Company type
Limited Corporation
Established
1993
Size
Medium
Employees
119
Revenue
886 MDKK
Gross profit
- DKK
Operating Profit (EBIT)
1,266 MDKK
Profit for the year
1,300 MDKK
Equity
17,664 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
5/25,854
"Top 10%"
Rank in Denmark
134/334,976
"Top 10%"

Top management - top 3

Board - top 3

Mikkel Svenstrup 10Chairman of board
Kim Jannick Kehlet Johansen 8Boardmember
Martin Dollaris Præstegaard 13Boardmember

Legal owners - top 3

100%Arbejdsmarkedets Tillægspension

Rights certificate

Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen og et medlem af direktionen i forening eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening

Company information based on CVR

NameAtp Ejendomme A/S
Alternate namesAtp Real Estate A/S Show more
CVR17261649
AddressGothersgade 49, 1 th, 1123 København K
IndustryRenting of non-residential buildings [682040]
Established01-09-1993 (29 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees132 (man years:124)
Advertising protectionNo
Registered according to Money Laundry LawYes
Registered activities according to the Money Laundry LawRuns officehotel
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 13-10-2011
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital2,296,020,000 DKK
2,296,000,000 DKK (01-01-2017 - 28-02-2017)
2,251,000,000 DKK (01-07-2016 - 31-12-2016)
2,250,000,000 DKK (21-06-2005 - 30-06-2016)
2,400,000,000 DKK (07-05-1998 - 20-06-2005)
1,700,000,000 DKK (23-05-1997 - 06-05-1998)
Articles of assoc. last10-02-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er - efter samme regler, som til enhver tid gælder for Arbejdsmarkedets Tillægspension - direkte eller indirekte at investere i, opføre, eje og drive fast ejendom samt at administrere ejendomsinvesteringer.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
886,000
+95,371,300%
1
-100%
892,000
+2%
Gross Profit
-
-
-
-
-
-
Profit for the year
1,300,000
+60,296,700%
2
-100%
880,000
+12%
Equity
17,664,000
+96,230,000%
18
-100%
16,200,000
+6%
Total Assets
19,105,000
+97,256,100%
20
-100%
17,577,000
+7%

