Company type
Limited Corporation
Established
1995
Size
Large
Employees
1,613
Revenue
1,376 MDKK
Gross profit
-61,922,000 DKK
Operating Profit (EBIT)
- DKK
Profit for the year
-29,289,000 DKK
Equity
128 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
53/53
"Lowest 10%"
Rank in Denmark
343,098/345,012
"Lowest 10%"

Top management top 3

Board top 3

Thibault Guy Depoix-Joseph 9Chairman of board
Jakob Gade Bro 4Boardmember
Thomas Rosendal 1Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af to direktører, eller af bestyrelsesformanden. Selskabet tegnes endvidere af den samlede bestyrelse

Company information based on CVR

NameGocollective A/S
Alternate namesGoco A/S, Goco Mobility A/S, Gocollective Mobility A/S, Arriva Danmark A/S, Arriva Jylland A/S, Arriva Person- og Handicapservice A/S, Arriva Scandinavia A/S, Arriva Skandinavien A/S, Asc 2001 A/S, Bus Danmark A/S, Busdan 37 A/S, Busdan 38 A/S, Busdivisionen A/S, Pan Bus A/S, Unibus Ejendomme I A/S, Unibus Rutetrafik A/S, Vestbus A/S, Wulff Bus A/S Show more
CVR18429101
AddressSkøjtevej 26, 2770 Kastrup
IndustryScheduled bus transport, urban and suburban [493110]
Established22-03-1995 (29 yr)
First financial statement period01-01-1995 to 31-12-1995
Company typeLimited Corporation
Number of employees1245 (man years:1029)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 01-07-2011
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionDanske Bank
Company capital140,004,000 DKK
140,003,000 DKK (20-12-2005 - 07-05-2023)
100,003,000 DKK (08-12-2003 - 19-12-2005)
100,002,000 DKK (22-03-2002 - 07-12-2003)
100,001,000 DKK (17-04-2001 - 21-03-2002)
100,000,000 DKK (02-07-1999 - 16-04-2001)
Articles of assoc. last13-05-2024

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er på et forretningsmæssigt grundlag at udføre buskørsel. Selskabet kan tillige på et forretningsmæssigt grundlag udføre personbefordring og/eller godstransport på jernbane samt dermed forbundet virksomhed.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
1,375,778
-19%
1,692,572
+2%
1,664,213
-12%
Gross Profit
-61,922
-
18,142
-
-292,667
-
Profit for the year
-29,289
-
23,623
-
-498,068
-
Equity
127,989
-19%
157,278
+449%
28,658
-95%
Total Assets
1,164,094
-2%
1,183,736
-4%
1,236,543
-23%

