Company type
Private Business, Gov.Ctrl
Established
2005
Size
Medium
Employees
93
Revenue
- DKK
Gross profit
- DKK
Operating Profit (EBIT)
867,000 DKK
Profit for the year
435,000 DKK
Equity
5,079,000 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
6/9
"Lowest 35%"
Rank in Denmark
97,570/322,455
"Top 35%"

Top management Top 3

Board Top 3

Mogens Lykketoft 1Chairman of board
Lars Erik Clausen 9Boardmember
Niels Frederik Bergh-Hansen 7Boardmember

Rights certificate

Energinet tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem, af et medlem af direktionen i forening med to bestyrelsesmedlemmer, af fire bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameEnerginet
Alternate namesEnerginet.Dk Show more
CVR28980671
AddressTonne Kjærsvej 65, Erritsø, 7000 Fredericia
IndustryTransmission of electricity [351200]
Established01-01-2005 (17 yr)
Company typePrivate Business, Gov.Ctrl
Number of employees117 (man years:109)
Advertising protectionNo
AuditorRigsrevisionen since 01-01-2005
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital0 DKK
Articles of assoc. last29-06-2021

Member of industries

Purpose

Energinets formål er at eje, drive og udbygge overordnet energiinfrastruktur og varetage opgaver med sammenhæng hertil og herved bidrage til udviklingen af en klimaneutral energiforsyning. Energinet skal varetage hensyn til forsyningssikkerhed, klima og miljø samt sikre åben og lige adgang for alle brugere af nettene og effektivitet i sin drift. Energinet varetager den virksomhed, der følger af reglerne i lov om Energinet samt øvrig lovgivning. Energinet kan oprette datterselskaber, eje ejerandele i andre selskaber med begrænset ansvar samt indgå samarbejdsaftaler og lignende i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed. Aktiviteter, som ligger uden for de i § 2, stk. 2 i lov om Energinet angivne, og som Energinet varetager i medfør af lov om Energinet, lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om tilskud til elproduktion eller ligningsloven, skal udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar. Den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet, som varetages af Energinet, skal forblive i Energinets eje. Energinet kan således ikke afhænde den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet eller ejerandele i datterselskaber, som ejer denne infrastruktur.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
108,000
-39%
Gross Profit
-
-
-
-
-
-
Profit for the year
435
-90%
4,540
-
-47,000
-
Equity
5,079
-85%
34,478
-99%
5,452,000
-1%
Total Assets
39,843
-87%
301,218
-99%
38,207,000
+10%

Mangement review

Ledelsesberetning

Status og udsynStatusUanset hvor vi rettede vores opmærksomhed i Energinet i 2021, var der en summen af aktivitet, energi, og samarbejde, som var det forud for en større begivenhed. Det er det på sin vis også. Vi står midt i store forandringer, som vil tage yderligere fart i takt med indfrielsen af de ambitiøse danske klimamål og den grønne omstilling af energisystemet.Det betyder, at vi skal løse vores kerneopgave under nye forudsætninger – og dermed på helt nye måder. Lidt sat på spidsen kan man sige, at vi skal gentænke Energinet. Derfor har vi siden 2020 arbejdet på at forandre vores processer, adfærd og kultur gennem et transformationsprogram, der skal sætte os i stand til at eksekvere hurtigere og arbejde mere agilt.Et af de forandringstiltag, som for alvor fik fodfæste i år, er initiativet om den fleksible arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder kan udføre sit arbejde, hvor og når de vil, så længe opgaverne kan udføres effektivt, med høj kvalitet og under hensyntagen til arbejdsfællesskabet. Fleksibilitet og elastik i arbejdstider er på ingen måde nyt i Energinet, men med den fleksible arbejdsplads har vi skabt