Mangement review

Ledelsens beretningLedelsen gør status på 2021. Se årets resultat og de mest markante milepæle.2021Afstand og nedlukning blevafløst af lys i vinduerne”Bliv mest muligt derhjemme. Arbejd hjemmefra, hvis du overhovedet kan.”Sådan lød et af budskaberne fra statsminister Mette Frederiksen, da hun på et pressemøde den 5. januar forlængedenedlukningen af Danmark. Det nye år var skudt i gang.Senere på året blev flere og flere danskere vaccineret, og vi begyndte at vende tilbage til livet og arbejdet, som vi kenderdet fra før corona. Det betød, at kunderne var retur i deres lejemål – det samme var lyset i vinduerne. Men corona er fortsat præsent og har givet os et nyt syn på, hvad det vil sige at gå på arbejde, og hvad vi som ejendomsejer skal have fokus på.Det har vi haft spændende dialoger med vores kunder om. Vi har fået understreget vigtigheden af at have de rigtige værdi-tilbud udover velbeliggende ejendomme af høj kvalitet. Vi skal hjælpe kunderne og være i stand til at levere på deres ønskerog behov – nu og i fremtiden.Når jeg ser tilbage på 2021, kan jeg – på trods af afstand og nedlukning – konstatere, at ATP Ejendommes kunder klarersig godt under coronapandemien. Porteføljen gav i 2021 et tilfredsstillende afkast på 7,9 pct. og er med sine stabile løbendelejeindtægter med til at sikre vores medlemmers pensioner.Vores fokus – nu og i fremtidenStort set hele den danske befolkning sparer op til pension hos ATP, og det giver os et stort samfundsansvar. ForATP Ejendomme betyder det, at vi ikke bare investerer i ejendomme. Vi vil bidrage markant til udviklingen af et mere bære-dygtigt og CO2-neutralt samfund. Bæredygtighed er en forudsætning for et langsigtet afkast, og vi oplever, at vores kunder efterspørger det i stadig større udstrækning.Derfor indgik ATP Ejendomme aftale med PropTech-virksomheden Legacy om at lave et automatiseret CO2-regnskab på tværs af ejendomsporteføljen.Aftalen betyder hurtigere og mere effektive processer samtidig med, at der nu er skabt et overblik over ejendommenes CO2 -udledning og mulighed for at optimere vores energiregnskab.En anden vigtig milepæl blev sat den 1. september: En af Danmarks mest bæredygtige renoveringer, Ørkenfortet, blevoverdraget til den internationale operatør NH Hotel Group. Samme dag blev karruseldøren sat i rotation, og Københavnsnye femstjernede hotel på Christianshavn var åbnet. Den bæredygtige renovering ender med en DGNB Guld-certificering – tilgavn for de besøgende, klimaet og ejendommens langsigtede værdi.September blev også måneden, hvor ATP Ejendommes direktion blev styrket med Vibeke Bak Solok, der tiltrådte som CFO.Jeg er rigtig glad for at have fået Vibeke med på holdet.I fremtiden skal vi fortsætte samme kurs: Vi skal bygge og udvikle bæredygtigt og være aktive i markedet. Det handler fortsat om kvalitet, beliggenhed og værdiforøgelse, og hvordan vi matcher kundernes forventninger til fremtidens ejendomme oglejemål.I årsrapporten kan du læse meget mere om ATP Ejendomme, hvad året har bragt samt kursen, der er lagt.Rigtig god læselyst.Mikkel Svenstrupinvesteringsdirektør i ATP og bestyrelsesformand for ATP EjendommeUdviklingen i porteføljenATP Ejendomme er 100 pct. ejet af ATP og indgår som datterselskab i ATPKoncernen. Pr. 31. december 2021 udgør den samlede forvaltede porteføljefor både ATP og ATP Ejendomme 50,2 mia. kr., hvor ATP Ejendommes andelinklusiv datterselskaber er 18,8 mia. kr.Den samlede forvaltede portefølje udgør 347 ejendomme. Måltpå markedsværdi består porteføljen af 44,8 pct. kontor, 28,8pct. retail, 13,7 pct. logistik/teknik, 10,0 pct. hotel, 1,7 pct. boligog 1,1 pct. øvrige ejendomme.Porteføljen rummer en projektpipeline på op til 300.000 m2 be-liggende i København og Aarhus. Projekterne har forskelligmodenhed i forhold til planlægning og udvikling.FokuseretDet danske marked for ejendomsinvesteringer har i de senere årværet præget af høj aktivitet og stor interesse – også fra uden-landske investorer. Dette har resulteret i et yderst kompetitivtmarked med høje priser. For at kunne navigere succesfuldt idette