Mangement review

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Arriva Danmark har siden 2020 været i en aktiv salgsproces og har i den periode ikke haft mandat fra selskabets ultimative ejer Deutsche Bahn til at byde og forpligte sig til nye langsigtede kontrakter. Således har selskabet heller ikke i 2022 kunne forpligte sig i offentlige udbud for nye bus kontrakter.
I 2022 er Arrivas økonomi derfor fortsat tynget af afløb på den eksisterende Bus kontraktportefølje - svarende til en samlet aktivitetsreduktion på knap 30 % i forhold til 2021.
Selskabet har i løbet af 2022 arbejdet hårdt på at sikre salget af virksomheden, og ultimo september blev der indgået aftale herom med kapitalfonden Mutares. Handlen er ved årets udgang endnu ikke gennemført.
2022 har i øvrigt været et volatilt år for virksomheden, hvor produktions- og forsyningskæde-begrænsninger, høj inflation og svækket efterspørgsel har påvirket virksomhedens resultat.
Selskabet forøgede derfor heller ikke sin samlede investering i delebilstjenesten ShareNow i løbet af 2022, om end andelen af el-biler i flåden er forøget yderligere som led i den grønne omstilling.
I 2020, hensatte Arriva Danmark 214.300 TDKK til fremadrettede forventede tab på Bus kontrakter, og i regnskabsåret 2022 er der tilbageført TDKK 40.197 af denne sum.
Selskabet har som led i den løbende tilpasning af forretningen gjort sit store københavnske depot på Sibeliusgade, Østerbro klart til eksternt salg, og realiserer i denne forbindelse en gevinst på TDKK 125.000.
Arriva realiserer herefter et regnskabsmæssigt resultat før skat på TDKK -22.219 i forhold til TDKK -16.386 i 2021.
Det samlede resultat efter skat for 2022 er et underskud på TDKK 29.289 og selskabets egenkapital pr. 31. december 2022 er på TDKK 127.989.
Forventningen til årets resultat før skat lå i spændet TDKK -130.000 til TDKK -150.000 og omstændighederne taget i betragtning, anser ledelsen årets resultat som tilfredsstillende.
Væsentlige begivenheder i 2022
Makroøkonomiske faktorer og operationel performance
Specielt de stigende energipriser, har påvirket omkostningsgrundlaget på tværs af kategorier, mens ustabilitet i forsyningskæderne ligeledes har påvirket prisniveauet for ShareNows bilflåde samt dertilhørende komponenter.
For delvist at afbøde for inflations- og leverance-udfordringerne i ShareNow, er der i løbet af 2022 holdt tilbage ift. udvidelse af bilflåden samt søgt at optimere på flådeomkostningerne ved at forlænge eksisterende leasingkontrakter frem for at indgå nye.
Selvom COVID19 har haft en markant mindre påvirkning end i 2020 og 2021 er passagergrundlaget fortsat ikke tilbage på 2019-niveauet og sygdoms-raten blandt selskabets chauffører har været markant højere end det historiske gennemsnit.
Generelt har Arriva fortsat haft stort fokus på at tilpasse selskabets faste omkostningsbase til specielt den faldende aktivitet i busforretningen. Arriva Danmark har således klargjort salget af sit store depot på Sibeliusgade på Østerbro, ved at flytte al produktion herfra til depoterne i Gladsaxe og Ejby. Grundet kompleksiteten i forretningen, herunder samproduktion af flere individuelle kontrakter fra enkelte store depoter, har reduktionen af den faste omkostningsbase ikke 100% kunne følge med afløbet i kontrakter.
Selskabet har disse operationelle tilpasninger til trods formået at fastholde niveauet for servicegrader i busforretningen, og således formået at leve op til sine kontraktuelle forpligtelser, hvilket stiller selskabet godt ift. potentielle forlængelser af eksisterende kontrakter.
Markedsmæssige forhold
I busforretningen har selskabet mistet 28% af sine markedsandel i forhold til 2021 niveauet svarende til ca. 7pp - målt på antallet af køreplanstimer – som følge af afløb på eksisterende kontrakter. Køreplanstimer som det ikke har været muligt at erstatte grundet den manglende budaktivitet siden 2020.
Væksten i selskabets delebilsforretning ShareNow har været påvirket af det høje inflationsniveau, som har påvirket efterspørgslen i kundebasen negativt - specielt blandt de unge prisfølsomme segmenter.
Med en reduktion i antallet af kørsler på ca. 5% ift. rekordåret 2021 levede ShareNow således ikke op til aktivitetsforventningerne. Løbende pris og flådejusteringer har dog sikret at gennemsnitsomsætningen pr. tur er steget ift. 2021, og samlet set leverer ShareNow derfor en lille fremgang i både omsætning og resultat for året.
Kvalitet og kundetilfredshed
Ca. 90 procent af selskabets nettoomsætning stammer fra kontrakter med offentligt ejede trafikselskaber eller anden form for offentlig myndighed, og kontraktporteføljen har for den altovervejende del en løbetid på 1 til 5 år. Den resterende del af selskabets omsætning stammer fra delebilstjenester, reklameindtægter, kvalitetsbonusser samt andre passagerrelaterede indtægter.
I 2022 har Selskabet fastholdt den høje performance i forhold til kvalitet i busdriften. Også i ShareNow er kundetilfredsheden konsekvent høj, hvor der i lighed med 2021 leveres en gennemsnitlig kundescore på over 4 ud af 5 (hvor 5 repræsenterer højeste tilfredshedsniveau).
Fremtidige udsigter
Adgangen til investeringskapital fra moderselskabet Deutsche Bahn har været stærkt begrænset siden 2020, hvilket har medført et de facto stop for bud på udbudte kontrakter – selv kontrakter som pt. er del af Arrivas portefølje. Dette vil føre til et yderligere fald i Arrivas aktivitet indenfor busdrift de kommende år, indtil budaktiviteten kan genoptages.
Den 15. maj 2023 blev salget af Arriva Danmarks samlede forretning til kapitalfonden Mutares endeligt gennemført, og Selskabet forventer således at kunne deltage aktivt i fremadrettede offentligt udbudte buskontrakter fra 2. halvår 2023 – med henblik på at genopbygge sin position som Danmarks førende og mest profitable private udbyder af kollektiv trafik.
