse fortsat udgør mindst 20 procent. Politik for dataetik FDM har igangsat udarbejdelse af en politik for dataetik, som forventes fremlagt på bestyrelsesmøde den 17. marts 2022. FDMs politik for dataetik tager udgangspunkt i FDMs kerneværdier. To af FDMs kerneværdier er troværdighed og aktiv holdning, hvor FDM som organisation italesætter og er fortaler for, at der skal være bedre forbrugerbeskyttelse, når det angår indsamling og registrering af bildata, og at det er bilisterne, der skal have kontrol over egne og dermed bilens data. I kraft af vores rolle og for at værne om medlemmernes tillid til FDM, skal vi naturligvis også selv tage konkret stilling til dataetik og dataetiske principper samt skabe transparens omkring, hvordan vi internt i FDM værner om disse principper. Ansvarlighed, sikkerhed og gennemsigtighed Vi tillægger det stor betydning, at vores indsamling og behandling af data sker ansvarligt, sikkert og gennemsigtigt. Vi er af den grundlæggende holdning, at bilisterne skal eje og have kontrol over deres data. Vores behandling af data sker til medlemmernes fordel på en sikker og gennemsigtig måde, så bilisterne altid er informeret om formålet og deres rettigheder. Tillid og ordentlighed Vores medlemmer, kunder, samarbejdspartnere og samfundet skal have tillid til, at FDM behandler data på en ordentlig og tillidsværdig måde, uanset om anvendelse af data er underlagt lovgivning eller ej. Vi har høje standarder for vores egen behandling af data og stiller også høje krav til vores samarbejdspartnere. Privatlivsbeskyttelse Beskyttelsen af personoplysninger er en gennemgående prioritering i FDM, da vores medlemmer og de fleste af vores kunder er forbrugere. Det afspejles i vores processer og danner grundlag for vores valg af it-løsninger m.v. Ved behandling af data sikrer FDM efterlevelse af de databeskyttelsesretlige regler og grundsætninger, ligesom vi tilstræber et ekstra lag af etik forbundet med databehandlingen.

Koncernen har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Udover den fortsatte COVID-19 pandemi, har der ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen. COVID-19 pandemien og de indførte restriktioner har fortsat påvirket årets aktivitet og økonomiske udvikling negativt. Koncernen har i regnskabsåret oplevet en vækst i omsætningen i forhold til 2020 grundet lempede restriktioner og stigende efterspørgsel, men omsætningen er fortsat negativt påvirket af COVID-19 i forhold til, hvad der forventes, hvis markederne ikke er påvirket af COVID-19. Koncernen har gjort brug af de kompensationsordninger, som myndighederne har iværksat for at understøtte erhvervslivet. Koncernens ledelse har tilkendegivet, at for nuværende har koncernen den nødvendige likviditet til rådighed, for at fortsætte driften. Koncernens årsrapport er derfor aflagt med fortsat drift for øje. Årets udvikling og resultat anses under disse omstændigheder at være tilfredsstillende. , Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 udviser et resultat på t.kr. 54.414, og koncernens balance pr. 31. december 2021 udviser en balancesum på t.kr. 931.309, og en egenkapital på t.kr. 617.169. , Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 udviser et resultat på t.kr. 54.414, og koncernens balance pr. 31. december 2021 udviser en balancesum på t.kr. 931.309, og en egenkapital på t.kr. 617.169. Koncernen har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Udover den fortsatte COVID-19 pandemi, har der ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen. COVID-19 pandemien og de indførte restriktioner har fortsat påvirket årets aktivitet og økonomiske udvikling negativt. Koncernen har i regnskabsåret oplevet en vækst i omsætningen i forhold til 2020 grundet lempede restriktioner og stigende efterspørgsel, men omsætningen er fortsat negativt påvirket af COVID-19 i forhold til, hvad der forventes, hvis markederne ikke er påvirket af COVID-19. Koncernen har gjort brug af de kompensationsordninger, som myndighederne har iværksat for at understøtte erhvervslivet. Koncernens ledelse har tilkendegivet, at for nuværende har koncernen den nødvendige likviditet til rådighed, for at fortsætte driften. Koncernens årsrapport er derfor aflagt med fortsat drift for øje. Årets udvikling og resultat anses under disse omstændigheder at være tilfredsstillende.
30-04-2022

Map