marked kræver det, at vi strømliner vores investeringerog agerer fokuseret og selektivt.LangsigtetDen 1. september 2021 åbnede dørene til NH Collection Copen-hagen på Strandgade 7 i København, og hermed blev en vig-tig milepæl nået i en proces, der har strakt sig over fire år, encorona-nedlukning og et operatørskifte. Tilmed blev milepælennået til tiden og indenfor budgettet. At åbne et hotel, mens op-levelsesøkonomien stadig er påvirket af corona og ligger delvistunderdrejet, er en modig beslutning. For ATP Ejendomme er detimidlertid den helt rigtige beslutning, da hotellet udgør en godkombination af en langsigtet investering med en optimal placering.FleksibilitetTo af de senere års største tendenser på markedet for lokaleri form af beliggenhed og fleksibilitet er kun blevet større undercorona. Det understøtter vores fokus på at udvikle en del afporteføljen til servicerede flerbrugerejendomme, hvoraf to køben-havnske ejendomme vil stå færdige i 2022, Shellhuset på 7.565 m2og N37 i Nyropsgade på 4.250 m2, mens knap 30.000 m2 er ipipeline i Nordeas tidligere lejemål på Christiansbro.BoligEn vigtig strategisk målsætning er at øge andelen af boligejen-domme i porteføljen, og denne målsætning er ikke blevet mindrevigtig i 2021. Arenahaven, der i 2020 bød sine første beboerevelkommen på Hannemanns Allé i Københavns Ørestad, kunnemelde stort set fuldt udlejet. Resultaterne understreger vigtig-heden af de næste boligprojekter i pipeline, nemlig Granskoven(2023) i Glostrup og Kanalgaarden (2024) i Ørestad.LogistikMens ønsket generelt er at nedbringe andelen af udenlandskeejendomme i porteføljen, er logistikejendomme fortsat i fokus iform af inden- og udenlandske investeringer.Årets køb og salgPå en af årets sidste dage underskrev et investorkonsortium,bestående af PenSam, AIP Asset Management (Sydkorea) ogArtha Kapitalforvaltning bindende aftaler om køb af Ørsteds84.500 m² hovedkontor på Nesa Allé 1 i Gentofte. Handlenforventes gennemført i første kvartal af 2022.Det samlede totale antal kvadratmeter for alle ejendommei Danmark og udlandet eksklusive fondsinvesteringerne ud-gør 1.686.029 m2, mens ATP Ejendommes portefølje rummer731.745 m2.ATP Ejendommes bestyrelsesmedlemmerMikkel SvenstrupBestyrelsesformand i ATP Ejendomme. Investeringsdi-rektør samt medlem af koncernledelsen i ATP.Født den 28. december 1973.Indtrådte i ATP Ejendommes bestyrelseden 1. maj 2021.ProfilMikkel Svenstrup startede i ATPden 1. marts 2020.Han kom fra en stilling som investeringsdirektør i P+,Pensionskassen for Akademikere, der er en fusion afpensionskasserne JØP og DIP, hvor han har væretsiden januar 2017. Indtil sin tiltrædelse i ATP var handesuden en del af bestyrelsen i PKA+ Pension Forsik-ringsselskab A/S.Tidligere har han haft ledende stillinger i blandt andetNordea, UBS Investment Bank og Barclays Capital,med fokus på rådgivning og salg til institutionelle in-vestorer i Skandinavien og Benelux. Desuden har hanværet medejer af ScanRate Financial System A/S.Mikkel Svenstrup er cand.scient.oecon og ph.d. ifinansiering fra Aarhus Universitet, hvor han også harfungeret som ekstern lektor.Martin Dollaris PræstegaardBestyrelsesmedlem i ATP Ejendomme. Viceadmini-strerende direktør og finansdirektør/Chief FinancialOfficer samt medlem af koncernledelsen i ATP.Født den 24. marts 1976.Indtrådte i ATP Ejendommes bestyrelseden 1. september 2019.ProfilMartin Dollaris Præstegaard startede i ATPden 1. september 2019.Han kom fra Finansministeriet, hvor han havde væretdepartementschef siden august 2014. MartinPræstegaard var i DR fra 2010 til 2014, hvor han blandtandet var direktør for Økonomi, Teknologi og Mediepro-duktion samt stedfortrædende generaldirektør.Martin Dollaris Præstegaard har arbejdet i Finansmini-steriet i to omgange – således også i perioden 2002-2010, hvor han blandt andet var ministersekretær ogkontorchef.Martin Dollaris Præstegaard er uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet.Kim Jannick Kehlet JohansenBestyrelsesmedlem i ATP Ejendomme. Koncerndi-rektør/Chief Risk Officer, Risikostyring & Compliancesamt medlem af