de optimale rammer for en ny og agil måde at arbejde og samarbejde på, så vi forbedrer vores evne til at respondere på de mere usikre scenarier for fremtidens grønne energisystem.Energinets strategiske udviklingsinitiativer i 2021 rettede sig i høj grad også ud i markedet og samfundet i øvrigt. Hvis vi skal i mål med elektrificeringen og den grønne omstilling, skal vi fremme incitamenterne til at agere fleksibelt i energiforbruget. Derfor fremlagde Energinet, med afsæt i bl.a. Folketingets klimaaftale fra juni 2020, et forslag til en modernisering af tarifferne, som belønner forbrugerne for den fleksibilitet, som de vil udvise og i højere grad afspejler omkostningerne for producenternes rådighed for brug af nettet.I anlægsforretningen har vi rettet fokus på vores evne til at kunne levere på fremtidens krav og forventninger – altså mere og hurtigere. Samtidig ser Energinet ind i en massiv reinvesteringspukkel de kommende år, som alene frem til 2023 betyder mere end en fordobling af vores anlægsprojek- ter. Derfor er vi i fuld gang med at ændre vores forretnings- model, blandt andet gennem stærke, digitale partnerskaber med vores leverandører.For det skal gå stærkt, hvis vi skal realisere et grønnere og mere bæredygtigt energisystem inden for de fastsatte tidsrammer. Derfor skal vi også undgå at ny infrastruktur bliver forsinket på grund af miljø- og biodiversitetshen- syn - et hensyn, som helt naturligt vejer tungt i takt med udbygningen af nye forbindelser og anlæg. Det var også en af de klare konklusioner, da gasrørledningen Baltic Pipe i år blev ramt af et delvist stop af anlægsarbejdet efter Miljø- og Fødevareklagenævnet i slutningen af maj underkendte Miljøstyrelsens tilladelse til projektet. Det har påvirket pro- jektet både tidsmæssigt og økonomisk – ligesom afgørelsen også har fået konsekvenser for flere andre anlægsprojekter. Dermed er der risiko for, at klimaomstillingen forsinkes og fordyres, og vi har derfor i 2021 sat yderligere fokus på at skabe et mere smidigt flow og en tidlig myndighedsdialog og sagsbehandling, så vi kan gennemføre vores aktiviteter inden for planlagt tid, kvalitet, sikkerhed og økonomi - i balance med det vigtige hensyn til miljø og naturdiversitet.UDSYNDer er ikke kun behov for tempo men også skala, når danske og europæiske ambitioner om klimaneutralitet i 2050 skal indfries. Der er ingen tvivl om, at den vanskeligste del af vejen mod grøn omstilling ligger forude – og når Energinet også i fremtiden skal sikre danskerne høj forsyningssikker- hed, er det under helt andre forudsætninger. Hvis vi skal lyk- kes med at skabe balance i et system, hvor store mængder energi produceres som vinden blæser og solen skinner, skal vi vende blikket ud og finde helt nye løsninger og samarbej- der på tværs af grænser, sektorer og forsyningsarter. Det vil ikke kunne realiseres gennem en enkeltstående løsning, men skal ske i en kombination af flere.Vi skal udveksle meget mere energi - og udvide samarbejdet med vores nabolande og resten af Europa. Der ligger også et stort potentiale i at udnytte synergier mellem forsynings- arter (el, gas og varme), dele data og flytte energi på tværs af sektorer. Derfor har sektorkobling - i et tæt samspil med digitalisering - høj strategisk prioritet. Vi arbejder allerede i dag i tætte partnerskaber med innovative virksomheder både inden og uden for vores sektor for at undersøge muligheder i digitalisering og teknologier, der kan hjælpe med at reducere spidsbelastninger gennem øget fleksibilitet i forbruget. Men der skal yderligere fart på den udvikling, hvis vi skal sikre en effektiv anvendelse af den vedvarende energi i alle dele af samfundet.Vi skal ligeledes investere i det eksisterende elnet, så det ikke bliver en hæmsko for den grønne omstilling. Flere store