Den makroøkonomiske og geopolitiske usikkerhed forventes naturligvis fortsat at kunne påvirke omsætning og resultat negativt for 2023, som følge af stigende priser, yderligere pres på forsyningskæder for kritiske materialer og komponenter samt lavere købekraft bland forbrugere.
Cybersikkerhed er også en voksende bekymring. Med stadig flere cyberangreb er det sværere at beskytte mod disse trusler, og flere ressourcer er dedikeret til området end nogensinde før.
Arriva fastholder naturligvis sin indsats i forhold til at forbedre selskabets operationelle effektivitet i lys af faldende aktivitet inden for busdrift. Den samlede omsætning i 2023 forventes at være mellem TDKK 1.115.000 og TDKK 1.140.000 med et resultat før skat på TDKK 0 til TDKK 40.000.
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabsloven § 99a og § 99b.
Selskabets redegørelse for samfundsansvar fremgår af moderselskabet Deutsche Bahn’s årsrapport for 2022:
https://ibir.deutschebahn.com/2022/fileadmin/pdf/db_ib22_e_web.pdf
I henhold til vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom oplyses det, at Arriva Danmarks, Arriva Togs og Arriva Service's bestyrelse har arbejdet for en mere ligelig kønsfordeling i bestyrelsen og den øvrige ledelse (direktion). Tidligere var dette opnået, men det var ikke muligt at opnå en lige fordeling for den nyudnævnte bestyrelse i Arriva Danmark.
At tage det kollektive samfundsansvar er en del af Arrivas DNA. Det er dybt integreret i Arrivas måde at drive forretning på. Det afspejler sig i det Arriva gør og siger. Arriva deltager aktivt i samfundsdebatten på flere forskellige områder, og tager ansvar for at skubbe til politiske dagsordener og lovgivningsrammer.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Dataetik
I henhold til den lovpligtige redegørelse for virksomhedens politik for dataetik har Arriva koncernen vedtaget flere interne politikker for, hvordan Arriva arbejder med og behandler data. Flere af disse bygger på et 4-trins klassificeringssystem til at hjælpe os med at træffe de rette beslutninger for, hvad vi kan gøre med en given information. Politikkerne indeholder desuden standarder, der definerer det minimumsniveau af beskyttelse, Arriva kræver til håndtering af information og design, bygning og drift af informationssystemer. Dataetik er et vigtigt område for Arriva, hvorfor også Arrivas standarder for forretningsmæssig adfærd fastsætter rammerne for, hvordan Arriva beskytter sine oplysninger.
Selskabet opererer med følgende typer af data; kunde-, produktions- og adfærdsdata, som alle bruges til interne og kommercielle formål. Vi ser følgende risici for de typer af data, vi opererer med: kundedatasikkerhed, overholdelse af regler for "privacy", manglende tilstrækkelige tekniske og organisatoriske tiltag og mangler i databehandlingsaftaler., Operating and financial review
Since the sales process for Arriva Danmark began in 2020 and the company has not had a mandate from the company's ultimate owner Deutsche Bahn to bid and commit to new long-term contracts. Thus, the company has also not been able to commit to public tenders for new bus contracts in 2022.
In 2022, Arriva's finances will therefore continue to be burdened by drains on the existing Bus contract portfolio - corresponding to a total activity reduction of almost 30% compared to 2021.
During 2022, the company has worked hard to secure the sale of the company, and at the end of September an agreement was reached with the investment fund Mutares. The transaction has not yet been completed at the end of the year.
2022 has also been a volatile year for the company, where production and supply chain restrictions, high inflation and weakened demand have affected the company's results.
The company therefore also did not increase its total investment in the car-sharing service ShareNow during 2022, even though the share of electric cars in the fleet has increased further as part of the green transition.
In 2020, Arriva Denmark set aside TDKK 214,300 for future expected losses on Bus contracts, and in the financial year 2022, TDKK 40,197 of this sum has been reversed.
As part of the ongoing adjustment of the business, the company has made its large Copenhagen depot on Sibeliusgade, Østerbro ready for external sale, and in this connection realizes a gain of TDKK 125,000.
Thenfore, Arriva realizes a loss before tax of TDKK 22,219 compared to a loss of TDKK 16,386 in 2021.
The total result after tax for 2022 is a loss of TDKK 29,289 and the company's equity per 31 December 2022 is DKK 127,989.
The expectation for the year's profit before tax was in the range of TDKK -130,000 to TDKK -150,000 and, taking the circumstances into account, management considers the year's result to be satisfactory.
Significant events in 2022
Macroeconomic factors and operational performance
The rising energy prices have affected the cost basis across all business units. Also instability in the supply chains has affected the price level for ShareNow's car fleet and related components.
In order to partially mitigate the inflation and delivery challenges in ShareNow, expansion of the car fleet was held back during 2022 and efforts were made to optimize fleet costs by extending existing leasing contracts rather than entering into new ones.
Although COVID19 has had a significantly smaller impact than in 2020 and 2021, the passenger base is still not back at the 2019 level and the sickness rate among the company's drivers has been significantly higher than the historical average.
In general, Arriva has continued to focus heavily on adjusting the company's fixed cost base to particularly the declining activity in the bus business. Arriva Denmark has thus prepared the sale of its large depot on Sibeliusgade in Østerbro, by moving all production to the depots in Gladsaxe and Ejby. Due to the complexity of the business, including co-production of several individual contracts from a few large depots, the reduction of the fixed cost base has not been 100% able to keep up with the flow of contracts.