Koncernledelsen i ATP.Født den 19. maj 1963.Indtrådte ATP Ejendommes bestyrelseden 1. oktober 2018.ProfilKim Jannick Kehlet Johansen startede i ATPden 1. oktober 2018.Han kom fra Danica Pension, hvor han havde væretChief Risk Officer siden juni 2018. Kim Kehlet Johansenvar direktør i SEB Pension i perioden 2011-2018 fremtil salget af SEB Pension til Danica Pension. I SEBPension har han førhen desuden bestredet stillingernesom matematisk direktør og ansvarshavende aktuar.Kim Jannick Kehlet Johansen har tidligere væretansvarshavende aktuar hos Industriens Pension ogaktuar i Danica Pension og Tryg Pension.Kim Jannick Kehlet Johansen er uddannet MSc.Actuarial fra Københavns Universitet.Jørgen HøholtBestyrelsesmedlem i ATP Ejendomme. Professioneltbestyrelsesmedlem og forhenværende bankdirektør.Født den 9. december 1958.Indtrådte i ATP Ejendommes bestyrelseden 6. november 2019.ProfilI 2017 stoppede Jørgen Høholt efter 38 år i Nordea,hvor han var chef for storkunder og del af Nordeasdanske direktion. Jørgen Høholt var en af de centraledrivkræfter bag etableringen af området efter Nor-dea-fusionen i år 2000.Jørgen Høholt varetager i dag bestyrelsesposter i ATPReal Estate Partners i K/S, DKT Finance ApS, DKTHoldings ApS, DKT Telekommunikation ApS, EKFDanmarks Eksportkredit, Eksport Kredit FinansieringA/S, Norsad Finance Limited, Nykredit A/S ogNykredit Realkredit A/S.Han er desuden medlem af Advisory Board for KirkKapital A/S og special advisor for ATP samt senioradvisor for Investeringsfonden for Udviklingslande(IFU).Jørgen Høholt er uddannet fra CopenhagenBusiness School.Sådan bliver vi det ATP Ejendomme, som også fremtiden har brug forÅbenhed, integritet og ambition er nøglen til, hvordan vi hjælper vores kunderbedst muligt i et ejendomsmarked under forandring.Gennem året har Martin Vang Hansen været involveret i debat-ten om markedet og tendenserne i ejendomsbranchen. Blandtandet via PropTech Denmark, hvor han indtrådte som besty-relsesmedlem i juni.”Det er vigtigt at udveksle meninger, lytte og derefter indarbejdede mange stemmer i løsninger, der giver værdi for kunderne – nuog i fremtiden. Det handler om at udvikle potentiale og blændeop for nye kundehenvendte og bæredygtige koncepter.”Hvordan gør vi så det? Helt konkret arbejder vi ud fra vores treværdier: Åbenhed, integritet og ambition. Her er tre eksemplerpå, hvordan vi har gjort det i 2021.Åbenhed er fundamentet for at udvikle produkterog services til kundens behovHvad betyder det for vores kunder, at vi er åbne?”Vi skal være i tæt kontakt med vores kunder. Vi skal lytte til, hvadde siger, og høre hvilke behov de har. Kundernes forventningerog muligheder er i dag langt flere end tidligere. Derfor skal vioperere ejendommene mere aktivt, og vi skal være i stand til atudvikle vores produkter og services til kundernes aktuelle behov,”fortæller Martin.Forsikringsselskabet Gjensidige forlængede i begyndelsen af sep-tember deres lejemål hos ATP Ejendomme. Dermed valgte de atblive i deres 16.000 kvadratmeter store hovedsæde i Sydhavnen iKøbenhavn. Netop åbenhed, tæt dialog og en stærk imødekom-melse af deres behov var med til at gøre udslaget. Ejendommener i færd med at blive renoveret i relation til indretningsmuligheder,så den matcher Gjensidiges ønsker om free seating, clean deskog en mere fleksibel brug af kontormiljøet. Samtidig deler ATPEjendomme og Gjensidige den fælles bæredygtige ambition om atløfte ejendommens eksisterende DGNB Sølv-certificering til Guld.Integritet handler om, at vi holder, hvad vilover”… og vi siger, hvad vi gør, og gør, hvad vi siger. I bund og grunddrejer det sig om, at vi opfører os ordentligt,” siger Martin. Etsted, hvor netop integritet er vigtigt, er bæredygtighedsagendaen.”Hvordan skaber vi et godt indeklima, nedbringer energiforbrugetog CO2 -aftrykket? Det optager os meget. Da vi som den før-ste ejendomsejer i Danmark i august indgik en ny elkøbsaftale,tog vi et vigtigt skridt i den rigtige retning. Strømmen, som ATPEjendomme selv indkøber til sine ejendomme, bliver i fremtidenudelukkende dækket af dansk solenergi, fordi vi