havvindmølleprojekter er med den nye finanslovsaftale i december gået fra tegnebræt til noget realiserbart - og sam- tidig melder stadig flere aktører sig på banen på kommer- cielle vilkår med ønske om opsætning af nye vindmølle- og solcelleparker, ofte langt fra forbrugsstederne. Det betyder, at vi skal i tidlig dialog om placeringen af de nye anlæg – og vi skal være hurtigere til at udbygge infrastrukturen.Det er alt sammen vigtige discipliner, vi skal mestre, hvis vi også i fremtiden skal sikre danskerne en høj og betalbar forsyningssikkerhed. Samtidig forbereder vi os på en ny økonomisk disciplin. Det forventes, at Energinet overgår til en økonomisk indtægtsrammeregulering fra 2023.De ambitiøse mål for den grønne omstilling betyder, at reguleringen indføres på et kritisk tidspunkt og indeholder samtidig nogle elementer, som kan udfordre Energinets evne til at leve op til forventningerne. Herudover ser Energinet ind i store pionerprojekter, som kræver, at vi sætter vores viden og erfaring ind i en ny kontekst og finder nye løsninger i ukendte farvande.Energiøerne i Nordsøen og Østersøen nær Bornholm er begyndelsen på en ny æra for masseproduktion af energi fra havvind, som kan forsyne ikke alene Danmark, men store dele af Europa med grøn strøm. I november 2021 underskrev Energinet nye samarbejdsaftaler med belgiske Elia og tyske 50Hertz, som betyder, at elforbindelser til og fra de danske energiøer nu er rykket et stort skridt nærmere.De to energiøer vil også danne grundlag for storskala produktion af Power-to-X og grøn brint, hvor Energinet potentielt kan spille en betydelig rolle ift. udrulning af den nødvendige infrastruktur. For netop brint udgør en af de vigtigste gamechangere i den næste fase af den grønne omstilling. Ikke mindst i Europa, hvor Power-to-X og brint har sat sig øverst på den energipolitiske dagsorden, senest med årets absolut største klimaudspil, Fit for 55 og Euro- pa-Kommissionens brint- og gasdekarboniseringspakke, som også må forventes at få indflydelse på Energinets strategiske prioriteter. Udviklingen vil betyde tiltagende efterspørgsel efter en integreret brint-infrastruktur på tværs af europæiske grænser.Også den alvorlige krise i Ukraine påvirker samfundet generelt og særligt den europæiske energisektor. Udviklin- gen kan få stor betydning for Energinets rolle i samfundet og bekræfter vigtigheden af vores strategiske retning – og understreger behovet for hastighed i forhold til den grønne omstilling af vores energisystemer.Udviklingen er afgjort historisk. Og summen af aktiviteter er både hæsblæsende, kompleks og uforudsigelig. Energinet ruster sig i disse år til næste fase af den grønne omstilling og vi er stolte og ydmyge over, at vi gennem løsning af vores kerneopgave kan bidrage til den globale indsats mod klimaforandringer.REGNSKABSBERETNINGVirksomhedens indtægter stammer primært fra tariffer, der betales af forbrugerne, og som er underlagt særlig lovgivning og tilsyn. Regnskabet og noter er udarbejdet på basis af disse principper.Energinets TSO-aktiviteter er underlagt et økonomisk hvile-i-sig-selv-princip for alle tariffer til og med 2022. Der er den 18. december 2020 vedtaget et lovforslag, som betyder, at Energinets TSO-aktiviteter overgår til en indtægts-rammeregulering pr. 1. januar 2023.Grundprincippet i den nye regulering er, at der bliver øget fokus på Ener- ginets evne til at skabe et positivt økonomisk resultat på bundlinjen.Et økonomisk resultat, som vil blive overført til egenkapitalen med henblik på konsolidering eller tilbagebetaling til forbrugerne, hvis Energinets ejer tager en aktiv beslutning om dette.