Company type
Limited Corporation
Established
1976
Size
Micro
Employees
66
Revenue
- DKK
Gross profit
61 MDKK
Operating Profit (EBIT)
27 MDKK
Profit for the year
17 MDKK
Equity
89 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/50
"Top 10%"
Rank in Denmark
7,763/343,349
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Henning Priess 7Chairman of board
Anders Buchvardt Priess 8Boardmember
Nels Buchvardt Priess 4Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen

Company information based on CVR

NameAquapri Denmark A/S
Alternate namesAls Fiskeopdræt A/S, Hvalpsund Fiskeopdræt A/S Show more
CVR80326610
AddressDurupvej 44, Glyngøre, 7870 Roslev
IndustryFreshwater aquaculture [032200]
Established31-12-1976 (47 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees66 (man years:54)
Advertising protectionNo
AuditorBdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab since 02-10-2023
Financial statement period01-05 to 30-04
Company capital4,000,000 DKK
3,500,000 DKK (16-03-1994 - 13-03-2007)
1,000,000 DKK (15-03-1991 - 15-03-1994)
100,000 DKK (30-08-1987 - 14-03-1991)
Articles of assoc. last29-10-2014

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive dambrugsvirksomhed og anden virksomhed i tilknytning til produktion og handel med fersk fisk

Financial Statement

 202320222021
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
61,001
+29%
47,335
+20%
39,321
-3%
Profit for the year
16,948
+68%
10,090
-9%
11,143
+98%
Equity
89,138
+15%
77,190
+27%
60,850
+22%
Total Assets
242,918
+18%
205,079
-3%
211,600
+15%

Mangement review

Udviklingen i regnskabsåretDet seneste år har set en høj global efterspørgsel efter opdrættede luksusprodukter som ørred, ørredrogn og fersk sandart. Det højere prisniveau på ørreder, der sidste og forrige år af ledelsen blev betegnet som ekstraordinært, synes i dag mere at være blevet en ny normal, ligesom det er for laks og ørred fra Norge, som danske opdrættede ørreder prismæssigt lægger sig op ad. Det er imidlertid ikke kun ørreder, som har oplevet en voldsom vækst i efterspørgslen. Også ørredrogn og den forarbejdede ørredkaviar har oplevet stor vækst, trukket op af et globalt stigende behov for luksusprodukter. Forbrugerne og de finere restauranter i både Danmark, Norden og Centraleuropa har også i stærkt stigende grad efterspurgt den opdrættede sandart, som med daglig slagtning og levering tilbyder en friskhed og leveringssikkerhed, som ikke opnås ved vildtfanget sandart. Nye oversøiske markeder, bl.a. USA, viser samtidig interesse for stabile forsyninger af fersk sandart.MarkedsudviklingMarkedet for specielt frosne ørreder viste sig stærkere end tidligere igennem 2022 med et højt prisniveau. Efter ledelsens opfattelse er det den stigende efterspørgsel og udfordringer med at bringe yderligere kapacitet til markedet, der sammen med det seneste års stigende produktionsomkostninger forårsager dette. Det får ledelsen til at konkludere, at der rent markedsmæssigt har indfundet sig en ny normal og dermed et nyt leje for laksefisk, hvor prisen på laks og ørreder mere permanent vil ligge højere prismæssigt end historisk set. Ledelsen forventer også i indeværende år et stramt marked for laksefisk, hvilket forventes at fastholde prisdannelsen i positiv retning.

2022/23 slog også alle rekorder for salg af ørredrogn og ørredkaviar. Dette skyldtes udover et lavt udbud af lakserogn fra Alaska og Canada også en stærk efterspørgsel på flere af de større markeder, som vi ikke tidligere har oplevet. Der har markedsmæssigt været fokus på at udbrede anvendelsen af ørredkaviar til at indgå på menuer som andet end pynt på forretter, og det ses, at restauranter i langt højere grad inddrager ørredkaviar som en central ingrediens i deres menuer fremfor kun at anvende kaviaren som pynt.

Det er i årets løb lykkedes at udvikle flere produkter til detail og food service, som reducerer den direkte konkurrence på råvaren og dermed skaber en højere global efterspørgsel efter ørredkaviar-produkter. Der forventes udviklet forbrugerpakninger i indeværende år, som yderligere skal løfte forbruget af ørredkaviar på detailmarkedet.

Markedet for sandart udviklede sig særdeles positivt i regnskabsåret, og flere Michelin-kokke og finere restauranter bruger i stigende grad sandart som en fast del af menuen, da det modsat meget vildtfanget fisk er muligt at sætte på menuen med sikkerhed for levering af og pris på råvaren.Produktionsudvikling samt tiltag i det forløbne årOmbygningen af Vadhoved Dambrug afsluttedes som planlagt i efteråret 2022, hvilket har øget produktionen med flere hundrede tons. Dermed er første fase af selskabets ombygning færdiggjort, og hele Hover Å-systemet med ombygning af 3 anlæg er nu udvidet fra en produktion på ca. 400 tons til ca. 1.200 tons. Næste fase med ombygninger på andre ældre anlæg i Jylland forventes påbegyndt i 2024. Dette vil i løbet af 2024-2027 betyde en yderligere produktionsudvidelse.