sammen medBetter Energy opfører en ny dansk solcellepark i Stevning vedSønderborg. For os som ejendomsejer er det et attraktivt match,der understøtter både et stigende kundeønske og øgede bære-dygtighedskrav til ejendomsbranchen.”Vi er ambitiøse med de servicetilbud, somvores kunder har brug for”Vi er ambitiøse i alt, vi gør,” fortæller Martin. ”Det gælder blandtandet i vores servicetilbud, servicering og fastholdelse af voreskunder.”Kundetilfredshedsundersøgelsen i 2021 viste os, at vores kundergenerelt efterspørger flere tillægsydelser til deres lejemål. Detgælder lige fra planteservice, vinduespolering til serviceordningerpå indvendigt vedligehold.”Nogle gange kan det være de mindre ting, der gør en stor forskelhos kunderne. Uanset størrelsen på deres ønsker og behov lyttervi og er åbne for dialog. Og hvad angår vores løfter til kunderne,når vi taler vores værdier åbenhed, integritet og ambition, må demeget gerne tage os på ordet,” afslutter Martin.Sådan sætter vi kunden i centrum”Du får den fulde pakke, mens vi tager det fulde ansvar.” Det er ATP Ejendommesløfte til kunderne. Og hvad det løfte rent faktisk betyder, bliver lystigt diskuteret,da direktionen er sat i stævne til en snak om de fælles pejlemærker, vi styrer efteri ATP Ejendomme.”Den fulde pakke betyder, at kunden får meget mere, end delige er klar over,” siger CFO Vibeke Bak Solok. ”Det starter medden nære kunderelation, hvor vi lytter og spørger ind til, hvadkunden i virkeligheden har brug for – og så har vi en plan for,hvordan vi bruger svarene til at skabe løsninger. Ikke alle i hu-set er i direkte kontakt med vores kunder, men vi trækker påhinandens kompetencer på tværs af fagområder og afdelingerfor at sikre, at kunderne får den bedst mulige oplevelse. Uansetom det drejer sig en ombygning, flytning eller noget helt tredje.”Vi hjælper altså ikke kun kunderne ude på ejendommene. Detgør vi også, når huslejen skal opkræves, når kundernes udfor-dring skal løses, eller når vi udvikler nye it-værktøjer. For når vieffektiviserer håndteringen af opgaver, processer og projekter,frigiver vi ressourcer til at varetage kundernes behov.Hvad er så fundamentet for at give vores kunder de løsninger,de rent faktisk har behov for? Svaret findes i grundpillerne istrategihuset, og som direktionen uddyber nærmere herunder.Omkostninger og effektivitetVi skal både være omkostningsbevidste og effektive. Det betyder,at vi skal prioritere et effektivt samarbejde på tværs og have fokuspå omkostningerne på de enkelte ejendomme; derved sikrer vien rentabilitet for både os og vores kunder.Men hvad betyder effektivitet for vores kunder?”Effektivitet handler om at gøre vores forretning så effektiv, atdet bliver nemt at servicere kunderne, og at de dermed ople-ver en strømlinet service fra os,” fortæller adm. direktør MartinVang Hansen. ”Effektivitet er også at samle op på kundernestilbagemeldinger – hvad fungerer, og hvad fungerer ikke. Nåren kunde til eksempel efterspørger en ladestander til elbiler, såhandler vi på deres efterspørgsel og finder mulige løsninger. Oghvis deres største bekymring, når de får overdraget nøglerne tilderes nyindrettede lejemål, handler om selve flytningen, skal viselvfølgelig også hjælpe dem her.”Aktiver og eksponeringVi udvikler, ombygger og investerer i ejendomme med in-housekompetencer og et meget langsigtet ejerskab for øje, som blandtandet betyder, at vi har stort fokus på vores kunders behov ogudviklingen i markedet.”Porteføljestrategien er vores prioriteringskompas. Den sikrer,at vores tilgang til porteføljen er afbalanceret, at vi har en godrisikospredning, og at vi træffer de rigtige valg. Det handler i bundog grund om at skabe en robust portefølje og et konkurrencedyg-tigt, langsigtet og stabilt afkast, afstemt med de underliggenderisici. Vores opmærksomhed er derfor rettet mod de mellem- tillangsigtede mål og på det, der gavner vores kunder. Det er derforafgørende, at vi er tæt på vores kunder, så vi handler rettidigtog agilt, hvis situationen kræver det af os. Vi vil være på forkantmed udviklingen,” forklarer CIO André Scharf.