Årets resultat for TSO-aktiviteter be- står, efter den gældende praksis under hvile-i-sig-selv-princippet, derfor alene af en lovbestemt forrentning af grundkapitalen. Midlertidige forskelle mellem de opkrævede indtægter og de afholdte omkostninger betragtes som tilgodehavender hos eller gæld til forbrugerne og vil derfor ikke påvirke årets resultat, men korrigeres under en særlig linje i resultatopgørelsen.I balancen er denne gæld og/eller tilgodehavende opdelt i en langsigtet og en kortsigtet post. Sidstnævnte indregnes i tarifferne på kort sigt (1-2 år), i henhold til gældende lovgivning, og benævnes i årsregnskabet ”Over- eller underdækning”. De langsigtede tilgodehavender eller gæld indregnes over en længere tidshorisont og benævnes i regnskabet ”Regulatoriske periodiseringer”.De regulatoriske periodiseringer, som ikke indregnes i tarifferne på den korte bane, er typisk regnskabs- mæssige poster underlagt særlig lovgivning i forhold til tilbagebetaling med en ofte lang tidshorisont for indregning, eksempelvis henlagte flaskehalsindtægter, EU-tilskud og forskydning mellem udskudt og betalbar skat. Disse poster vil også blive indregnet i tarifferne, men over en noget længere og ofte ubestem- melig tidshorisont på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Disse poster er placeret som en langfristet gæld til forbrugerne under hensatte forpligtel- ser i balancen. En konsekvens heraf er, at periodens resultat ikke påvirkes af reguleringer på disse langsigtede poster.Koncernresultatet i 2021 består af det resultat, som Energinet opnår gennem driften af de markedsbaserede selskaber og forrentningen af grundkapitalen i TSO-aktiviteterne. Efter implemen- tering af indtægtsrammeregulering vil TSO-aktiviteternes resultat dannes på basis af de betingelser, som bliver gældende under indtægtsrammeregu- leringen, og der vil også for TSO-aktivi- teterne ske en introduktion af en mere traditionel økonomisk bundlinje.Egenkapitalen består derfor udeluk- kende af de poster, som Energinet kan disponere over, og som blandt andet skal være værn mod de risici, som Energinet kommer til at påtage sig ved overgangen fra hvile-i-sig-selv-re- guleringen til den nye indtægtsram- meregulering. Under den nuværende regulering bærer det store fællesskab de primære risici, hvilket samtidig betyder, at Energinets mulighed for at skabe et økonomisk resultat er begrænset.Resultatet af Gas Storage Denmark og de øvrige aktiviteter har ikke samme bindinger, som resultatet fra TSO aktiviteter. Resultatet kan betragtes som et markedsbaseret overskud og er ikke underlagt særlig økonomisk regulering. Med baggrund heri indgår resultatet ikke i tarifopkrævningerne hos forbrugerne.Energinets to serviceselskaber (Energinet Forretningsservice A/S og Energinet Teknik & Anlæg A/S) indgår under øvrige aktiviteter, og al samhan- del mellem disse og koncernens øvrige selskaber sker på markedsvilkår. Om- kostninger til koncernstabe fordeles til datterselskaberne fra moderselskabet ud fra ressourcetræk. Aktiviteterne i koncernstabene er i årsrapporten ligeledes præsenteret under øvrige aktiviteter.Evida-koncernen er afhændet til Finansministeriet pr. 31. december 2020. Med baggrund heri er Evida præsenteret som ophørende aktivitet i sammenligningstallene i årsrapporten for 2021.Koncernresultat for 2021Det regnskabsmæssige resultat for 2021 et overskud på DKK 552 mio. før skat. De markedsbaserede aktiviteter giver et overskud på DKK 175 mio. før skat, mens Energinets hvile-i-sig-selv-aktiviteter viser et overskud på DKK 377 mio. før skat. Årets resultat er påvirket af en relativ høj inflation, som øger resultaterne i hvile-i-sig-selv-aktiviteterne i opadgå- ende retning, som følge af den årlige pristalsregulering (konsolidering), der foretages af virksomhedens grundkapital.Der er i 2021 investeret i alt DKK 6,4 mia. i immaterielle og materielle anlægsaktiver og 0,3 mia. i projekter med 3. parts finansiering i Energinet