Despite these operational adjustments, the company has managed to maintain the level of service levels in the bus business, and thus managed to live up to its contractual obligations, which positions the company well in relation to potential extensions of existing contracts.
Market conditions
In the bus business, the company has lost 28% of its market share compared to the 2021, corresponding to approx. 7pp - measured on the number of timetable hours - as a result of running out of existing contracts. Timetable hours that it has not been possible to replace due to the lack of bid activity since 2020.
Growth in the company's car-sharing business ShareNow has been affected by the high level of inflation, which has negatively affected demand in the customer base - especially among the young, price-sensitive segments.
With a reduction in the number of runs of approx. 5% compared to the record year 2021, ShareNow thus did not live up to activity expectations. Current price and fleet adjustments have, however, ensured that the average turnover per turn has increased compared to 2021, and overall ShareNow therefore delivers a small improvement in both revenue and profit for the year.
Quality and customer satisfaction
Approx. 90 percent of the company's net revenue comes from contracts with publicly owned transport companies or other forms of public authority, and the contract portfolio has for the most part a term of 1 to 5 years. The remaining part of the company's revenue comes from car-sharing services, advertising income, quality bonuses and other passenger-related income.
In 2022, the Company has maintained the high performance in relation to quality in bus operations. Also in ShareNow, customer satisfaction is consistently high, where, similar to 2021, an average customer score of over 4 out of 5 is delivered (where 5 represents the highest level of satisfaction).
Outlook
Access to investment capital from the parent company Deutsche Bahn has been severely limited since 2020, which has resulted in a de facto stop to bids on tendered contracts – even contracts that currently is part of Arriva's portfolio. This will lead to a further decrease in Arriva's activity within bus operations in the coming years, until tender activity can be resumed.
On 15 May 2023, the sale of Arriva Denmark's entire business to the investment fund Mutares was finally completed, and the Company thus expects to be able to participate actively in future publicly tendered bus contracts from the second half of 2023 - with a view to rebuilding its position as Denmark's leading and most profitable private provider of public transport.
The macroeconomic and geopolitical uncertainty is of course expected to continue to negatively affect revenue and profit for 2023, as a result of rising prices, further pressure on supply chains for critical materials and components and lower purchasing power among consumers.
Cyber security is also a growing concern. With increasing cyber attacks, it is more difficult to protect against these threats and more resources are dedicated to the area than ever before.
Arriva naturally maintains its efforts in relation to improving the company's operational efficiency in light of declining activity within bus operations. The total revenue in 2023 is expected to be between TDKK 1,115,000 and TDKK 1,140,000 with a profit before tax of TDKK 0 to TDKK 40,000.
Statutory corporate social responsibility report, cf. Danish Financial Statements Act Sections 99(a) and 99(b).
The Company’s corporate social responsibility report can be viewed in the Parent Company Deutsche Bahn’s Annual Report 2022:
https://ibir.deutschebahn.com/2022/fileadmin/pdf/db_ib22_e_web.pdf
In accordance with the guidance on targets and policies for the gender mix of management and reporting thereon, it can be reported that Arriva Danmark's, Arriva Tog's and Arriva Service's Supervisory Board has worked for a more equal gender balance on the Board and other management bodies (Executive Board). Previously, this has been achieved, but it was not possible to achieve an equal distribution for the newly appointed Board in Arriva Danmark.
Corporate social responsibility is part of Arriva’s DNA. It is deeply embedded in the way we operate as a business. It is reflected in everything Arriva says and does. Arriva participates actively in various areas of social debate and helps push the boundaries of political agendas and legislation.
Uncertainty relating to recognition and measurement
Recognition and measurement in the Annual Report have not been subject to any uncertainty.
Data ethics
In accordance with the statutory statement of the company's policy for data ethics, the Arriva Group has adopted several internal policies for how Arriva works with and processes data. Several of these are based on a 4-step classification system to help us make the right decisions about what we can do with a given piece of information. The policies also include standards that define the minimum level of protection that Arriva requires for the handling of information and design, the construction and operation of information systems. Data ethics is an important area for Arriva, which is why Arriva's standards for business conduct also set the framework for how Arriva protects its information.
The company operates with the following types of data; customer, production and behavioral data, all of which are used for internal and commercial purposes. We see the following risks for the types of data we operate with: customer data security, compliance with "privacy" rules, lack of sufficient technical and organizational measures and deficiencies in data processing agreements.
07-06-2023

Map