Årets resultat2021 blev desværre ikke året, hvor vi kunne lægge smittetal,nedlukninger og restriktioner bag os. Men hvor 2020 må sigesat være år 0 i forhold til corona-pandemien, må 2021 for ATPEjendomme, såvel som for resten af samfundet, betegnes somår 1. Det vil sige et år, der begyndte at vise tegn på, hvordanregler og restriktioner langsomt bliver en del af hverdagen, oghvordan vi bevæger os fremad trods pandemien.Som nation ser det ud til, at vi klarer os relativt godt. Effekten afforholdsregler, vaccinationsprogrammer og økonomiske hjælpe-pakker har efterladt dansk økonomi i fulde omdrejninger. Fartenkan dog vise sig at blive dæmpet af mangel på arbejdskraft ogmaterialer. En situation der bliver forstærket af svigtende globaleforsyningskæder og mangel på udenlandsk arbejdskraft.Også på ejendomsmarkedet har konturerne ændret sig. Formens coronaen har accelereret nogle udviklinger og afdækketnye behov, står andre etablerede dogmer for fald.Priserne på boligmarkedet fortsatte deres himmelflugt i førstehalvår af 2021 for derefter at flade ud. Det lagde pres på bo-ligmarkedet i især de større byer, også hvad angår lejeboliger,hvor udbuddet var historisk lavt.Nedlukninger, afstandskrav og færre turister har lagt pres påden fysiske detailhandel, og har samtidig sat blus under denbevægelse mod onlinehandel, der har været undervejs det se-neste årti. Samtidig blev den uvante situation et incitament til deforretningsdrivende, der endnu ikke var kommet i gang med atskabe en online tilstedeværelse, til at forfølge en multi-channelstrategi og kombinere fysiske butikker med onlinehandel. Ogda foreløbige omsætningstal fra detailhandlen tyder på, at defysiske butikker har været savnet under nedlukningen, virkerdet til at være den helt rigtige strategi.Den boomende onlinehandel betød, at den positive udviklingi både kvadratmeter og afkast på det europæiske marked forlogistikejendomme fortsatte i 2021. En vækst, der i øjeblikketkun dæmpes af udbuddet af primære lokationer, og som harfået investorerne til at rette fokus mod sekundære lokationer inogle af de største logistiske knudepunkter.På markedet for erhvervslejemål satte hjemsendelser og af-standskrav skub i den udvikling, der i forvejen gik fra de traditio-nelle firmadomiciler mod flerbrugerejendomme. Virkeligheden påde fysiske kontorer har ændret sig. Nye online samarbejdsformerer blevet hverdag, og mange typer virksomheder efterspørger ihøjere grad fleksibilitet i forhold til faciliteter, areal og services.Oplevelsesøkonomien havde forsat meget vanskelige forholdi 2021. Især i hovedstaden, hvor mange nye hoteller er kom-met til i de senere år, ramte nedlukning og restriktioner hårdt.Lempelser og nye indrejseregler bød i andet halvår af 2021på et lille lyspunkt for en trængt branche, der igen kunne bydevelkommen til både indenlandske og udenlandske turister, mendog ikke i samme grad som tidligere år. Manglen på arbejdskraftviste sig dog også hurtigt her, ligesom nye smittevarianter ogrejserestriktioner samt fraværet af store konferencer og messerfortsat bidrager til usikkerheden i branchen.Ved udgangen af 2021 var der fuldt tryk på både ejendomsmar-kedet og i byggebranchen, især i de store byer. Internationaleinvestorer har gennem flere år haft et godt øje til det danskeejendomsmarked, og