koncernen.Energinet arbejder kontinuerligt med at forbedre produktiviteten, og i 2021 er der, som en del af et 3-årigt projekt med at gennemføre produktivitets- forbedringer, opnået en forbedring på 9,6% alene målt på 2021. Det samlede resultat på 16,6 % for 2020 og 2021 er over det oprindelige mål på 9 %. Dette bidrager til de positive resultater for året og direktionens tilfredshed med årets resultat.Resultatet for Energinet koncernen anses samlet set som værende tilfredsstillende. Resultaterne for Energinets aktiviteter er for hvert enkelt forretningsområde kommente- ret i de følgende afsnit.ENERGINET SYSTEMANSVAR A/SEn helt central forudsætning for den grønne omstilling af energisystemet er, at de forskellige sektorer og systemer tænkes sammen. Her har Energinet en helt central rolle, og med ansvar for både el- og gassystemet har vi også et stort ansvar for at få sektorkoblingen til at ske. For at sætte yderligere fart på dette arbejde besluttede Energinet i foråret at samle systemansvaret for el og gas i en samlet organisation. Med én organisation, der arbejder med det samlede systemansvar, skaber vi opti- male vilkår for innovation, samarbejde, kompetenceudvikling og vidensdeling. Det giver samtidig én indgang for de mange aktører, der har en rolle i og interesse for det sammenhængende og integrerede energisystem, bl.a. ift. Power-to-X og arbejdet med energiøer.Denne organisationsændring er også afspejlet i årsrapporten for 2021, og der er sket en fusion mellem Energinet Elsystemansvar A/S og de aktiviteter, som vedrører gassystemansvar. De var tidligere placeret i Energinet Gas TSO A/S. Det samlede systemansvar er placeret i selskabet Energinet Syste- mansvar A/S. Det betyder samtidig, at de tilbageblevne aktiviteter i det tidligere Energinet Gas TSO A/S nu kun omfatter transmissionsdelen. Som led i denne omstrukturering er Energinet Gastransmission A/S opstået.TSO-aktiviteterne er opdelt i fire datterselskaber med hvert sit ansvarsområde, egen bestyrelse og økonomiske mål samt opfølgning. Der henvises til ledelsesberetningen, hvor resultater for 2021 og forventninger til 2022 er beskrevet for de fire selskaber Energinet Systemansvar A/S, Ener- ginet Eltransmission A/S, Energinet Gastransmission A/S og Energinet DataHub A/S. Energinets omkostninger til TSO-aktiviteterne dækkes primært af de opkrævede tariffer.Energinet Systemansvar A/S fastsæt- ter tarifferne for både el- og gasom- rådet og har dermed også ansvar for over- og underdækninger. Systeman- svaret har indgået rådighedsaftaler med de to transmissionsselskaber og Energinet DataHub A/S. Dette regule- rer deres leverancer og sikrer samtidig en driftsfinansiering af de aktiviteter, som er planlagt gennemført. Lån til investeringer formidles gennem Energinet SOV til de selskaber, som gennemfører og ejer investeringerne.Resultatet for Energinet Systemansvar A/S udgør i 2021 et overskud på DKK 6 mio. før skat. Overskuddet svarer til den regulatoriske forrentning af grundkapitalen før skat. Reguleringen af TSO-aktiviteterne betyder, at det økonomiske resultat i højere grad skal læses i over-/ underdækningen end af bundlinjen i datterselskaberne. I 2021 er der realiseret en akkumuleret overdækning på DKK 735 mio., som fordeler sig med DKK 138 mio. til gas og DKK 597 mio. til el.Overdækning på elområdet Forbrugernes samlede kortsigtede til- godehavende (overdækning) udgør pr. 31. december 2021 DKK 597 mio. Der sker en indregning af disse i tarifferne i 2022, hvilket er med til at fastholde tarifferne på niveauet for 2021. Der er udmeldt en tarif på 11,2 øre pr. kWh.En accelereret grøn omstilling til 100 % vedvarende energi fører til højere tariffer. Omstilling af elsystemet fra central termisk kraftværkspro- duktion til VE-baseret elproduktion, placeret langt