De ASC-certificerede anlæg på land forventes at bibeholde deres certificering i de kommende år. Der er ikke blevet ASC-certificeret yderligere anlæg i regnskabsåret, og ledelsen vurderer løbende, om en yderligere udrulning af ASC-standarden skal ske, taget de stærkt stigende udgifter til netop denne standard i betragtning holdt op mod de kommercielle og forbrugermæssige krav.

Sandartanlægget i Gamst er igennem året blevet opgraderet betydeligt og har for første gang produceret over 400 tons, endda med en større snitvægt end tidligere år, hvilket således med en større andel 2-3 kg udløser en stærkt forbedret markedspris. Det forventes, at man allerede med de eksisterende opgraderinger vil kunne øge produktionen betragteligt, og en tilbygning til det eksisterende anlæg vil øge produktionen yderligere. Dette vil resultere i en markant forbedret indtjening, da de faste omkostninger er dækket. Denne udvidelse forventes igangsat i 2024 og vil udover en forøgelse af produktionen medvirke til øget fiskevelfærd og dermed højere kvalitet og værdi på den salgsklare fisk. Også et større intensivt genetikprojekt og et projekt vedrørende stressreduktion med deltagelse fra flere danske forskningsinstitutioner forventes i de kommende år at forbedre både tilvækst og kvalitet, ligesom et igangværende projekt vil reducere vandforbruget på anlægget med 15-20%. Ressourcer er afsat til at kunne kvalitets-certificere sandartanlægget efter ASC-standarden, så snart en standard for sandart er udviklet. Det er håbet, at dette vil ske i løbet af 2024.

De høje priser på foder, el og ilt har i regnskabsåret haft en betydelig effekt på resultatet i negativ retning. Det forventes ikke, at disse stigninger på samme måde vil påvirke resultatet i indeværende år.Miljømæssige forholdFiskeopdræt påvirker som al anden animalsk produktion miljøet gennem udledning af næringsstoffer til vandmiljøet. Selskabet arbejder kontinuerligt på flere fronter med FN’s 17 Verdensmål og har deltaget i flere projekter omkring disse mål.

Selskabet indgår i flere projekter, som fremmer en bæredygtig omstilling. Opdræt af fisk er den mest bæredygtige og energieffektive produktionsform for animalsk protein, hvor et kilo foder omdannes til et kilo fisk. Der er dog fortsat forbedringspotentialer, som selskabet kontinuerligt prioriterer at inddrage i sin produktion.

Specielt fokus er på de 17 Verdensmål, hvor miljøforbedrende tiltag til at producere flere fisk med et lavere aftryk fortsætter med uformindsket styrke. Som udvalgt mål er Verdensmål nr. 12, hvor man bl.a. med forskellige renseteknologier til reduktion af fosfor og kvælstof samt organisk materiale reducerer den overordnede udledning og dermed skaber mulighed for at producere mere med samme eller lavere udledning.

Højt prioriteret er også dyrevelfærd, hvor målet er at reducere sygdom og dermed også dødelighed på anlæggene, mens man samtidig vil reducere brugen af hjælpestoffer og på sigt eliminere brug af medicin.

Den overordnede strategi til reduktion af den miljømæssige påvirkning:
- indretning af anlæggene (energieffektiv ombygning og medfølgende renseforanstaltninger)
- drift (foder-optimering og sygdomsforebyggelse, bl.a. gennem vaccinering af alle fisk)
- avl (at øge modstandsdygtigheden i fisk til at modstå klimaforandringer)

Beredskabsplan – Der foreligger beredskabsplan med henblik på at minimere de miljømæssige konsekvenser i tilfælde af ulykker på anlæggene.

Løbende vandanalyser – der foretages løbende kontrol af udledningen fra anlæggene gennem et akkrediteret analyseselskab. De danske miljømyndigheder foretager herudover årlige miljøtilsyn af anlæggene, ligesom der foretages årlige bedømmelser af anlæggenes påvirkning af vandmiljøet.

Sandartanlægget i Gamst er et af de mest avancerede og recirkulerede opdrætsanlæg i verden med næsten 100% recirkuleringsgrad. Dette understreger det høje fokus på bæredygtighed og miljømæssig ansvarlighed, som eksisterer i selskabet, og som også i årene fremover prioriteres højt. Et solcelleanlæg med en årlig produktion på ca. 0,8-1 million kWh blev færdiggjort i marts 2023 og leverer efter planen. Dette vil dække ca. 25 % af det årlige forbrug af strøm til anlægget. Da anlægget kører alle timer og dage i året, er det gennem solceller ikke muligt at reducere dette forbrug yderligere.

Ledelsen forventer at fortsætte udbygning af solcelleanlæg på andre landbaserede opdrætsenheder i det omfang, tilladelserne gives.
01-09-2023

Map