interessen blev ikke mindre i 2021. Detpresser priserne i vejret på blandt andet byggeretter, og er enudvikling, der meget vel kan komme til at præge markedet imange år fremover.ATP KoncernenATP Koncernens ejendomsportefølje i Danmark og udlandetforvaltes af ATP Ejendomme A/S og ejes af henholdsvis ATPog ATP Ejendomme A/S (”Koncernen”). En række af ejendom-mene ejes af konsortier. I porteføljen indgår investeringer via etantal ejendomsfonde med geografisk fokus på Europa og USA.Ultimo 2021 udgjorde markedsværdien af ATP Koncernenssamlede ejendomsinvesteringer i alt 50,2 mia. kr.Udlejningsprocenten (baseret på lejeværdier) for ATP Koncernensportefølje af direkte ejede ejendomme i ind- og udland udgjordeultimo 2021 91,8 pct. mod 92,3 pct. ultimo 2020.De væsentligste udviklingsaktiviteter,køb og salg i 2021•Ejendommen Nesa Alle er pr. 31. december 2021apport-indskudt i datterselskabet Nesa Alle Nr. 1 K/S•Udviklingen af Shellhuset er påbegyndt•Strandgade 7 er taget i brug af NH Hotel Group medio 2021Herudover er der i årets løb investeret 164 mio. kr. i opgrade-ringer og indretninger af ATP Koncernens ejendomme.ATP EJENDOMME A/S (SELSKABET)UdlejningsstatusSet i lyset af Covid-19 har udlejningsaktiviteten været accep-tabel i 2021, både hvad angår nyudlejninger og fastholdelseaf bestående kunder. Kontraktforlængelser på blandt andetA. C. Meyers Vænge, stort set fuld belægning i boligejendommenArenahaven samt en stigning i kundetilfredsheden på 47,6 pct.fra året før har været nogle af milepælene i 2021.Resultat af ejendommenes driftResultatet af ejendommenes drift udgør 744 mio. kr., hvilketudgør et fald på 47 mio. kr. i forhold til året før.Indtægterne ved administration udgør 60 mio. kr., som eruændret fra 2020. Selskabet leverer investeringsrådgivning ogtotaladministration vedrørende ATP’s danske og udenlandskeejendomsinvesteringer. Honoreringen for de danske ejendommeer sammensat af en fast og en variabel del. Den faste del dæk-ker investeringsrådgivning samt ejendomsudvikling og er fastsatmed udgangspunkt i Selskabets omkostninger til løsning af disseopgaver. Den variable del af honoraret for totaladministrationer fastsat til en fast procentdel af lejeindtægterne. For direkteejede ejendomme i udlandet fastsættes et markedskonformthonorar fastsat ud fra opgavens kompleksitet.Afregning for investeringsrådgivning i forhold til ATP’s ejendoms-fonde sker til en fast procentdel af fondenes markedsværdi.Selskabet administrerer på markedsvilkår 225 ejendomme ejeti 2021 sammen med andre pensionskasser.AfkastEjendommenes direkte afkast (ejendommenes resultat eksklusivværdireguleringer) udgør 4,4 pct. mod 4,5 pct. i 2020.Ejendommenes totale afkast inklusive værdireguleringer udgør7,9 pct. i 2021, mod 11,5 pct. i 2020.BalancenUltimo 2021 udgør Selskabets aktiver 19.105 mio. kr. mod19.644 mio. kr. ved udgangen af 2020. Heraf vedrører 15.519mio. kr. Selskabets investeringsejendomme. Selskabets egen-kapital udgør ultimo 2021 17.664 mio. kr. mod 18.356 mio.kr. ultimo 2020.VærdiansættelseDe anvendte gennemsnitlige vægtede afkastkrav ved værdi-ansættelsen af porteføljen i 2021 udgør 4,4 pct. mod 4,6 pct.i 2020. Ændringen skyldes primært justering af afkastkravetfor kontorsegmentet som følge af markedsudviklingen i 2021.
09-02-2022

Map