væk fra de store byer giver et øget behov for transport af energi og nødvendiggør investeringer i transmissionsnettet og IT-systemer. Samtidig med den øgede opgave omkring transport af strøm bliver opgaven med at balancere elsystemet langt mere kompleks, når hovedparten af strømmen kommer, som vinden blæser, og solen skinner. Der er dog en række særlige forhold, der i 2021 har været medvirkende til det relativt høje niveau for overdækningen, som betyder, at tariffen for 2022 fastholdes på 2021 niveau.Det kan primært henføres til store flaskehalsindtægter afledt af pris- forskelle mellem Danmark, Norge og Centraleuropa, hvilket har betydet en forøgelse af flaskehalsindtægterne med DKK 1.685 mio. sammenholdt med forventningen i forbindelse med tariffastsættelse i slutningen af 2020. Der er tale om nogle af de største prisspreads, som Energinet har oplevet siden etableringen i 2005. Der ses også en række forhold, som trækker modsat, bl.a. øgede omkostninger til nettab på DKK 473 mio. som følge af høje spotpriser på el. Overdækningen er desuden korrigeret for en uberettiget opkrævning af tariffer i perioden 2008 til 2021 på i alt DKK 402 mio., som følge af for høje afskrivninger i forbindelse med overtagelsen af de regionale net i 2008 og 2012. De beskrevne forhold er indarbejdet i tariffen for 2022 og heraf er DKK 1.337 mio. af de modtagne fla- skehalsindtægter henlagt til fremtidige investeringer. Priserne på energimar- kedet og forbruget er i disse år præget af relativ stor volatilitet, hvorfor der kan opstå lignende afvigelser fremadrettet til indregning i tarifgrundlaget. Dertil kommer en effekt fra Energinet Eltransmission A/S på DKK 292 mio., primært som følge af lavere afskrivninger og færre havarier end forventet.Overdækning på gasområdetI 2021 er der realiseret en overdæk- ning på DKK 10 mio., hvilket primært skyldes en værdiregulering af selska-bets beholdning af gas til oprindelig kostpris og en modsatrettet effekt fra øgede omkostninger til balancering. Gasbeholdningen har tidligere været nedskrevet pga. af faldende priser, men gaspriserne i 2021 har været historiske høje.Den samlede gæld til forbrugerne udgør pr. 31. december 2021 DKK 138 mio. Beløbet er indregnet i tarifferne for 2021/2022, og forventes afviklet inden udgangen af 2022. Tarifferne for 2021/2022 er reduceret med 24 % sammenlignet med perioden 2020/2021.ResultatResultatet for Energinet Systemansvar 2021 vurderes at være tilfredsstillende med baggrund i, at overdækningen på DKK 735 mio. i høj grad kan henføres til særlige poster, og dermed ikke kan anses som en del af den ordinære drift. Samtidig er opfyldelsen af targets i selskabets virksomhedsmål tilfredsstillende.ENERGINET ELTRANSMISSION A/SEnerginet Eltransmission A/S kom i 2021 ud med et resultat på DKK 349 mio. før skat. Energinet Eltransmission A/S har indgået en rådighedsaftale med Energinet Systemansvar A/S, som forestår tariffastsættelse og opkræv- ningen. Rådighedsbetalingen betyder, at årets resultat giver nul, når der ses bort fra den årlige konsolidering af egenkapitalen, som udgør DKK 349 mio. før skat. Eventuelle afvigelser fra det forventede resultat afspejles i over/ underdækningen i systemansvaret (el). I 2021 bidrager Energinet Eltransmis- sion A/S med lavere omkostninger på i alt DKK 292 mio. sammenholdt med det forventede. Den primære årsag er lavere afskrivninger til opkrævning og færre havarier, end forventet.Der er i 2021 investeret DKK 3,2 mia. i eltransmissionsnettet: Investeringer i udlandsforbindelserne til England (Viking Link), og de tilhørende netforstærkninger på Vestkysten, reinveste- ringer i 132/150 kV-nettet samt øvrige netforstærkninger internt i Danmark. Modningsprojekter til Hesselø, ener- giøer m.v. udgør ligeledes væsentlige investeringer. Det er således primært investeringer, som er med til at sikre værdien af den grønne omstilling, som gennemføres, men også investeringer som er med til at sikre forsyningen de steder, hvor anlæggene er aldrende, bl.a. i København.Resultatet for 2021 vurderes at være tilfredsstillende.ENERGINET GASTRANSMISSION A/SEnerginet Gastransmission A/S kom i 2021 ud med et resultat på DKK 22 mio. før skat. Gastransmission har indgået en rådighedsaftale med Energinet Systemansvar A/S, som forestår tariffastsættelse og opkræv- ningen. Rådighedsbetalingen betyder, at årets resultat giver nul, når der ses bort fra den årlige konsolidering af egenkapitalen, som udgør DKK 22 mio. før skat. Et mer- eller mindre forbrug påvirker således under- eller overdæk- ningen i systemansvaret (gas). Der er ikke konstateret væsentlige afvigelser i resultater i forhold til de forventede og overdækningen i systemansvaret (gas) er derfor ikke påvirket af afvigelser fra Energinet Gastransmission A/S.Energinet Gastransmission A/S har investeret for i alt DKK 3,3 mia. i 2021, hvor hovedparten kan henføres til etablering af Baltic Pipe.Resultatet for 2021 vurderes at være tilfredsstillende. Dog er der konstateret væsentlige udfordringer i Baltic Pipe-projektet på grund af en ophævel- se af en tidligere modtaget miljøtilla- delse fra myndighederne. Der henvises til en yderligere omtale på side 32, hvor de økonomiske konsekvenser heraf ligeledes er uddybet.ENERGINET DATAHUB A/SEnerginet Datahub A/S kom i 2021 ud med et resultat på DKK 0 mio. før skat.Energinet Datahub A/S har indgået en rådighedsaftale med Energinet Systemansvar A/S, som forestår tariffastsættelse og opkrævningen.Rådighedsbetalingen betyder, at årets resultat giver nul, når der ses bort fra den årlige konsolidering af egenkapi- talen, som udgør DKK 0 mio. før skat. Der er ikke konstateret afvigelser i resultatet i forhold til de forventede og overdækningen i systemansvaret (el) er derfor ikke påvirket væsentligt af afvigelser fra Datahubben.Resultatet for 2021 vurderes at være tilfredsstillende.GAS STORAGE DENMARK A/SGas Storage Denmark A/S driver begge danske naturgaslagre i Danmark og sælger lager- og fleksibilitetsydelser på det nordvesteuropæiske marked.Selskabet drives på markedsbaserede vilkår, og kapaciteten sælges typisk på auktioner, som afholdes frem til maj måned. Auktionerne blev gennemført i overensstemmelse med forventningerne til årets salg. Det regnskabsmæssige resultat udgør DKK39 mio. før skat mod et resultat på DKK 140 mio. før skat i 2020. Det store fald i årets resultat skyldes primært problemer med tre brøndstrenge på lageret i Lille Torup, der har medført en nedskrivning på disse svarende til DKK 55 mio. kr. samt en accelerering af afskrivningsperioderne, som har påvirket resultatet med DKK 18 mio. Samlet set har forholdet reduceret årets resultat med DKK 75 mio. Årets resultat betyder, at virksomhedsmålet for afkast ikke opfyldes for 2021.Resultatet for 2021 vurderes ikke at være tilfredsstillende. Ses der bort fra nedskrivningen på brøndstrengene, er resultatet i overensstemmelse med forventningerne.Øvrige aktiviteterDe øvrige aktiviteter realiserer et overskud på DKK 136 mio. før skat i 2021. Resultatet er tilfredsstillende og i overensstemmelse med forvent- ningerne. Resultatet kan henføres tilEnerginets koncernstabe, hvor videre- formidling af lån til datterselskaber har afledt en markedskonform fortjeneste. Resultatet er desuden påvirket af modtagne udbytter samt overskud i begge koncernens to serviceselskaber.Resultatet i 2020 på DKK 505 mio. før skat kan primært henføres til salget af Evida, og en udlodning af en gevinst opstået som følge af salget af en aktiepost ejet af TSO Holding AS, og er derfor ikke sammenligneligt med det opnåede resultat for 2021.
03-05-2022

Map